Detall de Procediments

 • Què es pot sol·licitar?

  Nom del tràmit

  Premis extraordinaris dels ensenyaments esportius de règim especial per a la Comunitat Valenciana.Curs 2018-2019

  Objecte del tràmit

  L'objecte és concedir un premi extraordinari de grau mitjà i un premi de grau superior per cada modalitat esportiva implantada i autoritzada a la Comunitat Valenciana.

  Inici
 • Qui pot sol·licitar-ho?

  Interessats/Sol·licitants

  L'alumnat que ha finalitzat els estudis en centres educatius de la Comunitat Valenciana sostinguts amb fons públics o centres privats degudament autoritzats per a impartir aquests ensenyaments.

  Requeriments

  a) Haver finalitzat els estudis de Tècnic Esportiu i Tècnic Esportiu Superior, l'any natural a què es refereix la convocatòria: curs 2018-2019

  b) Haver obtingut una qualificació final del cicle igual o superior a: 8,50.

  Inici
 • Quan s'ha de sol·licitar?

  Termini de presentació

  El termini per a la presentació de sol·licituds serà des del 28 de setembre de 2019 fins al 30 de novembre de 2019. (DOGV núm. 8644, de 27/09/2019)

  Inici
 • On s'ha d'anar?

  Presencial

  S'ha de presentar, juntament amb el full d'inscripció, tota la documentació indicada en l'Ordre 2/2015, de 21 de gener, telemàticament a través de la següent adreça web https://www.gva.es/va/inicio/procedimientos?id_proc=17678&version=amp, o bé en el centre educatiu on haja realitzat els seus estudis, o per qualsevol dels mitjans previstos en l'article 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

  Per internet

  A través de l'enllaç corresponent:

  Tramitar amb certificat electrònic:

  https://www.tramita.gva.es/ctt-att-atr/asistente/iniciarTramite.html?tramite=DGM_GEN&version=3&login=c&idioma=va&idCatGuc=PR&idProcGuc=17678

  Inici
 • Què s'ha de presentar?

  S'ha de presentar, juntament amb el full d'inscripció, tota la documentació indicada en l'Ordre 2/2015, de 21 de gener:

  a) Instància segons el model que es publica com a annex I en la resolució de convocatòria.

  b) Fotocòpia del document nacional d'identitat, passaport o targeta d'identitat d'estrangers, si escau.

  c) Certificat acadèmic dels estudis realitzats, expedit per la secretaria del centre en model oficial.

  d) Breu currículum segons el model europeu (Europass: ‹http://europass.cedefop.europa.es›) amb la indicació, si escau, dels premis o les beques que hagen obtingut i altres mèrits qualssevol que es desitgen al·legar, acompanyats de la fotocòpia compulsada de la documentació acreditativa corresponent degudament justificada.

  Impresos associats

  INSCRIPCIÓ EN ELS PREMIS EXTRAORDINARIS D'ENSENYAMENTS ESPORTIUS DE RÈGIM ESPECIAL

  Inici
 • Com sol·licitar-ho?

  Passos

  1. Per a la valoració de les sol·licituds, es constituirà una comissió de selecció designada per la direcció territorial competent en matèria d'educació i integrada per:
  - President/a: la persona titular de la direcció general competent en matèria d'ensenyaments de règim especial o persona en qui delegue.
  - Secretari/ària: representant de la direcció general competent en matèria d'ensenyaments de règim especial.
  - Vocals: un membre de la inspecció d'educació, un director o directora d'un centre docent on s'impartisquen ensenyaments esportius de règim especial i un funcionari o funcionària del cos de catedràtics o de professors d'ensenyaments esportius.

  2. La direcció general competent en matèria d'ensenyaments de règim especial traslladarà a la comissió de selecció la documentació dels alumnes inscrits.

  3. La comissió de selecció confeccionarà una acta amb la qualificació de cada estudiant presentat a la convocatòria i elaborarà la proposta d'adjudicació provisional dels premis. Els mèrits al·legats pels aspirants es baremaran per la comissió únicament en el cas que es produïsquen empats en la qualificació final del cicle formatiu.

  4. Aquesta proposta d'adjudicació provisional dels premis es farà pública en els taulers d'anuncis de les direccions territorials competents en matèria d'educació i en la pàgina web de la conselleria competent en matèria d'educació.
  Els estudiants presentats podran reclamar per escrit la qualificació obtinguda, per mitjà d'una instància dirigida al president de la comissió de selecció, en el termini de cinc dies hàbils a partir del següent a aquell en què es publiquen les qualificacions.

  5. La comissió de selecció elevarà la proposta d'adjudicació dels premis extraordinaris d'ensenyaments esportius de grau mitjà i superior i l'acta de qualificacions finals de tot l'alumnat presentat, perquè la direcció general competent en matèria d'ensenyaments de règim especial la resolga.

  Recursos que procedixen contra la resolució

  De conformitat amb el que estableixen els articles 112, 123 i 124 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, i 10, 14 i 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa, contra el present acte, que posa fi a la via administrativa, es pot recórrer potestativament en reposició o bé s'hi pot plantejar directament un recurs contenciós administratiu en els terminis i davant dels òrgans que s'indiquen a continuació:

  a) El recurs de reposició ha d'interposar-se davant de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport en el termini d'un mes a comptar de l'endemà de la publicació.

  b) El recurs contenciós administratiu ha de presentar-se davant del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana en el termini de dos mesos a comptar de l'endemà de la publicació.

