• Estàs en:
 • Inici /
 • Detall de Procediments

Detall de Procediments

 • Què es pot sol·licitar?

  Nom del tràmit

  TECG - Alçament de la suspensió temporal de l'autorització de transport públic interurbà en automòbils de turisme (taxi).

  Objecte del tràmit

  TECG - Alçament de la suspensió temporal de l'autorització de transport públic interurbà en automòbils de turisme (taxi).

  Inici
 • Qui pot sol·licitar-ho?

  Interessats/Sol·licitants

  La persona titular de l'autorització de transport (VT).

  Requeriments

  1. Ser titular d'una autorització de transport públic interurbà (taxi) suspesa.
  2. Honorabilitat: s'entendrà que posseeixen el requisit d'honorabilitat les persones en les quals no concórrega cap de les circumstàncies següents: no tinguen antecedents penals per delictes relacionats contra la seguretat viària, la integritat de les persones, la violència de gènere o els delictes d'odi, sempre que les penes imposades siguen superiors a dos anys.
  3. Complir les obligacions de caràcter fiscal establides en la legislació vigent.
  4. Complir les obligacions laborals i socials establides en la legislació corresponent.
  5. Tindre coberta, per un import fins a 50.000.000 euros, la responsabilitat civil pels danys que es causen en ocasió del transport.
  6. Acreditar la titularitat del vehicle en règim de propietat, arrendament financer, rènting o un altre règim admés per la normativa vigent.
  7. Amb caràcter general, la prestació del servei s'efectuarà mitjançant vehicles de turisme amb un màxim de cinc places inclòs el conductor. Excepcionalment, els vehicles podran ser de fins a nou places, quan es tracte de vehicles adaptats i en els altres casos en què l'interés públic així ho justifique, i de set places si és adaptat. Excepcionalment, els vehicles podran ser de fins a nou places, en els supòsits en què l'interés públic així ho justifique. Tots els vehicles adaptats han de complir la norma UNE 26494 (nova redacció).
  8. Tindre l'autorització per a conduir prevista per la normativa de circulació, trànsit i seguretat viària, per a conduir vehicles de turisme amb antiguitat mínima d'un any. La suspensió temporal d'aquesta autorització no significarà incompliment d'aquest requisit.
  9. No haver superat el termini de dos anys des que va ser suspesa l'autorització o quatre anys si va ser prorrogada la suspensió.

  Inici
 • Taxes

  TAXES - 2019

  A 04 - Expedició autorització d'empreses: 27,40 euros.

  PAGAMENT DE LA TAXA

  DE FORMA TELEMÀTICA:

  A través del pagament telemàtic genèric:

  Les persones que disposen de DNI electrònic o les persones físiques o jurídiques amb certificat electrònic emés per l'Agència de Tecnologia i Certificació Electrònica, i hagen generat prèviament la taxa per Internet a través del Sistema Sar@ o amb l'imprés omplit obtingut de les direccions territorials, podran realitzar el pagament telemàticament.

  Vegeu el manual en "Informació complementària": manual pagament telemàtic genèric.
  Vegeu l'enllaç en "Informació complementària": pagament telemàtic genèric.


  DE FORMA PRESENCIAL:

  A través d'oficines i caixers de les entitats financeres col·laboradores:

  Els mitjans pels quals es poden efectuar els ingressos a favor de la Generalitat són diversos, però no totes les entitats financeres col·laboradores en la recaptació de tributs els tenen tots habilitats.


  El model de taxa el podeu descarregar des de l'adreça d'Internet que s'indica a continuació:

  Enllaç relacionat amb el pagament de les taxes

  http://www.citma.gva.es/va/web/transportes/9820-transporte-por-carretera-solicitud-de-autorizacion

  Inici
 • Quan s'ha de sol·licitar?

  Termini de presentació

  Durant tot l'any.

  Inici
 • Què s'ha de presentar?

