• Estàs en:
 • Inici /
 • Detall de Procediments

Detall de Procediments

Sol·licitud d'admissió i matrícula de l'alumnat en els cicles de Formació Professional Bàsica dirigides a beneficiaris del Pla d'ocupació juvenil per al curs 2019-2020. (Formació Professional Bàsica segona oportunitat)
 • Què es pot sol·licitar?

  Nom del tràmit

  Sol·licitud d'admissió i matrícula de l'alumnat en els cicles de Formació Professional Bàsica dirigides a beneficiaris del Pla d'ocupació juvenil per al curs 2019-2020. (Formació Professional Bàsica segona oportunitat)

  Objecte del tràmit

  Que el col·lectiu de jóvens no ocupats ni integrats en els sistemes d'educació o formació i que siguen majors de 16 anys i menys de 25, o menys de 30 anys, en el cas de persones amb un grau de discapacitat igual o superior al 33 per cent, en el moment de sol·licitar la inscripció en el Sistema Nacional de Garantia Juvenil, o tindre més de 25 anys i menys de 30 quan, en el moment de sol·licitar la inscripció en el fitxer del Sistema Nacional de Garantia Juvenil, la taxa de desocupació d'este col·lectiu siga igual o superior al 20 per cent, segons l'Enquesta de Població Activa corresponent a l'últim trimestre de l'any.

  Inici
 • Qui pot sol·licitar-ho?

  Interessats/Sol·licitants

  Jóvens que van abandonar de forma prematura els estudis o qualssevol altres de caràcter semblant.

  Requeriments

  1. Els requisits generals per a ser beneficiari del Sistema Nacional d'Ocupació Juvenil són els següents:

  a) Tindre nacionalitat espanyola o ser ciutadans de la Unió Europea o dels Estats part de l'Acord sobre el espai Econòmic Europeu o Suïssa que es troben a Espanya en exercici de la lliure circulació i residència. També podran inscriure's els estrangers titulars d'una autorització per a residir en territori espanyol que habilite per a treballar.
  b) Estar empadronades en qualsevol localitat del territori espanyol.
  c) Tindre més de 16 anys i menys de 25, o menys de 30 anys, en el cas de persones amb un grau de discapacitat igual o superior al 33 per cent, en el moment de sol·licitar la inscripció en el Sistema Nacional de Garantia Juvenil, o tindre més de 25 anys i menys de 30 quan, en el moment de sol·licitar la inscripció en el fitxer del Sistema Nacional de Garantia Juvenil, la taxa de desocupació d'este col·lectiu siga igual o superior al 20 per cent, segons l'Enquesta de Població Activa corresponent a l'últim trimestre de l'any.
  d) Estar inscrites en el registre del Sistema de Garantia Juvenil.
  e) No haver treballat en el dia natural anterior a la data de presentació de la sol·licitud.
  f) No haver rebut accions educatives en el dia natural anterior a la data de presentació de la sol·licitud.
  g) No haver rebut accions formatives en el dia natural anterior a la data de presentació de la sol·licitud.
  h) Presentar una declaració expressa de tindre interés a participar en el Sistema de Garantia Juvenil adquirint un compromís de participació activa en les actuacions que es desenrotllen en el marc de la Garantia Juvenil. En el cas dels demandants d'ocupació bastarà amb la seua inscripció en els servicis públics d'ocupació.


  2. Requisits específics d'accés a cicles formatius de Formació Professional Bàsica dirigits a persones majors de 17 anys desescolaritzades.

  A més dels requisits mínims exigits en el punt 1 del present apartat, per a ser beneficiari d'esta actuació s'exigirà tindre almenys 17 anys d'edat l'any natural en què sol·licita la Formació Professional Bàsica, acreditar que no posseïxen cap títol de Formació Professional o qualsevol altre títol que acredite la finalització d'estudis secundaris complets i trobar-se actualment desescolaritzat/ada i sense ocupació.

  Inici
 • Quan s'ha de sol·licitar?

