Detall de Procediment

TECG - Alçament de la suspensió temporal de l'autorització de transport públic interurbà en automòbils de turisme (taxi).

Codi SIA: 212024
Codi GUC: 17800
Organisme: Conselleria de Medi Ambient, Aigua, Infraestructures i Territori
Termini de sol·licitud: OBERT
 • Informació bàsica

 • Formularis

 • Sol·licitud

 • Tramitació

 • Resolució

Mostrar tot

Ocultar tot

Informació bàsica

Què és i per a què serveix?

Què és i per a què serveix?

TECG - Alçament de la suspensió temporal de l'autorització de transport públic interurbà en automòbils de turisme (taxi).

Requisits

Requisits

1. Ser titular d'autorització de transport públic interurbà (taxi) suspesa 2. Honorabilitat: s'entendrà que posseeixen el requisit d'honorabilitat les persones en les quals no concórrega cap de les circumstàncies següents:mancar d'antecedents penals per delictes relacionats contra la seguretat viària ,integritat de les persones, violència de gènere o delictes d'odi, sempre que les penes imposades siguen superiors a dos anys. 3. Complir les obligacions de caràcter fiscal establides en la legislació vigent. 4. Complir les obligacions laborals i socials establides en la legislació corresponent. 5. Tindre coberta, per un import fins a 50.000.000 euros, la responsabilitat civil pels danys que es causen en ocasió del transport. 6. Acreditar la titularitat del vehicle en règim de propietat, arrendament financer, rènting o un altre règim admés per la normativa vigent. 7. Amb caràcter general, el transport públic de taxi es realitzarà amb vehicles d'entre cinc i set places inclòs el conductor, si bé podrà ser ampliable fins a nou places en supòsits excepcionals. Tant en municipis com en àrees de prestació conjunta, situats en zones rurals de l'interior, podran autoritzar-se vehicles de fins a nou places, sempre que concórreguen raons d'interés públic per a això. Així mateix, s'autoritzaran vehicles de fins a nou places, inclòs conductor i plaça o places adaptades, en un municipi o àrea de prestació conjunta. Aquests vehicles adaptats hauran d'anar identificats mitjançant els distintius o anagrames en la forma que la conselleria o els ajuntaments competents regulen a aquest efecte. L'autorització administrativa per a disposar de vehicles adaptats de nou places adscrits a una determinada autorització de taxi comportarà l'obligada adaptació de, almenys, una plaça per a persones amb mobilitat reduïda per a viatjar en la seua pròpia cadira de rodes. Tots els vehicles adaptats han de complir la norma UNEIX 26494. 8. Tindre l'autorització per a conduir prevista per la normativa de circulació, trànsit i seguretat viària per a conduir vehicles de turisme amb antiguitat mínima d'un any. La suspensió temporal d'aquesta autorització no significarà incompliment d'aquest requisit. 9. No haver superat el termini de dos anys des que va ser suspesa l'autorització o quatre anys si va ser prorrogada la suspensió.

Qui pot sol·licitar-ho?

Qui pot sol·licitar-ho?

La persona titular de l'autorització de transport (VT).

Normativa del procediment

Normativa del procediment

 • Llei orgànica 5/1987, de 30 de juliol, de delegació de facultats de l'Estat en les comunitats autònomes en matèria de transport per carretera i per cable (BOE núm. 182, de 31/07/87)
 • Llei 16/1987, de 30 de juliol, de la Prefectura de l'Estat, d'Ordenació dels Transports Terrestres (BOE núm. 182, de 31/07/87).
 • Reial decret 1211/1990, de 28 de setembre, del Ministeri de Transports Turisme i Comunicacions, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei d'Ordenació dels Transports Terrestres (BOE núm. 241, de 08/10/1990).
 • Ordre Ministerial de 4 de febrer de 1993, del Ministeri d'Obres Públiques i Transports, per la qual es desenvolupa el Reglament de la Llei d'Ordenació del Transport Terrestre en matèria d'autoritzacions de transport discrecional de viatgers per carretera (BOE núm. 40, de 16/02/93).
 • Llei 9/2009, de 20 novembre, de la Generalitat d'accessibilitat universal del sistema de transports de la Comunitat Valenciana (DOCV Núm. 6152 de 25/11/2009).
 • Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les administracions Públiques (BOE núm. 236,de 2/10/2015)
 • Llei 13/2017, de 8 de novembre, de la Generalitat, del taxi de la Comunitat Valenciana (DOGV núm. 8167, de 10 de novembre de 2017).
 • Resolució de 3 de desembre de 2018, de la Direcció General de Transport Terrestre, per la qual s'estableix el calendari de visats de les autoritzacions de transport i d'activitats auxiliars i complementàries del transport (BOE núm. 301 de 14/12/2018)
 • Resolució de 21 de novembre de 2018, de la Direcció General d'Obres Públiques, Transport i Mobilitat, per la qual es prorroga la validesa de les autoritzacions de taxi (VT) visades l'any 2017 fins al 2021 (DOGV núm. 8444, de 14/12/2018).

