Prestacions Econòmiques Individuals (P.E.I.) per a les persones amb diversitat funcional per a l'exercici 2023. Sol·licitud d'ajudes per a l'atenció especialitzada residencial.

Vicepresidència Segona i Conselleria de Serveis Socials, Igualtat i Habitatge

Codi SIA: 210990
|
Codi GVA: 1778
Descarregar informació
Temini tancat
 • Què necessites saber
 • Què és
 • A qui va dirigit
 • Com es tramita
 • Formularis
 • Tramitació
 • Sol·licitud
 • Resolució
 • Ajuda
 • Preguntes freqüents
 • Enllaços d'interés
 • Compartir en xarxes socials

Què és

Què és i per a què servix

Les ajudes personals per a l'atenció especialitzada residencial a persones amb diversitat funcional es concedeixen amb caràcter de subvenció personal i finalista, per a atendre les necessitats d'atenció integral de les persones amb discapacitat o amb malaltia mental crònica que no tenen...

Saber més
Terminis
Sol·licitudTemini tancat
Observacions

PLA DE CONTROL

Es durà a terme un Pla de control de la realització de l'activitat subvencionada mitjançant la comprovació i control de la documentació de caràcter econòmic justificativa de l'activitat realitzada relativa al projecte. El control es realitzarà sobre el total pagat.

A qui va dirigit

Ciutadania
Persones interessades

Poden sol·licitar les ajudes les persones físiques que tinguen la condició legal de persona amb discapacitat o diversitat funcional residents a la Comunitat Valenciana.

L'ajuda podrà ser sol·licitada per la mateixa persona interessada, pel seu representant legal o, si és el cas, pel guardador de fet.

Requisits

Els beneficiaris d'ajudes per a l'atenció especialitzada residencial de persones amb diversitat funcional hauran de reunir amb anterioritat a la finalització del termini de la presentació de les sol·licituds els següents requisits:

 

a) Ser major de 16 anys i menor de 65 anys.

 

b) Tindre acreditada la necessitat de cures especials, per estar afectat per una discapacitat que dificulte la seua inclusió social, mancar de domicili o tindre una situació familiar greu que impedisca l'atenció de l'individu que, per les seues característiques personals, no puga desenvolupar-se en el mitjà familiar.

 

c) Mancar de recursos econòmics individuals i familiars suficients, que li impedisca fer front al preu d'un servei d'atenció residencial especialitzada.

Com es tramita

Procés de tramitació
- Presentació de la sol·licitud i documentació requerida. - La tramitació de les sol·licituds correspon a les Direccions Territorials d'Igualtat i Polítiques Inclusives, que les verificarà, podent realitzar d'ofici les actuacions que consideren necessàries per a la determinació, el coneixement, i...
Saber més
Criteris de valoració
CRITERIS DE VALORACIÓ 1. La valoració de les sol·licituds d'ajuda per a l'atenció especialitzada residencial de persones amb diversitat funcional, es realitzarà conformement als criteris de valoració, que venen determinats en les Ordre que aprova les bases reguladores d'aquestes ajudes, d'acord...
Saber més

Sol·licitud

Termini
Temini tancat

Les ajudes o prestacions per a l'atenció especialitzada en centres residencials podran presentar-se al llarg de tot l'exercici, a partir de l'endemà de la publicació de la present resolució en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana, finalitzant el termini de presentació de sol·licituds el...

Saber més
Documentació
1. A la sol·licitud d'ajuda personal per a persones amb diversitat funcional, conforme al model que consta com a annex I, s'acompanyarà: a) Autorització expressa, que consta com a apartat D de l'annex I de la sol·licitud, perquè l'òrgan convocant consulte si el sol·licitant es troba al corrent de...
Saber més
Forma de presentació
Telemàtica
Les sol·licituds de subvenció es podran presentar igualment per via telemàtica, a través de la seu electrònica de la Generalitat (https://www.gva.es/es/inicio/procedimientos?id_proc=1778) mitjançant la signatura electrònica pròpia de la persona sol·licitant o la de la persona que la represente. A...
Saber més
  Presencial

  Les sol·licituds de subvenció es presentaran, juntament amb la documentació requerida, preferentment en el registre d'entrada de les Direccions Territorials d'Igualtat i Polítiques Inclusives corresponent al municipi on residisca el sol·licitant, sense perjudici del que es disposa en l'article 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.

   

  - DIRECCIÓ TERRITORIAL D'IGUALTAT I POLÍTIQUES INCLUSIVES - ALACANT

  C/ TEATRE, 37 - 39

  03001- Alacant/Alacant

   

  - DIRECCIÓ TERRITORIAL D'IGUALTAT I POLÍTIQUES INCLUSIVES - CASTELLÓ

  AV. GERMANS BOU, 81

  12003- Castelló de la Plana

   

  - DIRECCIÓ TERRITORIAL D'IGUALTAT I POLÍTIQUES INCLUSIVES - VALÈNCIA

  AVINGUDA DE L'OEST, 36

  46004- València

  Saber més

  Resolució

  Termini màxim
  1. El termini màxim per a resoldre i notificar la resolució serà de sis mesos a comptar des de la Publicació de la present convocatòria en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana. 2. Transcorregut el termini abans esmentat sense que s'haguera notificat resolució expressa, les persones...
  Saber més
  Quantia i cobrament
  QUANTIA 1. L'import de l'ajuda personal, que té caràcter complementari, perquè la persona puga accedir a l'atenció residencial que requereix, es determinarà tenint en compte el cost de referència de l'atenció residencial per a persones amb diversitat funcional que s'establisca en la Llei de...
  Saber més
  Observacions

  D'acord amb el que s'estableix en els articles 112, 123 i 124 de la Llei del procediment administratiu comú de les administracions públiques, i 10, 14 i 46 de la Llei reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa, contra aquesta resolució, que posa fi a la via administrativa, es podrà...

  Saber més
  Sancions
  S'aplicarà el règim sancionador per la comissió d'infraccions administratives previstes en la normativa bàsica estatal que s'estableix en el títol IV de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, als subjectes beneficiaris de subvencions, que siguen responsables d'aquestes, de...
  Saber més