Detall de Procediments

TECE - Sol·licitud d'ajudes per realització de l'informe d'avaluació d'edificis. Convocatòria de 2020.
 • Què es pot sol·licitar?

  Nom del tràmit

  TECE - Sol·licitud d'ajudes per realització de l'informe d'avaluació d'edificis. Convocatòria de 2020.

  Objecte del tràmit

  El tràmit té per objecte la concessió, en règim de concurrència competitiva, de les ajudes en matèria d'habitatge per a la realització de l'informe d'avaluació dels edificis amb la finalitat d'impulsar la seua realització, especialment per les comunitats de propietaris, per obligació legal en funció de l'antiguitat de l'edifici o com a pas previ a emprendre actuacions de rehabilitació.

  Inici
 • Qui pot sol·licitar-ho?

  Interessats/Sol·licitants

  Podran ser beneficiàries d'aquestes ajudes les comunitats de propietaris, agrupacions de comunitats de propietaris o persones propietàries úniques d'edificis de caràcter predominantment residencial, que hagen formalitzat la presentació de l'IAEV.CV amb posterioritat a la data que s'establisca en la corresponent convocatòria, segons el model establit per la Direcció General de Qualitat, Rehabilitació i Eficiència Energètica.

  No podran obtindre la condició de beneficiàries les persones físiques en les quals concórrega alguna de les circumstàncies que s'estableixen en l'article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

  Requeriments

  Que s'haja registrat la presentació de l'IAEV.CV amb posterioritat a la data que s'establisca en la resolució de convocatòria, és a dir, 15 d'abril de 2019.

  Inici
 • Quan s'ha de sol·licitar?

  Termini de presentació

  Després de l'aixecament de la suspensió de terminis, acordada mitjançant el Reial decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es declara l'estat d'alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada pel COVID-19, el termini de presentació de sol·licituds finalitza el 17 de juliol de 2020.

  L'incompliment del termini de sol·licitud determinarà automàticament l'exclusió de la convocatòria.

  Inici
 • Què s'ha de presentar?

  A la sol·licitud s'ha d'adjuntar la documentació que s'indica a continuació:
  a) Acta de la comunitat de propietaris per la qual es nomena representant d'aquesta per a tramitar la sol·licitud d'ajudes.
  b) Factura d'honoraris per la realització de l'informe d'avaluació de l'edifici, que acompanye el document bancari que acredite que l'abonament de la factura s'ha efectuat a través d'una entitat financera i no mitjançant pagament en metàl·lic.
  c) Model normalizat de domiciliació bancària

  En aquells supòsits en els quals les persones sol·licitants, en aplicació del que estableix l'article 28 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, de procediment administratiu comú de les administracions públiques, manifesten la seua oposició al fet que l'Administració recapte electrònicament la documentació necessària per a la tramitació de l'expedient, cal aportar, a més:
  a) Nota simple del Registre de la Propietat relativa a l'edifici.
  b) Certificats de l'Agència Tributària i la Tresoreria General de la Seguretat Social i Conselleria d'Hisenda i Model Econòmic respecte del compliment de les seues obligacions tributàries i amb la Seguretat Social.

  Impresos associats

  MODEL DE DOMICILIACIÓ BANCÀRIA

  Inici

 • La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.

  La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.