  Termini de presentació

  Comptarà amb un únic procediment que s'organitzarà en les fases que s'indiquen en l'apartat "¿Com es tramita?"

  Inici
 • On s'ha d'anar?

  Presencial

  Els interessats formularan la seua sol·licitud segons el procediment establit a este efecte per la conselleria competent en matèria d'educació, fent entrega d'una còpia firmada de la dita sol·licitud en el centre educatiu triat en primera opció junt amb la documentació assenyalada.

  Inici
 • Què s'ha de presentar?

  ADMISSIÓ:
  Amb la sol·licitud s'adjuntarà la documentació següent:
  - Documentació acreditativa de la identitat i edat del sol·licitant: s'acreditarà per mitjà de fotocòpia del DNI, NIE o qualsevol altre document oficial en què figuren les dades personals i la data de naixement del sol·licitant.
  - Document acreditatiu d'alta en el Sistema de Garantia Juvenil. Per a donar-se d'alta se seguirà el procediment indicat en l'annex III de la present resolució. Els centres integrats públics de Formació Professional (FP) en els quals s'oferisquen cicles formatius de FP bàsica segona oportunitat facilitaran la informació necessària per a l'alta en el Sistema de Garantia Juvenil.

  MATRÍCULA:
  Per a la formalització de la matrícula l'alumnat admés, tant els espanyols com els estrangers residents, caldrà presentar, en el centre educatiu en el qual haja obtingut plaça, la documentació a què es referix l'article 53 de l'Orde 14/2013 de 4 d'abril, que és la següent:
  a) El llibre de família o, a falta d'això, una certificació de la inscripció de naixement lliurada pel Registre Civil. Esta documentació haurà d'acreditar que l'alumne complix els requisits d'edat establits en els articles 12, 16 i 22 de la Llei Orgànica 2/2006, d'Educació. A este efecte es comprovarà que l'alumne complix o complirà el requisit de l'edat exigida, abans que finalitze l'any natural en què s'inicia el curs acadèmic a què pretén accedir.
  b) Quan es tracte d'alumnes procedents d'un altre centre presentaran la certificació de baixa del centre anterior amb expressió de la seua situació acadèmica. La documentació aportada haurà d'acreditar que l'alumne complix els requisits acadèmics exigits per l'ordenament jurídic vigent per al nivell educatiu i curs a què pretén accedir. Esta certificació s'ajustarà al model vigent i, en ella constaran els estudis que realitza o ha realitzat l'alumne en eixe any acadèmic.
  c) El document sanitari obligatori per a inici d'etapa educativa establit per la conselleria competent en matèria de sanitat. Este document es facilitarà en els centres sanitaris i serà omplit gratuïtament pel facultatiu que tinga a càrrec seu el control sanitari de l'alumne/a.
  A més, es presentarà la documentació següent:
  1. Documentació acreditativa de la identitat i edat del sol·licitant.
  S'acreditarà per mitjà de fotocòpia del DNI, NIE o qualsevol altre document oficial en què figuren les dades personals i la data de naixement del sol·licitant (inclòs en sol·licitud admissió).
  2. Document acreditatiu d'alta en el Sistema de Garantia Juvenil (inclòs en sol·licitud admissió).
  3. En el moment d'efectuar la matrícula, o amb anterioritat a l'inici del curs escolar, l'alumnat o els seus representants legals hauran de presentar l'informe de salut de l'escolar publicat per Orde de 27 de febrer de 2002, de la Conselleria de Sanitat (DOCV 4218, 27.03.2002). Este document es facilitarà en els centres sanitaris i serà omplit gratuïtament pel facultatiu que tinga a càrrec seu el control sanitari de l'alumne/a, sense perjuí del lliure exercici professional.
  4. Acreditació de la discapacitat del sol·licitant: certificació del dictamen emés per l'òrgan competent.

  Impresos associats

  SOL·LICITUD D'ADMISSIÓ EN FORMACIÓ PROFESSIONAL BÀSICA DE SEGONA OPORTUNITAT

  Inici

 • La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.

  La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.