Detall de Procediment

Sol·licitud d'ajudes d'equipament i reforma per a centres de serveis socials generals i centres especialitzats (refugiats/transeünts, tercera edat, minories ètniques).

Codi SIA: 210992
Codi GUC: 1786
Organisme: Vicepresidència Segona i Conselleria de Serveis Socials, Igualtat i Habitatge
Termini de sol·licitud: TANCAT
(31-12-2011
30-01-2012)
  • Informació bàsica

  • Formularis

  • Sol·licitud

  • Tramitació

  • Resolució

Mostrar tot

Ocultar tot

Informació bàsica

Què és i per a què serveix?

- Es convoquen ajudes en l'exercici 2012 per a centres de serveis socials generals i centres especialitzats pertanyents als sectors de tercera edat i col·lectius en risc de marginació. - Les ajudes que es convoquen són en concepte d'obres de reforma i d'equipament de centres de serveis socials generals i especialitzats pertanyents als sectors de tercera edat i altres col·lectius en risc de marginació. S'entendran per obres aquelles que es troben definides en l'article 6 de la Llei 30/2007, de 30 d'octubre, de contractes del sector públic. - En els casos en què es financen obres, ja siga de reforma o construcció, la subvenció concedida només es destinarà a finançar les despeses de l'obra civil. Consegüentment, no se sufragaran les despeses generades en ocasió de la redacció del projecte tècnic, estudis de seguretat o els que es deriven de la direcció d'obra.

Observacions

Segons la disposició addicional segona, en tot el no està regulat en aquesta convocatòria, cal atendre el que disposa la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions i el Decret legislatiu de 26 de juny de 1991, pel qual s'aprova el text refós de la Llei d'Hisenda Pública de la Generalitat Valenciana.

Requisits

- En el cas que se sol·liciten ajudes per a equipament, el centre ha de tindre la corresponent resolució d'autorització del centre. En els casos en què el centre siga de nova construcció i no haja entrat en funcionament, s'exigeix que el projecte de l'obra haja sigut informat favorablement pel Servei d'Infraestructures i Eliminació de Barreres Arquitectòniques de la Conselleria de Justícia i Benestar Social o, en defecte d'això, que ho siga amb anterioritat a la concessió de l'ajuda. - En el cas que se sol·liciten les ajudes de reforma, serà un requisit imprescindible disposar del corresponent informe favorable emés pel Servei d'Infraestructures i Eliminació de Barreres Arquitectòniques de la Conselleria de Justícia i Benestar Social, sobre el projecte tècnic de les obres que es realitzaran abans de la finalització del termini de presentació de sol·licituds de la present convocatòria, o haver presentat dins d'aquest mateix termini la documentació tècnica completa (projecte bàsic i d'execució), tot això d'acord amb el que estableix l'article 21, apartat 1.2.b del Decret 91/2002, de 30 de maig, del Consell, sobre Registre de Titulars d'Activitats d'Acció Social, i de Registre i Autorització de Funcionament dels Serveis d'Acció Social a la Comunitat Valenciana (DOGV núm. 4264, de 5 de juny de 2002). En cap cas el centre de nova construcció podrà entrar en funcionament sense obtindre la preceptiva autorització. - No podran obtindre la condició de beneficiàries de les subvencions regulades en aquesta ordre les entitats que incórreguen en alguna de les circumstàncies previstes en l'article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

Qui pot sol·licitar-ho?

Podran obtindre la condició de beneficiari de les ajudes els titulars de centres de serveis socials de naturalesa pública o privada, sempre que la seua activitat no tinga d'ànim de lucre i complisquen els requisits.

Normativa del procediment

  • Ordre 15/2011, de 22 de desembre, de la Conselleria de Benestar Social, per la qual es regulen i convoquen ajudes d'equipament i reforma per a centres de serveis socials generals i centres especialitzats, per a l'exercici 2012 (DOCV núm. 6682, de 30/12/11).
  • Resolució de 30 d'abril de 2012, del conseller de Justícia i Benestar Social, per la qual es dona publicitat als crèdits que han de finançar les ajudes convocades mitjançant l'Ordre 15/2011, de 22 de desembre, de la Conselleria de Justícia i Benestar Social, per la qual es regulen i convoquen ajudes d'equipament i reforma per a centres de serveis socials generals i centres especialitzats, per a l'exercici 2012 (DOCV núm. 6774, de 15/05/12).

