• Estàs en:
 • Inici /
 • Detall de Procediments

Detall de Procediments

 • Què es pot sol·licitar?

  Nom del tràmit

  TECG - Sol·licitud d'aprovació d'un pla tècnic de gestió forestal simplificat.

  Objecte del tràmit

  Obtindre l'aprovació de l'Administració forestal per a un pla tècnic de gestió forestal simplificat -document tècnic de planificació de la gestió i els aprofitaments forestals que s'han de realitzar en una finca o parcel·la/parcel·les amb menys de 25 hectàrees de superfície forestal.

  Inici
 • Qui pot sol·licitar-ho?

  Interessats/Sol·licitants

  Qualsevol persona física o jurídica.

  Requeriments

  Ser titular dels terrenys involucrats o tindre autorització expressa del titular per a la gestió i aprofitament dels recursos forestals produïts en la seua finca o parcel·la/parcel·les.

  Inici
 • Quan s'ha de sol·licitar?

  Termini de presentació

  En qualsevol moment de l'any.

  Inici
 • On s'ha d'anar?

  Presencial

  a) En els registres dels òrgans administratius a què es dirigisquen.
  b) En els registres de qualsevol òrgan administratiu, que pertanga a l'Administració General de l'Estat, a la de qualsevol administració de les comunitats autònomes, a la de qualsevol administració de les diputacions provincials, cabildos i consells insulars, als ajuntaments dels municipis a què es referix l'article 121 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les Bases del Règim Local, o a la de la resta de les entitats que integren l'Administració local si, en este últim cas, s'haguera subscrit el conveni oportú.
  c) En les oficines de Correus, en la forma que reglamentàriament s'establisca.
  d) En les representacions diplomàtiques o oficines consulars d'Espanya en l'estranger.
  e) En qualsevol altre que establisquen les disposicions vigents.

  I, preferentment, en els registres que s'indica a continuació.

  No obstant això, els sol·licitants que siguen persones jurídiques, en virtut de l'article 14.2 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, estan obligats a relacionar-se amb elles a través de mitjans electrònics, per la qual cosa la presentació de sol·licituds ha de realitzar-se electrònicament. En cas que es fera presencialment, es requerirà l'interessat perquè l'esmene a través de la seua presentació electrònica.

  REGISTRE DE LA DIRECCIÓ TERRITORIAL D'AGRICULTURA, MEDI AMBIENT, CANVI CLIMÀTIC I DESENVOLUPAMENT RURAL - ALACANT
  C/ PROFESSOR MANUEL SALA, 2Ver plano
  03003 Alacant/Alicante
  Tel: 012
  REGISTRE DE LA DIRECCIÓ TERRITORIAL D'AGRICULTURA, MEDI AMBIENT, CANVI CLIMÀTIC I DESENVOLUPAMENT RURAL - CASTELLÓ
  AV. GERMANS BOU, 47Ver plano
  12003 Castelló de la Plana
  Tel: 012
  REGISTRE DE LA DIRECCIÓ TERRITORIAL D'AGRICULTURA, MEDI AMBIENT, CANVI CLIMÀTIC I DESENVOLUPAMENT RURAL - VALÈNCIA
  C/ GREGORI GEA, 27Ver plano
  46009 València
  Tel: 012

  https://www.tramita.gva.es/ctt-att-atr/asistente/iniciarTramite.html?tramite=DGM_GEN&version=2&login=c&idioma=es&idCatGuc=PR&idProcGuc=17584

  Per internet

  A través del enllaç corresponent:

  Tramitar amb certificat electrònic:

  https://www.tramita.gva.es/ctt-att-atr/asistente/iniciarTramite.html?tramite=DGM_GEN&version=3&login=c&idioma=va&idCatGuc=PR&idProcGuc=17584

  Inici
 • Què s'ha de presentar?

  Imprés normalitzat de sol·licitud d'aprovació de pla tècnic de gestió forestal simplificat.

  Impresos associats

  SOL·LICITUD DE APROVACIÓ DE PLA TÉCNIC DE GESTIÓ FORESTAL SIMPLIFIC (PTGFS)

  Inici
 • Com sol·licitar-ho?

  Passos

  - Presentació de la sol·licitud en imprés normalitzat (persona interessada).
  - Revisió i avaluació de la sol·licitud (Servici Territorial competent en matèria de muntanyes).
  - Esmena i millora de la sol·licitud, si correspon (persona interessada).
  - Resolució aprovatòria o desestimatòria de la sol·licitud, segons siga procedent (Direcció Territorial competent en matèria de forest).
  - Notificació a la persona interessada (Servici Territorial competent en matèria de forest).

  Recursos que procedixen contra la resolució

  Els previstos en la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques (BOE núm. 236, de 02/10/2015).

  Inici
 • Com es tramita telemàticament?

