• Estàs en:
 • Inici /
 • Detall de Procediments

Detall de Procediments

Comunicació al Registre autonòmic d'entitats de gestió i modernització d'àrees industrials de la Comunitat Valenciana de la constitució, modificació i dissolució d'aquestes entitats. Indústria.
 • Què es pot sol·licitar?

  Nom del tràmit

  Comunicació al Registre autonòmic d'entitats de gestió i modernització d'àrees industrials de la Comunitat Valenciana de la constitució, modificació i dissolució d'aquestes entitats. Indústria.

  Objecte del tràmit

  Possibilitar la comunicació al Registre autonòmic d'entitats de gestió i modernització d'àrees industrials de la Comunitat Valenciana de la constitució, modificació i dissolució d'aquestes entitats, que s'ha de realitzar únicament de manera telemàtica a través d'aquest tràmit.

  El Registre autonòmic d'entitats de gestió i modernització d'àrees industrials de la Comunitat Valenciana:
  - Té caràcter públic, gratuït i electrònic.
  - Consisteix exclusivament en una base de dades en suport digital que recull la informació que comuniquen els ajuntaments i les entitats de gestió i modernització. La documentació en què es basa la informació comunicada ha d'estar, en tot cas, en els corresponents expedients municipals d'autorització, modificació i dissolució, l'accés a la qual es regirà pel que preveu la normativa vigent en matèria de procediment administratiu comú, transparència, accés a la informació pública i bon govern.
  - Depén de la conselleria competent en matèria d'indústria, que se n'encarrega de la gestió, actualització i publicitat.

  L'accés a la informació comunicada al Registre autonòmic serà exclusivament a través de la publicació d'aquesta en un apartat específic del portal web de la conselleria esmentada, i es garantirà, en tot cas, el que estableix la normativa vigent en matèria de protecció de dades personals.

  Inici
 • Qui pot sol·licitar-ho?

  Interessats/Sol·licitants

  Les entitats de gestió i modernització de les àrees industrials i els ajuntaments de la Comunitat Valenciana que n'autoritzen la constitució.

  Requeriments

  Per a realitzar tràmits PER VIA TELEMÀTICA davant de l'Administració de la Generalitat actuant en representació d'una altra persona (física o jurídica), cal inscriure's prèviament en el REGISTRE DE REPRESENTANTS de l'ACCV, o bé en el REGISTRE ELECTRÒNIC D'APODERAMENTS de l'Administració general de l'Estat, la respectiva informació dels quals està disponible en l'apartat "Enllaços" d'aquest tràmit.

  Inici
 • Quan s'ha de sol·licitar?

  Termini de presentació

  Durant tot l'any, d'acord amb els següents terminis:

  a) En cas de CONSTITUCIÓ de l'entitat:

  - L'ajuntament que autoritze la constitució d'una entitat de gestió i modernització té l'obligació de comunicar-ho de manera telemàtica al Registre autonòmic, i remetre la documentació corresponent, EN EL TERMINI MÀXIM DE 10 DIES HÀBILS comptats des de l'endemà del dia en què el ple municipal adopte l'acord favorable (excepte la còpia del conveni de col·laboració, que s'ha de remetre en el termini màxim de 10 dies hàbils comptats des de l'endemà del dia que siga signat per les parts).


  - L'incompliment per part de l'ajuntament de l'obligació de comunicació en els terminis anteriors legitima l'entitat de gestió i modernització constituïda per a comunicar directament al Registre autonòmic la seua constitució.


  b) En cas de MODIFICACIÓ:

  - Comunicació de NOMENAMENTS I CESSAMENTS:
  L'entitat de gestió i modernització constituïda té l'obligació, en tot cas, de comunicar telemàticament a l'ajuntament autoritzador i al Registre autonòmic els nomenaments i cessaments de les persones que ocupen els càrrecs de la presidència, la junta directiva, la gerència i, si és el cas, la vicepresidència de l'entitat, EN EL TERMINI MÀXIM DE 10 DIES HÀBILS des que es produïsquen.

  - Comunicació d'ALTRES modificacions:
  L'ajuntament i l'entitat de gestió i modernització també han de comunicar telemàticament, EN EL TERMINI DE 10 DIES HÀBILS des de l'endemà del dia en què es produïsquen, qualsevol acord, acte o resolució que puga suposar una modificació de les condicions de l'autorització, del conveni o dels estatuts, així com qualsevol altre que puga afectar les seues funcions, àmbit geogràfic o vigència de l'entitat.