Termini

El termini per a presentar les sol·licituds serà d'1 mes, a comptar de l'endemà de la publicació de la convocatòria en el DOCV núm. 6682, de 30/12/11.

Documentació

1. La sol·licitud s'ha de presentar d'acord amb el model que figura en l'annex I d'aquesta convocatòria, signada pel titular o el representant de l'entitat de serveis socials. 2. A la sol·licitud s'ha d'adjuntar, en tot cas: a) Model de domiciliació bancària per a aquelles entitats que sol·liciten l'ingrés de la subvenció en un compte diferent del de l'exercici anterior, o que sol·liciten l'ajuda per primera vegada. a) Autorització expressa a la Conselleria de Justícia i Benestar Social, inclosa en l'apartat L de la sol·licitud, perquè aquesta comprove telemàticament les dades fiscals identificatives de l'entitat sol·licitant que hi ha en l'Agència Estatal d'Administració Tributària. No obstant això, si de la comprovació efectuada resultara alguna discordança amb les dades facilitades per la mateixa persona interessada, l'òrgan instructor estarà facultat per a realitzar les actuacions que siguen procedents per a aclarir-la. Si la persona sol·licitant no dona aquesta autorització i es tracta d'entitats que hagen modificat el seu CIF respecte a l'exercici anterior o que sol·liciten per primera vegada l'ajuda, haurà d'aportar una fotocòpia degudament compulsada del CIF de l'entitat. c) Autorització expressa a la Conselleria de Justícia i Benestar Social, inclosa en l'apartat L de la sol·licitud, perquè aquesta obtinga, de manera directa, l'acreditació, per mitjà de certificats telemàtics, del fet que l'entitat sol·licitant està al corrent en el compliment de les seues obligacions tributàries amb l'Agència Estatal de l'Administració Tributària i amb la Hisenda de la Generalitat, i de les seues obligacions amb la Seguretat Social, previstes en l'article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions i en els articles 18, 19 i 22 del Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el reglament d'aquesta llei. Si el/la sol·licitant no presta el seu consentiment, ha de presentar els certificats que acrediten el compliment d'aquestes obligacions, o, si no hi ha l'obligació de presentar les declaracions o els documents a què es refereixen aquestes obligacions, haurà d'acreditar el seu compliment mitjançant una declaració responsable. 3. La sol·licitud s'ha d'acompanyar, a més, de la documentació següent: A) En les sol·licituds d'equipament - Pressupost detallat de l'equipament que es pretén adquirir - En els casos assenyalats en l'article 5.1.a d'aquesta convocatòria, s'adjuntarà el certificat de finalització d'obres o el document en què s'especifique el termini previst de finalització d'aquestes. B) En les sol·licituds d'obres de reforma a. Certificat del representant de l'entitat del fet que les obres per a les quals es demana la subvenció no estan finalitzades amb anterioritat a l'1 de gener de 2012. b. Certificat del representant de l'entitat en el qual conste: - Pressupost de contracta. - Ajudes sol·licitades a altres organismes amb l'especificació d'aquests i la quantia atorgada en cas de concessió. c. En el cas que les obres ja estiguen iniciades: - Contracte d'obres. - Programa d'actuació, conseqüència de l'adjudicació d'obres, amb la indicació de la data de començament d'obres, l'estat d'aquestes i la data prevista per a la seua finalització. d. En el cas d'obres que requerisquen un projecte tècnic complet, memòria valorada o pressupost, no serà necessari aportar l'informe favorable emés pel Servei d'Infraestructures i Eliminació de Barreres Arquitectòniques de la Conselleria de Justícia i Benestar Social en el moment de presentar la sol·licitud, quan concórrega la circumstància prevista en l'article 3.1.b, paràgraf segon, d'aquesta ordre; en aquest cas, la presentació s'efectuarà amb posterioritat i abans de dictar-se la resolució procedent. e. Per a tots els supòsits d'obres, s'ha de presentar un programa d'actuació que continga tots els detalls indicats en l'article 4.13.1 d'aquesta convocatòria. 4. De conformitat amb l'article 31.3 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, quan l'import de la despesa subvencionable supere la quantia de 30.000 euros de cost per execució d'obra, o de 12.000 euros en el supòsit de subministrament de béns d'equipament, el beneficiari ha de sol·licitar com a mínim tres ofertes de diferents proveïdors, amb caràcter previ a la contracció del compromís per a la prestació del servei o l'entrega del bé, llevat que, per les especials característiques de les despeses subvencionables, no hi haja en el mercat un nombre suficient d'entitats que el subministren o presten, o llevat que la despesa s'haja realitzat amb anterioritat a la sol·licitud de la subvenció. L'elecció entre les ofertes presentades, que s'ha d'aportar en la justificació, o, si escau, en la sol·licitud de subvenció, es realitzarà d'acord amb criteris d'eficiència i economia, i ha de justificar-se expressament en una memòria l'elecció quan no recaiga en la proposta econòmica més avantatjosa.

