• Estàs en:
 • Inici /
 • Detall de Procediments

Detall de Procediments

 • Què es pot sol·licitar?

  Nom del tràmit

  Subvencions a l'edició electrònica de llibres

  Objecte del tràmit

  Es convoquen per a l'exercici 2017 les subvencions destinades a l'edició electrònica de llibres. Seran objecte de subvenció tant els e-books en format PDF o EPUB com els llibres interactius o multimèdia realitzats per empreses editorials que tinguen com a activitat l'edició de llibres en l'àmbit competencial de la Generalitat.

  Inici
 • Qui pot sol·licitar-ho?

  Interessats/Sol·licitants

  Podran obtindre la condició de beneficiaris les empreses mercantils del sector editorial, ja siguen persones físiques o jurídiques.

  Requeriments

  a) Tindre com a activitat, en exclusivitat o no, l'edició electrònica de llibres en l'àmbit competencial de la Generalitat i en les que concórreguen les circumstàncies previstes en estes bases reguladores i que fonamenten la concessió de la subvenció.
  b) Estar legalment constituïdes i gaudir de capacitat jurídica i d'obrar en el territori de la Comunitat Valenciana.
  c) No incórrer en les prohibicions per a obtindre la condició de beneficiari arreplegades en l'article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions.
  d) Trobar-se al corrent en el compliment de les obligacions tributàries i davant de la Seguretat Social, de conformitat amb el que establixen els article 18 i 19 del Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions. Este extrem haurà d'acreditar-se amb anterioritat a dictar-se la proposta de resolució, així com en els processos de justificació de la subvenció concedida, en cas de no haver atorgat el sol·licitant l'autorització expressa a l'Administració valenciana perquè obtinga directament les dades necessàries per a acreditar el compliment de les obligacions tributàries i amb la Seguretat Social, així com per a la comprovació directa de les dades d'identitat (DNI).
  e) Trobar-se al corrent en el pagament d'obligacions per reintegrament de subvencions.

  Inici
 • Quantia de l'ajuda / Procediment de pagament

  CRITERIS PER A DETERMINAR L'IMPORT DE LA SUBVENCIÓ
  1.- Fase primera. Comprovació de la documentació.
  - En primer lloc, es comprovarà que la documentació justificativa que s'adjunta a la sol·licitud acredita suficientment la quantia sol·licitada per l'interessat en concepte de subvenció i s'ajusta a l'objecte establit en la base primera de l'Orde 75/2016, de 29 de novembre.
  - En el cas que la documentació aportada no justifique prou el total d'allò que s'ha sol·licitat, esta quantitat es reduirà en la part que corresponga.
  2.- Fase segona. Assignació de l'ajuda.
  - La dotació econòmica de cada modalitat es distribuirà entre els beneficiaris en funció dels criteris i límits establits en la base quarta d'esta convocatòria.
  L'import de l'ajuda a cada sol·licitant en cada una de les modalitats respondrà a la formula de repartiment «ajuda = (X*I)/T» d'acord amb els factors següents:
  X = Dotació econòmica de la modalitat.
  I = Import total dels gastos subvencionables per cada ebook o Projecte Digital Editorial interactiu o multimèdia per als que se sol·licite ajuda.
  T = Suma dels factors I corresponents a tots els sol·licitants de la modalitat.
  L'orde en què els sol·licitants incloguen els títols per als que es realitza la sol·licitud, marcarà l'orde de prelació en l'adjudicació.


  QUANTIA
  1. Al finançament de les ajudes que es contemplen es destinen 75.000 euros que podrà ser incrementat com a conseqüència d'una generació, una ampliació o una incorporació de crèdit que no requerirà d'una nova convocatòria.
  La dotació total de 75.000 euros es distribuïx segons les següents àrees o modalitats d'activitats subvencionables:
  a) Subvencions a eBooks, en format pdf o ePub, editats en valencià, amb una dotació de 40.000 euros
  b) Subvencions a eBooks, en format pdf o ePub, editats en castellà o altres idiomes, amb una dotació de 20.000 euros.
  c) Subvencions a llibres interactius o multimèdia en qualsevol idioma, amb una dotació de 15.000 euros.
  2. Sense perjuí de les dotacions indicades en cada una de les modalitats mencionades, quan per raó de falta de sol·licituds o d'incompliments de requisits no s'esgotara la quantia establida en alguna d'elles, l'excedent generat incrementarà per igual la dotació assignada a les altres modalitats.


