Detall de Procediment

Proves extraordinàries d'accés de caràcter específic i calendari i procediment d'admissió i matriculació, per a cursar determinades modalitats d'ensenyaments esportius de règim especial en els centres públics de la Comunitat Valenciana, durant el curs acadèmic 2023-2024.

Codi SIA: 212005
Codi GUC: 17696
Organisme: Conselleria d'Educació, Universitats i Ocupació
Termini de sol·licitud: TANCAT
(15-01-2024
26-01-2024)
  • Informació bàsica

  • Formularis

  • Sol·licitud

  • Tramitació

  • Resolució

Mostrar tot

Ocultar tot

Informació bàsica

Què és i per a què serveix?

Què és i per a què serveix?

- Establir les bases de la convocatòria, corresponent al curs 2023-2024, de les proves de caràcter específic per a l'accés al cicle inicial de les titulacions de tècnic esportiu. - Aprovar el calendari i el procediment per a l'admissió de sol·licituds i matriculació per a cursar el cicle inicial, cicle final i cicle superior en els centres públics de les modalitats establides en la present resolució, durant el curs 2023-2024.

Requisits

Requisits

Els requisits per a l'accés als ensenyaments de Tècnic Esportiu i/o Tècnic Esportiu Superior de les diferents especialitats seran els que estableix el reial decret que crea la titulació corresponent.

Normativa del procediment

Normativa del procediment

  • Reial decret 320/2000, de 3 de març, pel qual s'estableixen els títols de Tècnic Esportiu i Tècnic Esportiu superior en les especialitats de Futbol i Futbol Sala, s'aproven els corresponents ensenyaments mínims i es regulen les proves i els requisits d'accés a aquests ensenyaments.
  • Reial decret 1363/2007, de 24 d'octubre, pel qual s'estableix l'ordenació general dels ensenyaments esportius de règim especial (BOE núm. 268, de 08/11/2007).
  • Decret 132/2012, de 31 d'agost, del Consell, pel qual es regulen els ensenyaments esportius de règim especial a la Comunitat Valenciana (DOCV núm. 6853, de 03/09/2012).

Dubtes sobre la tramitació telemàtica

Dubtes sobre la tramitació telemàtica

Dubtes del tràmit

Problemes informàtics

Termini

Termini

D'acord amb la Resolució de 28 de novembre de 2023 (Diari Oficial de la Generalitat Valenciana núm. 9738, de 04.12.2023), els períodes d'inscripció són els següents: Període d'inscripció a la prova: Del 15 al 26 de gener de 2024, tots dos inclosos. Termini d'admissió de sol·licituds per a cursar aquests ensenyaments: Del 14 al 16 de febrer de 2024, tots dos inclosos. Matriculació dels admesos per a cursar els ensenyaments: Del 16 al 22 de febrer de 2024, tots dos inclusivament.

Formularis documentació

INSCRIPCIÓ Les sol·licituds d'inscripció degudament emplenades s'entregaran en el centre públic establit en aquest apartat, de manera presencial, per correu postal certificat, o bé, per qualsevol dels mitjans establits en la legislació bàsica de procediment administratiu comú de les administracions públiques, segons el model corresponent que s'adjunta com a annex III de la Resolució de 16 de març de 2021, de la Direcció General de Formació Professional i Ensenyaments de Règim Especial. S'acompanyarà amb una fotocòpia compulsada del NIF, fotocòpia compulsada del requisit acadèmic i certificat mèdic oficial, d'acord amb en l'imprés editat pel Consell General del Col·legi Oficial de Metges, de fa poc (màxim 2 mesos) i en el qual conste: que no es pateix cap malaltia que li impedisca presentar-se a aquesta prova, i comptar amb les condicions psicofísiques necessàries per a la realització de les proves físiques establides per a l'accés a les titulacions de Tècnic Esportiu o Tècnic Esportiu Superior en la modalitat corresponent. MATRICULACIÓ - Per a cursar els ensenyaments del cicle inicial, els sol·licitants presentaran en els centres públics establits en la present resolució, la sol·licitud que figura com a annex VII de la Resolució de 16 de març de 2021, de la Direcció General de Formació Professional i Ensenyaments de Règim Especial, juntament amb la documentació requerida. - Per a cursar el cicle final, els sol·licitants presentaran, en els mateixos centres, la sol·licitud que figura com a annex VIII de la Resolució de 16 de març de 2021, de la Direcció General de Formació Professional i Ensenyaments de Règim Especial, juntament amb la documentació requerida. - Per a cursar els ensenyaments del cicle superior, els sol·licitants presentaran, en aquests centres, la sol·licitud que figura com a annex IX de la Resolució de 16 de març de 2021, de la Direcció General de Formació Professional i Ensenyaments de Règim Especial. - Les persones amb discapacitat han d'adjuntar el corresponent certificat del dictamen del reconeixement del grau de minusvalidesa emés pels centres de valoració i orientació de discapacitats adscrits a la conselleria competent en matèria de benestar social, perquè el tribunal designat valore si el grau de minusvalidesa els permetrà cursar els ensenyaments en les especialitats que es disposen en esta resolució de convocatòria.

