Declaració responsable d'aprofitament forestal planificat o d'actuacions de millora previstes en un instrument tècnic de gestió forestal

Conselleria de Medi Ambient, Aigua, Infraestructures i Territori

Codi SIA: 211975
|
Codi GVA: 17580
Descarregar informació
Termini obert
 • Què necessites saber
 • Què és
 • A qui va dirigit
 • Com es tramita
 • Procediments relacionats
 • Formularis
 • Tramitació
 • Sol·licitud
 • Resolució
 • Ajuda
 • Preguntes freqüents
 • Enllaços d'interés
 • Compartir en xarxes socials

Què és

Què és i per a què servix

Notificar a l'Administració forestal, mitjançant una declaració responsable, la realització d'un aprofitament forestal planificat o l'execució d'actuacions de millora previstes en un instrument tècnic de gestió forestal.

 

S'entén per aprofitament forestal planificat l'aprofitament forestals, incloses les actuacions silvícoles de millora sobre espècies forestals o de prevenció d'incendis forestals, que preveu un instrument tècnic de gestió forestal aprovat i vigent, que s'executa d'acord amb les prescripcions que aquest conté.

 

Seran també objecte de notificació a l'Administració forestal per aquest procediment totes les actuacions de millora, previstes en un instrument tècnic de gestió forestal (ITGF) aprovat i vigent, quan així estiga establit en la corresponent resolució aprovatòria de l'esmentat ITGF.

 

Els aprofitaments que excedisquen el que preveu la planificació de l'instrument tècnic de gestió forestal aprovat han de ser autoritzats mitjançant una «resolució expressa», d'acord amb el procediment habilitat a aquest efecte: (https://www.gva.es/va/inicio/procedimientos?id_proc=21761). Igualment, requeriran autorització mitjançant «resolució expressa» les actuacions de millora el mesurament de les quals excedisca l'autoritzat en la corresponent resolució de l'instrument tècnic de gestió forestal.

 

En la sol·licitud d'autorització s'han de justificar les variacions plantejades.

Terminis
Sol·licitudTermini obert
Observacions

- El termini de vigència de l'autorització per a fer un d'aprofitament forestal planificat és un any a partir de la data de presentació de la declaració.

 

- El titular queda subjecte a les obligacions que estableix l'article 28 del DECRET 205/2020, d'11 de desembre, respecte de la determinació de l'aprofitament prèviament al seu inici.

 

Amb aquest objectiu, el titular o la persona que tinga la seua representació ha de posar-se en contacte amb la corresponent oficina comarcal de medi ambient per a la planificació de les actuacions corresponents. Podeu accedir a la informació de contacte a través de l'enllaç següent:

https://agroambient.gva.es/va/agentes-medioambientales/donde-estan

 

- En el cas concret d'aprofitaments de fusta i afins, al final de cada anualitat, durant la vigència de l'aprofitament i també a la finalització d'aquest, el titular haurà de comunicar a l'Administració forestal autonòmica la quantitat de producte realment obtinguda i extreta de la forest. La comunicació ha d'anar identificada amb el codi de traçabilitat que se li ha assignat en la resolució aprovatòria de l'instrument tècnic de gestió forestal que empare l'aprofitament, sense perjudici del que estableix el Reglament (UE) núm. 995/2010, del Parlament Europeu i del Consell, de 20 d'octubre de 2010, pel qual s'estableixen les obligacions dels agents que comercialitzen fusta i productes de la fusta, i el Reial decret 1088/2015, de 4 de desembre, per a assegurar la legalitat de la comercialització de fusta i productes de la fusta, o la normativa que la complemente o substituïsca.

 

Aquesta comunicació s'ha de fer també en els casos en què un aprofitament degudament autoritzat, una vegada finalitzat el termini per a la seua execució, no s'haja realitzat, encara que la quantitat siga zero.

A qui va dirigit

Ciutadania
Empreses
Persones interessades

Qualsevol persona física o jurídica.

Requisits

Ser titular de la forest o el terreny forestal o representar la persona que tinga aquesta titularitat en els termes que estableix la legislació del procediment administratiu comú.

 

La representació podrà acreditar-se mitjançant qualsevol mitjà vàlid en dret que en deixe constància fefaent de l'existència segons els termes de la legislació bàsica estatal.

 

S'entendrà acreditada la representació davant del sector públic autonòmic mitjançant un apoderament apud acta efectuat per compareixença personal o compareixença electrònica en la corresponent seu electrònica, o a través de l'acreditació de la seua inscripció en el Registre electrònic d'apoderaments (REA).

Com es tramita

Procés de tramitació

- Determinació de l'aprofitament prèviament al seu inici, segons el que estableix l'article 28 del DECRET 205/2020, d'11 de desembre.

 

- Presentació de la declaració responsable en imprés normalitzat (persona interessada).

La presentació de la declaració responsable, sota els requisits que estableix el DECRET 205/2020, d'11 de desembre, habilita des del dia de la seua presentació per a l'inici de l'aprofitament, sense perjudici de les facultats de comprovació, control i inspecció que tinguen atribuïdes les administracions públiques.

 

La direcció territorial de la conselleria competent en matèria forestal a la qual s'adrece la declaració responsable podrà comprovar d'ofici:

 

a) si estima que és de la seua competència la recepció; en cas contrari, donarà trasllat a l'òrgan competent per a la tramitació i notificarà aquesta circumstància a l'interessat.

b) si la declaració responsable és el mitjà adequat d'intervenció, segons el que estableix aquest decret.

 

La direcció territorial podrà requerir en qualsevol moment la persona que va presentar la declaració responsable i, en el termini de deu dies, la documentació acreditativa del compliment dels requisits establits en la normativa vigent per a la realització de l'aprofitament forestal.

Sol·licitud

Termini
Termini obert

En qualsevol moment de l'any.

Documentació
Forma de presentació
Telemàtica
Les persones obligades a relacionar-se amb la Generalitat a través de mitjans electrònics, en els termes de l'article 14 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú, així els sol·licitants que, tot i que no estan obligades a fer-ho, opten per aquesta via, han de...
Saber més
Presencial

a) En els registres dels òrgans administratius a què es dirigisquen.

b) En els registres de qualsevol òrgan administratiu que pertanga a l'Administració general de l'Estat, a la de qualsevol de les comunitats autònomes, a la de qualsevol administració de les diputacions provincials, cabildos i consells insulars, a la dels ajuntaments dels municipis a què es refereix l'article 121 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local, o a la de la resta de les entitats que integren l'Administració local si, en aquest últim cas, s'ha subscrit el conveni oportú.

c) En les oficines de Correus, en la forma que s'establisca reglamentàriament.

d) En les representacions diplomàtiques o oficines consulars d'Espanya en l'estranger.

e) En qualsevol altre que establisquen les disposicions vigents.

 

I, preferentment, en:

On dirigir-se

Resolució

Termini màxim
El termini màxim per a tramitar i oposar-se a l'aprofitament comunicat serà d'un mes comptat des de l'entrada en un registre habilitat. Transcorregut un mes sense que es dicte resolució desestimatòria, s'entendrà que l'aprofitament de llenyes es pot dur a terme.
Observacions

Els que preveu la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques (BOE núm. 236, de 02/10/2015).

Sancions
Les que preveu la Llei 3/1993, de 9 de desembre, de la Generalitat, forestal de la Comunitat Valenciana. Així mateix, d'acord amb l'article 69.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, la inexactitud, falsedat o omissió, de caràcter...
Saber més