• Estàs en:
 • Inici /
 • Detall de Procediments

Detall de Procediments

AMB EFECTES DES DE L'1 DE JUNY DE 2020, EL CÒMPUT DELS TERMINIS ADMINISTRATIUS QUE HAGEN SIGUT SUSPESOS ES REPRENDRÀ O ES REINICIARÀ, SI AIXÍ S'HA PREVIST EN UNA NORMA AMB RANG DE LLEI APROVADA DURANT LA VIGÈNCIA DE L'ESTAT D'ALARMA I LES PRÒRROGUES D'AQUEST, D'ACORD AMB L'ARTICLE 9 DEL REIAL DECRET 537/2020, DE 22 DE MAIG, PEL QUAL ES PRORROGA L'ESTAT D'ALARMA DECLARAT PEL REIAL DECRET 463/2020, DE 14 DE MARÇ.

EN MATÈRIA TRIBUTÀRIA EL TERMINI PER A PRESENTAR AUTOLIQUIDACIONS DE TRIBUTS GESTIONATS PER L'AGÈNCIA TRIBUTÀRIA VALENCIANA (ATV) ES REGEIX PEL DECRET LLEI 1/2020 (DOGV Núm. 8774 DE 30/3/2020) I EL SEU CORRECIÓ D'ERRORS (DOGV Núm. 8878 BIS DE 1/4/2020).

Autorització a l'Administració per a consultar de forma telemàtica dades necessàries per a la percepció de beques, ajudes, premis, distincions i subvencions de la Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Incllusivas.
 • Què es pot sol·licitar?

  Nom del tràmit

  Autorització a l'Administració per a consultar de forma telemàtica dades necessàries per a la percepció de beques, ajudes, premis, distincions i subvencions de la Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Incllusivas.

  Objecte del tràmit

  Autorització perquè la Vicepresidència i la Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives comprove les dades d'estar al corrent en els pagaments amb l'Agència Estatal d'Administració Tributària, Hisenda Autonòmica, Tresoreria General de la Seguretat Social, identitat i residència dels interessats o representants de les entitats interessades en la percepció de beques, ajudes, premis, distincions i subvencions de l'esmentada conselleria.

  Inici
 • Qui pot sol·licitar-ho?

  Interessats/Sol·licitants

  Persones, físiques o jurídiques, que desitgen ser beneficiàries de beques, ajudes, premis, distincions i subvencions de la Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives.

  Inici
 • Quan s'ha de sol·licitar?

  Termini de presentació

  En el termini establit per l'Administració en el procediment de concessió de beques, ajudes, premis, distincions i subvencions.

  Inici
 • On s'ha d'anar?

  Presencial

  Registre de la Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives, siti en c/ Castán Tobeñas, 77, Torre 4, 46018 València, o per qualsevol dels mitjans establits en l'article 38 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú (BOE núm. 285, de 27 de novembre).

  En el cas de:

  REGISTRE DE LA DIRECCIÓ TERRITORIAL D'IGUALTAT I POLÍTIQUES INCLUSIVES - VALÈNCIA:

  L'ATENCIÓ PRESENCIAL i REGISTRE DE DOCUMENTS serà ÚNICAMENT mitjançant CITA PRÈVIA, que es pot sol·licitar a través del telèfon d'informació de la Generalitat 012 o a través d'internet: https://www.gva.es/es/inicio/servicios_linea/citas_previas

  Si es tractara de beques de pràctiques professionals, es presentarà per via telemàtica junt amb la sol·licitud i currículum tal com establix l'article 2 de l'Orde 17/2011, de 6 de maig, de la Conselleria de Justícia i Administracions Públiques, per la qual es desenrotlla el capítol II del Decret 132/2009, del Consell, pel qual es regula la concessió de beques, sense perjuí de la normativa establida amb caràcter general sobre presentació de sol·licituds davant de les administracions públiques.

  Inici
 • Què s'ha de presentar?

  Impresos associats

  AUTORITZACIÓ DE CONSULTA TELEMÀTICA DE DADES PER A BEQUES, AJUDES, PREMIS I SUBVENCIONS

  Inici
 • Com sol·licitar-ho? Inici
 • Fonts jurídiques i/o documentals

  Normativa

  - Article 14 e) de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions (BOE núm. 276, de 18/11/2003).
  - Article 5 del Decret 165/2010, de 8 d'octubre, del Consell, pel qual s'establixen mesures de simplificació de càrregues administratives en els procediments gestionats per l'administració de la Generalitat i el seu sector públic (DOCV núm. 6376, de 14.10.2010).

  Llista de normativa

  Vegeu el Decret 165/2010, de 8 d'octubre

  Vegeu la Llei 38/2003, de 17 de novembre

  Inici

 • La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.

  La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.