Detall de Procediments

TECE - Sol·licitud de generació de certificats de destrucció de vehicles al final de la seua vida útil (VFVU) a la Comunitat Valenciana
 • Què es pot sol·licitar?

  Nom del tràmit

  TECE - Sol·licitud de generació de certificats de destrucció de vehicles al final de la seua vida útil (VFVU) a la Comunitat Valenciana

  Objecte del tràmit

  Documentar l'entrega del vehicle en un centre autoritzat de tractament que procedisca a la seua descontaminació. Per a acreditar el fi de la vida útil del vehicle, i donar lloc a la seua immediata descontaminació com a residu perillós, i justificar la baixa definitiva en circulació del vehicle en el Registre de Vehicles de la Direcció General de Trànsit .

  Inici
 • Qui pot sol·licitar-ho?

  Interessats/Sol·licitants

  Els centres autoritzats de tractament de vehicles al final de la seua vida útil (VFVU) a la Comunitat Valenciana.

  Requeriments

  Autorització vigent per al tractament de vehicles al final de la seua vida útil.

  Disposar de certificat d'entitat.

  Inici
 • Quan s'ha de sol·licitar?

  Termini de presentació

  Durant tot l'any.

  Inici
 • Com sol·licitar-ho?

  Recursos que procedixen contra la resolució

  Els previstos en la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.

  Inici
 • Com es tramita telemàticament?

  A través de l'enllaç corresponent:

  Tramitar amb certificat electrònic:

  https://www.tramita.gva.es/ctt-att-atr/asistente/iniciarTramite.html?tramite=CMA_TRA_VFVUCF&version=1&login=c&idioma=va&idCatGuc=PR&idProcGuc=17532

  Tramitació

  Accedir des de la icona "tramitar amb certificat" amb certificat electrònic reconegut d'una entitat.

  Inici
 • Informació complementària

  Tipificació d'infraccions en l'article 73 de la Llei 10/2000, de 12 de desembre, de Residus de la Comunitat Valenciana. Els recursos que procedixen són els previstos en la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.

  Sancions

  Reglament sancionador Llei de Residus (artículo 73)

  Enllaços

  Simulació de Tramitació Telemàtica a la Generalitat Valenciana (Cl@u-firma)

  Sistemes de Firma Electrònica admesos i / o utilitzats a la Seu

  Sistemes de verificació de Firmes

  Inici
 • Fonts jurídiques i/o documentals

  Normativa

  - Llei 10/2000, de 12 de desembre, de Residus de la Comunitat Valenciana (DOCV núm. 3898, de 15/12/2000).
  - Reial Decret 1383/2002, de 20 de desembre, sobre gestió de vehicles al final de la seua vida útil. (BOE núm. 3 de 03/01/2003).
  - Llei 7/2007, de 9 de juliol, de Gestió Integrada de la Qualitat Ambiental (BOE núm. 190, de 9 d'agost).
  - Directiva 2008/98/CE del Parlament Europeu i del Consell de 19 de novembre de 2008 sobre els residus i per la qual es deroguen determinades directives (DOUE núm. 312, de 22 de novembre).
  - Ordre INT/624/2008, de 26 de febrer, per la qual es regula la baixa electrònica dels vehicles descontaminats al final de la seua vida útil, que deroga a l'Ordre INT/249/2004, de 5 de febrer.
  - Llei 22/2011, de 28 de juliol, de Residus i Sòls Contaminats (BOE núm. 181, de 29/07/11).
  - Decret 81/2013, de 21 de juny, del Consell, d'aprovació definitiva del Pla Integral de Residus de la Comunitat Valenciana (PIRCV) (DOCV núm. 7054, de 26 de juny).
  - Llei 6/2014, de 25 de juliol, de Prevenció, Qualitat i Control ambiental d'Activitats a la Comunitat Valenciana (DOCV núm. 7329, de 31 de juliol).

  Llista de normativa

  Vegeu Llei 22/2011, de 28 de juliol.

  Vegeu Reial Decret 1383/2002, de 20 de desembre

  Inici

 • La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.

  La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.