Declaració responsable de cessament d'instal·lacions i activitats de producció i gestió de residus

Conselleria de Medi Ambient, Aigua, Infraestructures i Territori

Codi SIA: 212000
|
Codi GVA: 17676
Descarregar informació
Termini obert
 • Què necessites saber
 • Què és
 • A qui va dirigit
 • Com es tramita
 • Formularis
 • Tramitació
 • Sol·licitud
 • Resolució
 • Ajuda
 • Preguntes freqüents
 • Enllaços d'interés
 • Compartir en xarxes socials

Què és

Què és i per a què servix

Comunicar el cessament de les activitats de producció i gestió de residus subjectes al règim de comunicació prèvia (producció, transport, negociant, agent i plataformes logístiques de la distribució) i/o d'autorització (instal·lacions de tractament de residus i operadors d'este tractament) a...

Saber més
Terminis
Sol·licitudTermini obert
Observacions

- D'acord amb els articles 33.13 i 35.5 de la Llei 7/2022, de 8 d'abril, de residus i sòls contaminats per a una economia circular, les entitats o empreses titulars de les instal·lacions i activitats regulades en estos articles hauran de presentar una declaració responsable davant la comunitat autònoma on estiguen situades quan cessen la seua activitat, a l'efecte de donar de baixa la comunicació i/o autorització en el Registre de producció i gestió de residus regulat en l'article 63 d'esta llei.

- En virtut de la disposició addicional octava de la Llei 7/2022, de 8 d'abril, de residus i sòls contaminats per a una economia circular, la presentació d'este procediment haurà de dur-se a terme per via electrònica, tant per a les persones físiques com per a les persones jurídiques, d'acord amb el que es preveu en l'article 14 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, de Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.

A qui va dirigit

Ciutadania
Empreses
Administració
Persones interessades

- Les persones físiques o jurídiques que cessen en l'exercici de les activitats de producció, transport, negociant, agent i plataformes logístiques de la distribució.

- Les persones física o jurídiques titulars d'autoritzacions d'instal·lacions de tractament de residus.

- Les persones física o jurídiques titulars d'autoritzacions per a realitzar operacions de tractament de residus (gestors de tractament de residus).

 

Requisits

- Les instal·lacions de producció i de tractament de residus, així com les plataformes logístiques de la distribució afectades han d'estar situades en la Comunitat Valenciana.

- Els transportistes, negociants, agents i els operadors de tractament de residus hauran de tindre la seua seu social en la Comunitat Valenciana

 

Sol·licitud

Termini
Termini obert

Durant tot l'any.

Documentació
Declaració responsable de cessament d'instal·lacions i activitats de producció i gestió de residus.
Forma de presentació
Telemàtica
Les persones obligades a relacionar-se amb la Generalitat a través de mitjans electrònics, en els termes de l'article 14 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú, així com els sol·licitants que, no estant obligats a això, opten per esta via, presentaran les...
Saber més

Resolució

Termini màxim
D'acord amb l'article 21.1 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, l'Administració no està obligada a dictar resolució expressa en els procediments relatius a l'exercici de drets sotmesos únicament al deure de declaració responsable...
Saber més
Observacions

Una vegada verificada la informació declarada, es procedirà a donar de baixa la comunicació prèvia i/o en el corresponent registre de producció i gestió de residus L'interessat podrà consultar el canvi declarat en el següent enllaç de la web de la conselleria competent en residus:...

Saber més
Documentació
. Declaració responsable de cessament d'instal·lacions i activitats de producció i gestió de residus.