  PAGAMENT
  1. El pagament s'efectuarà d'una sola vegada, per mitjà de transferència bancària, una vegada publicada la resolució d'adjudicació, sempre que el beneficiari complisca amb els requisits exigits per la Llei 38/2003, General de Subvencions, tal com s'exigix en l'Orde 75/2016, de 29 de novembre, de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual s'establixen les bases reguladores per a la concessió de subvencions a l'edició electrònica de llibres (DOGV n. 7929, 01.12.2016).
  2. L'aportació de la Conselleria competent en matèria del llibre serà, com a màxim, del 100% del cost del gasto que es realitze. Els beneficiaris hauran d'aportar amb càrrec al seu pressupost la part no finançada per la Generalitat.
  3. Amb caràcter previ al pagament de la subvenció, el beneficiari haurà de trobar-se al corrent en el compliment de les obligacions tributàries i davant de la Seguretat Social.

  Inici
 • Quan s'ha de sol·licitar?

  Termini de presentació

  El termini de presentació de les sol·licituds serà de 30 dies naturals a comptar del següent al de publicació de la convocatòria en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana núm. 8018, de 10/04/2017.

  L'incompliment d'este termini determinarà automàticament l'exclusió.

  Inici
 • On s'ha d'anar?

  Presencial

  Les sol·licituds, junt amb la documentació corresponent, es presentaran preferentment en el Registre Auxiliar de la Biblioteca Valenciana, en els registres de les direccions territorials d'Educació, Investigació, Cultura i Esport de Castelló, València o Alacant o per qualsevol dels mitjans establits en la normativa reguladora del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.

  Si la sol·licitud no fóra presentada en el Registre Auxiliar de la Biblioteca Valenciana, es podrà remetre un fax a l'òrgan gestor de la convocatòria (Direcció General de Cultura i Patrimoni, núm.: 963 874 103), indicant el número i la data d'entrada al registre, i l'òrgan on s'ha presentat la sol·licitud.

  En el supòsit que la documentació es presente en Correus, es regularà per l'article 31 del Reial Decret 1.829/1999, de 3 de desembre, pel qual s'aprova el reglament que regula la prestació dels servicis postals.

  El fitxer electrònic (format xls) utilitzat per a generar el formulari de dades de les obres que figura com a annex d'esta resolució, també haurà de ser remés, una vegada omplit, pels sol·licitants a l'adreça de correu: electrònic silva_cult@gva.es.

  REGISTRE DE LA DIRECCIÓ TERRITORIAL D'EDUCACIÓ, INVESTIGACIÓ, CULTURA I ESPORT - CASTELLÓ
  AV. DEL MAR, 23Ver plano
  12003 Castelló de la Plana
  Tel: 964333882
  REGISTRE GENERAL DE LA CONSELLERIA D'EDUCACIÓ, INVESTIGACIÓ, CULTURA I ESPORT
  AV. CAMPANAR, 32Ver plano
  46015 València
  Tel: 961970062
  REGISTRE AUXILIAR DE LA DIRECCIÓ GENERAL DE CULTURA I PATRIMONI
  AV. CONSTITUCIÓ, 284Ver plano
  46019 València
  Tel: 963874000
  REGISTRE DE LA DIRECCIÓ TERRITORIAL D'EDUCACIÓ, INVESTIGACIÓ, CULTURA I ESPORT - ALACANT
  C/ CARRATALÀ, 47Ver plano
  03007 Alacant/Alicante
  Tel: 012
  REGISTRE DE LA DIRECCIÓ TERRITORIAL D'EDUCACIÓ, INVESTIGACIÓ, CULTURA I ESPORT - VALÈNCIA
  C/ GREGORI GEA, 14Ver plano
  46009 València
  Tel: 012

  Per internet

  A través del enllaç corresponent:

  Tramitar amb certificat electrònic:

  https://www.tramita.gva.es/ctt-att-atr/asistente/iniciarTramite.html?tramite=DGM_SUB&version=1&login=c&idioma=va&idCatGuc=PR&idProcGuc=17752

  Inici
 • Què s'ha de presentar?