Presentació

Presencial
- En els registres administratius dels òrgans administratius a què es dirigisquen, o davant de qualsevol òrgan administratiu que pertanga a l'Administració general de l'Estat, a la de qualsevol administració de les comunitats autònomes, o a la d'alguna de les entitats que formen l'Administració local si, en aquest últim cas, s'ha subscrit el conveni oportú, així com en les representacions diplomàtiques o oficines consulars d'Espanya en l'estranger. - També en qualsevol oficina de Correus. En aquest cas, s'ha de presentar en sobre obert perquè es puga estampar el segell i la data en l'imprés de sol·licitud i en la còpia. - I, preferentment, en el Registre de la direcció territorial de Benestar Social de la província on es trobe el centre per al qual se sol·licita la subvenció: - REGISTRE DE LA DIRECCIÓ TERRITORIAL D'IGUALTAT I POLÍTIQUES INCLUSIVES - ALACANT C/ TEATRE, 37 - 39 03001- Alacant/Alacant Tel.: 012 Fax: 965938068 - REGISTRE DE LA DIRECCIÓ TERRITORIAL D'IGUALTAT I POLÍTIQUES INCLUSIVES - CASTELLÓ Av. GERMANS BOU, 81 12003- Castelló de la Plana Tel.: 012 - REGISTRE DE LA DIRECCIÓ TERRITORIAL D'IGUALTAT I POLÍTIQUES INCLUSIVES - VALÈNCIA Av. DE L´OEST, 36 46004- València Tel.: 012 Fax: 961271894 L'ATENCIÓ PRESENCIAL i REGISTRE DE DOCUMENTS en la DIRECCIÓ TERRITORIAL D'IGUALTAT I POLÍTIQUES INCLUSIVES - VALÈNCIA, serà ÚNICAMENT mitjançant CITA PRÈVIA, que es pot sol·licitar a través del telèfon d'informació de la Generalitat 012 o a través d'internet: https://www.gva.es/es/inicio/servicios_linea/citas_previas
Telemàtica
Per a accedir de forma telemàtica, la persona sol·licitant ha de disposar de signatura electrònica avançada, bé amb el certificat reconegut d'entitat (persones jurídiques) o bé amb el certificat reconegut per a ciutadans (persona física), per a la qual cosa pot utilitzar qualsevol sistema de signatura electrònica admés per la seu electrònica de la Generalitat. (https://sede.gva.es/va/sede_certificados). IMPORTANT: abans de començar amb la tramitació telemàtica, llegiu atentament tota la informació d'aquest tràmit, amb l'objecte de preparar la documentació que siga necessària per a la tramitació, ja que accedireu a una sol·licitud general, en el qual heu de detallar l'objecte de la vostra sol·licitud, omplir les dades generals i pujar tota la documentació. Per a això cal tindre en compte que: 1- Heu d'anotar-vos el nom d'aquest tràmit que esteu llegint. 2- Heu de descarregar els formularis o les plantilles requerides, així com preparar qualssevol altres documents que siguen necessaris, omplir-los, signar-los, si escau, per les persones que, segons el tipus de document, siga procedent, i guardar-los en el vostre ordinador per a tindre'ls preparats per a annexar-los en la fase "DOCUMENTAR" de la tramitació telemàtica. 3- Si escau, cal procedir al pagament telemàtic corresponent i guardar-vos el justificant de pagament. 4- Una vegada preparada la documentació que es considere necessària, heu d'iniciar el tràmit telemàtic fent clic en la icona superior de "Tramitació telemàtica", que us portarà a identificar-vos mitjançant l'assistent de tramitació. PASSOS DE LA TRAMITACIÓ TELEMÀTICA: a) Heu d'omplir el formulari de dades generals. b) * Detalleu amb la màxima concreció possible la matèria objecte del tràmit. * Escriviu el nom del tràmit que s'ha anotat en el camp "SOL·LICITUD". * Especifiqueu la matèria objecte de la sol·licitud. * Indiqueu, igualment, l'àmbit geogràfic (serveis centrals, Castelló, València o Alacant). c) Annexeu els formularis i la documentació que prèviament us heu descarregat i heu omplit, inclòs el justificant del pagament de taxes, si escau. d) Feu clic sobre el botó "Registrar" (us facilitarà el número de registre, la data, el lloc i l'hora de presentació). e) Guardeu i imprimiu (si voleu) el justificant de registre. La vostra presentació telemàtica haurà finalitzat.

