• Estàs en:
 • Inici /
 • Detall de Procediments

Detall de Procediments

Autorització a l'Administració per a consultar, de forma telemàtica, dades necessàries per a l'obtenció de carnets o certificacions en matèria de seguretat industrial en l'àmbit de la Comunitat Valenciana. Indústria
 • Què es pot sol·licitar?

  Nom del tràmit

  Autorització a l'Administració per a consultar, de forma telemàtica, dades necessàries per a l'obtenció de carnets o certificacions en matèria de seguretat industrial en l'àmbit de la Comunitat Valenciana. Indústria

  Objecte del tràmit

  Autoritzar la Conselleria competent en matèria d'indústria perquè comprove directament, de forma telemàtica, les dades d'identitat de les persones (o els seus representants) interessades a obtindre els carnets professionals o les certificacions acreditatives necessaris per a realitzar determinades activitats en matèria de seguretat industrial en l'àmbit de la Comunitat Valenciana.

  En cas de no subscriure esta autorització, la persona interessada està obligada a aportar els documents que acrediten eixes dades en els termes exigits per les normes reguladores del procediment de què es tracte.

  Inici
 • Qui pot sol·licitar-ho?

  Interessats/Sol·licitants

  Les persones interessades a obtindre els carnets professionals o les certificacions acreditatives necessaris per a realitzar determinades activitats en matèria de seguretat industrial en l'àmbit de la Comunitat Valenciana.

  Inici
 • Quan s'ha de sol·licitar?

  Termini de presentació

  En el termini establit per l'Administració en el procediment administratiu de què es tracte

  Inici
 • On s'ha d'anar?

  Presencial

  a) En els registres dels òrgans administratius a què es dirigisquen.
  b) En els registres de qualsevol òrgan administratiu, que pertanga a l'Administració General de l'Estat, a la de qualsevol administració de les comunitats autònomes, a la de qualsevol administració de les diputacions provincials, capítols i consells insulars, als ajuntaments dels municipis a què es refereix l'article 121 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les Bases del Règim Local, o a la de la resta de les entitats que integren l'Administració Local si, en aquest últim cas, s'haguera subscrit l'oportú conveni.
  c) En les oficines de Correus, en la forma que reglamentàriament s'establisca.
  d) En les representacions diplomàtiques o oficines consulars d'Espanya en l'estranger.
  e) En qualsevol altre que establisquen les disposicions vigents.

  I, preferentment, a:
  L'ATENCIÓ PRESENCIAL i REGISTRE DE DOCUMENTACIÓ en EL SERVEI TERRITORIAL D'INDÚSTRIA I ENERGIA DE VALÈNCIA, serà ÚNICAMENT mitjançant CITA PRÈVIA, que es podrà sol·licitar a través del telèfon d'informació de la Generalitat 012 o (963866000) o a través d'Internet : http://www.indi.gva.es/es/cita-previa
  La INFORMACIÓ SOBRE EXPEDIENTS EN TRÀMIT s'oferirà ÚNICAMENT mitjançant CITA amb el personal TÈCNIC i/o ADMINISTRATIU del SERVEI TERRITORIAL D'INDÚSTRIA I ENERGIA DE VALÈNCIA, que es podrà sol·licitar a través dels següents telèfons: 963426161 - 963426175.

  REGISTRE DEL SERVEI TERRITORIAL D'INDÚSTRIA I ENERGIA - CASTELLÓ
  C/ CAVALLERS, 8Ver plano
  12001 Castelló de la Plana
  Tel: 012
  REGISTRE DEL SERVEI TERRITORIAL D'INDÚSTRIA I ENERGIA - VALÈNCIA
  C/ GREGORI GEA, 27Ver plano
  46009 València
  Tel: 012
  REGISTRE DEL SERVEI TERRITORIAL D'INDÚSTRIA I ENERGIA - ALACANT
  C/ CHURRUCA, 29Ver plano
  03003 Alacant/Alicante
  Tel: 012
  REGISTRE GENERAL DE LA CONSELLERIA D'ECONOMIA SOTENIBLE, SECTORS PRODUCTIUS, COMERÇ I TREBALL
  C/ DE LA DEMOCRÀCIA, 77. CIUTAT ADVA. 9 D'OCTUBRE -TORRE 1Ver plano
  46018 València
  Tel: 012

  Per internet

  A través de l'enllaç corresponent:

  Tramitar amb certificat electrònic:

  https://www.tramita.gva.es/ctt-att-atr/asistente/iniciarTramite.html?tramite=DGM_GEN&version=3&login=c&idioma=va&idCatGuc=PR&idProcGuc=17880

  Inici
 • Què s'ha de presentar?