  Inici
 • Com es tramita telemàticament?

  A través de l'enllaç corresponent:

  Tramitar amb certificat electrònic:

  https://www.tramita.gva.es/ctt-att-atr/asistente/iniciarTramite.html?tramite=DGM_GEN&version=3&login=c&idioma=va&idCatGuc=PR&idProcGuc=17678

  Inici
 • Informació complementària

  * PUBLICACIÓ
  - D'acord amb la resolució de concessió de premis, que es publicarà en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana, la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport, es notificarà a l'alumnat premiat la data i el lloc en què s'entregaran.
  - L'alumnat premiat rebrà un diploma a l'excel·lència en el rendiment acadèmic, expedit per la conselleria competent en matèria d'educació. Així mateix, l'obtenció d'aquest premi es consignarà, per mitjà d'una diligència específica, en l'expedient acadèmic de l'alumnat amb la denominació «Premi Extraordinari d'Ensenyaments Esportius de Règim Especial».
  - L'obtenció del premi extraordinari d'aquests ensenyaments podrà donar opció, si és el cas, a concórrer, una vegada inscrit, al premi nacional corresponent.

  Criteris de valoració

  1. Els premis es concediran a aquelles persones participants que hagen obtingut la qualificació final més alta del cicle corresponent.

  2. En cas d'empat, aquest es resoldrà tenint en compte la puntuació més alta obtinguda després de la valoració dels apartats següents:

  2.1. Estudis d'idiomes
  Als efectes d'acreditació del coneixement d'idiomes es tindran en compte els nivells del Marc Comú Europeu de Referència per a les Llengües. Només es consideraran les certificacions reconegudes oficialment. Es valoraran de la manera següent:

  a) Per cada certificat de nivell A2 o equivalent: 0,2 punts
  b) Per cada certificat de nivell B1 o equivalent: 0,5 punts
  c) Per cada certificat de nivell B2 o equivalent: 0,8 punts
  d) Les persones que hagen cursat amb qualificació positiva un nivell C o equivalent: 1 punt

  Quan siga procedent valorar les certificacions assenyalades en els apartats anteriors, només es considerarà la de nivell superior que presente la persona participant.

  2.2. Estades formatives en l'estranger (amb un màxim de 2 punts en total, per al present apartat).
  Es valorarà amb 0,1 punts cada mes d'estada formativa en l'estranger organitzada per una administració.

  2.3. Formació específica associada a la titulació (amb un màxim de 2 punts en total, per al present apartat).
  Es valorarà amb 0,05 punts cada 10 hores de cursos certificats per una administració pública o entitat autoritzada per aquesta.

  2.4. Altres formacions (amb un màxim de 2 punts en total, per al present apartat). Es valoraran de la manera següent:

  a) Per cada titulació relacionada amb la modalitat esportiva cursada: 0,5 punts
  b) Per cada titulació no relacionada amb la modalitat esportiva cursada: 0,2 punts

  2.5. Mèrits esportius (amb un màxim de 2 punts en total, per al present apartat). Es valoraran de la manera següent:

  a) Pel reconeixement com a esportista d'elit o alt nivell: 0,5 punts
  b) Per cada trofeu en competicions esportives oficials reconegudes nacionalment o internacionalment: 0,2 punts

  3. En el supòsit que persistisca l'empat, la comissió de selecció el dirimirà en funció de la prelació següent:
  El participant amb la qualificació més alta en el conjunt del bloc específic.
  La puntuació més alta en la secció de coneixement acreditat d'idiomes.
  La persona participant amb més experiència laboral relacionada amb el cicle formatiu cursat, acreditat segons un informe de vida laboral.

  4. No es tindran en compte els mèrits no al·legats pel participant, així com aquells l'acreditació documental dels quals no s'haja aportat de conformitat amb el que disposa la present convocatòria.

  5. La comissió de selecció podrà proposar desert algun dels premis en el cas que no hi haja cap sol·licitant amb la puntuació mínima exigida per l'article 3.1, en un determinat grau o cicle.

  6. En el cas que el premi corresponent a una modalitat esportiva quede desert, podrà concedir-se a un/a candidat/a d'una altra modalitat esportiva, a proposta motivada de la comissió de selecció.

  Inici
 • Fonts jurídiques i/o documentals

  Normativa

  - ORDRE 2/2015, de 21 de gener, de la consellera d'Educació, Cultura i Esport, per la qual es creen i regulen per a la Comunitat Valenciana els premis extraordinaris dels ensenyaments esportius de règim especial.
  - Resolució de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport, per la qual es convoquen, per a la Comunitat Valenciana, els premis extraordinaris dels ensenyaments esportius de règim especial corresponents al curs 2018-2019.

  Llista de normativa

  Vegeu l'Ordre 2/2015, de 21 de gener (bases)

  Resolució de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport, per la qual es convoquen, per a la Comunitat Valenciana, els premis extraordinaris dels ensenyaments esportius de règim especial corresponents al curs 2018-2019.

  Inici

 • La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.

  La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.