Detall de Procediments

Sol·licitud d'admissió i matrícula de l'alumnat en els cicles de Formació Professional Bàsica dirigides a beneficiaris del Pla d'ocupació juvenil per al curs 2020-2021. (Formació Professional Bàsica segona oportunitat)
 • Què es pot sol·licitar?

  Nom del tràmit

  Sol·licitud d'admissió i matrícula de l'alumnat en els cicles de Formació Professional Bàsica dirigides a beneficiaris del Pla d'ocupació juvenil per al curs 2020-2021. (Formació Professional Bàsica segona oportunitat)

  Objecte del tràmit

  Que el col·lectiu de jóvens no ocupats ni integrats en els sistemes d'educació o formació i que siguen majors de 16 anys i menys de 25, o menys de 30 anys, en el cas de persones amb un grau de discapacitat igual o superior al 33 per cent, en el moment de sol·licitar la inscripció en el Sistema Nacional de Garantia Juvenil, o tindre més de 25 anys i menys de 30 quan, en el moment de sol·licitar la inscripció en el fitxer del Sistema Nacional de Garantia Juvenil, la taxa de desocupació d'este col·lectiu siga igual o superior al 20 per cent, segons l'Enquesta de Població Activa corresponent a l'últim trimestre de l'any.

  Inici
 • Qui pot sol·licitar-ho?

  Interessats/Sol·licitants

  Jóvens que van abandonar de forma prematura els estudis o qualssevol altres de caràcter semblant.

  Requeriments

  1. Els requisits generals per a ser beneficiari del Sistema Nacional d'Ocupació Juvenil són els següents:

  a) Tindre nacionalitat espanyola o ser ciutadans de la Unió Europea o dels Estats part de l'Acord sobre el espai Econòmic Europeu o Suïssa que es troben a Espanya en exercici de la lliure circulació i residència. També podran inscriure's els estrangers titulars d'una autorització per a residir en territori espanyol que habilite per a treballar.
  b) Estar empadronades en qualsevol localitat del territori espanyol.
  c) Tindre més de 16 anys i menys de 25, o menys de 30 anys, en el cas de persones amb un grau de discapacitat igual o superior al 33 per cent, en el moment de sol·licitar la inscripció en el Sistema Nacional de Garantia Juvenil, o tindre més de 25 anys i menys de 30 quan, en el moment de sol·licitar la inscripció en el fitxer del Sistema Nacional de Garantia Juvenil, la taxa de desocupació d'este col·lectiu siga igual o superior al 20 per cent, segons l'Enquesta de Població Activa corresponent a l'últim trimestre de l'any.
  d) Estar inscrites en el registre del Sistema de Garantia Juvenil.
  e) No haver treballat en el dia natural anterior a la data de presentació de la sol·licitud.
  f) No haver rebut accions educatives en el dia natural anterior a la data de presentació de la sol·licitud.
  g) No haver rebut accions formatives en el dia natural anterior a la data de presentació de la sol·licitud.
  h) Presentar una declaració expressa de tindre interés a participar en el Sistema de Garantia Juvenil adquirint un compromís de participació activa en les actuacions que es desenrotllen en el marc de la Garantia Juvenil. En el cas dels demandants d'ocupació bastarà amb la seua inscripció en els servicis públics d'ocupació.


  2. Requisits específics d'accés a cicles formatius de Formació Professional Bàsica dirigits a persones majors de 17 anys desescolaritzades.

  A més dels requisits mínims exigits en el punt 1 del present apartat, per a ser beneficiari d'esta actuació s'exigirà tindre almenys 17 anys d'edat l'any natural en què sol·licita la Formació Professional Bàsica, acreditar que no posseïxen cap títol de Formació Professional o qualsevol altre títol que acredite la finalització d'estudis secundaris complets i trobar-se actualment desescolaritzat/ada i sense ocupació.

  Inici
 • Quan s'ha de sol·licitar?