  1. La sol·licitud de subvenció haurà d'ajustar-se al model que figura com a annex de la convocatòria i anirà acompanyada amb els originals o de fotocòpies compulsades i confrontades de la següent documentació de caràcter econòmic justificativa de gastos:
  a) Si el sol·licitant és una persona jurídica, una fotocòpia compulsada del document públic que n'acredite la constitució i on conste, expressament, l'edició de llibres com a objecte social; una fotocòpia compulsada del NIF de persona jurídica així com la documentació que acredite la representació que exercix el firmant de la sol·licitud. Si el sol·licitant és una persona física, una fotocòpia compulsada de l'alta en l'epígraf corresponent a l'edició de llibres del IAE (Impost d'Activitats Econòmiques) així com, si és el cas, la documentació que acredite la representació que exercix el firmant de la sol·licitud.
  b) Relació detallada dels gastos totals ocasionats per les edicions electròniques de llibres objecte de subvenció amb identificació del creditor i del document de gasto o factura, el seu import, data d'emissió, data de pagament i percentatge de finançament que s'imputa a la Generalitat.
  c) Factures originals, fotocòpies compulsades i la resta de documents de valor probatori equivalent amb validesa en el tràfic jurídic mercantil o amb eficàcia administrativa, acreditatius dels gastos incorporats en la relació anterior i que hauran de correspondre de manera indubtable a l'activitat per a la que se sol·licita la subvenció. En tots estos documents haurà de constar clarament que han sigut emesos a nom de l'entitat sol·licitant i hauran de reunir els requisits arreplegats en el Reial Decret 1619/2012, de 30 de novembre, pel qual s'aprova el Reglament pel qual es regulen les obligacions de facturació. Estes factures o documents de valor probatori equivalent estaran datats entre l'1 de gener de 2016 i la data de finalització de presentació de sol·licituds, ambdós inclosos.
  e) Original o fotocòpia compulsada de justificants de pagament dels gastos i la resta de documents de valor probatori equivalent, amb validesa en el tràfic jurídic mercantil o amb eficàcia administrativa, incorporats en la relació detallada mencionada en l'anterior punt b), degudament indexats i ordenats.
  Els justificants de pagament consistiran en:
  - Per a les factures pagades per mitjà de transferència bancària, document o extracte bancari que incloga al titular del compte, el proveïdor a qui es realitza el pagament, la data de pagament i les quantitats abonades havent de figurar, en el concepte de la transferència, el número de factura o, en defecte d'esta, el concepte abonat.
  - Per a les factures pagades per mitjà de xec bancari o pagaré, còpia del mateix i un document o extracte bancari en què conste que han sigut efectivament compensats en el compte del pagador. En el cas de pagarés, la data del venciment del pagaré haurà de ser anterior a la data de finalització del termini de presentació de sol·licituds.
  - Per a factures pagades en efectiu, s'adjuntarà rebut del proveïdor degudament firmat i segellat pel mateix en què conste: número de factura, NIF del proveïdor, data i import. Els pagaments en efectiu s'ajustaran a les limitacions establides en l'article 7.1 de la Llei 7/2012, de 29 d'octubre, de modificació de la normativa tributària i pressupostària, i d'adequació de la normativa financera per a la intensificació de les actuacions en la prevenció i lluita contra el frau (BOE núm. 261, de 30 d'octubre de 2012).
  Estos justificants de pagament estaran datats entre l'1 de gener de 2011 i la data de finalització de presentació de sol·licituds, ambdós inclosos.
  f) Els gastos salarials referits als treballadors encarregats de producció, distribució i comercialització dels eBooks i llibres interactius o multimèdia per als que se sol·licita subvenció, hauran d'acompanyar-se d'un certificat de dedicació d'estos treballadors firmat pel representant legal de l'entitat sol·licitant, de les seues nòmines corresponents així com dels TC2 corresponents a les assegurances socials dels mesos imputats a la subvenció.
  g) Certificació, per part del representant legal de l'entitat sol·licitant, que acredite que les factures i la resta de documents de valor probatori acreditatius dels gastos realitzats corresponen a les activitats objecte de subvenció.
  h) En el cas de nou perceptor o canvi de número de compte bancari, s'aportarà el model de domiciliació bancària, que apareix com a annex a la present resolució. Este model de domiciliació bancària haurà de presentar-se en document original.
  i) Dades dels eBooks i llibres interactius o multimèdia presentats, segons imprés normalitzat que apareix com a annex a la present resolució de convocatòria descarregable en la seu electrònica de la Generalitat (https://sede.gva.es) amb indicació expressa de la modalitat a què es presenta cada un d'ells.
  j) Relació detallada d'altres ingressos o subvencions que hagen finançat l'activitat subvencionada amb indicació del seu import i procedència.

