• Estàs en:
 • Inici /
 • Detall de Procediments

Detall de Procediments

EL REIAL DECRET 463/2020, DE 14 DE MARÇ, PEL QUAL ES DECLARA L'ESTAT D'ALARMA PER A LA GESTIÓ DE LA SITUACIÓ DE CRISI SANITÀRIA OCASIONADA PEL COVID-19, EN LA SEUA DISPOSICIÓ ADDICIONAL TERCERA DISPOSA QUE SE SUSPENEN I S'INTERROMPEN TERMINIS PER A LA TRAMITACIÓ DELS PROCEDIMENTS DE LES ENTITATS DEL SECTOR PÚBLIC.

EL CÒMPUT DELS TERMINIS ES REPRENDRÀ EN EL MOMENT EN QUÈ PERDA VIGÈNCIA EL PRESENT REIAL DECRET O, EN EL SEU CAS, LES PRÒRROGUES D'AQUEST.

NO SERÀ APLICABLE LA SUSPENSIÓ NI LA INTERRUPCIÓ DE TERMINIS D'AQUELLS PROCEDIMENTS EN ELS QUALS SE N'ESTABLISCA LA CONTINUÏTAT PER MOTIUS D'INTERÉS GENERAL (REIAL DECRET 465/2020, DE 17 DE MARÇ).

EN MATÈRIA TRIBUTÀRIA LA SUSPENSIÓ DE TERMINIS PROCEDIMENTALS ES REGEIX PEL REIAL DECRET LLEI 8/20 (BOE Núm. 73 DE 18/3/2020). EL TERMINI PER A PRESENTAR AUTOLIQUIDACIONS DE TRIBUTS GESTIONATS PER L'AGÈNCIA TRIBUTÀRIA VALENCIANA (ATV) ES REGEIX PEL DECRET LLEI 1/2020 (DOGV Núm. 8774 DE 30/3/2020) I EL SEU CORRECIÒ D'ERRORS (DOGV Núm. 8878 BIS DE 1/4/2020).

 

Autorització a l'Administració per a consultar, de forma telemàtica, dades necessàries per a la percepció de beques, ajudes i subvencions de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública i declaració responsable d'acord amb els articles 13 i 34.5 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions.
 • Què es pot sol·licitar?

  Nom del tràmit

  Autorització a l'Administració per a consultar, de forma telemàtica, dades necessàries per a la percepció de beques, ajudes i subvencions de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública i declaració responsable d'acord amb els articles 13 i 34.5 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions.

  Objecte del tràmit

  Autorització perquè la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública comprove les dades d'estar al corrent en els pagaments amb l'Agència Tributària, estatal i autonòmica, i amb la Tresoreria de la Seguretat Social per a la percepció de beques, ajudes i subvencions, així com, si és el cas, les dades d'identitat dels representants de les entitats interessades a obtindre ajudes i subvencions d'esta.

  Declaració responsable d'acord amb el que preveu l'article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions per a ser beneficiari d'ajudes i subvencions.

  Declaració responsable d'acord amb el que preveu l'article 34.5 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions per a poder procedir al pagament de les ajudes i subvencions.

  Inici
 • Qui pot sol·licitar-ho?

  Interessats/Sol·licitants

  Persones, físiques o jurídiques, que desitgen ser beneficiàries de beques, ajudes i subvencions de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública.

  Inici
 • Quan s'ha de sol·licitar?

  Termini de presentació

  En el termini establit per l'Administració en el procediment de concessió de beques, ajudes i subvencions de què es tracte.

  Inici
 • On s'ha d'anar?

  Presencial

  - En els registres dels òrgans administratius als quals es dirigisquen o davant de qualsevol òrgan administratiu que pertanga a l'Administració General de l'Estat, a qualsevol administració de les comunitats autònomes o a alguna de les entitats que formen l'Administració local si, en este últim cas, s'hi ha subscrit el conveni oportú, així com en les representacions diplomàtiques o en les oficines consulars d'Espanya a l'estranger.

  - En qualsevol oficina de correus. En este cas s'haurà de presentar en un sobre obert perquè es puga estampar el segell i la data a l'imprés de sol·licitud i a la còpia.

  - I, preferentment, a:

  REGISTRE GENERAL DE LA CONSELLERIA DE SANITAT UNIVERSAL I SALUT PÚBLICA
  C/ MISSER MASCÓ, 31-33Ver plano
  46010 València
  Tel: 012
  REGISTRE DE LA DIRECCIÓ TERRITORIAL DE SANITAT UNIVERSAL I SALUT PÚBLICA - VALÈNCIA
  GRAN VIA FERRAN EL CATÒLIC, 74Ver plano
  46008 València
  Tel: 012
  REGISTRE DE LA DIRECCIÓ TERRITORIAL DE SANITAT UNIVERSAL I SALUT PÚBLICA - CASTELLÓ
  PL. HORT DELS CORDERS, 12Ver plano
  12001 Castelló de la Plana
  Tel: 012
  REGISTRE AUXILIAR DE LA DIRECCIÓ TERRITORIAL DE SANITAT UNIVERSAL I SALUT PÚBLICA -CASTELLÓ
  AV. DEL MAR, 12Ver plano
  12003 Castelló de la Plana
  Tel: 012
  REGISTRE DE LA DIRECCIÓ TERRITORIAL DE SANITAT UNIVERSAL I SALUT PÚBLICA - ALACANT
  C/ GIRONA, 26Ver plano
  03001 Alacant/Alicante
  Tel: 012
  REGISTRE GENERAL DEL DEPARTAMENT DE SALUT VALÈNCIA-LA FE
  AV. FERNANDO ABRIL MARTORELL, 106Ver plano
  46026 València
  Tel: 961244290

  Inici
 • Què s'ha de presentar?

  Impresos associats

  AUTORITZACIÓ DE CONSULTA TELEMÀTICA DE DADES PER A BEQUES, AJUDES I SUBVENCIONS

  DECLARACIÓ RESPONSABLE SEGONS L'ARTICLE 34.5 DE LA LLEI 38/2003, DE 17 DE NOVEMBRE, GENERAL DE SUBVENCIONS

  DECLARACIÓ RESPONSABLE PER A SER BENEFICIARI D'AJUDES I SUBVENCIONS

  Inici
 • Com sol·licitar-ho? Inici

 • La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.

  La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.