  Termini de presentació

  Comptarà amb un únic procediment que s'organitzarà en les fases que s'indiquen en l'apartat "¿Com es tramita?"

  Inici
 • On s'ha d'anar?

  Presencial

  Els interessats formularan la seua sol·licitud segons el procediment establit a este efecte per la conselleria competent en matèria d'educació, fent entrega d'una còpia firmada de la dita sol·licitud en el centre educatiu triat en primera opció junt amb la documentació assenyalada.

  Inici
 • Què s'ha de presentar?

  ADMISSIÓ:
  Serà necessari disposar de la següent documentació:
  - Documentació acreditativa de la identitat i edat del sol·licitant: s'acreditarà per mitjà de fotocòpia del DNI, NIE o qualsevol altre document oficial en què figuren les dades personals i la data de naixement del sol·licitant.
  - Document acreditatiu d'alta en el Sistema de Garantia Juvenil. Per a donar-se d'alta se seguirà el procediment indicat en l'annex III de la present resolució. Els centres integrats públics de Formació Professional (FP) en els quals s'oferisquen cicles formatius de FP bàsica segona oportunitat facilitaran la informació necessària per a l'alta en el Sistema de Garantia Juvenil.

  MATRÍCULA:
  Per a la formalització de la matrícula l'alumnat admés, tant els espanyols com els estrangers residents, caldrà presentar, en el centre educatiu en el qual haja obtingut plaça, la documentació a què es referix l'article 53 de l'Orde 14/2013 de 4 d'abril, que és la següent:
  a) El llibre de família o, a falta d'això, una certificació de la inscripció de naixement lliurada pel Registre Civil. Esta documentació haurà d'acreditar que l'alumne complix els requisits d'edat establits en els articles 12, 16 i 22 de la Llei Orgànica 2/2006, d'Educació. A este efecte es comprovarà que l'alumne complix o complirà el requisit de l'edat exigida, abans que finalitze l'any natural en què s'inicia el curs acadèmic a què pretén accedir.
  b) Quan es tracte d'alumnes procedents d'un altre centre presentaran la certificació de baixa del centre anterior amb expressió de la seua situació acadèmica. La documentació aportada haurà d'acreditar que l'alumne complix els requisits acadèmics exigits per l'ordenament jurídic vigent per al nivell educatiu i curs a què pretén accedir. Esta certificació s'ajustarà al model vigent i, en ella constaran els estudis que realitza o ha realitzat l'alumne en eixe any acadèmic.
  c) El document sanitari obligatori per a inici d'etapa educativa establit per la conselleria competent en matèria de sanitat. Este document es facilitarà en els centres sanitaris i serà omplit gratuïtament pel facultatiu que tinga a càrrec seu el control sanitari de l'alumne/a.
  A més, es presentarà la documentació següent:
  1. Documentació acreditativa de la identitat i edat del sol·licitant.
  S'acreditarà per mitjà de fotocòpia del DNI, NIE o qualsevol altre document oficial en què figuren les dades personals i la data de naixement del sol·licitant (inclòs en sol·licitud admissió).
  2. Document acreditatiu d'alta en el Sistema de Garantia Juvenil (inclòs en sol·licitud admissió).
  3. En el moment d'efectuar la matrícula, o amb anterioritat a l'inici del curs escolar, l'alumnat o els seus representants legals hauran de presentar l'informe de salut de l'escolar publicat per Orde de 27 de febrer de 2002, de la Conselleria de Sanitat (DOCV 4218, 27.03.2002). Este document es facilitarà en els centres sanitaris i serà omplit gratuïtament pel facultatiu que tinga a càrrec seu el control sanitari de l'alumne/a, sense perjuí del lliure exercici professional.
  4. Acreditació de la discapacitat del sol·licitant: certificació del dictamen emés per l'òrgan competent.

  Impresos associats

  SOL·LICITUD D'ADMISSIÓ EN FORMACIÓ PROFESSIONAL BÀSICA DE SEGONA OPORTUNITAT

  Inici
 • Com sol·licitar-ho?