  2. D'acord amb el que disposa l'article 5 del Decret 165/2010, de 8 d'octubre, del Consell, pel qual s'establixen mesures de simplificació i de reducció de càrregues administratives en els procediments gestionats per l'Administració de la Generalitat i el seu sector públic, el sol·licitant podrà autoritzar expressament a l'administració perquè obtinga directament les dades necessàries per a acreditar el compliment de les obligacions tributàries i amb la Seguretat Social, així com per a la comprovació directa de les dades d'identitat (DNI) i, si és el cas, de residència (Sol·licitud d'ajudes, apartat E, Autorització).
  En el cas de no subscriure la corresponent autorització, el sol·licitant estarà obligat a aportar els documents següents:
  - Certificat positiu de l'Agència Estatal d'Administració Tributària, que acredite que el sol·licitant es troba al corrent de les seues obligacions.
  - Certificació de la Tresoreria General de la Seguretat Social, que acredite que el sol·licitant es troba al corrent en el compliment de les seues obligacions amb la Seguretat Social
  - Certificació de les direccions territorials de la Conselleria d'Hisenda i Model Econòmic, que acredite que el sol·licitant no té deutes de naturalesa tributària amb la Generalitat.
  Si el sol·licitant no dóna eixa autorització, i és persona física haurà d'aportar còpia del seu document nacional d'identitat, i si és persona jurídica, còpia del document nacional d'identitat del representant legal.

  3. En el cas que els documents que cal adjuntar a la sol·licitud de concessió de les ajudes ja estiguen en poder de qualsevol òrgan de l'Administració actuant, el sol·licitant podrà acollir-se al que establix l'apartat d) de l'article 53 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, sempre que es faça constar la data i l'òrgan o dependència en què van ser presentats o, si és el cas, emesos, i que no hagen transcorregut més de cinc anys des de la finalització del procediment a què corresponguen.

  4. En els supòsits d'impossibilitat material d'obtindre la documentació, l'òrgan competent podrà requerir al sol·licitant la seua presentació, o, a falta d'això, l'acreditació per altres mitjans dels requisits a què es referisca la dita documentació.

  5. A més de la documentació assenyalada apartat, el Servici del Llibre i Biblioteques, com òrgan instructor, podrà, en qualsevol moment de la tramitació de l'expedient, demanar qualsevol altra informació que considere necessària per al millor coneixement i comprensió de l'aplicació de la subvenció.

  Impresos associats

  SOL·LICITUD D'AJUDES A L'EDICIÓ ELECTRÒNICA DE LLIBRES

  DADES DE LES OBRES DIGITALS

  INSTRUCCIONS PER A EMPLENAR EL FORMULARI DE DADES DE LES OBRES

  MODEL DE DOMICILIACIÓ BANCÀRIA

  Inici
 • Com sol·licitar-ho?

  Passos

  Tramitació del procediment:
  - L'òrgan competent per a l'ordenació i instrucció del procediment de concessió de la subvenció serà la direcció general competent en matèria del llibre que, en qualsevol moment del procediment, podrà, d'ofici, acordar totes les actuacions necessàries per a la determinació, coneixement i comprovació de les dades en virtut de les quals ha de pronunciar-se la resolució.

  Valoració de les sol·licituds:
  - L'examen i valoració de les sol·licituds presentades, així com la consegüent proposta de concessió i denegació de les subvencions, correspondrà a una comissió tècnica que després de l'examen i valoració de les sol·licituds, elevarà informe definitiu de valoració al òrgan instructor on es concrete el resultat de l'avaluació efectuada.

