• Estàs en:
 • Inici /
 • Detall de Procediments

Detall de Procediments

Sol·licitud d'accés, renovació, modificació i/o pròrroga dels concerts educatius en la Comunitat Valenciana durant el mes de gener de 2019.
 • Què es pot sol·licitar?

  Nom del tràmit

  Sol·licitud d'accés, renovació, modificació i/o pròrroga dels concerts educatius en la Comunitat Valenciana durant el mes de gener de 2019.

  Objecte del tràmit

  1. Renovació dels concerts generals d'Educació Primària i d'unitats d'educació especial de suport a la integració de Primària.

  2. Sol·licitud d'accés, modificació i/o pròrroga dels concerts generals per als ensenyaments de segon cicle d'Educació Infantil, Educació Primària, Educació Secundària Obligatòria, Formació Professional Bàsica i Educació Especial.

  3. Sol·licitud d'accés, modificació i/o pròrroga dels concerts singulars per als ensenyaments no obligatoris de Batxillerat i de Formació Professional.

  Inici
 • Qui pot sol·licitar-ho?

  Interessats/Sol·licitants

  Podran presentar sol·licitud els representants de la titularitat del centre que així consten en el Registre de Representants d'aquesta Conselleria.

  En cas de modificacions o discrepàncies amb la representació, l'interessat haurà d'acudir a la DIRECCIÓ TERRITORIAL de la seua província per a actualitzar les dades de representació, on també poden dirgirse per a consultes o dubtes en la presentació de la sol·licitud.

  Requeriments

  1. Estar al corrent de les obligacions tributàries i de Seguretat Social, segons el que estableixen els articles 22 i 23 del Reglament general de subvencions.
  2. Disposar d'autorització administrativa per a impartir ensenyances en les unitats per a les quals sol·liciten el concert i complir amb les ràtios alumnat/professorat per unitat escolar que es determinen en cada cas.
  3. En el supòsit de sol·licituds relatives a Batxillerat, en el cas que tinguen autoritzades i en funcionament ensenyances obligatòries, estes han d'estar concertades.
  4. En el supòsit de sol·licituds relatives a Formació Professional, s'han d'ajustar al que estableix l'article 44 de l'annex del Decret 6/2017.
  5. Si en el moment de presentar la sol·licitud de concert alguna de les ensenyances o de les unitats per a les quals se sol·licita no estan autoritzades, cal que, almenys, s'haja sol·licitat formalment la iniciació de la tramitació corresponent. En aquest cas, la sol·licitud d'obertura i funcionament de les unitats afectades s'ha de presentar amb data límit el 31 de juliol anterior a l'inici del curs, cal adjuntar la documentació necessària per a la tramitació de l'expedient, així com la concurrència, igualment a data límit de 31 de juliol, dels requisits necessaris per a obtindre l'autorització, o, si és el cas, per a ser susceptible de concertar.
  6. En els supòsits de sol·licitud d'incorporació al concert general i/o singular de Batxillerat, poden sol·licitar la incorporació els centres docents privats autoritzats que, no sent de nova creació, hagen obtingut l'autorització d'obertura i funcionament almenys cinc anys abans.

  Inici
 • Quan s'ha de sol·licitar?

  Termini de presentació

  Durant el mes de gener anterior al començament del curs objecte de sol·licitud.

  Inici
 • Què s'ha de presentar?

  1. La documentació que ha d'acompanyar-se a la sol·licitud és la següent:

  a) BREU MEMÒRIA EXPLICATIVA, si és el cas, sobre les circumstàncies que donen preferència per a acollir-se al règim de concerts educatius, redactada en els termes que s'indiquen en l'article 21 del Reglament de normes bàsiques sobre concerts educatius en el cas de concerts generals, i als criteris de preferència establits per als concerts singulars en l'article 38 de l'annex del Decret 6/2017.
  En els casos de renovació o de modificació dels concerts, i quan els criteris de preferència es mantinguen en les mateixes condicions, s'ha de realitzar una declaració responsable sobre aquesta circumstància en l'apartat corresponent de la sol·licitud.

  b) Si el titular és una COOPERATIVA, a més, haurà d'adjuntar-hi una còpia dels estatuts que la regeixen i una declaració jurada signada pel representant en què indique que els estatuts no contenen clàusules que impedeixen el compliment de les obligacions pròpies dels centres acollits al règim de concert.
  En els casos de renovació o de modificació dels concerts, i quan els estatuts no hagen variat, s'ha de realitzar una declaració responsable sobre aquesta circumstància en l'apartat corresponent de la sol·licitud.