  C) En cas de DISSOLUCIÓ de l'entitat:

  - Per acord favorable del ple municipal pel qual es declare:
  L'ajuntament que acorde la dissolució d'una entitat de gestió i modernització ha de comunicar-ho telemàticament al Registre autonòmic EN EL TERMINI MÀXIM DE 10 DIES HÀBILS des que el ple municipal adopte l'acord de dissolució.

  - Dissolució automàtica:
  En els casos de la dissolució automàtica de l'entitat de gestió i modernització per l'acord de l'assemblea general o per l'obertura de la fase de liquidació, quan l'entitat es trobe declarada en concurs, l'última junta directiva nomenada és la responsable de comunicar telemàticament la dissolució al Registre autonòmic, així com a l'ajuntament autoritzador, EN EL TERMINI MÀXIM DE 10 DIES HÀBILS des que es produïsca la causa automàtica de dissolució.

  Inici
 • Què s'ha de presentar?

  Els ajuntaments de la Comunitat Valenciana que autoritzen la constitució d'entitats de gestió i modernització de les àrees industrials, o les mateixes entitats, segons siga procedent, han de presentar telemàticament davant del Registre autonòmic la documentació següent:

  A) En cas de CONSTITUCIÓ de l'entitat (ALTA):

  1. Comunicació de la constitució al Registre autonòmic, degudament omplida i signada digitalment, segons el model normalitzat disponible en el tràmit telemàtic i també com a imprés associat a aquest tràmit, denominat COMINEGM.

  2. Certificat de l'acord favorable del Ple de l'Ajuntament pel qual s'autoritza la constitució de l'entitat.

  3. Certificat del nomenament i acceptació de les persones encarregades de la presidència, de la vicepresidència, si és el cas, i de la resta d'integrants de la junta directiva.

  4. Còpia dels estatuts aprovats per l'assemblea de ratificació.

  5. Còpia del conveni de col·laboració signat.


  B) En cas de MODIFICACIÓ:

  - Comunicació de NOMENAMENTS I CESSAMENTS:

  1. Comunicació dels nous nomenaments i cessaments al Registre autonòmic, degudament omplida i signada digitalment, segons el model normalitzat disponible en el tràmit telemàtic i també com a imprés associat a aquest tràmit, denominat COMINEGM.

  2. Certificat del cessament i del nomenament i acceptació de les persones que ocupen els càrrecs de la presidència, de la vicepresidència, si és el cas, de la junta directiva i de la gerència.


  - Comunicació d'ALTRES modificacions:

  1. Comunicació d'altres modificacions de l'entitat al Registre autonòmic, degudament omplida i signada digitalment, segons el model normalitzat disponible en el tràmit telemàtic i també com a imprés associat a aquest tràmit, denominat COMINEGM.

  2. Còpia de qualsevol acord, acte o resolució que puga suposar una modificació de les condicions de l'autorització de l'entitat, del conveni o dels estatuts, així com qualsevol altre que puga afectar les seues funcions, àmbit geogràfic o vigència de l'entitat.


  C) En cas de DISSOLUCIÓ de l'entitat (BAIXA):

  - Dissolució per acord favorable del ple municipal:

  1. Comunicació de la dissolució de l'entitat al Registre autonòmic, degudament omplida i signada digitalment, segons el model normalitzat disponible en el tràmit telemàtic i també com a imprés associat a aquest tràmit, denominat COMINEGM.

  2. Certificat de l'acord favorable del ple de l'Ajuntament pel qual es declare la dissolució de l'entitat.


  - Dissolució automàtica:

  1. Comunicació de la dissolució de l'entitat al Registre autonòmic, degudament omplida i signada digitalment, segons el model normalitzat disponible en el tràmit telemàtic i també com a imprés associat a aquest tràmit, denominat COMINEGM.

  2. Còpia de l'acord de l'assemblea general o de l'obertura de la fase de liquidació, quan l'entitat es trobe declarada en concurs.

