• Estàs en:
 • Inici /
 • Detall de Procediments

Detall de Procediments

Convocatòria d'ajuda econòmica destinada a la producció de tres projectes inèdits, l'organització d'una exposició itinerant per les tres províncies de la Comunitat Valenciana, i la publicació d'un catàleg per la commemoració del cinqué centenari del Bosco.
 • Què es pot sol·licitar?

  Nom del tràmit

  Convocatòria d'ajuda econòmica destinada a la producció de tres projectes inèdits, l'organització d'una exposició itinerant per les tres províncies de la Comunitat Valenciana, i la publicació d'un catàleg per la commemoració del cinqué centenari del Bosco.

  Objecte del tràmit

  L'objectiu d'este programa des de la seua creació en 2013 és la promoció i difusió de la creació artística per mitjà de la concessió d'una ajuda econòmica destinada a la producció de tres projectes inèdits, l'organització d'una exposició itinerant per les tres províncies de la Comunitat Valenciana i la publicació d'un catàleg.

  El tema proposat per a la convocatòria de 2016 gira entorn dels pecats capitals, amb la intenció de contribuir a la commemoració del cinqué centenari del Bosco (1450-1516) i d'una de les obres més emblemàtiques que se li atribuïxen.

  Inici
 • Qui pot sol·licitar-ho?

  Interessats/Sol·licitants

  Poden optar a la convocatòria persones físiques, majors d'edat, a títol individual o bé agrupades en col·lectius, que desenvolupen la seua activitat artística a la Comunitat Valenciana, amb una experiència demostrable en el camp de les arts plàstiques, almenys, de tres anys.

  Inici
 • Quantia de l'ajuda / Procediment de pagament

  QUANTIA
  - Tres ajudes de 5.000 euros a cada una de les produccions.
  - Els costos derivats de l'organització de l'exposició i la seua exhibició per les tres províncies de la Comunitat Valenciana per un període màxim de dos anys, així com l'edició del catàleg i difusió, seran a càrrec del Consorci de Museus de la Comunitat Valenciana (CMCV).

  PAGAMENTS I JUSTIFICACIÓ
  - El pagament als beneficiaris de les ajudes s'efectuarà per mitjà de transferència bancària. A este efecte hauran de presentar certificats d'estar al corrent dels seus obligacions tributàries i davant de la Seguretat Social; un 70 per cent en el moment de la concessió i un 30 per cent en finalitzar l'última exposició.
  - Els beneficiaris presentaran al CMCV una memòria econòmica en què s'inclouran els justificants de gasto, almenys, del 70 per cent de l'ajuda econòmica total d'acord amb la fitxa que s'adjunta on s'enumeren els gastos elegibles.
  - Esta memòria haurà de presentar-se dins dels dos mesos següents a la data de finalització del termini d'execució.

  Inici
 • Quan s'ha de sol·licitar?

  Termini de presentació

  El termini de presentació dels projectes s'obrirà l'endemà de la seua publicació en el DOCV núm. 7676, d'11/12/15 i finalitzarà als tres mesos d'esta.

  Al tancament del dit termini no s'admetrà cap sol·licitud excepte aquelles el segell de les quals postal acredite el seu enviament dins del termini.

  Inici
 • On s'ha d'anar?

  Presencial

  Els projectes podran ser presentats en la seu del Consorci de Museus de la Comunitat Valenciana, en el Centre del Carme, en horari de dimarts a divendres de 11.00 a 14.00 hores o per mitjà de missatgeria o correu postal a nom de:

  CONSORCI DE MUSEUS DE LA COMUNITAT VALENCIANA
  C/ MUSEU, 2Ver plano
  46003 València
  Tel: 961922652

  Inici
 • Què s'ha de presentar?

  - Fotocòpia del DNI de la persona que presenta el projecte.

  - Dades personals de la persona de contacte: nom i cognoms, direcció habitual, correu electrònic i telèfon.

  - Currículum vitae de l'artista, incloent-hi documentació gràfica dels dos últims treballs realitzats (no s'acceptaran originals, ni documentació adjunta com a catàlegs, fullets, obres originals, etc.).

  - Títol i memòria explicativa del projecte, amb un màxim de cent paraules.

  - Esbossos del projecte, un màxim de sis.

  - Desenvolupament cronològic del procés de producció i necessitats tècniques (un màxim de 1.500 paraules).

  - Llista d'altres necessitats per al seu muntatge i exhibició.

  - Pressupost desglossat de la producció.

  - Declaració responsable que l'obra és inèdita.

  Per qüestions d'organització i valoració, este material ha de presentar-se en grandària DIN A-4, amb un màxim de 20 fulls. Es desestimarà tota sol·licitud que no s'ajuste a la norma. En el cas de projectes audiovisuals, l'artista podrà aportar un DVD junt amb el dossier.