Dubtes sobre la tramitació telemàtica

Dubtes sobre la tramitació telemàtica

Dubtes del tràmit

Problemes informàtics

Termini

Termini

Durant tot l'any.

Formularis i documentació

ADVERTIMENTS DE CARÀCTER GENERAL: 1. Juntament amb l'ompliment electrònic del formulari de sol·licitud, s'han d'annexar les còpies digitalitzades dels documents requerits. D'acord amb el que disposa l'article 28.7 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, les persones interessades es responsabilitzaran de la veracitat dels documents que presenten. a) Justificant de trobar-se en situació d'alta en l'Impost d'Activitats Econòmiques, certificació de declaració censal o resum anual de l'IVA. b) Butlletí metrològic del taxímetre i la seua verificació en vigor. c) Justificant de tindre coberta de forma il·limitada la seua responsabilitat civil pels danys que es causen en ocasió del transport, per a la qual cosa s'ha de presentar el rebut acreditatiu del fet que es troba al corrent en el pagament d'aquesta assegurança. d) El personal que preste el servei de taxi haurà d'acreditar que no té antecedents penals, o prestar el seu consentiment per a la consulta telemàtica en el registre que corresponga. j) Justificant acreditatiu del pagament de la taxa corresponent. 2. Conforme a l'article 51.3 de l'LOTT, el Servei Territorial de Transport consultarà, a través de l'aplicació que permet la tramitació i el manteniment de les autoritzacions de transport per carretera, la informació de registres d'altres organismes (Direcció General de Trànsit, Tresoreria General de la Seguretat Social, Registre Mercantil i altres registres públics), que resulte estrictament necessària per a acreditar el compliment dels requisits exigits per a l'atorgament, el visat o la modificació dels títols que habiliten per a l'exercici de les activitats i professions regulades en la llei esmentada o en les normes dictades per a la seua execució i desplegament. Així mateix, la Direcció General consultarà, per mitjans electrònics, les dades relatives a la identificació fiscal de la persona sol·licitant i la certificació acreditativa de la inexistència de deutes tributaris, excepte que es desautoritze, expressament, la consulta. 3. Per al supòsit en què la verificació realitzada directament per l'administració siga negativa, es requerirà l'interessat, en els termes previstos en l'article 68 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, de procediment administratiu comú de les administracions públiques, a fi de que acredite, mitjançant un certificat de l'òrgan competent, el compliment de les obligacions o les dades d'identitat que corresponga. 4. Així mateix, es formularà una consulta al registre corresponent per a comprovar que no hi ha sancions pecuniàries impagades, d'acord amb el que s'estableix en la llei 13/2017, del taxi de la Comunitat Valenciana. 5. Fetes les comprovacions referides, es procedirà a expedir la nova targeta en què es documente l'autorització visada.

Taxa o pagament

Taxa o pagament

L'import actual de la taxa és: A04 - Expedició autorització d'empreses: 27,40 euros. FORMES DE PAGAMENT, IMPORTS I MODELS: Tant les formes de pagament com els imports i els models de taxa es poden descarregar des de l'adreça d'Internet que s'indica a continuació:

Presentació

Presentació

Telemàtica
Fent clic en la icona superior "Tramitar amb certificat" d'aquesta mateixa pàgina. Per a això, cal disposar de certificat electrònic reconegut per l'ACCV o DNI electrònic. També es pot tramitar utilitzant el sistema de CL@VE-PERMANENT de l'Estat. Amb aquest sistema d'autenticació i signatura, no cal disposar de certificat en el vostre equip ni usar Java o AUTOSIGNATURA. (Vegeu l'apartat "Enllaços" d'aquest tràmit).

òrgans de tramitació

òrgans de tramitació

Òrgans resolució

Òrgans resolució

Esgota via administrativa

Esgota via administrativa