  Impresos associats

  [COMINEGM] COMUNICACIÓ AL REGISTRE AUTONÒMIC D'ENTITATS DE GESTIÓ I MODERNITZACIÓ D'ÀREES INDUSTRIALS DE LA COMUNITAT VALENCIANA

  Inici
 • Com sol·licitar-ho?

  Passos

  1. PRESENTACIÓ de la comunicació i de tota la documentació exigida DE MANERA TELEMÀTICA davant de la conselleria competent en matèria d'indústria.

  2. A continuació:

  a) Si la comunicació i la documentació presentades són correctes i estan completes, la direcció general competent en matèria d'indústria realitzarà la inscripció que corresponga (constitució, modificació o dissolució) en el Registre autonòmic d'entitats de gestió i modernització d'àrees industrials de la Comunitat Valenciana.

  b) Si la comunicació i/o la documentació NO són correctes o estan incompletes, es realitzarà un requeriment d'esmena a l'ajuntament o l'entitat que les han presentades.

  L'esmena també ha de realitzar-se per via telemàtica, per a la qual cosa cal utilitzar el tràmit d'aquesta Guia Prop denominat "Aportació de documentació a un expedient obert en la direcció general competent en matèria d'INDÚSTRIA i/o ENERGIA i/o MINES de la Generalitat Valenciana (se n'exclouen ajudes i expedients arxivats)". (Vegeu l'enllaç directe en l'apartat "Enllaços" d'aquest tràmit.)
  Després d'això:
  - Si s'aporta la documentació correcta, es procedeix segons s'ha descrit en el punt 2.1.
  - Si NO s'aporta la documentació correcta, transcorregut el termini corresponent, es resol i es declara que l'ajuntament o l'entitat ha desistit de la seua comunicació i s'arxiva l'expedient.

  3. Accés a la informació comunicada al Registre autonòmic exclusivament a través de la publicació d'aquesta en un apartat específic del portal web de la conselleria competent en matèria d'indústria, amb la garantia, en tot cas, del que estableix la normativa vigent en matèria de protecció de dades personals.

  Recursos que procedixen contra la resolució

  Els que preveu la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

  Inici
 • Com es tramita telemàticament?

  A través de l'enllaç corresponent:

  Tramitar amb certificat electrònic:

  https://www.tramita.gva.es/ctt-att-atr/asistente/iniciarTramite.html?tramite=GEN_IND&version=4&login=c&idioma=va&idCatGuc=PR&idProcGuc=17634

  Tramitació

  1. De conformitat amb el Decret 258/2019, de 13 de desembre, i amb la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, la comunicació s'ha de realitzar OBLIGATÒRIAMENT per mitjans electrònics MITJANÇANT EL CORRESPONENT TRÀMIT TELEMÀTIC, l'enllaç directe del qual s'acaba d'indicar.
  2. Per a aquesta presentació telemàtica, l'ajuntament o l'entitat ha de disposar d'un sistema de signatura electrònica reconeguda o qualificada i avançada basat en certificats electrònics reconeguts o qualificats de signatura electrònica expedits per prestadors inclosos en la Llista de confiança de prestadors de serveis de certificació.
  Entre aquests sistemes, s'admeten:
  - El DNIe (DNI electrònic), els certificats de l'FNMT (Fàbrica Nacional de Moneda i Timbre) i els certificats de persona jurídica, empleat públic o persona física emesos per l'ACCV (Autoritat de Certificació de la C. Valenciana).
  - I el sistema clave signatura de l'Estat, únicament per a les persones físiques (per tant, queden excloses les persones jurídiques: empreses, ajuntaments, entitats...).
  Més informació en: https://sede.gva.es/va/web/sede_electronica/sede_certificados
  2. Per a realitzar tràmits per via telemàtica davant de l'Administració de la Generalitat actuant en representació d'una altra persona (física o jurídica), cal inscriure's prèviament en el REGISTRE DE REPRESENTANTS de l'ACCV, o bé en el REGISTRE ELECTRÒNIC D'APODERAMENTS de l'Administració general de l'Estat, la respectiva informació dels quals està disponible en l'apartat "Enllaços" d'aquest tràmit. Sense aquesta inscripció prèvia, a més de no quedar acreditada la seua representació, no es rebrà res en la carpeta ciutadana de la persona que la presenta.
  4. Fent clic en l'enllaç directe indicat en "Com es tramita telemàticament?" o en l'enllaç "TRAMITAR AMB CERTIFICAT" (de color roig a l'inici d'aquest tràmit), accedireu al tràmit telemàtic que us permetrà omplir i signar digitalment el formulari web inicial, annexar la comunicació (omplida i signada digitalment) i la resta de documentació que en cada cas s'haja d'aportar, i realitzar la presentació telemàtica de tot això, amb la qual cosa obtindreu el corresponent justificant de registre.
  5. Respecte als DOCUMENTS QUE CAL ANNEXAR:
  - És recomanable que reuniu tots els documents que heu d'annexar, els ompliu, els signeu i els guardeu electrònicament en el vostre ordinador, de manera que, posteriorment, pugueu incorporar-los en el pas corresponent del tràmit telemàtic.
  - IMPORTANT: tots els documents certificats o signats que es presenten telemàticament s'han d'enviar en format PDF i s'han d'incorporar les SIGNATURES DIGITALS de les persones o entitats que els subscriguen.

