• Estàs en:
 • Inici /
 • Detall de Procediments

Detall de Procediments

Proves d'accés de caràcter específic i calendari, procediment d'admissió i matriculació per a cursar determinades modalitats d'ensenyaments esportius de règim especial en el CIPFP Complex Educatiu de Xest, durant el curs acadèmic 2018-2019.
 • Què es pot sol·licitar?

  Nom del tràmit

  Proves d'accés de caràcter específic i calendari, procediment d'admissió i matriculació per a cursar determinades modalitats d'ensenyaments esportius de règim especial en el CIPFP Complex Educatiu de Xest, durant el curs acadèmic 2018-2019.

  Objecte del tràmit

  - Bases de la convocatòria per a les proves de caràcter específic per a l'accés al cicle inicial d'esgrima, futbol i futbol sala en el CIPFP Complex Educatiu de Cheste (curs 2018-2019).
  - Calendari i el procediment per a l'admissió de sol·licituds i matriculació per a cursar el cicle inicial, cicle final i cicle superior de futbol i futbol-sala i el cicle inicial, cicle final i cicle superior d'esgrima, en en el CIPFP Complex Educatiu de Cheste (curs 2018-2019).

  Inici
 • Qui pot sol·licitar-ho?

  Requeriments

  Els requisits esportius per a l'accés als ensenyaments de tècnic esportiu i/o tècnic esportiu superior de les diferents especialitats, seran els que estableix el reial decret que crea la titulació corresponent.

  Inici
 • Taxes

  Taxes 2019

  LEGISLACIÓ APLICABLE: Llei 20/2017, de 28 de desembre, de taxes, de la Generalitat.

  Model: 9773, taxa per ensenyaments de règim especial ensenyaments esportius

  Enllaç relacionat amb el pagament de les taxes

  http://www.chap.gva.es/web/tributos-y-juego/tributos-impuestos-declaraciones-tasas-046-conseducacion

  Inici
 • Quan s'ha de sol·licitar?

  Termini de presentació

  D'acord amb el DOGV núm. 8465 de 16/01/2019, els períodes d'inscripció són els següents:

  Període d'inscripció a la prova: Del 24 al 28 de gener de 2019, tots dos inclosos.

  Termini d'admissió de sol·licituds per a cursar aquests ensenyaments: Del 6 al 8 de febrer de 2019, tots dos inclosos.

  Matriculació dels admesos per a cursar els ensenyaments: Del 14 al 18 de febrer de 2019, tots dos inclusivament.

  Inici
 • On s'ha d'anar?

  Presencial

  La sol·licitud i documentació requerida s'ha d'entregar en:

  Centre Integrat Públic de Formació Professional (CIPFP) del Complex Educatiu de Cheste
  Carretera de Madrid, s/n. Cheste
  València

  Inici
 • Què s'ha de presentar?

  PER A LA INSCRIPCIÓ A LA PROVA:

  - Per a cursar els ensenyaments del CICLE INICIAL, els sol·licitants han de presentar, en el centre públic autoritzat en la modalitat esportiva corresponent, la sol·licitud que figura com a annex VII de la Resolució de 9 de gener de 2019 (DOGV:8465, 16.01.2019).

  - Per a cursar el CICLE FINAL, els sol·licitants han de presentar, en el centre públic autoritzat en la modalitat esportiva corresponent, la sol·licitud que figura com a annex VIII de la Resolució de 9 de gener de 2019 (DOGV:8465, 16.01.2019)

  - Per a cursar els ensenyaments del CICLE SUPERIOR, els sol·licitants han de presentar, en el centre públic autoritzat en la modalitat esportiva corresponent, la sol·licitud que figura com a annex IX de la Resolució de 9 de gener de 2019 (DOGV:8465, 16.01.2019).

  - Les persones amb discapacitat han d'adjuntar el certificat corresponent del dictamen del reconeixement del grau de minusvalidesa, emés pels centres de valoració i orientació de discapacitats adscrits a la conselleria competent en matèria de benestar social, perquè el Tribunal designat valore si aquest grau de minusvalidesa els permet cursar els ensenyaments en les especialitats que es disposen en la Resolució de 9 de gener de 2019.

  Impresos associats

  ANNEX II - SOL·LICITUD DE NOMENAMENT TRIBUNAL PER A LA PROVA ESPECÍFICA (CENTRES)

  ANNEX III - INSCRIPCIÓ PER A LA PROVA ESPECÍFICA (SOL·LICITANTS)

  ANNEX IV - ACTA D'AVALUACIÓ DE LA PROVA ESPECÍFICA (CENTRES)

  ANNEX V - CERTIFICAT DE SUPERACIÓ DE LA PROVA ESPECÍFICA (CENTRES)

  ANNEX VII - SOL·LICITUD D'ADMISSIÓ AL CICLE INICIAL (SOL·LICITANTS)

  ANNEX VIII - SOL·LICITUD D'ADMISSIÓ AL CICLE FINAL (SOL·LICITANTS)

  ANNEX IX - SOL·LICITUD D'ADMISSIÓ AL CICLE SUPERIOR (SOL·LICITANTS)

  Inici
 • Com sol·licitar-ho?

