• Estàs en:
 • Inici /
 • Detall de Procediments

Detall de Procediments

AMB EFECTES DES DE L'1 DE JUNY DE 2020, EL CÒMPUT DELS TERMINIS ADMINISTRATIUS QUE HAGEN SIGUT SUSPESOS ES REPRENDRÀ O ES REINICIARÀ, SI AIXÍ S'HA PREVIST EN UNA NORMA AMB RANG DE LLEI APROVADA DURANT LA VIGÈNCIA DE L'ESTAT D'ALARMA I LES PRÒRROGUES D'AQUEST, D'ACORD AMB L'ARTICLE 9 DEL REIAL DECRET 537/2020, DE 22 DE MAIG, PEL QUAL ES PRORROGA L'ESTAT D'ALARMA DECLARAT PEL REIAL DECRET 463/2020, DE 14 DE MARÇ.

EN MATÈRIA TRIBUTÀRIA EL TERMINI PER A PRESENTAR AUTOLIQUIDACIONS DE TRIBUTS GESTIONATS PER L'AGÈNCIA TRIBUTÀRIA VALENCIANA (ATV) ES REGEIX PEL DECRET LLEI 1/2020 (DOGV Núm. 8774 DE 30/3/2020) I EL SEU *CORRECIÓN D'ERRORS (DOGV Núm. 8878 BIS DE 1/4/2020).

 • Què es pot sol·licitar?

  Nom del tràmit

  Sol·licitud de compatibilitat d'espectacles públics o activitats recreatives que diferixen quant a horari, dotacions o públic.

  Objecte del tràmit

  Obtindre, com a tràmit previ a l'obtenció de llicència d'obertura, una autorització de compatibilitat per a la prestació en un establiment públic de dos o més espectacles o activitats que diferixen en horari, dotacions o públic.

  Inici
 • Qui pot sol·licitar-ho?

  Interessats/Sol·licitants

  Els titulars o prestadors d'un establiment públic previst en la normativa d'Espectacles que tramiten la seua obertura o que pretenguen ampliar l'oferta de les seues activitats o espectacles en un local que ja estiga obert a la pública concurrència.

  Inici
 • Quan s'ha de sol·licitar?

  Termini de presentació

  Durant tot l'any.

  Inici
 • On s'ha d'anar?

  Presencial

  a) En els registres dels òrgans administratius a què es dirigisquen.

  b) En els registres de qualsevol òrgan administratiu, que pertanga a l'Administració General de l'Estat, a la de qualsevol administració de les comunitats autònomes, a la de qualsevol administració de les diputacions provincials, capítols i consells insulars, als ajuntaments dels municipis a què es refereix l'article 121 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les Bases del Règim Local, o a la de la resta de les entitats que integren l'Administració Local si, en aquest últim cas, s'haguera subscrit l'oportú conveni.

  c) En les oficines de Correus, en la forma que reglamentàriament s'establisca.

  d) En les representacions diplomàtiques o oficines consulars d'Espanya en l'estranger.

  e) En qualsevol altre que establisquen les disposicions vigents.


  I preferentment en:


  REGISTRE GENERAL DE LA DIRECCIÓ GENERAL DE L'AGÈNCIA DE SEGURETAT I RESPOSTA A LES EMERGÈNCIES.
  C/ CASTÁN TOBEÑAS, 77, CIUTAT ADMINISTRATIVA 9 D'OCTUBRE - TORRE 4
  46.018 - València
  Tel.: 012
  Fax: 961209090

  REGISTRE DE LA DIRECCIÓ TERRITORIAL DE JUSTICIA, ADMINISTRACIÓN PÚBLICA, REFORMAS DEMOCRÁTICAS Y LIBERTADES PÚBLICAS - CASTELLÓN
  C/ MAJOR, 78Ver plano
  12001 Castelló de la Plana
  Tel: 012
  REGISTRE DE LA DIRECCIÓ TERRITORIAL DE JUSTÍCIA, ADMINISTRACIÓ PÚBLICA, REFORMES DEMOCRÀTIQUES I LLIBERTATS PÚBLIQUES - ALACANT
  RAMBLA MÉNDEZ NÚÑEZ, 41Ver plano
  03002 Alacant/Alicante
  Tel: 012

  Per internet

  A través de l'enllaç corresponent:

  https://www.tramita.gva.es/ctt-att-atr/asistente/iniciarTramite.html?tramite=DGM_Z&version=1&idioma=va&login=c&idProcGuc=18487&idCatGuc=PR

  Inici
 • Què s'ha de presentar?

