Detall de Procediments

Proves extraordinàries d'accés de caràcter específic i calendari i el procediment d'admissió i matriculació, per a cursar determinades modalitats d'ensenyaments esportius de règim especial en els centres públics de la Comunitat Valenciana, durant el curs acadèmic 2020-2021.
 • Què es pot sol·licitar?

  Nom del tràmit

  Proves extraordinàries d'accés de caràcter específic i calendari i el procediment d'admissió i matriculació, per a cursar determinades modalitats d'ensenyaments esportius de règim especial en els centres públics de la Comunitat Valenciana, durant el curs acadèmic 2020-2021.

  Objecte del tràmit

  - Establir les bases de la convocatòria, corresponent al curs 2020-2021, de les proves de caràcter específic per a l'accés al cicle inicial de les titulacions de tècnic esportiu.

  - Aprovar el calendari i el procediment per a l'admissió de sol·licituds i matriculació per a cursar el cicle inicial, cicle final i cicle superior en els centres públics de les modalitats establides en la present resolució, durant el curs 2020-2021.

  Inici
 • Qui pot sol·licitar-ho?

  Requeriments

  Els requisits per a l'accés als ensenyaments de Tècnic Esportiu i/o Tècnic Esportiu Superior de les diferents especialitats seran els que estableix el reial decret que crea la titulació corresponent.

  Inici
 • Taxes

  Taxes 2020

  LEGISLACIÓ APLICABLE: Llei 20/2017, de 28 de desembre, de taxes de la Generalitat.

  Model: 9773 - Taxa per ensenyaments de règim especial ensenyaments esportius.

  Enllaç relacionat amb el pagament de les taxes

  http://atv.gva.es/va/tributos-impuestos-declaraciones-tasas-046-conseducacion

  Inici
 • Quan s'ha de sol·licitar?

  Termini de presentació

  D'acord amb la Resolució 17 de desembre de 2020 (DOGV núm. 8981, de 22/12/2020), els períodes d'inscripció són els següents:

  Període d'inscripció a la prova: De l'1 al 3 de febrer de 2021, els dos inclosos.

  Termini d'admissió de sol·licituds per a cursar aquests ensenyaments: del 15 al 16 de febrer de 2021, els dos inclosos.

  Matriculació dels admesos per a cursar els ensenyaments: Del 22 al 24 de febrer de 2021, els dos inclusivament.

  Inici
 • On s'ha d'anar?

  Presencial

  La sol·licitud i documentació requerida s'ha d'entregar en:

  Centre Integrat Públic de Formació Professional (CIPFP) del Complex Educatiu de Cheste
  Carretera de Madrid, s/n. Cheste
  València

  On-line

  La Conselleria d'Educació, Cultura i Esport, davant la situació actual originada pel COVID-19, i amb la finalitat d'evitar desplaçaments per a presentar les sol·licituds, ha habilitat la possibilitat de remetre aquestes sol·licituds per correu electrònic a la secretària dels centres docents:

  CIPFP Complejo Educativo de Cheste: secretaria@fpcheste.com

  En aquest cas, tota la documentació haurà de ser enviada degudament signada i en format digital, des del correu electrònic personal a aquests centres docents, en el quals indicaran en l'assumpte del mateix les sigles PACERE seguides del nom i cognoms de la persona sol·licitant.

  Inici
 • Què s'ha de presentar?

  INSCRIPCIÓ

  Les sol·licituds d'inscripció degudament emplenades s'entregaran segons el model corresponent que s'adjunta com a annex III de la present resolució. S'acompanyarà amb una fotocòpia compulsada del NIF, fotocòpia compulsada del requisit acadèmic i certificat mèdic oficial, d'acord amb en l'imprés editat pel Consell General del Col·legi Oficial de Metges, de fa poc (màxim 2 mesos) i en el qual conste: no patir cap malaltia infectocontagiosa, estar vacunat/a contra el tètanus, i comptar amb les condicions psicofísiques necessàries per a la realització de les proves físiques, establides per a l'accés a les titulacions de Tècnic Esportiu o Tècnic Esportiu Superior en la modalitat corresponent.

