Autorització a l'administració per a consultar, de manera telemàtica, les dades de les empreses que desitgen contractar amb la Conselleria de Justícia i Interior.

Conselleria de Justícia i Interior

Codi SIA: 223671
|
Codi GVA: 17642
Descarregar informació
Termini obert

Des de 22-12-2014

 • Què necessites saber
 • Què és
 • A qui va dirigit
 • Com es tramita
 • Formularis
 • Tramitació
 • Sol·licitud
 • Resolució
 • Ajuda
 • Preguntes freqüents
 • Enllaços d'interés
 • Compartir en xarxes socials

Què és

Què és i per a què servix

Autorització perquè la Conselleria de Justícia i Interior, comprove les dades d'identitat dels representants de les empreses interessades a contractar amb els seus organismes, així com les dades d'estar al corrent en els pagaments amb l'Agència Tributària, estatal i autonòmica, i amb la...

Saber més
Terminis
Sol·licitudTermini obert
22-12-2014

A qui va dirigit

Empreses
Persones interessades

Empreses contractistes.

Com es tramita

Sol·licitud

Termini
Des de 22-12-2014

En el termini establit per l'Administració en el procés de licitació de què es tracte.

Forma de presentació
Telemàtica
Per a accedir de forma telemàtica, la persona sol·licitant ha de disposar de signatura electrònica avançada, bé amb el certificat reconegut d'entitat (persones jurídiques) o bé amb el certificat reconegut per a ciutadans (persona física), per a la qual cosa pot utilitzar qualsevol sistema de...
Saber més
Presencial

a) En els registres dels òrgans administratius a què es dirigisquen.

 

b) En els registres de qualsevol òrgan administratiu que pertanga a l'Administració general de l'Estat, a la de qualsevol administració de les comunitats autònomes, a la de qualsevol administració de les diputacions provincials, cabildos i consells insulars, a la dels ajuntaments dels municipis a què es refereix l'article 121 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local, o a la de la resta de les entitats que integren l'Administració local si, en aquest últim cas, s'ha subscrit el conveni oportú.

 

c) En les oficines de Correus, en la forma que s'establisca reglamentàriament.

 

d) En les representacions diplomàtiques o oficines consulars d'Espanya en l'estranger.

 

e) En qualsevol altre que establisquen les disposicions vigents.

 

 

I, preferentment, a:

On dirigir-se