Detall de Procediments

Participació, com a membre de qualsevol de les agrupacions d'una societat musical inscrita en la Federació de Societats Musicals de la Comunitat Valenciana, en els cursos de Berklee College of Music Valencia 2017 (CulturArts)
 • Què es pot sol·licitar?

  Nom del tràmit

  Participació, com a membre de qualsevol de les agrupacions d'una societat musical inscrita en la Federació de Societats Musicals de la Comunitat Valenciana, en els cursos de Berklee College of Music Valencia 2017 (CulturArts)

  Objecte del tràmit

  Conveni anual de col·laboració amb la Delegació de la Fundació a Espanya de la Berklee College of Music , a València SL, per a la participació de membres de les societats musicals integrades en la Federació de Societats Musicals de la Comunitat Valenciana en els cursos de la Berklee College of Music València 2017.

  a.- Curs d'Arranjaments i composició.
  - Professor: GREGORY FRITZE
  - Nombre de places reservades: 16 per a alumnes actius
  - Dates de realització: 10-14 de juliol de 2017

  b.- Curs de Direcció de bandes
  - Professor: RAFAEL SANZ ESPERT
  - Nombre de places reservades:
  . 16 per a alumnes actius
  . 30 per a alumnes oients
  - Dates de realització: 10-14 de juliol de 2017

  Inici
 • Qui pot sol·licitar-ho?

  Interessats/Sol·licitants

  Poden participar professionals titulats de la música, estudiants de nivells avançats del grau superior de música i que siguen membres de les agrupacions vocals i instrumentals de les societats musicals registrades en la Federació de Societats Musicals de la Comunitat Valenciana, a data 5 de juny de 2017, que ho sol·liciten.

  Requeriments

  Pertànyer a una societat musical registrada en la Federació de Societats Musicals de la Comunitat Valencianaa, en la data de la firma del present conveni.

  Inici
 • Quantia de l'ajuda / Procediment de pagament

  Caràcter gratuït dels cursos.

  Els sol·licitants seleccionats no hauran de pagar la matrícula del curs ja que està finançat pel Conveni CulturArts - Berklee

  Inici
 • Quan s'ha de sol·licitar?

  Termini de presentació

  Entre el 5 i el 20 de juny de 2017, ambdós inclosos .

  Inici
 • On s'ha d'anar?

  Presencial

  Preferentment, a :

  SERVICIS GENERALS - IVC
  PL. VIRIATO, S/NVer plano
  46001 València
  Tel: 961206504

  Inici
 • Què s'ha de presentar?

  - Certificat emés per la FSMCV en el qual s'acredite el registre en situació d'alta en el Fitxer de Persones Relacionades amb la FSMCV.

  1.- La corresponent a cada curs, per a la seua valoració, segons el conveni:

  * Arranjaments i Composició:
  a.- Tres partitures de composicions o arranjaments originals. Format PDF.
  b.- Gravació en MP3 d'estes obres.
  c.- Currículum vitae (màxim una pàgina), en què es demostre experiència com a compositor o arranjador i com a director.
  d.- Altres mèrits: cursos de perfeccionament i direcció, màster, postgrau, becari, altres titulacions, participació en revistes especialitzades, membre d'organismes, de jurats, altres cursos.

  * Direcció Bandes:
  a.- Vídeo (format Quicktime o semblant) amb una gravació dirigint.
  b.- Currículum Vitae (màxim una pàgina) demostrant experiència com a director.
  c.- Altres mèrits: cursos de perfeccionament i direcció, màster, postgrau, becari, altres titulacions, participació en revistes especialitzades, membre d'organismes, de jurats, altres cursos.

  Impresos associats

  SOL·LICITUD DE PARTICIPACIÓ EN ELS CURSOS DE LA UNIVERSITAT BERKLEE VALÈNCIA PER A MÚSICS DE SOCIETATS MUSICALS DE LA FEDERACIÓ DE SOCIETATS MUSICALS DE LA COMUNITAT VALENCIANA, CONVOCATÒRIA 2016. PLACES RESERVADES PER CULTURARTS GENERALITAT

  Inici
 • Com sol·licitar-ho?

  Passos

  - Curs de direcció de banda simfònica, 16 places per a alumnes actius i 30 places per a alumnes oients.
  - Curs d'arreglaments i composició per a banda simfònica, 16 places per a alumnes actius.
  La selecció d'estos alumnes es realitzarà per una Comissió de Berklee College of Music, a València, amb la supervisió de Culturarts Generalitat; sota els principis de publicitat, concurrència i no discriminació, i s'aplicaran els criteris següents de selecció:

  - Curs de direcció de banda simfònica:
  a) Fins a 10 punts per curriculum vitae com a director de banda; d'orquestra; d'altres agrupacions, invitat.
  b) Fins a 10 punts per vídeo: gestos precisos i clars 4 punts. Dirigix amb gestos actius 3 punts. Postura corporal estable i segura 3 punts.
  c) Fins a 10 punts per altres mèrits: cursos de perfeccionament i direcció 2 punts. Màsters 1 punt. Cursos postgrau 1 punt. Becari 1 punt. Altres titulacions 1 punt. Participació en revistes especialitzades 1 punt. Membre organisme/s especialitzat/s 1 punt. Altres cursos perfeccionament en altres especialitats musicals 1 punt.

  -Curs d'arranjaments i composició per a banda simfònica
  a) Fins a 30 punts per curriculum vitae: dels quals fins a 10 punts seran com a compositor de pasdobles; marxes processó; obres per a banda; obres per a orquestra; obres per a instruments tradicionals; fins a 10 punts com a arranjador per a banda, orquestra, instruments tradicionals, altres grups instrumentals; i fins a 10 punts com a director de banda, d'orquestra, d'altres agrupacions, invitat.
  b) Fins a 10 punts per tres partitures originals.
  c) Fins a 10 punts per gravació MP3: composició per a banda 3 punts. Composició per a orquestra 2 punts. Composició per a altres agrupacions 1 punt. Estructura formal 2 punts. Textura 2 punts.
  d) Fins a 10 punts per altres mèrits: cursos perfeccionament i direcció 2 punts. Màsters 1 punt. Cursos postgrau 1 punt. Becari 1 punt. Altres titulacions 1 punt. Participació en revistes especialitzades 1 punt. Membre organisme/s especialitzat/s'1 punt. Membre jurat/s'1 punt. Altres cursos perfeccionament en altres especialitats musicals 1 punt.

  Inici
 • Informació complementària

  Sancions

  CulturArts Generalitat podrà procedir a la resolució del conveni subscrit, si no s'executa l'activitat de foment objecte d'este conveni corresponent a l'exercici i, en general, seran causes de resolució , la ineficàcia sobrevinguda o incompliment de les clàusules d'este conveni, amb les conseqüències establides quant al reintegrament de la subvenció , en els articles 37 i següents de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions. La resolució del conveni no afectarà, si és el cas, a la finalització de les activitats que estigueren en execució.

  Inici

 • La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.

  La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.