  - En aquest tràmit de la Guia Prop:
  * En l'apartat "Quina documentació s'ha de presentar?", hi ha la llista de documents que s'han de presentar.
  * En l'apartat "Impresos associats" (i en el mateix tràmit telemàtic) hi ha models normalitzats que es poden omplir de tots o alguns d'aquests documents, segons el cas. - Si n'hi ha una model normalitzat, el document ha de presentar-se en aquest. No obstant això, els documents per als quals no hi haja un model normalitzat els ha de crear o demanar la persona que els presenta per a poder-los adjuntar a la seua comunicació telemàtica.
  - En el tràmit telemàtic, s'indica la grandària màxima permesa dels documents que cal annexar i els formats o les extensions que poden tindre (pdf, doc, odt, xls, ods, zip, etc.). Comproveu-ho abans d'annexar-los.
  6. Disposeu de MÉS INFORMACIÓ en:
  http://www.gva.es/es/inicio/atencion_ciudadano/at_ciud_faq/at_ciud_faq_tramitacion
  En cas que continueu necessitant ajuda, per favor, notifiqueu-ho a:
  - Per a consultes sobre el contingut del tràmit: prop@gva.es
  - Per a incidències informàtiques: generalitat_en_red@gva.es

  Inici
 • Informació complementària

  1. Les entitats de gestió i modernització d'àrees industrials de la Comunitat Valenciana es constituiran com a agrupacions sense ànim de lucre de persones titulars, de base privada però amb finalitat pública, per les funcions públiques municipals que els poden ser encomanades.

  2. Tindran plena capacitat d'obrar i personalitat jurídica pròpia, diferent de les persones físiques o jurídiques integrants d'aquestes.

  3. El règim jurídic d'aquestes entitats serà el que resulte d'aplicar les disposicions que conté el títol I de la Llei 14/2018, de 5 de juny, de la Generalitat, de gestió, modernització i promoció de les àrees industrials de la Comunitat Valenciana, en les normes reglamentàries que s'aproven per a desplegar-la i en els seus estatuts.

  Enllaços

  Aportació de documentació a un expedient obert en la direcció general competent en matèria d'INDÚSTRIA i/o ENERGIA i/o MINES de la Generalitat Valenciana (se n'exclouen ajudes i expedients arxivats).

  Registre de representants de l'ACCV

  Registre electrònic d'apoderaments de l'Administració general de l'Estat

  Inici
 • Fonts jurídiques i/o documentals

  Normativa

  - Llei 14/2018, de 5 de juny, de la Generalitat, de gestió, modernització i promoció de les àrees industrials de la Comunitat Valenciana (DOGV núm. 8312, de 07/06/2018).
  - Decret 258/2019, de 13 de desembre, del Consell, pel qual es crea el Registre autonòmic d'entitats de gestió i modernització d'àrees industrials de la Comunitat Valenciana, i es regulen els procediments de classificació i declaració previstos en la Llei de la Generalitat 14/2018, de 5 de juny, de gestió, modernització i promoció de les àrees industrials de la Comunitat Valenciana (DOGV núm. 8704, de 24/12/2019).

  Llista de normativa

  Vegeu la Llei 14/2018, de 5 de juny, de la Generalitat.

  Vegeu el Decret 258/2019, de 13 de desembre, del Consell.

  Inici

 • La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.

  La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.