Detall de Procediment

TECG - Autorització i no oposició a l'administració per a poder consultar, de manera telemàtica, les dades de les empreses que desitgen contractar amb la Conselleria de Política Territorial, Obres Públiques i Mobilitat.

Codi SIA: 223672
Codi GUC: 17655
Organisme: CONSELLERIA DE POLÍTICA TERRITORIAL, OBRES PÚBLIQUES I MOBILITAT
Termini de sol·licitud: Termini obert
  • Informació bàsica

  • Sol·licitud

  • Tramitació

  • Resolució

Mostrar tot

Ocultar tot

Informació bàsica

Objecte

L'objecte del tràmit és l'oposició o no-autorització perquè la Conselleria de Politica Territorial, Obres Pùbliques i Mobilitat comprove les dades d'identitat dels representants de les empreses interessades a contractar amb ella, així com les dades d'estar al corrent en els pagaments amb l'Agència Tributària, estatal i autonòmica, i amb la Tresoreria de la Seguretat Social.

Interessats

Empreses contractistes.

Termini

En el termini establit per l'Administració en el procés de licitació de què es tracte.

Documentació

D'acord amb el que disposa l'article 28 de Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, en absència d'oposició expressa per part de la persona interessada, l'òrgan gestor del procediment estarà autoritzat per a obtindre directament les dades d'identitat de la persona sol·licitant o, si és el cas, del representant legal, així com les dades d'estar al corrent en els pagaments amb l'Agència Tributària, estatal i autonòmica, i amb la Tresoreria de la Seguretat Social. En cas d'oposar-se al fet que l'òrgan gestor obtinga directament aquesta informació, haurà de manifestar-ho mitjançant el formulari d'aquest tràmit, i tindrà l'obligació d'aportar els documents corresponents en els termes exigits per les normes reguladores del procediment.

Forma presentació

Presencial
Si és persona no obligada a relacionar-se telemàtica amb l'Administració: - En els registres dels òrgans administratius al fet que es dirigisquen o davant qualsevol òrgan administratiu que pertanga a l'Administració General de l'Estat, a la de qualsevol administració de les Comunitats Autònomes, o a la d'alguna de les entitats que formen l'Administració Local si, en aquest últim cas, s'haguera subscrit l'oportú conveni, així com en les representacions diplomàtiques o oficines consulars d'Espanya a l'estranger. - També en qualsevol oficina de Correus. En aquest cas s'haurà de presentar en sobre obert perquè es puga estampar el segell i la data en l'imprés de sol·licitud i en la còpia. - I, preferentment, en:

On dirigir-se

Telemàtica
1. Abans d'iniciar el tràmit telemàtic, accediu al formulari d'aquest tràmit, ompliu-lo i guardeu-lo en el vostre ordinador per a més tard. 2. Inicieu el tràmit telemàtic clicant en la icona superior "Tramitar amb certificat" d'aquesta mateixa pàgina, que us portarà al tràmit telemàtic general de la Conselleria d'Habitatge, Obres Públiques i Vertebració del Territori. 3. Ací s'indiquen els requisits per a la tramitació telemàtica i els passos que cal seguir. Un dels passos us permet annexar el formulari omplit i guardat prèviament, així com la resta de la documentació requerida. (Si necessiteu ajuda podeu telefonar al telèfon d'informació de la Generalitat 012 o bé enviar un correu electrònic a: generalitat_en_red@gva.es).

òrgans de tramitació

Organismes

Òrgans resolució

Organismes