  2. En el cas d'unitats d'EDUCACIÓ ESPECIAL DE SUPORT A LA INTEGRACIÓ, s'adjuntaran els informes psicopedagògics, mèdics o acreditatius del grau de discapacitat de cada nou alumne o alumna, expedits per cada òrgan competent en funció del tipus de necessitat específica de suport educatiu que presente.

  A fi d'aclarir i agilitar la justificació, l'interessat podrà adjuntar els informes de tot l'alumnat.

  Els informes hauran d'estar actualitzats en els últims tres mesos i acreditar convenientment les diferents necessitats específiques d'acord amb el que estableix la normativa vigent que regula l'atenció de l'alumnat amb necessitats educatives especials.

  D'acord amb el que estableix el Decret 104/2018, de 27 de juliol, del Consell, pel qual es desenvolupen els principis d'equitat i d'inclusió en el sistema educatiu valencià, l'informe sociopsicopedagògic de cada alumne/a haurà d'incloure el grau d'intensitat dels suports que necessita, seguint els següents criteris:
  Grau 1: necessita ajuda puntual que pot tenir resposta amb mesures ordinàries i suports ordinaris addicionals. Aquest tipus de suport s'inclou en el nivell de resposta III.
  Grau 2: necessita ajuda que implica suports intensius i especialitzats durant una part de l'horari escolar. Aquest tipus de suport s'inclou en el nivell de resposta IV.
  Grau 3: necessita ajuda en la majoria d'àrees i àmbits que implica suports intensius, especialitzats i individualitzats durant la major part de la jornada escolar. Aquest tipus de suport s'inclou en el nivell de resposta IV.

  L'informe sociopsicopedagògic ha de ser signat per l'especialista en orientació educativa autoritzat per aquesta Conselleria.

  3. Per al casos d'unitats d'EDUCACIÓ ESPECIAL ESPECÍFICA, en l'apartat corresponent de la sol·licitud, es realitzarà una declaració responsable de l'existència de dictamen d'escolarització actualitzat de l'alumne o alumna en el qual s'incloga, en l'apartat corresponent a la modalitat d'escolarització, la modalitat d'unitat específica d'educació especial en centre ordinari o centre d'educació especial. Tot això d'acord amb allò que s'ha establit per la normativa vigent que regula l'atenció de l'alumnat amb necessitats educatives especials.

  A fi d'aclarir i agilitar la justificació, l'interessat podrà adjuntar les resolucions de tot l'alumnat.

  Tot això sense perjudici que l'interessat puga ser requerit en qualsevol moment perquè aporte la documentació que acredite el compliment dels requisits exigits, en aquest cas l'interessat haurà d'aportar-la.

  Inici
 • Com sol·licitar-ho?

  Passos

  1. Tramitació del procediment en les direccions territorials:
  Les persones titulars de les direccions territorials corresponents, després de la verificació de les dades contingudes en la sol·licitud i dels documents que l'acompanyen, i després d'haver sol·licitat, de conformitat amb el que disposa l'article 68 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, l'esmena de les deficiències que s'hagen pogut detectar, demanaran un informe de la Inspecció d'Educació, el qual s'ha d'unir a l'expedient. Aquest informe ha de contindre les dades d'identificació del centre, la informació de la situació d'escolarització del centre en qüestió, i totes les dades que es consideren necessàries.

