Detall de Procediment

Proves d'accés de caràcter específic, calendari, procediment d'admissió i matriculació, per a cursar els ensenyaments esportius de règim especial en els centres públics de la Comunitat Valenciana durant el curs acadèmic 2023-2024.

Codi SIA: 212007
Codi GUC: 17700
Organisme: Conselleria d'Educació, Universitats i Ocupació
Termini de sol·licitud: TANCAT
(17-07-2023
04-09-2023)
  • Informació bàsica

  • Formularis

  • Sol·licitud

  • Tramitació

  • Resolució

Mostrar tot

Ocultar tot

Informació bàsica

Què és i per a què serveix?

- Establir les bases de la convocatòria, corresponent al curs 2023-2024, de les proves de caràcter específic per a l'accés a les diferents titulacions i cicles dels ensenyaments esportius en els centres públics de la Comunitat Valenciana. - Aprovar el calendari i el procediment per a l'admissió de sol·licituds i matriculació per a cursar les diferents titulacions i cicles, en els centres públics durant el curs 2023-2024.

Observacions

La data exacta, lloc de realització i horari de cada prova seran comunicats pel centre que imparteix l'ensenyament corresponent on s'oferisquen les diferents modalitats esportives. Aquesta informació es podrà consultar en la pàgina web dels centres. Per a conéixer els centres i les modalitats esportives autoritzades, es podrà consultar la pàgina web: http://www.ceice.gva.es/va/web/ensenanzas-regimen-especial/ensenanzas-deportivas .

Normativa del procediment

  • Reial decret 1363/2007, de 24 d'octubre, pel qual s'estableix l'ordenació general dels ensenyaments esportius de règim especial
  • Decret 132/2012, de 31 d'agost, del Consell, pel qual es regulen els ensenyaments esportius de règim especial a la Comunitat Valenciana (DOCV núm. 6853, de 03/09/12).
  • Resolució de 16 de març de 2021, de la Direcció General de Formació Professional i Ensenyaments de Règim Especial, per la qual es normalitza la documentació per a la gestió administrativa dels ensenyaments esportius de règim especial en l'àmbit de la Comunitat Valenciana.

Termini

- Període d'inscripció a la prova: Del 17 de juliol al 4 de setembre de 2023, ambdós dos inclosos. - Període d'admissió: Del 17 de juliol al 5 de setembre de 2023, ambdós inclosos. - Formalització de la matrícula: Serà únic per a tots els cicles: Del 25 al 29 de setembre de 2023 ambdós inclosos Consultar al web de cada centre docent, els dies de matrícula corresponents a cada cicle

Documentació

INSCRIPCIÓ Les sol·licituds d'inscripció degudament emplenades s'entregaran en els diferents centres públics autoritzats d'ensenyaments esportius de règim especial, segons el model corresponent que s'adjunta com a annex III en la Resolució de 16 de març de 2021 de la Direcció General de Formació Professional i Ensenyaments de Règim Especial. S'acompanyaran amb una fotocòpia compulsada del DNI, NIE o document acreditatiu d'identitat, una fotocòpia compulsada del requisit acadèmic i un certificat mèdic oficial, d'acord amb l'imprés editat pel Consell General del Col·legi Oficial de Metges, de data recent (màxim dos mesos) i on conste: que no es pateix cap malaltia que impedisca presentar-se a aquesta prova, que se li ha administrat el vaccí contra el tètanus i que posseeix les condicions psicofísiques necessàries per a la realització de les proves físiques establides per a l'accés a les titulacions de tècnic/a esportiu/iva o tècnic/a esportiu/iva superior en la modalitat corresponent. - El sol·licitant abonarà les taxes i els preus públics establits en la legislació vigent. MATRICULACIÓ - Per a cursar els ensenyaments del cicle inicial, els sol·licitants presentaran, en el centre públic autoritzat en la modalitat esportiva corresponent, la sol·licitud que figura com a annex VII. - Per a cursar els ensenyaments del cicle final, els sol·licitants presentaran, en el centre públic autoritzat en la modalitat esportiva corresponent, la sol·licitud que figura com a annex VIII. - Per a cursar els ensenyaments del cicle superior, els sol·licitants presentaran, en el centre públic autoritzat en la modalitat esportiva corresponent, la sol·licitud que figura com a annex IX Aquests annexos es troben també en aquest mateix tràmit en impresos associats i en la Resolució de 16 de març de 2021, de la Direcció General de Formació Professional i Ensenyaments de Règim Especial, per la qual es normalitza la documentació per a la gestió administrativa dels ensenyaments esportius de règim especial en l'àmbit de la Comunitat Valenciana. (DOGV 9048, 25.03.2021)

Taxa o pagament

Taxes 2023 Enllaç relacionat amb el pagament de les taxes https://atv.gva.es/es/tributos-impuestos-declaraciones-tasas-046-conseducacion

Presentació

Presencial
Presencialment en els diferents centres públics autoritzats d'ensenyaments esportius de règim especial

Procés de tramitació

Després de la inscripció: 1. Publicació llista provisional d'admesos: 5 de setembre de 2023 en els taulers d'informació i en el lloc web oficial dels centres educatius. 2. Termini de reclamació y llista provisional: 6 al 8 de setembre de 2023. 3. Publicació llista definitiva d'admesos: 11 de setembre de 2023, en els taulers d'informació i en el lloc web oficial dels centres. 4. La prova específica de cada modalitat es realitzarà del 12 al 15 de setembre de 2023, ambdós inclosos. 5. Reclamació de la prova: 18 i 19 de setembre de 2023. IMPORTANT: Quedaran exempts de la prova específica d'accés a aquests ensenyaments els qui acrediten les condicions que estableix la disposició transitòria segona, punt dos, del Reial decret 1363/2007, de 24 d'octubre, pel qual s'estableix l'ordenació general dels ensenyaments esportius de règim especial, i l'article 21 del Decret 132/2012, de 31 d'agost, del Consell, pel qual es regula els ensenyaments esportius de règim especial en la Comunitat Valenciana, que dicta que d'acord amb el que es preveu en els articles 67 i 85 de la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d'Educació, i en l'article 53 de la Llei 10/1990, de 15 d'octubre, de l'Esport, els qui acrediten la condició d'esportista d'alt nivell, esportista d'alt rendiment o esportista d'elit estaran exempts de complir els requisits de caràcter específic per a tindre accés als ensenyaments esportius en la modalitat o especialitat corresponent. De la mateixa manera s'atendrà el que disposa l'article 13 del Decret 39/2020, de 20 de març, del Consell, de mesures de suport a esportistes d'elit i al personal tècnic, entrenador, arbitral i jutge d'elit de la Comunitat Valenciana.

òrgans de tramitació

Centres públics autoritzats per als ensenyaments esportius de règim especial

Òrgans resolució

Esgota via administrativa