  MATRICULACIÓ

  - Per a cursar els ensenyaments del CICLE INICIAL, els sol·licitants han de presentar, en el centre públic autoritzat en la modalitat esportiva corresponent, la sol·licitud que figura com a annex VII de la Resolució de 17 de desembre de 2020 (DOGV 8981, 22/12/2020)

  - Per a cursar el CICLE FINAL, els sol·licitants han de presentar, en el centre públic autoritzat en la modalitat esportiva corresponent, la sol·licitud que figura com a annex VIII de la Resolució de 17 de desembre de 2020 (DOGV 8981,
  22/12/2020).

  - Per a cursar els ensenyaments del CICLE SUPERIOR, els sol·licitants han de presentar, en el centre públic autoritzat en la modalitat esportiva corresponent, la sol·licitud que figura com a annex IX de la Resolució de 17 de desembre de 2020 (DOGV 8981, 22/12/2020).

  - Les persones amb discapacitat han d'adjuntar el corresponent certificat del dictamen del reconeixement del grau de minusvalidesa emés pels centres de valoració i orientació de discapacitats adscrits a la conselleria competent en matèria de benestar social, perquè el tribunal designat valore si el grau de discapacitat i les limitacions que comporta possibilita cursar amb aprofitament els ensenyaments, adquirir les competències corresponents al cicle de què es tracte i exercir la professió.

  Impresos associats

  ANNEX I - CALENDARI DE LA CONVOCATÒRIA DE LES PROVES EXTRAORDINÀRIES D'ACCÉS ESPECÍFIQUES I CALENDARI D'ADMISSIÓ I MATRICULACIÓ Als CICLES DE GRAU MITJÀ I DE GRAU SUPERIOR DELS ENSENYAMENTS ESPORTIUS DE RÈGIM ESPECIAL DEL CURS 2020-2021

  ANNEX II - SOL·LICITUD DE NOMENAMENT TRIBUNAL PER A LA PROVA ESPECÍFICA (CENTRES)

  ANNEX III - INSCRIPCIÓ PER A LA PROVA ESPECÍFICA (SOL·LICITANTS)

  ANNEX IV - ACTA D'AVALUACIÓ DE LA PROVA ESPECÍFICA (CENTRES)

  ANNEX V - CERTIFICAT DE SUPERACIÓ DE LA PROVA ESPECÍFICA (CENTRES)

  ANNEX VI - RELACIÓ NOMINAL DE L'ALUMNAT (CENTRES)

  ANNEX VII - SOL·LICITUD D'ADMISSIÓ AL CICLE INICIAL (SOL·LICITANTS)

  ANNEX VIII - SOL·LICITUD D'ADMISSIÓ AL CICLE FINAL (SOL·LICITANTS)

  ANNEX IX - SOL·LICITUD D'ADMISSIÓ AL CICLE SUPERIOR (SOL·LICITANTS)

  Inici
 • Com sol·licitar-ho?

  Passos

  Després de la inscripció:

  1. Publicació llista provisional d'admesos: 4 de febrer de 2021 en els taulers d'informació i en el lloc web oficial dels centres educatius.
  2. Termini de reclamació a llista provisional: 4 al 8 de febrer de 2021.

  3. Publicació llista definitiva d'admesos: 9 de gener de 2021, en els taulers d'informació i en el lloc web oficial dels centres.

  4. La prova específica de cada modalitat es realitzarà el dia 12 de febrer de 2021.

  5. El lloc de realització i horari de cada prova el comunicarà el centre. Aquesta informació es podrà consultar en el lloc oficial web del mateix centre. Per a conéixer les modalitats esportives autoritzades, es podrà consultar el lloc web http://ceice.gva.es/ca/web/ensenanzas-regimen-especial/ensenanzas-deportivas.


