• Estàs en:
 • Inici /
 • Detall de Procediments

Detall de Procediments

EL REIAL DECRET 463/2020, DE 14 DE MARÇ, PEL QUAL ES DECLARA L'ESTAT D'ALARMA PER A LA GESTIÓ DE LA SITUACIÓ DE CRISI SANITÀRIA OCASIONADA PEL COVID-19, EN LA SEUA DISPOSICIÓ ADDICIONAL TERCERA DISPOSA QUE SE SUSPENEN TERMES I S'INTERROMPEN TERMINIS PER A LA TRAMITACIÓ DELS PROCEDIMENTS DE LES ENTITATS DEL SECTOR PÚBLIC. EL CÒMPUT DELS TERMINIS ES REPRENDRÀ EN EL MOMENT EN QUÈ PERDA VIGÈNCIA EL PRESENT REIAL DECRET O, EN EL SEU CAS, LES PRÒRROGUES D'AQUEST.

EN MATÈRIA TRIBUTÀRIA LA SUSPENSIÓ DE TERMINIS PROCEDIMENTALS ES REGEIX PEL REIAL DECRET LLEI 8/20 (BOE Núm. 73 DE 18/3/2020). EL TERMINI PER A PRESENTAR AUTOLIQUIDACIONS DE TRIBUTS GESTIONATS PER L'AGÈNCIA TRIBUTÀRIA VALENCIANA (*ATV) ES REGEIX PEL DECRET LLEI 1/2020 (DOGV Núm. 8774 DE 30/3/2020) I EL SEU *CORRECIÓN D'ERRORS (DOGV Núm. 8878 BIS DE 1/4/20220).

Proves extraordinàries d'accés de caràcter específic i es determina el calendari, procediment d'admissió, matriculació, i documentació necessària per a cursar els ensenyaments esportius de règim especial en els centres públics de la Comunitat Valenciana durant el curs acadèmic 2019-2020.
 • Què es pot sol·licitar?

  Nom del tràmit

  Proves extraordinàries d'accés de caràcter específic i es determina el calendari, procediment d'admissió, matriculació, i documentació necessària per a cursar els ensenyaments esportius de règim especial en els centres públics de la Comunitat Valenciana durant el curs acadèmic 2019-2020.

  Objecte del tràmit

  - Establir les bases de la convocatòria, corresponent al curs 2019-2020, de les proves de caràcter específic per a l'accés al cicle inicial de les titulacions de tècnic esportiu.

  - Aprovar el calendari i el procediment per a l'admissió de sol·licituds i matriculació per a cursar el cicle inicial, cicle final i cicle superior en els centres públics de les modalitats establides en la present resolució, durant el curs 2019-2020.

  Inici
 • Qui pot sol·licitar-ho?

  Requeriments

  Els requisits per a l'accés als ensenyaments de Tècnic Esportiu i/o Tècnic Esportiu Superior de les diferents especialitats seran els que estableix el reial decret que crea la titulació corresponent.

  Inici
 • Taxes

  Taxes 2019

  LEGISLACIÓ APLICABLE: Llei 20/2017, de 28 de desembre, de taxes de la Generalitat.

  Model: 9773 - Taxa per ensenyaments de règim especial ensenyaments esportius.

  Enllaç relacionat amb el pagament de les taxes

  http://www.chap.gva.es/web/tributos-y-juego/tributos-impuestos-declaraciones-tasas-046-conseducacion

  Inici
 • Quan s'ha de sol·licitar?

  Termini de presentació

  D'acord amb la Resolució 3 de desembre de 2019 (DOGV núm. 8695, d'11/12/2019), els períodes d'inscripció són els següents:

  Període d'inscripció a la prova: Del 23 al 27 de gener de 2020, els dos inclosos.

  Termini d'admissió de sol·licituds per a cursar aquests ensenyaments: del 5 al 7 de febrer de 2020, els dos inclosos.

  Matriculació dels admesos per a cursar els ensenyaments: Del 13 al 17 de febrer de 2020, els dos inclusivament.

  Inici
 • On s'ha d'anar?

