Detall de Procediment

Comunicació de BAIXA d'un centre productor de residus.

Codi SIA: 212000
Codi GUC: 17676
Organisme: Conselleria de Medi Ambient, Aigua, Infraestructures i Territori
Termini de sol·licitud: OBERT
  • Informació bàsica

  • Formularis

  • Sol·licitud

  • Tramitació

  • Resolució

Mostrar tot

Ocultar tot

Informació bàsica

Què és i per a què serveix?

L'objecte del tràmit és comunicar la baixa d'un centre productor de residus.

Observacions

En aquest procediment, l'Administració no està obligada a dictar una resolució expressa ni a notificar-la a la persona interessada, de conformitat amb el que preveu el tercer paràgraf de l'article 21.1 de la Llei 39/2015.

Qui pot sol·licitar-ho?

Qualsevol persona física o jurídica que tinga un centre que estiga inscrit en el Registre de productors de residus de la Comunitat Valenciana en el qual haja cessat l'activitat de producció de residus.

Normativa del procediment

  • LLEI 5/2022, de 29 de novembre, de la Generalitat, de residus i sòls contaminats per al foment de l'economia circular a la Comunitat Valenciana (DOGV Num. 9482 / 01.12.2022).
  • Llei 7/2022, de 8 d'abril, de residus i sòls contaminats per a una economia circular (BOE núm. 85, de 09/04/2022)

Termini

Durant tot l'any.

Documentació

- Formulari normalitzat de comunicació de baixa del centre productor omplit (vegeu l'imprés associat). - Acreditació per qualsevol mitjà admissible en dret de la representació que exerceix el signant de la sol·licitud, llevat que aquesta representació estiga inscrita formalment en el Registre de representants de l'Agència de Tecnologia i Certificació Electrònica (ACCV) (https://www.accv.es/servicios/registro-de-representantes/).

Presentació

Telemàtica
D'acord amb la disposició addicional huitena de la Llei 7/2022, de 8 d'abril, de residus i sòls contaminats per a una economia circular, la tramitació dels procediments administratius i de les obligacions d'informació previstes en aquesta llei, tant per a les persones físiques com per a les persones jurídiques, s'ha de dur a terme per via electrònica, d'acord amb el que preveu en l'article 14 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, de procediment administratiu comú de les administracions públiques. Les sol·licituds s'han de presentar telemàticament a través de la seu electrònica de la Generalitat en l'URL següent: https://www.gva.es/va/inicio/procedimientos?id_proc=17676 Quan els sol·licitants estiguen obligats a relacionar-se amb la Generalitat per mitjans electrònics, però facen la sol·licitud de manera presencial, es requerirà l'interessat perquè la presente electrònicament. A aquest efecte, es considerarà com a data de presentació de la sol·licitud aquella en la qual s'haja fet la presentació telemàtica. Per a accedir de manera telemàtica al procediment, la persona sol·licitant ha de disposar de signatura electrònica avançada, bé amb el certificat qualificat de representant d'entitat (si és persona jurídica) o bé amb el certificat reconegut per a ciutadans (si és persona física), els dos emesos per l'Agència de Tecnologia i Certificació Electrònica de la Comunitat Valenciana (ACCV). Així mateix, es podrà utilitzar qualsevol altre sistema de signatura electrònica admés per la seu electrònica de la Generalitat (https://sede.gva.es/va/sede_certificados). Els documents que s'annexen al tràmit telemàtic han d'estar signats electrònicament per les persones que, segons el tipus de document, siga procedent. Els tràmits que es facen en la seu electrònica de la Generalitat que no arriben a registrar-se es poden recuperar en un moment posterior per a acabar la presentació telemàtica, per a la qual cosa cal accedir a l'àrea personal de la Generalitat des de l'apartat "Com va això meu" > "Sol·licituds en creació" (https://www.tramita.gva.es/cdc/login.html?idioma=va).

On consultar dubtes sobre el tràmit

Procés de tramitació

1. Presentació del formulari signat pel representant legal de l'empresa. 2. Si la documentació presentada no reunira els requisits exigibles o l'Administració considerara necessària l'ampliació de dades, es requerirà a l'interessat que ho esmene de conformitat amb el que estableix la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques. 3. Una vegada comprovada la suficiència i adequació de la documentació presentada, es procedirà a donar de baixa la inscripció de productor de residus del Registre de productors de residus de la Comunitat Valenciana. El sol·licitant podrà consultar els canvis comunicats en la web de la Conselleria d'Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica, en l'enllaç següent: https://residuos.gva.es/RES_BUSCAWEB/buscador_residuos_avanzado.aspx?idioma=V