On consultar dubtes sobre el tràmit

Procés de tramitació

- Presentació de la sol·licitud i la documentació requerida. - Una vegada rebudes les sol·licituds, les direccions territorials de Justícia i Benestar Social les verificaran, i podran dur a terme d'ofici les actuacions que consideren necessàries per a la determinació, el coneixement, i la comprovació de les dades en virtut de les quals s'ha de pronunciar la resolució. - Quan la sol·licitud no reunisca els requisits exigits o no s'acompanye de la documentació que, d'acord amb aquesta ordre, resulte exigible, es requerirà la persona interessada perquè, en el termini de 10 dies, esmene la falta o acompanye els documents preceptius, amb la indicació que, si no ho fa així, es considerarà que ha desistit de la seua petició. - Les direccions territorials de Justícia i Benestar Social informaran els expedients i realitzaran, si escau, una valoració estimatòria o desestimatòria d'aquests, i els remetran a la Direcció General d'Acció Social i Majors perquè els resolga. - Es delega la facultat de resolució de les sol·licituds d'ajudes regulades en la present convocatòria en la directora general d'Acció Social i Majors. - L'òrgan competent per a la resolució de l'expedient, a la vista de la documentació que es troba en cada un d'aquests i de les obligacions que s'adquireixen per la concessió de l'ajuda, podrà recaptar els informes dels organismes i les entitats que estime oportú, i efectuar les comprovacions que considere sobre l'exactitud de tot això. - Tanmateix, si es desestimaren totalment o parcialment les sol·licituds per falta de consignació pressupostària i, amb posterioritat a la finalització del termini de resolució s'incrementaren els crèdits destinats a finançar les ajudes, aquestes sol·licituds exclusivament es podran valorar, resoldre i notificar en el termini de 6 mesos, a comptar de la data de publicació en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana de la resolució del conseller de Justícia i Benestar Social que done publicitat a aquest increment.