  IMPORTANT:
  Quedaran exempts de la prova específica d'accés a aquests ensenyaments les persones que acrediten les condicions que estableix l'article 21 del Decret 132/2012, de 31 d'agost, del Consell, pel qual es regulen els ensenyaments esportius de règim especial a la Comunitat Valenciana, que dicta: "D'acord amb el que es preveu en els articles 67 i 85 de la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d'educació, i en l'article 53 de la Llei 10/1990, de 15 d'octubre, de l'esport, els que acrediten la condició d'esportista d'alt nivell, esportista d'alt rendiment o esportista d'elit estaran exempts de complir els requisits de caràcter específic per a tindre accés als ensenyaments esportius en la modalitat o especialitat corresponent.".

  Inici
 • Informació complementària

  Criteris de valoració

  1. En la prova de caràcter específic d'accés només s'ha de concedir la qualificació d'"apte" o "no apte". Per tal d'aconseguir la qualificació d'apte, els aspirants han de superar les dues parts que componen la prova. La superació de la primera part de la prova exigirà, al seu torn, superar tots els exercicis que la conformen. La superació de la segona part de la prova exigirà haver superat l'exercici que la constitueix.

  2. La superació de la prova de caràcter específic tindrà efectes en tot l'àmbit de l'Estat i tindrà una vigència de díhuit mesos comptats a partir de la data de finalització d'aquella.

  3. El tribunal estendrà el certificat acreditatiu corresponent.

  4. Els resultats seran publicats en els taulers d'informació i en el lloc web del centre que impartisca els ensenyaments.

  5. Es podrà presentar, sobre les qualificacions obtingudes, les reclamacions que consideren oportunes seguint el procediment establit per l'Ordre 32/2011, de 20 de desembre, de la Conselleria d'Educació, Formació i Ocupació (DOCV: 6680, 28/12/2011).

  Inici
 • Fonts jurídiques i/o documentals

  Normativa

  - Reial decret 320/2000, de 3 de març, pel qual s'estableixen els títols de Tècnic Esportiu i Tècnic Esportiu Superior en les especialitats de Futbol i Futbol Sala, s'aproven els corresponents ensenyaments mínims i es regulen les proves i els requisits d'accés a aquests ensenyaments (BOE núm. 76, de 29/03/2000).
  - Reial decret 1363/2007, de 24 d'octubre, pel qual s'estableix l'ordenació general dels ensenyaments esportius de règim especial (BOE núm. 268, de 08/11/2007).

  - Decret 132/2012, de 31 d'agost, del Consell, pel qual es regulen els ensenyaments esportius de règim especial a la Comunitat Valenciana (DOCV núm. 6853, de 03/09/2012).
  - Resolució de 17 de desembre de 2020, de la Direcció General de Formació Professional i Ensenyaments de Règim Especial, per la qual es convoquen les proves extraordinàries d'accés de caràcter específic i es determina el calendari i el procediment d'admissió i matriculació per a cursar determinades modalitats d'ensenyaments esportius de règim especial en els centres públics de la Comunitat Valenciana, durant el curs acadèmic 2020-2021 (DOGV 8981, 22/12/2020).
  - Resolució de 4 de febrer de 2021, de la Direcció General de Formació Professional i Ensenyaments de Règim Especial, per la qual s'autoritza la matrícula condicionada a l'alumnat sense el requisit acadèmic d'accés, en els centres públics i privats amb ensenyaments esportius de règim especial i flexibilització horària autoritzada, en el grau mitjà de Tècnic Esportiu i grau superior de Tècnic Esportiu Superior, per al curs acadèmic 2020-2021. (DOGV nº 9015, de 08/02/2021)

  Llista de normativa

  Vegeu el Reial decret 320/2000, de 3 de març.

  Vegeu el Reial decret 1363/2007 de 24 d'octubre.

  Vegeu el Decret 132/2012 de 31 d'agost.

  Vegeu Resolució 17 de desembre de 2020

  Vegeu Resolució de 4 de febrer 2021

  Inici

 • La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.

  La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.