  - Imprés de sol·licitud, segons model, en el qual es faça constar:
  · Identificació del sol·licitant.
  · Direcció de l'establiment.
  · Espectacles i/o activitats la compatibilitat del qual se sol·licite.
  · Pla annex de l'establiment en què es delimite l'espai destinat a cada espectacle o activitat previst.
  · En el cas de sol·licitud per a un establiment públic en funcionament, còpia compulsada de la llicència d'obertura o document equivalent segons allò que s'ha indicat en la normativa d'Espectacles en vigor.

  Impresos associats

  SOL·LICITUD DE COMPATIBILITAT D'ESPECTACLES O ACTIVITATS QUE DIFERIXEN EN HORARI, DOTACIONS O PÚBLIC

  Inici
 • Com sol·licitar-ho?

  Passos

  - Presentació de la sol·licitud de compatibilitat davant de la Direcció General Direcció General de l'Agència de Seguretat i Resposta a les Emergències amb anterioritat i com un tràmit previ a l'atorgament de la llicència d'obertura per l'Ajuntament.

  - Emissió d'informe tècnic.

  - Resolució de la Direcció General de Direcció General de l'Agència de Seguretat i Resposta a les Emergències en què es declare o no la compatibilitat sol·licitada. En la dita resolució es determinaran les condicions per a l'exercici de les activitats o espectacles. En particular, es farà menció de:
  · Condicions i requisits específics exigibles a les activitats o espectacles la compatibilitat de les quals es pretén en atenció a l'horari, admissió o permanència de menors d'edat, ubicació de les neteges i aquells aspectes tècnics o jurídics que resulten procedents.
  · Delimitació dels espais en què es realitzaran els espectacles o activitats la compatibilitat dels quals s'interesse, aforant-se, si així procedix, per separat.

  Recursos que procedixen contra la resolució

  Recurs potestatiu de reposició davant del director general de l'Agència de Seguretat i Resposta a les Emergències, en el termini d'un mes comptat a partir de l'endemà a aquell en què tinga lloc la notificació de l'acte, en funció d'allò que s'ha indicat en la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú (BOE núm. 285, de 27 de novembre) i en el Decret 151/2015, de 18 de setembre, del Consell, pel qual s'aprova el Reglament Orgànic i Funcional de la Presidència de la Generalitat (DOCV núm. 7620, de 22 de setembre), i la nova redacció donada al seu articulat per la Llei 4/1999, de 13 de gener (BOE núm. 12, de 14/01/1999).

  Els previstos en la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i Procediment Administratiu Comú i la resta de previstos en la normativa que siga aplicable.

  Inici
 • Com es tramita telemàticament?

  A través de l'enllaç corresponent:

  Tramitació

  Per a accedir de forma telemàtica, la persona sol·licitant ha de disposar de signatura electrònica avançada, bé amb el certificat reconegut d'entitat (persones jurídiques) o bé amb el certificat reconegut per a ciutadans (persona física), per a la qual cosa pot utilitzar qualsevol sistema de signatura electrònica admés per la seu electrònica de la Generalitat.

  (https://sede.gva.es/va/web/sede_electronica/sede_certificados).

  IMPORTANT: abans de començar amb la tramitació telemàtica, llegiu atentament tota la informació d'aquest tràmit, amb l'objecte de preparar la documentació que siga necessària per a la tramitació, ja que accedireu a una sol·licitud general, en el qual heu de detallar l'objecte de la vostra sol·licitud, omplir les dades generals i pujar tota la documentació. Per a això, cal tindre en compte que:

  1- Heu d'anotar-vos el nom d'aquest tràmit que esteu llegint.
  2- Heu de descarregar els formularis o les plantilles requerides, així com preparar qualssevol altres documents que siguen necessaris, omplir-los, signar-los, si escau, per les persones que, segons el tipus de document, siga procedent, i guardar-los en el vostre ordinador per a tindre'ls.
  3- Si escau, cal procedir al pagament telemàtic corresponent i guardar-vos el justificant de pagament.
  4- Una vegada preparada la documentació que es considere necessària, heu d'iniciar el tràmit telemàtic fent clic en la icona superior de "Tramitació telemàtica, que us portarà a identificar-vos mitjançant l'assistent de tramitació.

  PASSOS DE LA TRAMITACIÓ TELEMÀTICA:
  a) Heu d'omplir el formulari de dades generals.
  b) * Detalleu amb la màxima concreció possible la matèria objecte del tràmit.
  * Escriviu el nom del tràmit que s'ha anotat en el camp "SOL·LICITUD".
  * Especifiqueu la matèria objecte de la sol·licitud.
  * Indiqueu, igualment, l'àmbit geogràfic (serveis centrals, Castelló, València o Alacant).
  c) Annexeu els formularis i la documentació que prèviament us heu descarregat i heu omplit, inclòs el justificant del pagament de taxes, si escau.
  d) Feu clic sobre el botó "Registrar" (us facilitarà el número de registre, la data, el lloc i l'hora de presentació).
  e) Guardeu i imprimiu (si voleu) el justificant de registre.