  Un mateix sol·licitant podrà presentar únicament una sola proposta.

  Inici
 • Com sol·licitar-ho?

  Passos

  1.- Els sol·licitants tindran 10 dies naturals després de finalitzar el termini per a esmenar la documentació.

  2.- L'òrgan competent per a la instrucció del procediment és el CMCV a qui correspon realitzar les actuacions necessàries per a la comprovació de les dades.

  3.- Per a la valoració i selecció de les sol·licituds presentades es constituirà una comissió d'avaluació integrada per:
  - President de la comissió executiva del Consorci de Museus de la Comunitat Valenciana o la persona que designe.
  - El gerent del Consorci de Museus de la Comunitat Valenciana.
  - Dos professionals de reconegut prestigi en el camp de les arts plàstiques.
  - Dos tècnics del Departament d'Exposicions del Consorci de Museus de la Comunitat Valenciana, que assessorarà sobre la viabilitat dels projectes.

  4.- La notificació dels tres projectes seleccionats, més dos projectes que quedaran en reserva en el cas que algun dels tres primers seleccionats renuncie, es realitzarà per mitjà de la seua publicació en el Butlletí Oficial de la Província, en el tauler d'anuncis del CMCV i en la pàgina web www.consorciomuseos.gva.es, així com a través de comunicació directa als seleccionats.

  Recursos que procedixen contra la resolució

  Contra la decisió podrà interposar-se, de conformitat amb el que disposen els articles 52.1 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, de Bases de Règim Local, 116 i 117 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú, recurs potestatiu de reposició en el termini d'un mes a comptar del següent a la seua notificació/publicació davant del mateix òrgan que va dictar l'acte. Així mateix, podrà interposar-se qualsevol altre recurs que s'estime pertinent.

  Inici
 • Informació complementària

  * TERMINI D'EXECUCIÓ
  - El termini d'execució serà el comprés des del moment de la comunicació de la concessió de l'ajuda (publicació en el BOP) fins a quatre mesos després.
  - L'equip tècnic del CMCV serà l'encarregat de prestar el seu suport en les tasques de coordinació, així com d'avaluar, supervisar i realitzar el seguiment del desenvolupament dels projectes.

  * DEVOLUCIÓ DE LA DOCUMENTACIÓ PRESENTADA
  Els projectes que no resulten seleccionats podran arreplegar-se en la seu del CMCV en el termini de dos mesos després de la publicació de la resolució. Transcorregut este termini es procedirà a destruir els projectes que no hagen sigut retirats.

  * DEVOLUCIÓ DE LES OBRES DE L'EXPOSICIÓ
  Les obres seran tornades als autors una vegada haja finalitzat el període d'exposició.

  Criteris de valoració

  - Coherència amb el tema proposat i capacitat de desenvolupament.

  - Connexió del projecte amb els corrents actuals de creació contemporània.

  - Capacitat d'innovació.

  - Viabilitat del projecte basant-se en l'adaptabilitat a diferents espais expositius (Alacant, Castelló i València,) i l'optimització dels recursos econòmics i materials, tenint en compte les itineràncies assenyalades en la convocatòria.

  - Trajectòria del sol·licitant (premis, beques o ajudes, participació en exposicions individuals i col·lectives, formació acadèmica, formació complementària).

  - En el cas que els projectes no s'adapten als criteris establits la comissió encarregada de la selecció podrà deixar la convocatòria deserta.

  Obligacions

  - Comunicar per escrit, en un termini no superior a 15 dies des de la publicació de la resolució, l'acceptació de l'ajuda i les seues condicions. En cas que no siga així perdran la condició de seleccionats.
  - Destinar l'ajuda del projecte a la seua realització i justificar-ho documentalment.
  - Deixar constància de ser beneficiari en publicacions, pàgines web o altres suports per mitjà de la formula «esta obra/projecte ha sigut produït amb el suport del CMCV».
  - Sol·licitar autorització per a modificar el projecte i motivar les raons que porten a això.
  - Sotmetre's al control financer i complir obligacions tributàries establides per llei.
  - El beneficiari de l'ajuda adquirix el compromís de complir amb els terminis establits.
  - Reintegrament de l'ajuda en cas d'incompliment.

  Inici
 • Fonts jurídiques i/o documentals

  Normativa

  - Convocatòria d'ajuda econòmica destinada a la producció de tres projectes inèdits, l'organització d'una exposició itinerant per les tres províncies de la Comunitat Valenciana i la publicació d'un catàleg per la commemoració del cinqué centenari del Bosco (DOCV núm. 7676, d'11/12/15).

  Llista de normativa

  Vegeu la Convocatòria d'ajuda

  Inici

 • La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.

  La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.