  Presencial

  La sol·licitud i documentació requerida s'ha d'entregar en:

  Centre Integrat Públic de Formació Professional (CIPFP) del Complex Educatiu de Cheste
  Carretera de Madrid, s/n. Cheste
  València

  Inici
 • Què s'ha de presentar?

  INSCRIPCIÓ

  Les sol·licituds d'inscripció, degudament omplides, s'han d'entregar en la secretaria del centre designat, segons el model corresponent com a annex III de la Resolució de 3 de desembre de 2019 (DOGV 8695, 11/12/2019).

  MATRICULACIÓ

  - Per a cursar els ensenyaments del CICLE INICIAL, els sol·licitants han de presentar, en el centre públic autoritzat en la modalitat esportiva corresponent, la sol·licitud que figura com a annex VII de la Resolució de 3 de desembre de 2019 (DOGV 8695, 11/12/2019)

  - Per a cursar el CICLE FINAL, els sol·licitants han de presentar, en el centre públic autoritzat en la modalitat esportiva corresponent, la sol·licitud que figura com a annex VIII de la Resolució de 3 de desembre de 2019 (DOGV 8695, 11/12/2019).

  - Per a cursar els ensenyaments del CICLE SUPERIOR, els sol·licitants han de presentar, en el centre públic autoritzat en la modalitat esportiva corresponent, la sol·licitud que figura com a annex IX de la Resolució de 3 de desembre de 2019 (DOGV 8695, 11/12/2019).

  - Les persones amb discapacitat han d'adjuntar el corresponent certificat del dictamen del reconeixement del grau de minusvalidesa emés pels centres de valoració i orientació de discapacitats adscrits a la conselleria competent en matèria de benestar social, perquè el tribunal designat valore si el grau de discapacitat i les limitacions que comporta possibilita cursar amb aprofitament els ensenyaments, adquirir les competències corresponents al cicle de què es tracte i exercir la professió.

  Impresos associats

  ANNEX I - CALENDARI DE LA CONVOCATÒRIA DE LES PROVES EXTRAORDINÀRIES D'ACCÉS ESPECÍFIQUES I CALENDARI D'ADMISSIÓ I MATRICULACIÓ Als CICLES DE GRAU MITJÀ I DE GRAU SUPERIOR DELS ENSENYAMENTS ESPORTIUS DE RÈGIM ESPECIAL DEL CURS 2019-2020

  ANNEX II - SOL·LICITUD DE NOMENAMENT TRIBUNAL PER A LA PROVA ESPECÍFICA (CENTRES)

  ANNEX III - INSCRIPCIÓ PER A LA PROVA ESPECÍFICA (SOL·LICITANTS)

  ANNEX IV - ACTA D'AVALUACIÓ DE LA PROVA ESPECÍFICA (CENTRES)

  ANNEX V - CERTIFICAT DE SUPERACIÓ DE LA PROVA ESPECÍFICA (CENTRES)

  ANNEX VI - RELACIÓ NOMINAL DE L'ALUMNAT (CENTRES)

  ANNEX VII - SOL·LICITUD D'ADMISSIÓ AL CICLE INICIAL (SOL·LICITANTS)

  ANNEX VIII - SOL·LICITUD D'ADMISSIÓ AL CICLE FINAL (SOL·LICITANTS)

  ANNEX IX - SOL·LICITUD D'ADMISSIÓ AL CICLE SUPERIOR (SOL·LICITANTS)

  Inici
 • Com sol·licitar-ho?

  Passos

  Després de la inscripció:

  1. Publicació llista provisional d'admesos: 28 de gener de 2020 en els taulers d'informació i en el lloc web oficial dels centres educatius.

  2. Termini de reclamació a llista provisional: 28 al 30 de gener de 2020.

  3. Publicació llista definitiva d'admesos: 31 de gener de 2020, en els taulers d'informació i en el lloc web oficial dels centres.

  4. La prova específica de cada modalitat es realitzarà el dia 3 de febrer de 2020, i del 3 al 5 de febrer es publicarà la llista de resultats de la prova en el centre de realització d'aquesta.