Taxa o pagament

Taxa o pagament

LEGISLACIÓ APLICABLE: Llei 20/2017, de 28 de desembre, de taxes de la Generalitat. Model: 9773 - Taxa per ensenyaments de règim especial ensenyaments esportius. https://atv.gva.es/va/tributos-impuestos-declaraciones-tasas-046-conseducacion

Presentació

Presentació

Presencial
La sol·licitud i documentació requerida s'ha d'entregar en: Centre Integrat Públic de Formació Professional (CIPFP) del Complex Educatiu de Cheste Carretera CV-378 - KM 0,300. Cheste Per correu postal certificat, o bé, per qualsevol dels mitjans establits en la legislació bàsica de procediment administratiu comú de les administracions públiques

Procés de tramitació

Procés de tramitació

Després de la inscripció: 1. Publicació llista provisional d'admesos: 2 de febrer de 2024 en els taulers d'informació i en el lloc web oficial dels centres educatius. 2. Termini de reclamació a llista provisional: del 5 al 7 de febrer de 2024. 3. Publicació llista definitiva d'admesos: 8 de febrer de 2024, en els taulers d'informació i en el lloc web oficial dels centres. 4. La prova específica de cada modalitat es realitzarà el dia 9 de febrer 2024. 5. El lloc de realització i horari de cada prova el comunicarà el centre. Aquesta informació es podrà consultar en el lloc oficial web del mateix centre. Per a conéixer les modalitats esportives autoritzades, es podrà consultar el lloc web https://ceice.gva.es/ca/web/ensenanzas-regimen-especial/ensenanzas-deportivas. IMPORTANT: Quedaran exempts de la prova específica d'accés a aquests ensenyaments les persones que acrediten les condicions que estableix l'article 21 del Decret 132/2012, de 31 d'agost, del Consell, pel qual es regulen els ensenyaments esportius de règim especial a la Comunitat Valenciana, que dicta: "D'acord amb el que es preveu en els articles 67 i 85 de la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d'educació, i en l'article 53 de la Llei 10/1990, de 15 d'octubre, de l'esport, els que acrediten la condició d'esportista d'alt nivell, esportista d'alt rendiment o esportista d'elit estaran exempts de complir els requisits de caràcter específic per a tindre accés als ensenyaments esportius en la modalitat o especialitat corresponent.".

Criteris de valoració

Criteris de valoració

1. En la prova de caràcter específic d'accés només s'ha de concedir la qualificació d'"apte" o "no apte". Per tal d'aconseguir la qualificació d'apte, els aspirants han de superar les dues parts que componen la prova. La superació de la primera part de la prova exigirà, al seu torn, superar tots els exercicis que la conformen. La superació de la segona part de la prova exigirà haver superat l'exercici que la constitueix. 2. La superació de la prova de caràcter específic tindrà efectes en tot l'àmbit de l'Estat i tindrà una vigència de díhuit mesos comptats a partir de la data de finalització d'aquella. 3. El tribunal estendrà el certificat acreditatiu corresponent. 4. Els resultats seran publicats en els taulers d'informació i en el lloc web del centre que impartisca els ensenyaments. 5. Es podrà presentar, sobre les qualificacions obtingudes, les reclamacions que consideren oportunes seguint el procediment establert per l'Ordre 32/2011, de 20 de desembre, de la Conselleria d'Educació, Formació i Ocupació (DOCV: 6680, 28/12/2011).

Òrgans de tramitació

Òrgans de tramitació

Centre Integrat Públic de Formació Professional del complex educatiu de Cheste.

Òrgans resolució

Òrgans resolució

Esgota via administrativa

Esgota via administrativa