  ADVERTIMENTS DE CARÀCTER GENERAL:

  1. Juntament amb l'ompliment electrònic del formulari de sol·licitud, s'han d'annexar les còpies digitalitzades dels documents requerits. D'acord amb el que disposa l'article 28.7 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, les persones interessades es responsabilitzaran de la veracitat dels documents que presenten.

  a) Justificant de trobar-se en situació d'alta en l'Impost d'Activitats Econòmiques, certificació de declaració censal o resum anual de l'IVA.

  b) Butlletí metrològic del taxímetre i la seua verificació en vigor.

  c) Justificant de tindre coberta de forma il·limitada la seua responsabilitat civil pels danys que es causen en ocasió del transport, per a la qual cosa s'ha de presentar el rebut acreditatiu del fet que es troba al corrent en el pagament d'aquesta assegurança.

  d) El personal que preste el servei de taxi haurà d'acreditar que no té antecedents penals, o prestar el seu consentiment per a la consulta telemàtica en el registre que corresponga.

  j) Justificant acreditatiu del pagament de la taxa corresponent.

  2. Conforme a l'article 51.3 de l'LOTT, el Servei Territorial de Transport consultarà, a través de l'aplicació que permet la tramitació i el manteniment de les autoritzacions de transport per carretera, la informació de registres d'altres organismes (Direcció General de Trànsit, Tresoreria General de la Seguretat Social, Registre Mercantil i altres registres públics), que resulte estrictament necessària per a acreditar el compliment dels requisits exigits per a l'atorgament, el visat o la modificació dels títols que habiliten per a l'exercici de les activitats i professions regulades en la llei esmentada o en les normes dictades per a la seua execució i desplegament.

  Així mateix, la Direcció General consultarà, per mitjans electrònics, les dades relatives a la identificació fiscal de la persona sol·licitant i la certificació acreditativa de la inexistència de deutes tributaris, excepte que es desautoritze, expressament, la consulta.

  3. Per al supòsit en què la verificació realitzada directament per l'administració siga negativa, es requerirà l'interessat, en els termes previstos en l'article 68 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, de procediment administratiu comú de les administracions públiques, a fi de que acredite, mitjançant un certificat de l'òrgan competent, el compliment de les obligacions o les dades d'identitat que corresponga.

  4. Així mateix, es formularà una consulta al registre corresponent per a comprovar que no hi ha sancions pecuniàries impagades, d'acord amb el que s'estableix en la llei 13/2017, del taxi de la Comunitat Valenciana.

  5. Fetes les comprovacions referides, es procedirà a expedir la nova targeta en què es documente l'autorització visada.

  Impresos associats

  SOL·LICITUD D'AUTORITZACIONS DE TRANSPORT I D'ACTIVITATS AUXILIARS I COMPLEMENTÀRIES

  DECLARACIÓN D'HONORABILITAT - TAXI

  AUTORITZACIÓ DE CONSULTA DELCERTIFICAT DE PENALS

  DECLARACIÓ

  Inici
 • Com sol·licitar-ho? Inici
 • Com es tramita telemàticament?

  A través del enllaç corresponent:

  Tramitar amb certificat electrònic:

  https://www.tramita.gva.es/ctt-att-atr/asistente/iniciarTramite.html?tramite=DGM_GEN&version=3&login=c&idioma=va&idCatGuc=PR&idProcGuc=17800

  Tramitació

  Fent clic en la icona superior "Tramitar amb certificat" d'aquesta mateixa pàgina.

  Per a això, cal disposar de certificat electrònic reconegut per l'ACCV o DNI electrònic.

  També es pot tramitar utilitzant el sistema de CL@VE-PERMANENT de l'Estat. Amb aquest sistema d'autenticació i signatura, no cal disposar de certificat en el vostre equip ni usar Java o AUTOSIGNATURA. (Vegeu l'apartat "Enllaços" d'aquest tràmit).

  Inici
 • Informació complementària

  Enllaços

  Pagament telemàtic genèric.

  CL@VE-PERMANENT

  Inici
 • Fonts jurídiques i/o documentals

  Normativa

  - Llei 13/2017, de 8 de novembre, de la Generalitat, del taxi de la Comunitat Valenciana (DOGV núm. 8167, de 10 de novembre de 2017).

  Llista de normativa

  Vegeu la Llei 13/2017, de 8 de novembre.

  Inici

 • La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.

  La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.