  La vostra presentació telemàtica haurà finalitzat.

  Inici
 • Informació complementària

  * Espectacles o activitats principals i servicis addicionals
  Serà necessària l'autorització de compatibilitat quan el titular o prestador sol·licite la realització en el seu establiment d'un servici, considerat com addicional, junt amb l'activitat o espectacle previst inicialment en la llicència d'obertura. Este últim serà considerat, en tot cas, com l'activitat o l'espectacle principal.
  Este servici addicional podrà ser:
  - Servici de menjars.
  - Servici de karaoke.
  - Servici de jocs infantils.

  * Espectacles i activitats catalogats i altres no previstos en la normativa d'Espectacles
  Quan en un establiment pretenguen realitzar-se algun o alguns dels espectacles o activitats compresos en el Catàleg De l'Annex de la Llei 14/2010, de 3 de desembre, amb altres que no estiguen contemplats per la normativa d'Espectacles, la tramitació de la llicència s'efectuarà únicament respecte dels inclosos en este àmbit d'aplicació. La concessió, si és el cas, de les llicències o autoritzacions per a les activitats no contemplades es tramitarà pel procediment previst en la normativa que li siga aplicable en cada supòsit.
  Les activitats o espectacles catalogats hauran d'estar clarament diferenciats espacialment dels altres i separats si és el cas quan, per raó del risc que comporten, així es determine per les normes que els siguen d'aplicació.
  L'aforament es determinarà de forma independent per a cada una de les activitats. Este extrem caldrà que conste en les llicències municipals.
  L'horari previst per a cada activitat serà el propi d'esta, d'acord amb les normes que els siguen d'aplicació. L'establiment, en cap cas, podrà romandre obert al públic fora de l'horari establit en la normativa reguladora d'espectacles públics i activitats recreatives.

  * Activitats complementàries o accessòries
  D'acord amb l'article 13.3 de la Llei 14/2010, de 3 de desembre, tindran la consideració d'activitats complementàries o accessòries, aquelles actuacions que s'efectuen en un establiment amb fins d'animació o amenització de clients, usuaris o públic.
  En este cas, no serà necessària autorització de compatibilitat.
  No es consideraran activitats complementàries o accessòries les consistents en actuacions musicals ni aquelles que suposen la modificació de les instal·lacions de l'establiment.
  Així mateix, tampoc tindran esta consideració les que, per si mateixes, constituïsquen espectacles públics o activitats recreatives en virtut de la seua contingut o pel seu caràcter repetitiu o reiterat. Serà el cas de monòlegs, actuacions de còmics i altres supòsits equivalents als quals se'ls aplicarà la regulació d'espectacles o activitats extraordinaris prevista en el Reglament de desplegament de la llei d'espectacles valenciana.

  Sancions

  Les infraccions en esta matèria se sancionaran de conformitat amb el que disposa la Llei 14/2010, de 3 de desembre, de la Generalitat, d'Espectacles Públics, Activitats Recreatives i Establiments Públics (DOGV núm. 6414, de 10/12/2010).

  Inici
 • Fonts jurídiques i/o documentals

  Normativa

  - Llei 14/2010, de 3 de desembre, de la Generalitat, d'Espectacles Públics, Activitats Recreatives i Establiments Públics (DOCV núm. 6414, de 10/12/10).
  - Decret 143/2015 , d'11 de setembre, del Consell, pel qual s'aprova el Reglament de desplegament de la llei 14/2010, de 3 de desembre, de la Generalitat, d'Espectacles Públics, Activitats Recreatives i Establiments Públics (DOCV núm. 6414 de 10/12/10).
  - Resolució de 22 de juliol de 2015 , del director general de l'Agència de Seguretat i Resposta a les Emergències, de delegació de competències (DOCV, núm. 7578, de 27/07/15).
  - Resolució de 31 de juliol de 2015 , del President de la Generalitat, per la que delega determinades atribucions en distints òrgans de la Presidència (DOCV núm. 7585, de 04/08/15).
  - Decret 151/2015 , de 18 de setembre, del Consell, pel que aprova el Reglament Orgànic i Funcional de la Presidència de la Generalitat (DOCV núm. 7620, de 22/09/15).

  Llista de normativa

  Vegeu el Decret 143/2015, d'11 de setembre

  Inici

 • La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.

  La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.