  Passos

  1. Publicació de vacants existents en els centres educatius per al procés d'admissió de l'alumnat: 1 de setembre.
  2. Presentació de sol·licituds d'admissió per a cicles de Formació Professional Bàsica de segona oportunitat i de la documentació corresponent en el centre que se sol·licite: del 1 al 7 de setembre ambdós inclosos.
  3. Comprovació de duplicitats: 8 de setembre.
  3. Elaboració i publicació de les llistes provisionals d'admesos: 9 de setembre.
  4. Presentació de reclamacions davant de la direcció del centre: 10 i 11 de setembre.
  5. Publicació en els centres de les llistes definitives de l'alumnat admés: el 14 de setembre.
  6. Presentació de reclamacions davant de la Comissió Sectorial de Formació Professional: 14 i 16 de setembre
  7. Resolució de les reclamacions a les llistes definitives per part de la Comissió Sectorial de Formació Professional: fins al 18 de setembre. Contra esta resolució els interessats podran interposar recurs d'alçada davant del director territorial corresponent en el termini d'un mes.
  8. Termini de formalització de matrícula per a l'alumnat admés: 15 al 17 de setembre.
  9. Termini de formalització de matrícula per a cobrir les places vacants per renúncia per a l'alumnat que ha participat en el procés d'admissió: fins al 8 d'octubre.

  Recursos que procedixen contra la resolució

  Els previstos en la Llei 39/2015 d'1 d'octubre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú (BOE nº 236, de 02/10/15)

  Inici
 • Com es tramita telemàticament?

  A través de l'enllaç corresponent:

  Tramitació

  Prèviament a l'obertura del termini de presentació de sol·licituds d'admissió, s'habilitarà en l'apartat d'Admissió de la pàgina web de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport (http://www.ceice.gva.es/web/admision-alumnado) l'assistent telemàtic que permetrà generar la sol·licitud d'admissió.

  Esta s'entregarà a continuació en el centre educatiu corresponent a la primera opció sol·licitada.

  Inici
 • Informació complementària

  * CENTRES I CICLES FORMATIUS AUTORITZATS:
  Consultar en la Guia de centres (http://www.ceice.gva.es/web/centros-docentes/formacion-profesional/listados)