  Passos

  Després de la inscripció:

  1. Publicació de la llista provisional d'admesos: 29 de gener de 2019 en els taulers d'informació i en el lloc web oficial dels distints centres públics autoritzats a cursar aquests ensenyaments esportius de règim especial.

  2. Termini de reclamació a la llista provisional: del 29 al 31 de gener de 2019.

  3. Publicació de la llista definitiva d'admesos: 1 de febrer de 2019, en els taulers d'informació i en el lloc web oficial dels distints centres públics autoritzats a cursar aquests ensenyaments esportius de règim especial.

  4. La prova especifica de cada modalitat es realitzarà el dia 4 de febrer de 2019, i el mateix dia es publicarà el llistat del resultat de la prova.

  5. El lloc de realització i l'horari de cada prova seran comunicats pel centre que imparteix l'ensenyament corresponent on s'oferisquen les diferents modalitats esportives. Aquesta informació es podrà consultar en el lloc web oficial dels centres. Per a conéixer els centres i les modalitats esportives autoritzades, es podrà consultar el lloc web
  http://www.ceice.gva.es/va/web/ensenanzas-regimen-especial/ensenanzas-deportivas

  IMPORTANT:
  "Quedaran exempts de la prova específica d'accés a aquests ensenyaments els que acrediten les condicions que estableix l'article 21 del Decret 132/2012, de 31 d'agost, del Consell, pel qual es regula l'ensenyament esportiu de règim especial a la Comunitat Valenciana, que estableix: "D'acord amb el que preveuen els articles 67 i 85 de la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d'educació, i en l'article 53 de la Llei 10/1990, de 15 d'octubre, d'esport, els que acrediten la condició d'esportista d'alt nivell, d'esportista d'alt rendiment o d'esportista d'elit estaran exempts de complir els requisits de caràcter específic per a tindre accés als ensenyaments esportius en la modalitat o especialitat corresponent".

  Inici
 • Informació complementària

  Criteris de valoració

  1. En la prova de caràcter específic d'accés només s'ha de concedir la qualificació d'"apte" o "no apte". Per tal d'aconseguir la qualificació d'apte, els aspirants han de superar les dues parts que componen la prova. La superació de la primera part de la prova exigirà, al seu torn, superar tots els exercicis que la conformen. La superació de la segona part de la prova exigirà haver superat l'exercici que la constitueix.

  2. La superació de la prova de caràcter específic tindrà efectes en tot l'àmbit de l'Estat i tindrà una vigència de díhuit mesos comptats a partir de la data de finalització d'aquella.

  3. El tribunal estendrà el certificat acreditatiu corresponent.

  4. Els resultats seran publicats en els taulers d'informació i en el lloc web del centre que impartisca els ensenyaments.

  5. Es podrà presentar, sobre les qualificacions obtingudes, les reclamacions que consideren oportunes seguint el procediment establit per l'Ordre 32/2011, de 20 de desembre, de la Conselleria d'Educació, Formació i Ocupació (DOCV: 6680, 28/12/2011).

  Inici
 • Fonts jurídiques i/o documentals

  Normativa

  - Reial decret 320/2000, de 3 de març, pel qual s'estableixen els títols de Tècnic esportiu i Tècnic esportiu superior en les especialitats de futbol i futbol sala, s'aproven els ensenyaments mínims corresponents i es regulen les proves i els requisits d'accés a aquests ensenyaments (BOE núm. 76, de 29/03/2000).
  - Reial decret 1363/2007, de 24 d'octubre, pel qual s'estableix l'ordenació general dels ensenyaments esportius de règim especial (BOE núm. 268, de 08/11/2007).

  - Reial decret 911/2012 de 8 de juny, pel qual s'estableix el títol de Tècnic esportiu en esgrima i es fixen els ensenyaments mínims i els requisits d'accés (BOE núm. 138, de 09/06/2012).
  - Decret 132/2012, de 31 d'agost, del Consell, pel qual es regulen els ensenyaments esportius de règim especial a la Comunitat Valenciana (DOCV núm. 6853, de 03/09/2012).
  - Resolució de 9 de gener de 2019, de la Direcció General de Formació Professional i Ensenyaments de Règim Especial, per la qual es convoquen les proves d'accés de caràcter específic i es determina el calendari i el procediment d'admissió i matriculació per a cursar determinades modalitats d'ensenyaments esportius de règim especial en el CIPFP Complex Educatiu de Cheste, durant el curs acadèmic 2018-2019.

  Llista de normativa

  Vegeu el Reial decret 320/2000, de 3 de març.

  Vegeu el Reial decret 1363/2007 de 24 d'octubre.

  Vegeu el Reial decret 911/2012 de 8 de juny.

  Vegeu el Decret 132/2012 de 31 d'agost.

  Vegeu Resolució de 9 de gener de 2019

  Inici

 • La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.

  La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.