Criteris de valoració

1. Per a l'adjudicació de les ajudes de reforma es tindran en compte els següents criteris de valoració, per a la qual cosa la puntuació global màxima de cada sol·licitud serà de 40 punts, d'acord amb la distribució següent: a) Reformes d'edificis que substituïsquen centres de serveis socials generals i especialitzats que no reunisquen condicions per a la seua autorització i l'estructura i situació dels quals no aconsellen dur-hi a terme reformes. Es valoraran amb un màxim de 10 punts. b) Els projectes que s'adeqüen a les necessitats existents en funció de la demanda i d'altres possibles recursos en la zona. Es valoraran amb un màxim de 10 punts. c) Els projectes que s'ajusten als principis bàsics en matèria d'atenció als serveis especialitzats d'atenció a persones majors amb discapacitat, sense perjudici de la necessària col·laboració d'altres entitats. Es valorarà amb un màxim de 10 punts. d) Finançament del sol·licitant en relació amb el cost total projectat de l'obra per a la qual se sol·licita l'ajuda, proporció que servirà per a determinar en la respectiva resolució de concessió les quanties percentualment expressades que corresponga finançar a la Conselleria de Justícia i Benestar Social i a l'entitat sol·licitant. A aquest efecte, l'import de la subvenció en el cas d'obres, excepte supòsits degudament justificats basant-se en les fonts de finançament de l'entitat sol·licitant, no excedirà el 50 % del cost total projectat. Este criteri es valorarà amb un màxim de 10 punts, en els termes següents: - Finançament del sol·licitant fins a un 25 % del total del projecte: 2,5 punts - Finançament del sol·licitant entre el 26 % i el 50 %: 5 punts - Finançament del sol·licitant entre el 51 % i el 75 %: 7,5 punts - Finançament del sol·licitant superior al 75 %: 10 punts 2. Per a l'adjudicació de les ajudes d'equipament, es tindran en compte els següents criteris de valoració, per a la qual cosa la puntuació global màxima de cada sol·licitud serà de 25 punts d'acord amb la distribució següent: a) Equipaments de centres l'obra dels quals haja sigut subvencionada i ja estiga finalitzada o n'estiga prevista la finalització abans del dia 1 de juliol del 2010 i requerisquen l'equipament per a la seua obertura. Es valorarà amb un màxim de 10 punts. b) Equipaments i reformes de centres en funcionament, per a la seua adaptació al compliment de la normativa vigent. Es valorarà amb un màxim de 10 punts. c) Equipaments informàtics per a la posada en marxa del programa Sistema d'Informació Usuaris de Serveis Socials (SIUSS). Es valorarà amb un màxim de 5 punts. 3. Els costos de les obres i instal·lacions s'adequaran als preus en vigor fixats per l'Institut Valencià de l'Edificació o, si no n'hi ha, per l'organisme que tinga atribuïdes competències en aquesta matèria. Respecte als materials i les instal·lacions per als quals se sol·licita subvenció respondran a qualitats mitjanes segons mercat.

Observacions

1. La resolució que es dicte a l'empara de la present convocatòria esgotarà la via administrativa i, contra aquesta, es podrà interposar un recurs potestatiu de reposició davant del mateix òrgan que l'ha dictada en el termini d'un mes, a comptar de l'endemà de la seua notificació. 2. Davant de la desestimació per silenci administratiu podrà interposar-se davant de l'acte presumpte un recurs idèntic en el termini de tres mesos, a comptar des que haja finalitzat el termini per a dictar i notificar la resolució expressa que s'indica en l'article 11.2 de la present convocatòria. 3. Tot això sense perjudici que, en els dos casos, la persona interessada hi puga interposar, directament, un recurs contenciós administratiu en la forma, els terminis i les condicions fixats en l'article 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora d'aquesta jurisdicció, o qualsevol altre recurs que estime pertinent. 4. En el cas que l'entitat sol·licitant fora una entitat local s'atindrà al que disposa l'article 44.1 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

