• Estàs en:
 • Inici /
 • Detall de Procediments

Detall de Procediments

 • Què es pot sol·licitar?

  Nom del tràmit

  Registre administratiu d'empreses audiovisuals de la Comunitat Valenciana

  Objecte del tràmit

  Acreditar l'existència, dades fiscals, recursos materials i
  humans i relació d'activitats realitzades, a efectes de la
  tramitació de les sol·licituds de les diferents ajudes a les empreses de producció audiovisual i de servicis tècnics valencians que convoque la Conselleria de Cultura i Esport tant de manera genèrica com puntual per a cada exercici pressupostari. De la mateixa manera es podrà exigir la inscripció en l'esmentat registre per a la participació en aquells programes desenvolupats per la Conselleria de Cultura i Esport que de manera específica ho requerisquen.

  Inici
 • Quan s'ha de sol·licitar?

  Termini de presentació

  Durant tot l'any

  Inici
 • On s'ha d'anar?

  Presencial

  a) En els registres dels òrgans administratius a què es dirigisquen.

  b) En els registres de qualsevol òrgan administratiu, que pertanga a l'Administració General de l'Estat, a la de qualsevol administració de les comunitats autònomes, a la de qualsevol administració de les diputacions provincials, capítols i consells insulars, als ajuntaments dels municipis a què es refereix l'article 121 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les Bases del Règim Local, o a la de la resta de les entitats que integren l'Administració Local si, en aquest últim cas, s'haguera subscrit l'oportú conveni.

  c) En les oficines de Correus, en la forma que reglamentàriament s'establisca.

  d) En les representacions diplomàtiques o oficines consulars d'Espanya en l'estranger.

  e) En qualsevol altre que establisquen les disposicions vigents.


  I preferentment en:

  REGISTRE GENERAL DE L'INSTITUT VALENCIÀ DE CULTURA (IVC)
  PL. VIRIATO, S/NVer plano
  46001 València
  Tel: 961206549

  REGISTRE DE L'INSTITUT VALENCIÀ DE L'AUDIOVISUAL I DE LA CINEMATOGRAFIA. Plaça de l'Ajuntament, 17. 46002 València

  Inici
 • Què s'ha de presentar?

  QUAN ES TRACTE DE PERSONES NATURALS:
  - Fotocòpia del DNI.
  - Fotocòpia compulsada del certificat de pagament de l'Impost d'Activitats Econòmiques.

  QUAN ES TRACTE DE PERSONES JURÍDIQUES:
  - Nom o raó social, nacionalitat, domicili i CIF de la persona jurídica titular de l'empresa.
  - Nom, cognoms i domicili de les persones que exercixen els càrrecs d'administració i gestió.
  - Còpia autoritzada dels estatuts i el reglament, si n'hi ha.
  - Quan la forma jurídica adoptada siga la de cooperativa s'acompanyarà, a més, certificat que acredite la inscripció en el Registre de Cooperatives del Ministeri de Treball i Seguretat Social o la Conselleria d'Economia, Hisenda i Ocupació.

  - Quan la forma jurídica adoptada siga la de societat, s'acreditarà, a més, còpia autoritzada de l'escriptura pública de constitució de la societat i del capital social subscrit i desemborsat.

  - Memòria d'activitats de l'empresa en els dos últims exercicis, si escau.

  - Certificat d'inscripció en el Registre de la Propietat Industrial del nom, marca o logotipus de l'empresa, si n'hi ha.

  - Declaració d'ajudes econòmiques i crèdits rebuts en els últims cinc anys, tant públics com privats.

  - Descripció del material de què disposa l'empresa.

  NOTA:
  En tots els casos, serà condició necessària per a sol·licitar la inscripció en el Registre, acreditar que el domicili social de l'empresa es trobe radicat al territori de la Comunitat Valenciana.

  Inici
 • Com sol·licitar-ho?

  Passos

  - Presentació de la sol·licitud i la documentació.

  - Si la sol·licitud no reunix les dades exigides o hi manca la documentació complementària, es requerirà la persona interessada perquè en el termini de deu dies esmene els defectes, amb advertència d'arxiu de la sol·licitud, en cas contrari.

  - Les Direccions Territorials de Cultura, instruiran el corresponent expedient, i el trametran a l'Àrea de Promoció Cultural, el qual elevarà proposta de resolució a la Secretaria Autonòmica de Cultura.

  Recursos que procedixen contra la resolució

  Els previstos en la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques (BOE núm. 236, de 02/10/2015).

  Inici
 • Informació complementària

  * CARACTERÍSTIQUES:
  1. Qualsevol modificació de les dades inscrites haurà de ser acreditada davant del Registre per a la deguda incorporació en el termini de trenta dies des que es produïsca.
  2. Es causarà baixa en el Registre per resolució de la Secretaria Autonòmica de Cultura, a petició de l'empresa, o quan concórrega alguna de les circumstàncies següents:

  - Quan es tinga constància fefaent d'haver-se originat una interrupció definitiva d'activitats en l'empresa.
  - Quan no s'actualitze la documentació després de produir-se modificacions en les dades inscrites, o la dita actualització haja sigut requerida per part de l'administració i no se subministren les dades sol·licitades.
  - Quan es comprove que les dades facilitades per l'empresa són falses o inexactes, i requerits els titulars de la inscripció, no ho esmenen.
  - Quan s'acredite incompliment manifest de les obligacions de l'empresa en relació amb el pagament de tributs, o de quotes de la Seguretat Social, o de les obligacions contractuals respecte al seu personal.

  Inici
 • Fonts jurídiques i/o documentals

  Normativa

  - Orde de 2 de desembre de 1994, de la Conselleria de Cultura, per la qual es crea el Registre Administratiu d'Empreses Audiovisuals de la Comunitat Valenciana (DOGV núm. 2443, de 6/02/95).

  Llista de normativa

  Vegeu Orde de 2 de desembre de 1994

  Inici

 • La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.

  La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.