  2. Continuació del procediment en la direcció general competent:
  Les persones titulars de les direccions territorials han d'elevar els seus informes/proposates i els expedients complets abans de l'1 de març de cada any, a la direcció general competent en centres. En els casos en què la sol·licitud de concert incorpore documentació acreditativa de què el centre atén població escolar de condicions econòmiques desfavorables o que du a terme experiències d'interés pedagògic per al sistema educatiu, la direcció general competent en centres docents sol·licitarà a les direccions generals competents en planificació i innovació el corresponent informe que verifique la documentació aportada pels centres.
  En vista de l'expedient i dels informes, la direcció general competent en matèria de centres ha de formular, davant del titular de la conselleria amb competències en educació, la proposta d'aprovació o denegació, amb audiència prèvia a la persona interessada, en el cas que aquella no coincidisca amb el que s'ha sol·licitat, d'acord amb el que estableix l'article 82 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

  3. La denegació del concert ha de ser motivada i, si és el cas, es pot acordar amb el titular la pròrroga del concert per un sol any, d'acord amb el Decret 6/2017, de 20 de gener.

  4. La renovació dels concerts generals s'ha d'acordar, siga a instància de part o d'ofici, tenint en compte les variacions que s'hagen pogut produir en els centres per alteració del nombre d'unitats o per altres circumstàncies individualitzades, la qual cosa pot comportar que els concerts es renoven per un nombre d'unitats igual, més gran o més xicotet de les que el centre tenia en concert el curs anterior. El nombre d'unitats concertades no pot ser superior al sol·licitat pel titular del centre ni al nombre d'unitats autoritzades.

  5. Els concerts educatius es formalitzaran en el document administratiu electrònic corresponent. La subscripció d'aquests la farà la persona titular de la direcció territorial corresponent, per delegació del conseller o consellera de la conselleria competent en matèria d'educació i per la persona titular o representant de la titularitat de cada centre docent.

  6. Les modificacions de concert posteriors a la renovació general o d'incorporació a règim de concerts, si és el cas, s'han de subscriure en annexos als documents esmentats.
  Quan la variació siga a causa d'un canvi de la titularitat del centre o de les dades d'identificació d'aquest, autoritzat prèviament per l'Administració, aquesta procedirà a la modificació del conveni o del concert. Aquesta modificació s'ha de formalitzar en un annex al concert.

  Inici
 • Com es tramita telemàticament?

  A través de l'enllaç corresponent:

  Tramitar amb certificat electrònic:

  https://www.tramita.gva.es/ctt-att-atr/asistente/iniciarTramite.html?tramite=CONCORDIA19&version=2&login=c&idioma=va&idCatGuc=PR&idProcGuc=1780

  Tramitació

  La presentació de sol·licituds i de la documentació annexa s'ha de realitzar obligatòriament de forma telemàtica, a través de l'aplicació disponible en el catàleg de serveis públics interactius de la Generalitat en https://sede.gva.es

  La persona sol·licitant ha de disposar de signatura electrònica avançada per qualsevol dels sistemes admesos en la seu de la Generalitat indicats en la citada seu https://sede.gva.es/es/web/sede_electronica/sede_certificados.

  Inici
 • Fonts jurídiques i/o documentals

  Normativa

  - Llei orgànica 8/1985, de 3 de juliol, reguladora del dret a l'educació
  - Reial decret 2377/1985, de 18 de desembre, pel qual s'aprova el Reglament de normes bàsiques sobre concerts educatius
  - Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d'Educació
  - Decret 6/2017, de 20 de gener, del Consell, pel qual s'aprova el reglament de concerts educatius en la Comunitat Valenciana i es convoca el procés general d'accés o renovació
  - Resolució del director general de Centres i Personal Docent, per la qual es dicten instruccions relatives a la sol·licitud d'accés, renovació, modificació i/o pròrroga dels concerts educatius en la Comunitat Valenciana durant el mes de gener de 2019.

  Llista de normativa

  Llei orgànica 8/1985, de 3 de juliol

  Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig

  Reial decret 2377/1985, de 18 de desembre

  Decret 6/2017, de 20 de gener, del Consell

  Inici

 • La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.

  La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.