Quantia i cobrament

PAGAMENT I JUSTIFICACIÓ D'AJUDES PER A EQUIPAMENT 1. Els pagaments de les ajudes per a equipament s'efectuaran contra presentació de factures reglamentàries segons la normativa vigent, juntament amb les còpies d'aquestes. Aquestes còpies s'acararan en el registre d'entrada en el qual es presente l'escrit en què se sol·licite el pagament i es retornarà la factura original al beneficiari. Les corporacions locals podran substituir la documentació esmentada per certificat expedit per l'interventor local en el qual consten les quantitats aplicades a l'objecte de la subvenció, amb el detall exprés dels diferents conceptes subvencionats, les unitats i els imports parcials. Aquestes quantitats han de trobar-se, com a mínim, en situació d'"obligacions reconegudes" i així ha de fer-se constar en el certificat. En tot cas, la quantia que s'ha de justificar es farà sobre la subvenció concedida. 2. En el cas d'ajudes concedides per a l'equipament de centres en fase de construcció, l'entitat haurà de presentar, així mateix, un certificat en el qual conste que les obres han finalitzat abans del dia 1 de juliol de 2012. 3. S'estableix com a termini màxim de justificació d'aquestes ajudes el 15 de novembre de 2012. Excepcionalment, la Direcció General d'Acció Social i Majors podrà admetre la documentació presentada fora del termini establit en la present convocatòria, sempre que el retard obeïsca a causes degudament justificades en l'expedient i no imputables al beneficiari de la subvenció. PAGAMENT I JUSTIFICACIÓ D'AJUDES PER A OBRES DE REFORMA O EQUIPAMENT 1. El pagament i la justificació d'aquestes ajudes es realitzaran d'acord amb el que estipula l'article 47 bis.1.d del text refós de la Llei d'Hisenda Pública de la Generalitat Valenciana. 2. La Conselleria de Justícia i Benestar Social només abonarà l'import que corresponga al percentatge de cofinançament recollit en la resolució de concessió sobre les obres efectivament realitzades, de manera que si augmentara l'import global de l'obra, no s'incrementarà el percentatge que corresponga abonar a la Conselleria, i si, per contra, aquell disminuïra, disminuirà en la mateixa proporció l'aportació de la Conselleria. 3. Els pagaments s'efectuaran contra certificacions d'obres expedides per un tècnic competent, d'acord amb les condicions de finançament establides i de conformitat amb el projecte presentat. Aquestes certificacions s'han de presentar d'acord amb el model oficial que figura en l'annex II d'aquesta convocatòria, acompanyades de les factures corresponents, i han d'estar aprovades per l'òrgan competent per a la contractació de les obres subvencionades. 4. En tot cas, una vegada presentades les certificacions, la Conselleria de Justícia i Benestar Social abonarà exclusivament el percentatge de finançament establit en la resolució de concessió. 5. El pagament d'aquestes ajudes exigeix el compliment de les obligacions assenyalades en l'article 4 d'aquesta convocatòria i, específicament, les contingudes en els apartats c i d del seu punt 13: certificat del compromís d'assumir el cost i el contracte d'obres. No es procedirà al pagament de l'ajuda si aquests documents no s'han presentat dins del termini i en la forma escaient, la qual cosa podrà ser causa de desistiment sense efecte de l'ajuda concedida. 6. El termini de justificació de les ajudes finalitzarà el 15 de novembre de cada exercici econòmic per al qual es va concedir l'ajuda. Excepcionalment, la Direcció General d'Acció Social i Majors podrà admetre la documentació presentada fora del termini establit en la present convocatòria, sempre que el retard obeïsca a causes degudament justificades en l'expedient i no imputables al beneficiari de la subvenció. 7. L'incompliment del requisit de justificació en termini de les ajudes concedides podrà donar lloc al desistiment sense efectes o a la minoració de l'ajuda corresponent a l'exercici en què aquest es produïsca, amb l'exigència, si escau, del reintegrament de les quantitats indegudament percebudes i l'exigència de l'interés de demora des del moment del pagament de la subvenció. 8. Igualment, si la subvenció superara el cost real de l'obra, o si, com a conseqüència de la disminució del cost global de l'obra projectada, s'haguera abonat un import superior al percentatge de participació de l'Administració, també serà procedent el reintegrament de l'excés obtingut.

Termini màxim

El termini màxim per a resoldre i notificar les resolucions sobre les sol·licituds d'ajudes serà de sis mesos comptats des de la data en què es facen públics, mitjançant una resolució del conseller de Justícia i Benestar Social, els crèdits que financen les ajudes, així com la quantia d'aquests.

Òrgans resolució

La directora general d'Acció Social i Majors

Esgota via administrativa