  5. El lloc de realització i horari de cada prova el comunicarà el centre. Aquesta informació es podrà consultar en el lloc oficial web del mateix centre. Per a conéixer les modalitats esportives autoritzades, es podrà consultar el lloc web http://www.ceice.gva.es/va/web/ensenanzas-regimen-especial/ensenanzas-deportivas.


  IMPORTANT:
  Quedaran exempts de la prova específica d'accés a aquests ensenyaments les persones que acrediten les condicions que estableix l'article 21 del Decret 132/2012, de 31 d'agost, del Consell, pel qual es regulen els ensenyaments esportius de règim especial a la Comunitat Valenciana, que dicta: "D'acord amb el que es preveu en els articles 67 i 85 de la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d'educació, i en l'article 53 de la Llei 10/1990, de 15 d'octubre, de l'esport, els que acrediten la condició d'esportista d'alt nivell, esportista d'alt rendiment o esportista d'elit estaran exempts de complir els requisits de caràcter específic per a tindre accés als ensenyaments esportius en la modalitat o especialitat corresponent.".

  Inici
 • Informació complementària

  Criteris de valoració

  1. En la prova de caràcter específic d'accés només s'ha de concedir la qualificació d'"apte" o "no apte". Per tal d'aconseguir la qualificació d'apte, els aspirants han de superar les dues parts que componen la prova. La superació de la primera part de la prova exigirà, al seu torn, superar tots els exercicis que la conformen. La superació de la segona part de la prova exigirà haver superat l'exercici que la constitueix.

  2. La superació de la prova de caràcter específic tindrà efectes en tot l'àmbit de l'Estat i tindrà una vigència de díhuit mesos comptats a partir de la data de finalització d'aquella.

  3. El tribunal estendrà el certificat acreditatiu corresponent.

  4. Els resultats seran publicats en els taulers d'informació i en el lloc web del centre que impartisca els ensenyaments.

  5. Es podrà presentar, sobre les qualificacions obtingudes, les reclamacions que consideren oportunes seguint el procediment establit per l'Ordre 32/2011, de 20 de desembre, de la Conselleria d'Educació, Formació i Ocupació (DOCV: 6680, 28/12/2011).

  Inici
 • Fonts jurídiques i/o documentals

  Normativa

  - Reial decret 320/2000, de 3 de març, pel qual s'estableixen els títols de Tècnic Esportiu i Tècnic Esportiu Superior en les especialitats de Futbol i Futbol Sala, s'aproven els corresponents ensenyaments mínims i es regulen les proves i els requisits d'accés a aquests ensenyaments (BOE núm. 76, de 29/03/2000).
  - Reial decret 1363/2007, de 24 d'octubre, pel qual s'estableix l'ordenació general dels ensenyaments esportius de règim especial (BOE núm. 268, de 08/11/2007).

  - Reial decret 911/2012 de 8 de juny, pel qual s'estableix el títol de Tècnic esportiu en esgrima i es fixen els ensenyaments mínims i els requisits d'accés (BOE núm. 138, de 09/06/2012).
  - Decret 132/2012, de 31 d'agost, del Consell, pel qual es regulen els ensenyaments esportius de règim especial a la Comunitat Valenciana (DOCV núm. 6853, de 03/09/2012).
  - Resolució de 3 de desembre de 2019, de la Direcció General de Formació Professional i Ensenyaments de Règim Especial, per la qual es convoquen les proves extraordinàries d'accés de caràcter específic i es determina el calendari i el procediment d'admissió i matriculació per a cursar determinades modalitats d'ensenyaments esportius de règim especial en els centres públics de la Comunitat Valenciana, durant el curs acadèmic 2019-2020 (DOGV 8695, 11/12/2019).

  Llista de normativa

  Vegeu el Reial decret 320/2000, de 3 de març.

  Vegeu el Reial decret 1363/2007 de 24 d'octubre.

  Vegeu el Reial decret 911/2012 de 8 de juny.

  Vegeu el Decret 132/2012 de 31 d'agost.

  Vegeu la Resolució de 3 de desembre de 2019.

  Inici

 • La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.

  La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.