  * ALTA EN EL SISTEMA DE GARANTIA JUVENIL
  Per a ser beneficiari de la garantia juvenil s'han de complir els requisits establits i estar donat d'alta en el Sistema de Garantia Juvenil.
  L'alta es realitzarà través de la pàgina del Ministeri d'Ocupació i Seguretat Social.
  http://www.empleo.gob.es/es/garantiajuvenil/accesoJovenes.html
  Es pot realitzar:
  1. Accés al registre amb DNI electrònic o certificat. La forma més senzilla i ràpida d'accedir al registre és a través de DNI electrònic, certificat electrònic reconegut o altres mitjans que s'establisquen normativament i que s'habilitaran per a la seua utilització per part de les persones usuàries.
  2. Accés de forma assistida. En el cas que no es dispose de DNI electrònic o certificat digital la sol·licitud d'inscripció es pot realitzar amb l'ajuda de personal especialitzat a través de:
  - Oficina de les Cambres de Comerç, únicament presentant el DNI. En estes oficines es proporcionarà a l'interessat de forma gratuïta un certificat digital, que podrà utilitzar també per a futures gestions, i es podrà formalitzar la sol·licitud d'inscripció amb el suport de personal qualificat.
  - Centres i servicis de la Xarxa SIJ (Servicis d'Informació Juvenil) únicament presentant el DNI. En coordinació amb INJUVE en estes oficines es proporcionarà a l'interessat el codi d'activació per a l'accés al sistema a través d'usuari i contrasenya, i es podrà formalitzar la sol·licitud d'inscripció amb el suport de personal qualificat.
  3. Accés a través del Sistema Cl@ve. Es tracta d'una plataforma comuna per a la identificació, autenticació i firma electrònica, un sistema interoperable i horitzontal que evita a les administracions públiques haver d'implementar i gestionar els seus propis sistemes d'identificació i firma, i als ciutadans haver d'utilitzar mètodes d'identificació diferents per a relacionar-se electrònicament amb l'Administració.
  4. Accés amb usuari i contrasenya. Els jóvens interessats a iniciar la inscripció telemàtica que no disposen d'identificació electrònica podran sol·licitar el seu usuari i contrasenya omplint un formulari i entregant-lo en qualsevol de les oficines de registre de l'Administració General de l'Estat, de les comunitats autònomes o de les entitats establides en l'article 38.4 de la Llei 30/1992. Després d'entregar l'imprés, l'interessat rebrà per correu electrònic la comunicació del seu codi d'activació que haurà d'introduir en l'enllaç «Activar usuari», situat en la pàgina d'accés al sistema per a obtindre la seua contrasenya.
  5. Altres formes d'accés. La inscripció s'ha de realitzar per via telemàtica en tots els casos amb l'excepció d'aquelles persones que es troben en risc d'exclusió social que compten amb el certificat que ho acredite i/o discapacitat reconeguda. Estes persones es podran inscriure per mitjà de la presentació d'un formulari, en les oficines de registre de l'Administració General de l'Estat i de les comunitats autònomes i de les entitats establides en la llei reguladora del procediment administratiu comú, com són:
  - En els registres de qualsevol òrgan administratiu que pertanga a l'Administració General de l'Estat, a la de qualsevol administració de les comunitats autònomes, o a la d'alguna de les entitats que formen l'Administració local si, en este últim cas, s'hi ha subscrit el conveni corresponent, així com en les representacions diplomàtiques o oficines consulars d'Espanya en l'estranger.
  - En qualsevol oficina de Correus. En este cas s'haurà de presentar en sobre obert perquè es puga estampar el segell i la data en l'imprés de sol·licitud i en la còpia.

  Criteris de valoració

  * CRITERIS DE PRIORITAT
  La prioritat en l'admissió es resoldrà per mitjà del que establix la Resolució de 21 de gener de 2019, de la Conselleria de Justícia, Administració Pública, Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques, per la qual es determina la lletra per a fixar l'ordre d'intervenció de les persones aspirants i, si escau, dirimir els empats en tots els processos selectius que es convoquen durant l'any 2019 en el conjunt de les administracions públiques valencianes, en la qual es publica el resultat del sorteig celebrat el 7 de gener de 2019, que correspon a la lletra «F»

  * RESERVA DE PLACES
  Caldrà ajustar-se al que disposa la normativa vigent.
  En el procediment d'admissió es reservarà un 5 per cent del total de les places escolars oferides per a les persones amb discapacitat, i en cap cas la reserva serà inferior a una vacant.