  Impresos associats

  [AUTDATIN] AUTORITZACIÓ DE CONSULTA TELEMÀTICA DE DADES PER A CARNETS O CERTIFICACIONS EN MATÈRIA DE SEGURETAT INDUSTRIAL

  Inici
 • Com sol·licitar-ho?

  Recursos que procedixen contra la resolució

  Els previstos en la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.

  Inici
 • Com es tramita telemàticament?

  A través de l'enllaç corresponent:

  Tramitar amb certificat electrònic:

  https://www.tramita.gva.es/ctt-att-atr/asistente/iniciarTramite.html?tramite=DGM_GEN&version=3&login=c&idioma=va&idCatGuc=PR&idProcGuc=17880

  Tramitació

  1. De conformitat amb la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, l'autorització pot realitzar-se per mitjans electrònics PER MITJÀ DEL CORRESPONENT TRÀMIT TELEMÀTIC, l'enllaç directe del qual s'acaba d'indicar. Aquesta modalitat telemàtica és obligatòria per a les persones compreses en l'article 14, apartats 2 i 3, de l'esmentada Llei 39/2015, i voluntària per a les persones físiques.

  2. Per a presentarles per mitjà de la tramitació telemàtica, la persona sol·licitant ha de disposar de signatura electrònica avançada: bé amb el certificat reconegut d'entitat (persones jurídiques), o bé amb el certificat reconegut per a ciutadans (persones físiques), compatible amb la plataforma telemàtica de la Generalitat (hi ha més informació respecte dels certificats admesos en la seu electrònica de la Generalitat, en https://sede.gva.es/va/web/sede_electronica/sede_certificados).

  En el cas d'utilitzar un certificat digital d'una persona actuant en representació d'una altra persona, s'haurà d'inscriure prèviament en el Registre de Representants davant de la Generalitat per a la realització de tràmits per via telemàtica, la informació del qual està disponible:

  - En http://www.gva.es/va/inicio/procedimientos?id_proc=17168&version=amp

  - I en https://www.accv.es/va/ciutadans/registre-de-representants/

  3. Si feu clic en l'enllaç directe que s'acaba d'indicar al principi d'aquest apartat o en l'enllaç "Tramitar amb certificat" (que figura de color roig a l'inici d'aquest tràmit de la Guia PROP), accedireu al tràmit telemàtic, que us permetrà omplir el formulari web inicial, annexar l'autorització omplida i firmada digitalment que s'ha d'aportar i fer la presentació telemàtica de tot això, de manera que obtindreu el justificant de registre corresponent.

  4. Respecte del document que s'ha d'annexar:

  - En l'apartat "Impresos associats" (a més de en el propi tràmit telemàtic) hi ha un model normalitzat i emplenable, que després d'omplir-se S'HA DE SIGNAR DIGITALMENT. Per a fer-ho, l'Autoritat Certificadora de la Comunitat Valenciana (ACCV) ofereix un servei gratuït de signatura de documents PDF (aneu a http://www.accv.es per a obtindre més informació sobre aquest tema), encara que hi ha més sistemes vàlids de signatura de documents pdf que podeu utilitzar.

  - És recomanable que, en primer lloc, ompliu, signeu i guardeu electrònicament l'autorització a annexar en el vostre ordinador, de manera que posteriorment la pugueu incorporar en el pas corresponent del tràmit telemàtic. No obstant això, també podrà fer-ho en este mateix pas.

  5. Teniu més informació sobre la tramitació telemàtica en l'adreça següent:

  http://www.gva.es/va/inicio/atencion_ciudadano/at_ciud_faq/at_ciud_faq_tramitacion

  Reviseu la llista de preguntes freqüents detallades en l'adreça indicada. Si teniu algun problema en la tramitació telemàtica, comproveu si hi ha alguna indicació en elles per a solucionar-ho. En el cas que continueu necessitant ajuda, per favor notifiqueu-ho a través d'un dels següents correus electrònics en funció del tipus de problema de què es tracte:

  - Per a consultes sobre el contingut del tràmit: prop@gva.es

  - Per a incidències informàtiques: generalitat_en_red@gva.es

  Inici

 • La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.

  La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.