• Estàs en:
 • Inici /
 • Detall de Procediments

Detall de Procediments

EL REIAL DECRET 463/2020, DE 14 DE MARÇ, PEL QUAL ES DECLARA L'ESTAT D'ALARMA PER A LA GESTIÓ DE LA SITUACIÓ DE CRISI SANITÀRIA OCASIONADA PEL COVID-19, EN LA SEUA DISPOSICIÓ ADDICIONAL TERCERA DISPOSA QUE SE SUSPENEN I S'INTERROMPEN TERMINIS PER A LA TRAMITACIÓ DELS PROCEDIMENTS DE LES ENTITATS DEL SECTOR PÚBLIC.

EL CÒMPUT DELS TERMINIS ES REPRENDRÀ EN EL MOMENT EN QUÈ PERDA VIGÈNCIA EL PRESENT REIAL DECRET O, EN EL SEU CAS, LES PRÒRROGUES D'AQUEST.

NO SERÀ APLICABLE LA SUSPENSIÓ NI LA INTERRUPCIÓ DE TERMINIS D'AQUELLS PROCEDIMENTS EN ELS QUALS SE N'ESTABLISCA LA CONTINUÏTAT PER MOTIUS D'INTERÉS GENERAL (REIAL DECRET 465/2020, DE 17 DE MARÇ).

EN MATÈRIA TRIBUTÀRIA LA SUSPENSIÓ DE TERMINIS PROCEDIMENTALS ES REGEIX PEL REIAL DECRET LLEI 8/20 (BOE Núm. 73 DE 18/3/2020). EL TERMINI PER A PRESENTAR AUTOLIQUIDACIONS DE TRIBUTS GESTIONATS PER L'AGÈNCIA TRIBUTÀRIA VALENCIANA (ATV) ES REGEIX PEL DECRET LLEI 1/2020 (DOGV Núm. 8774 DE 30/3/2020) I EL SEU CORRECIÒ D'ERRORS (DOGV Núm. 8878 BIS DE 1/4/2020).

 

Autorització a l'Administració per a consultar de forma telemàtica les dades de les persones físiques o jurídiques que vullguen contractar amb la Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives.
 • Què es pot sol·licitar?

  Nom del tràmit

  Autorització a l'Administració per a consultar de forma telemàtica les dades de les persones físiques o jurídiques que vullguen contractar amb la Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives.

  Objecte del tràmit

  Autorització perquè la Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives comprove les dades d'estar al corrent en els pagaments amb l'Agència Estatal d'Administració Tributària, Hisenda Autonòmica, Tresoreria General de la Seguretat Social, identitat i residència dels interessats o representants de les entitats interessades a contractar amb la Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives.

  Inici
 • Qui pot sol·licitar-ho?

  Interessats/Sol·licitants

  Persones, físiques o jurídiques, que vullguen contractar amb la Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives.

  Inici
 • Quan s'ha de sol·licitar?

  Termini de presentació

  Almenys tres dies abans que finalitze el termini de deu dies establit per l'article 150 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic.

  Inici
 • On s'ha d'anar?

  Presencial

  a) En els registres dels òrgans administratius a què es dirigisquen.

  b) En els registres de qualsevol òrgan administratiu, que pertanga a l'Administració General de l'Estat, a la de qualsevol administració de les comunitats autònomes, a la de qualsevol administració de les diputacions provincials, capítols i consells insulars, als ajuntaments dels municipis a què es refereix l'article 121 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les Bases del Règim Local, o a la de la resta de les entitats que integren l'Administració Local si, en aquest últim cas, s'haguera subscrit l'oportú conveni.

  c) En les oficines de Correus, en la forma que reglamentàriament s'establisca.

  d) En les representacions diplomàtiques o oficines consulars d'Espanya en l'estranger.

  e) En qualsevol altre que establisquen les disposicions vigents.

  En el cas de:

  REGISTRE DE LA DIRECCIÓ TERRITORIAL D'IGUALTAT I POLÍTIQUES INCLUSIVES - VALÈNCIA:

  L'ATENCIÓ PRESENCIAL i REGISTRE DE DOCUMENTS serà ÚNICAMENT mitjançant CITA PRÈVIA, que es pot sol·licitar a través del telèfon d'informació de la Generalitat 012 o a través d'internet: https://www.gva.es/es/inicio/servicios_linea/citas_previas


  I preferentment a:

  REGISTRE GENERAL DE LA CONSELLERIA D'IGUALTAT I POLÍTIQUES INCLUSIVES
  C/ DE LA DEMOCRÀCIA, 77. CIUTAT ADMTIVA. 9 D'OCTUBRE-TORRE 5Ver plano
  46018 València
  Tel: 012

  Inici
 • Què s'ha de presentar?

  Impresos associats

  AUTORITZACIÓ DE CONSULTA TELEMÀTICA DE DADES EN CONTRACTES AMB L'ADMINISTRACIÓ

  Inici
 • Com sol·licitar-ho? Inici
 • Fonts jurídiques i/o documentals

  Normativa

  - Article 5 del Decret 165/2010, de 8 d'octubre, del Consell, pel qual s'establixen mesures de simplificació de càrregues administratives en els procediments gestionats per l'Administració de la Generalitat i el seu sector públic (DOCV núm. 6376, de 14/10/2010).
  - Articles 71.1 d), 140.1 a),3r i 150.2 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic (BOE núm. 272, de 9/11/2017).

  Llista de normativa

  Vegeu el Decret 165/2010, de 8 d'octubre

  Vegeu Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic

  Inici

 • La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.

  La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.