  Enllaços

  Més informació

  Inici
 • Fonts jurídiques i/o documentals

  Normativa

  - Llei Orgànica 8/2013, de 9 de desembre, per a la Millora de la Qualitat Educativa (BOE núm. 295 de 10/12/2013).
  - Llei 18/2014, de 15 d'octubre, d'aprovació de mesures urgents per al creixement, la competitivitat i l'eficiència (BOE núm. 252 de 17/10/2014).
  - Reial Decret 127/2014, de 28 de febrer, pel qual es regulen aspectes específics de la Formació Professional Bàsica de les ensenyances de Formació Professional del sistema educatiu, s'aproven catorze títols professionals bàsics, es fixen els seus currículums bàsics i es modifica el Reial Decret 1850/2009, de 4 de desembre, sobre expedició de títols acadèmics i professionals corresponents a les ensenyances establides en la Llei Orgànica 2/2006, de 3 de maig, d'Educació (BOE núm. 55 de 05/03/2014).
  - Reial Decret 356/2014, de 16 de maig, pel qual s'establixen set títols de Formació Professional bàsica del catàleg de títols de les ensenyances de Formació Professional (BOE núm. 130 de 29/05/2014).
  - Decret 135/2014, de 8 d'agost, del Consell, pel qual es regulen els cicles formatius de Formació Professional bàsica en l'àmbit de la Comunitat Valenciana, té per objecte desplegar la normativa bàsica estatal en matèria de cicles de Formació Professional bàsica en l'àmbit territorial de la Comunitat Valenciana (DOCV núm. 7336 de 11/08/2014).
  - Decret 185/2014, de 31 d'octubre, del Consell, pel qual s'establixen 20 currículums corresponents als cicles formatius de Formació Professional bàsica en l'àmbit de la Comunitat Valenciana (DOCV núm. 7395 de 04/11/2014).
  - Llei 25/2015, de 28 de juliol, de mecanisme de segona oportunitat, reducció de la càrrega financera i altres mesures d'ordre social. (BOE núm. 180 de 29.07.2015)
  - Reial decret-llei 6/2016, de 23 de desembre, de mesures urgents per a l'impuls del Sistema Nacional de Garantia Juvenil. (BOE núm. 310 de 24.12.2016)
  - Resolució d'1 de juny de 2020, de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport, per la qual es dicten instruccions respecte al procediment d'admissió de l'alumnat en els centres docents sostinguts amb fons públics de la Comunitat Valenciana que imparteixen ensenyaments de Formació Professional Bàsica, de grau mitjà i de grau superior, Formació Professional Bàsica dirigida a persones beneficiàries del Pla d'ocupació juvenil i programes formatius de qualificació bàsica finançats amb fons públics per al curs 2020-2021.
  - Resolució d'1 de juny de 2020, de la Secretaria Autonòmica d'Educació i Investigació, per la qual s'estableix el calendari i el procediment d'admissió i de matrícula de l'alumnat en els ensenyaments de Formació Professional Bàsica, de grau mitjà i de grau superior, en centres públics i centres privats amb cicles formatius sostinguts amb fons públics no universitaris; en els programes formatius de qualificació bàsica finançats amb fons públics, i en els cicles de Formació Professional Bàsica en instituts d'Educació Secundària i centres integrats públics de Formació Professional de la Comunitat Valenciana, adreçats a beneficiaris del Pla d'Ocupació Juvenil per al curs 2020-2021 (DOGV nº 8828, de 05/06/2020).
  - Correció d'errades de la Resolució d'1 de juny de 2020, de la Secretaria Autonòmica d'Educació i Formació Professional, per la qual s'estableixen el calendari i el procediment d'admissió i matrícula de l'alumnat en els ensenyaments de Formació Professional Bàsica, de grau mitjà i de grau superior, en centres públics i centres privats amb cicles formatius sostinguts amb fons públics no universitaris; en els programes formatius de qualificació bàsica finançats amb fons públics i en els cicles de Formació Professional Bàsica en instituts d'Educació Secundària i centres integrats públics de Formació Professional de la Comunitat Valenciana, dirigits a persones beneficiàries del Pla d'ocupació juvenil per al curs 2020/2021. (DOGV núm. 8858 de 16.07.2020)

  Llista de normativa

  Veure Llei Orgànica 8/2013, de 9 de desembre, per a la Millora de la Qualitat Educativa (BOE núm. 295 de 10.12.2013).

  Vegeu la Llei 18/2014, de 15 d'octubre

  Vegeu el Reial Decret 127/2014, de 28 de febrer

  Vegeu el Reial Decret 356/2014, de 16 de maig

  Vegeu el Decret 135/2014, de 8 d'agost

  Vegeu el Decret 185/2014, de 31 d'octubre

  Vegeu la Llei 25/2015, de 28 de juliol

  Vegeu el Reial decret-llei 6/2016, de 23 de desembre

  Vegeu la Resolució d'1 de juny de 2020 (instruccions d'admissió)

  Vegeu la Resolució d'1 de juny de 2020 (calendari d'admissió)

  Vegeu la Correció d'errades de la Resolució d'1 de juny de 2020

  Inici

 • La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.

  La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.