  Resolució de la convocatòria:
  - El òrgan instructor, a la vista dels expedients i de l'informe de la comissió tècnica de valoració, formularà proposta de resolució definitiva.
  - Es delega en la persona titular de la direcció general amb competència en matèria del llibre, la facultat de concedir o denegar estes subvencions.
  - El termini màxim per a tramitar, resoldre i notificar les sol·licituds sobre les subvencions serà de sis mesos a comptar de la data de publicació de la resolució de la corresponent convocatòria. Transcorregut el dit termini sense que s'haja notificat resolució expressa, les sol·licituds es consideraran desestimades per silenci administratiu, de conformitat amb el que disposa la Llei de procediment administratiu comú.

  Recursos que procedixen contra la resolució

  De conformitat amb el que establixen els articles 112, 123 i 124 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques Públiques, i 10, 14 i 46 de la Llei reguladora de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa, la present resolució, que posa fi a la via administrativa, podrà ser recorreguda potestativament en reposició o bé es podrà plantejar directament un recurs contenciós administratiu en els terminis i davant dels òrgans que s'indiquen a continuació:
  a) El recurs potestatiu de reposició haurà d'interposar-se davant de el conseller d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, en el termini d'un mes a comptar de l'endemà de la publicació de la present resolució en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.
  b) El recurs contenciós administratiu haurà de ser interposat davant dels jutjats del contenciós-administratiu de la Comunitat Valenciana en el termini de dos mesos a comptar des de l'endemà al de la publicació de la present resolució en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.

  Inici
 • Com es tramita telemàticament?

  A través del enllaç corresponent:

  Tramitar amb certificat electrònic:

  https://www.tramita.gva.es/ctt-att-atr/asistente/iniciarTramite.html?tramite=DGM_SUB&version=1&login=c&idioma=va&idCatGuc=PR&idProcGuc=17752

  Tramitació

  Este procediment estarà publicat en la seu electrònica de la Generalitat (https://sede.gva.es) i podrà realitzar-se la presentació telemàtica de les sol·licituds a través del catàleg de procediments administratius de la Generalitat.

  Per a poder accedir a este sistema telemàtic, la persona que ho sol·licite haurà de disposar d'algun dels sistemes de firma electrònica admesos en la Seu de la Generalitat.

  En el cas de presentar un certificat digital de persona física i que s'actue en representació d'una persona jurídica, s'haurà d'inscriure prèviament en el Registre de representacions de caràcter voluntari davant de la Generalitat per a la realització de tràmits per via telemàtica.

  Inici
 • Informació complementària

  D'acord amb l'article 1.1 de l'Orde 75/2016, de 29 de novembre, de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual s'establixen les bases reguladores per a la concessió de subvencions a l'edició electrònica de llibres, els eBooks per als quals se sol·licite esta ajuda:
  - Podran estar en format pdf o ePub. Únicament serà subvencionable un únic format per obra o títol.
  - Podran tindre la seua corresponent versió en paper o ser una obra editada directament en format digital.
  - Posseir un mínim de 50 pàgines per exemplar, excepte els llibres infantils, de teatre i de poesia, i els llibres interactius o multimèdia.
  Tant els eBooks com els llibres interactius per als que se sol·licite esta ajuda:
  - Podran estar referits a obres de ficció o no ficció.
  - Hauran de posseir ISBN.
  - Hauran d'haver sigut editats entre l'1 de gener de 2016 i la data de finalització del termini de presentació de sol·licituds per a esta convocatòria.

  Supòsits exclosos
  Queden exclosos expressament de les ajudes regulades en esta resolució tots els eBooks i llibres interactius o multimèdia previstos en l'article 1.2 de l'Orde 75/2016, de 29 de novembre, de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport.

