• Estàs en:
 • Inici /
 • Detall de Procediments

Detall de Procediments

Premis extraordinaris dels ensenyaments esportius de règim especial per a la Comunitat Valenciana.Curs 2018-2019
 • Què es pot sol·licitar?

  Nom del tràmit

  Premis extraordinaris dels ensenyaments esportius de règim especial per a la Comunitat Valenciana.Curs 2018-2019

  Objecte del tràmit

  L'objecte és concedir un premi extraordinari de grau mitjà i un premi de grau superior per cada modalitat esportiva implantada i autoritzada a la Comunitat Valenciana.

  Inici
 • Qui pot sol·licitar-ho?

  Interessats/Sol·licitants

  L'alumnat que ha finalitzat els estudis en centres educatius de la Comunitat Valenciana sostinguts amb fons públics o centres privats degudament autoritzats per a impartir aquests ensenyaments.

  Requeriments

  a) Haver finalitzat els estudis de Tècnic Esportiu i Tècnic Esportiu Superior, l'any natural a què es refereix la convocatòria: curs 2018-2019

  b) Haver obtingut una qualificació final del cicle igual o superior a: 8,50.

  Inici
 • Quan s'ha de sol·licitar?

  Termini de presentació

  El termini per a la presentació de sol·licituds serà des del 28 de setembre de 2019 fins al 30 de novembre de 2019. (DOGV núm. 8644, de 27/09/2019)

  Inici
 • On s'ha d'anar?

  Presencial

  S'ha de presentar, juntament amb el full d'inscripció, tota la documentació indicada en l'Ordre 2/2015, de 21 de gener, telemàticament a través de la següent adreça web https://www.gva.es/va/inicio/procedimientos?id_proc=17678&version=amp, o bé en el centre educatiu on haja realitzat els seus estudis, o per qualsevol dels mitjans previstos en l'article 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

  Per internet

  A través de l'enllaç corresponent:

  Tramitar amb certificat electrònic:

  https://www.tramita.gva.es/ctt-att-atr/asistente/iniciarTramite.html?tramite=DGM_GEN&version=3&login=c&idioma=va&idCatGuc=PR&idProcGuc=17678

  Inici
 • Què s'ha de presentar?

  S'ha de presentar, juntament amb el full d'inscripció, tota la documentació indicada en l'Ordre 2/2015, de 21 de gener:

  a) Instància segons el model que es publica com a annex I en la resolució de convocatòria.

  b) Fotocòpia del document nacional d'identitat, passaport o targeta d'identitat d'estrangers, si escau.

  c) Certificat acadèmic dels estudis realitzats, expedit per la secretaria del centre en model oficial.

  d) Breu currículum segons el model europeu (Europass: ‹http://europass.cedefop.europa.es›) amb la indicació, si escau, dels premis o les beques que hagen obtingut i altres mèrits qualssevol que es desitgen al·legar, acompanyats de la fotocòpia compulsada de la documentació acreditativa corresponent degudament justificada.

  Impresos associats

  INSCRIPCIÓ EN ELS PREMIS EXTRAORDINARIS D'ENSENYAMENTS ESPORTIUS DE RÈGIM ESPECIAL

  Inici

 • La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.

  La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.