  A través del enllaç corresponent:

  Tramitar amb certificat electrònic:

  https://www.tramita.gva.es/ctt-att-atr/asistente/iniciarTramite.html?tramite=DGM_GEN&version=3&login=c&idioma=va&idCatGuc=PR&idProcGuc=17584

  Tramitació

  Les persones obligades a relacionar-se amb la Generalitat a través de mitjans electrònics, en els termes de l'article 14 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú, així com els sol·licitants que, no estant obligats a això, opten per esta via, presentaran les sol·licituds telemàticament a través de la seu electrònica de la Generalitat en la següent URL http://www.gva.es/portal/page/portal/inicio/procedimientos?id_proc=17584.

  Per a accedir de forma telemàtica el sol·licitant haurà de disposar de firma electrònica avançada, bé amb el certificat reconegut d'entitat (persones jurídiques) o bé amb el certificat reconegut per a ciutadans (persona física), ambdós emesos per l'Autoritat de Certificació de la Comunitat Valenciana. Es podrà utilitzar qualsevol sistema de firma electrònica admés per la seu electrònica de la Generalitat, entre ells el certificat emés per l'Autoritat de Certificació de la Comunitat Valenciana (https://sede.gva.es/va/web/sede_electronica/sede_certificados).

  Quan els sol·licitants estiguen obligats a relacionar-se amb la Generalitat a través de mitjans electrònics però la sol·licitud es faça de forma presencial, es requerirà a l'interessat perquè l'esmene a través de la seua presentació electrònica.

  Els documents que s'annexen al tràmit telemàtic hauran d'anar firmats electrònicament per les persones que, segons el tipus de document, procedisca.

  Els tràmits que es realitzen a través de la seu electrònica de la Generalitat però que no arriben a registrar-se, es poden recuperar en un moment posterior per a acabar la presentació telemàtica accedint a l'àrea personal de la Generalitat des de l'apartat "estat del tràmit"-> "sol·licituds en creació"
  (https://www.tramita.gva.es/cdc/login.html?idioma=es).

  Inici
 • Informació complementària

  - Quan el pla tècnic de gestió forestal simplificat afecte dos províncies, l'òrgan competent per a la Resolució serà la Direcció General competent en matèria de muntanyes, a proposta de la Direcció Territorial d'esta mateixa.
  - El termini màxim de resolució dels instruments tècnics de gestió forestal serà de sis mesos. Una vegada aprovat tindrà una validesa de 5 anys.
  - El pla tècnic de gestió forestal simplificat serà aplicable en forests d'un propietari o de diversos.
  - No s'admetrà la presentació de diversos plans tècnics de gestió forestal simplificats per a superfícies contigus pertanyents al mateix propietari, o que en virtut de contracte hagen de gestionar-se conjuntament, i que en la seua totalitat tinguen una superfície forestal major de 25 hectàrees.
  - En el cas de transmissió dels terrenys involucrats en un pla tècnic de gestió forestal simplificat aprovat i vigent, el canvi de titularitat haurà de ser notificat a l'òrgan competent en matèria de muntanyes, per mitjà de documentació que ho acredite i manifestant si es desitja la subrogació pel que fa als drets i obligacions que en deriven.

  Sancions

  Les previstes en la Llei 3/1993, de 9 de desembre, de la Generalitat, Forestal de la Comunitat Valenciana.

  Enllaços

  Informació per a la presentació telemàtica de sol·licituds.

  Inici
 • Fonts jurídiques i/o documentals

  Normativa

  - Llei 3/1993, de 9 de desembre, de la Generalitat, Forestal de la Comunitat Valenciana. (DOCV núm. 2168, de 21/12/1993).
  - Decret 98/1995, de 16 de maig, del Govern valencià, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei 3/1993, de 9 de desembre, Forestal de la Comunitat Valenciana. (DOCV núm. 2520 de 01/06/1995).
  - Decret 58/2013, de 3 de maig, del Consell, pel qual s'aprova el Pla d'Acció Territorial Forestal de la Comunitat Valenciana (DOCV núm. 7019, de 8/5/2013).
  - Orde 10/2015, de 8 d'abril de 2015, de la Conselleria d'Infraestructures, Territori i Medi Ambient, per la qual es regulen els aprofitaments forestals a la Comunitat Valenciana (DOCV núm. 7508, de 20/04/2015)
  - Resolució de 29 de març de 2017, de la Direcció General de Medi Natural i d'Avaluació Ambiental, per la qual es modifiquen els annexos de l'Orde 10/2015, de 8 d'abril, de la Conselleria d'Infraestructures, Territori i Medi Ambient, per la qual es regulen els aprofitaments forestals a la Comunitat Valenciana (DOCV núm. 8047, de 24/05/2017).

  Llista de normativa

  Vegeu l'Orde 10/2015, de 8 d'abril.

  Inici

 • La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.
  La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.