  Obligacions

  D'acord amb el que establix l'article 14 de la Llei 38/2003, General de Subvencions, són obligacions del beneficiari:
  a) Acreditar davant de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport el compliment dels requisits i condicions que determinen la concessió de l'ajuda.
  b) Sotmetre's a les actuacions de comprovació i control financer a efectuar per l'òrgan concedent, o qualssevol altres actuacions de comprovació i control financer que puguen realitzar els òrgans de control competents, per al que haurà d'aportar quanta informació li siga requerida en l'exercici d'estes actuacions, d'acord amb el que establix l'article 46 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions i amb el capítol III del títol X de la Llei 1/2015, de 6 de febrer, d'Hisenda Pública, del Sector Públic Instrumental i de Subvencions.
  c) Comunicar a la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport l'obtenció de subvencions, ajudes, ingressos o recursos que financen les activitats subvencionades, procedents de qualssevol Administracions o Ens públics, tant en règim de minimis com qualsevol altre tipus d'ajuda. Esta comunicació haurà d'efectuar-se tan prompte com es conega.
  L'obtenció concurrent d'altres aportacions que siguen incompatibles amb esta subvenció, podrà donar lloc a la modificació de la resolució de concessió.
  d) Adoptar les mesures de difusió contingudes en l'apartat 4 de l'article 18 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions.
  e) Procedir al reintegrament de les quantitats percebudes i l'exigència de l'interés de demora corresponent des del moment del pagament de la subvenció fins a la data en què s'acorde la procedència del reintegrament, en els casos previstos en l'article 37 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions i d'acord amb el que establix l'article 172 de la Llei 1/2015, de 6 de febrer, d'Hisenda Pública, del Sector Públic Instrumental i de Subvencions.
  f) Disposar dels llibres comptables, registres diligenciats i la resta de documents degudament auditats en els termes exigits per la legislació mercantil i sectorial aplicable al beneficiari en cada cas, així com tots els estats comptables i registres específics que siguen exigits per les bases reguladores de les subvencions, amb la finalitat de garantir l'adequat exercici de les facultats de comprovació i control.
  g) D'acord amb els articles 3.2 i 3.3 de la Llei 2/2015, de 2 d'abril, de la Generalitat, de Transparència, Bon Govern i Participació Ciutadana de la Comunitat Valenciana, qualsevol persona física o jurídica beneficiària d'esta orde d'ajudes a l'edició electrònica que perceba, durant el període d'un any, ajudes o subvencions, de l'administració autonòmica o de qualsevol altra entitat enumerada en l'article 2 de l'Esmentada Llei 2/2015, per import superior a 10.000 euros, haurà de donar l'adequada publicitat a la mateixa, indicant almenys l'entitat pública concedent, l'import rebut i el programa, activitat, inversió o actuació subvencionat. La difusió d'esta informació es realitzarà preferentment a través de les corresponents pàgines web.
  h) Altres obligacions previstes en la normativa estatal i autonòmica de subvencions.

  Sancions

  Les infraccions i sancions administratives s'ajustaran al que disposa el títol IV de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, i en el capítol IV del títol X de Llei 1/2015, de 6 de febrer, d'Hisenda Pública, del Sector Públic Instrumental i de Subvencions.

  Inici
 • Fonts jurídiques i/o documentals

  Normativa

  - Orde 75/2016, de 29 de novembre, de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual s'establixen les bases reguladores per a la concessió de subvencions a l'edició electrònica de llibres (DOGV núm. 7929, de 01/12/2016).
  - Resolució de 5 d'abril de 2017, de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual es convoquen, per a l'exercici 2017, subvencions a l'edició electrònica de llibres (DOGV núm. 8018, de 10/04/2017).
  - Extracte de la Resolució de 5 d'abril de 2017, de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual es convoquen, per a l'exercici 2017, subvencions a l'edició electrònica de llibres (DOGV núm. 8018, de 10/04/2017).

  Llista de normativa

  Vegeu l'Ordre 75/2016, de 29 de novembre (bases reguladores)

  Vegeu la Resolució de 5 d'abril de 2017 (convocatòria)

  Vegeu l'Extracte de la Resolució de 5 d'abril de 2017

  Llistat de seguiment

  ORDRE 75/2016, de 29 de novembre, de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual s'estableixen les bases reguladores per a la concessió de subvencions a l'edició electrònica de llibres.

  RESOLUCIÓ de 5 d'abril de 2017, de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual es convoquen, per a l'exercici 2017, subvencions a l'edició electrònica de llibres

  Extracte de la Resolució de 5 d'abril de 2017, de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual es convoquen, per a l'exercici 2017, subvencions a l'edició electrònica de llibres

  Inici

 • La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.

  La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.