• Estàs en:
 • Inici /
 • Detall de Procediments

Detall de Procediments

Prestacions econòmiques individuals (PEI) per a les persones amb diversitat funcional per a l'exercici 2019. Sol·licitud d'ajudes per a l'atenció especialitzada en centres residencials
 • Què es pot sol·licitar?

  Nom del tràmit

  Prestacions econòmiques individuals (PEI) per a les persones amb diversitat funcional per a l'exercici 2019. Sol·licitud d'ajudes per a l'atenció especialitzada en centres residencials

  Objecte del tràmit

  Les ajudes personals per a l'atenció especialitzada residencial a persones amb diversitat funcional es concedeixen amb caràcter de subvenció personal i finalista, per a atendre les necessitats d'atenció integral de les persones amb discapacitat o amb malaltia mental crònica que no tenen suficients recursos econòmics i requereixen atenció assistencial i cures especials, que no es poden prestar en el medi familiar. L'atenció residencial podrà dur-se a terme en residències i habitatges tutelats.

  Inici
 • Qui pot sol·licitar-ho?

  Interessats/Sol·licitants

  Poden sol·licitar les ajudes les persones físiques que tinguen la condició legal de persona amb discapacitat o diversitat funcional residents a la Comunitat Valenciana.
  L'ajuda podrà ser sol·licitada per la mateixa persona interessada, pel seu representant legal o, si és el cas, pel guardador de fet.

  Requeriments

  Els beneficiaris d'ajudes per a l'atenció especialitzada residencial de persones amb diversitat funcional han de reunir els requisits següents:
  a) Tindre més de 16 anys i menys de 65 anys.
  b) Tindre acreditada la necessitat de cures especials, perquè està afectat/ada per una discapacitat que dificulte la seua inclusió social, no té domicili o té una situació familiar greu que impedeix l'atenció de l'individu que, per les seues característiques personals, no puga desenvolupar-se en el medi familiar.
  c) No tindre recursos econòmics individuals i familiars suficients per a fer front al preu d'un servei d'atenció residencial especialitzat.

  Inici
 • Quan s'ha de sol·licitar?

  Termini de presentació

  Les ajudes o prestacions per a l'atenció especialitzada en centres residencials podran presentar-se al llarg de tot l'exercici, fins al dia 1 de desembre de 2019.

  Inici
 • On s'ha d'anar?

  Presencial

  Les sol·licituds de subvenció s'han de presentar, juntament amb la documentació requerida, preferentment en el registre d'entrada de la direcció territorial d'igualtat i polítiques inclusives corresponent al municipi on residisca la persona sol·licitant, sense perjudici del que disposa l'article 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

  - REGISTRE DE LA DIRECCIÓ TERRITORIAL D'IGUALTAT I POLÍTIQUES INCLUSIVES - ALACANT

  C/ TEATRE, 37 - 39

  03001- Alacant/Alacant

  Tel.: 012

  Fax: 965938068

  - REGISTRE DE LA DIRECCIÓ TERRITORIAL D'IGUALTAT I POLÍTIQUES INCLUSIVES - CASTELLÓ

  Av. GERMANS BOU, 81

  12003- Castelló de la Plana

  Tel.: 012

  - REGISTRE DE LA DIRECCIÓ TERRITORIAL D'IGUALTAT I POLÍTIQUES INCLUSIVES - VALÈNCIA

  Av. DE L´OEST, 36

  46004- València

  Tel.: 012

  Fax: 961271894

  L'ATENCIÓ PRESENCIAL i REGISTRE DE DOCUMENTS en la DIRECCIÓ TERRITORIAL D'IGUALTAT I POLÍTIQUES INCLUSIVES - VALÈNCIA, serà ÚNICAMENT mitjançant CITA PRÈVIA, que es pot sol·licitar a través del telèfon d'informació de la Generalitat 012 o a través d'internet: https://www.gva.es/es/inicio/servicios_linea/citas_previas

  Per internet

  A través de l'enllaç corresponent:

  http://www.gva.es/va/inicio/procedimientos?id_proc=18498&version=amp

  Inici
 • Què s'ha de presentar?

  1. La sol·licitud d'ajuda personal per a persones amb diversitat funcional, d'acord amb el model que consta com a annex I, s'ha de presentar amb els documents següents:
  a) Autorització de consulta telemàtica de dades per a ajudes i subvencions de la Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives, que consta com a annex I, apartat D.
  b) Autorització expressa a la Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives, inclosa en l'annex I apartat E de la sol·licitud, per a poder accedir a les dades personals del sol·licitant i dels altres membres de la unitat familiar, que es troben en els fitxers de les administracions tributàries i de la Seguretat Social, als únics efectes de comprovar el compliment dels requisits exigits en aquesta convocatòria i els ingressos de la unitat familiar. En el cas que la unitat familiar estiga composta per més d'un membre, ha de signar-se l'indicat annex I apartat E per cada un dels membres amb ingressos o renda.
  En el cas que no es preste consentiment, haurà de presentar-se la fotocòpia compulsada de l'última declaració de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques (IRPF) referida als ingressos de la unitat familiar, o, a falta d'això, caldrà aportar el certificat negatiu de declaració i certificat acreditatiu de la pensió rebuda per la persona sol·licitant.

  2. En el cas de sol·licituds d'ajudes per a l'atenció especialitzada residencial de persones amb diversitat funcional, s'ha d'aportar:
  a) Informe de salut i informe social, emesos per facultatius, en els quals es determine la necessitat de l'ajuda.
  b) Certificat del titular de la residència, degudament autoritzada, en la qual vulga ingressar, en què conste l'existència de plaça i el cost mensual d'aquesta.
  En cas que estiga ja ingressat, s'ha d'aportar un certificat en què figure la data d'ingrés i el cost mensual de la plaça.

  3. Quan es tracte de persones amb capacitat modificada judicialment s'haurà d'acompanyar, en tot cas, la fotocòpia de la resolució judicial de designació de tutor o curador.

  4. Sol·licitud d'alta de domiciliació bancària omplida, segons el model oficial aprovat per Ordre 18/2011, de 17 de juny, de la Conselleria d'Economia Hisenda i Ocupació (DOCV 6548, de 21.06.2011), que consta com a annex III, en cas de nou perceptor o canvi de compte bancari.

  Impresos associats

  [ANNEX I] SOL·LICITUD D'AJUDA PERSONAL PER A PERSONES AMB DIVERSITAT FUNCIONAL

  [ANNEX II] SOL·LICITUD D'AJUDA PERSONAL PER A PERSONES AMB DIVERSITAT FUNCIONAL (DOCUMENTACIÓ ESPECÍFICA)

  [ANNEX III] MODEL DE DOMICILIACIÓ BANCÀRIA

  Inici

 • La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.

  La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.