Detall de Procediments

 • Què es pot sol·licitar?

  Nom del tràmit

  Beques IVACE E+O - Exportació i ocupació 2021

  Objecte del tràmit

  Dotar les empreses i entitats de la Comunitat Valenciana de personal qualificat i especialitzat en comerç exterior mitjançant la formació i especialització professional de determinats tècnics de cicles formatius de grau superior i mitjà, així com mitjançant la realització de pràctiques sobre diferents aspectes relacionats amb l'operativa de comerç exterior; així mateix es convoquen les entitats de destinació col·laboradores en el desenvolupament de les beques.

  Inici
 • Qui pot sol·licitar-ho?

  Interessats/Sol·licitants

  Els interessats han de reunir aquests requisits mínims per a accedir a les beques:

  Requeriments

  PERSONES ASPIRANTS A LES BEQUES

  a) Ser nacional d'un estat membre de la Unió Europea i haver nascut a la Comunitat Valenciana o comptar amb empadronament en la Comunitat Valenciana des d'almenys dotze mesos abans de la data de publicació de l'extracte de la convocatòria en el DOGV.
  b) Estar inscrites com a persones beneficiàries en el Fitxer del Sistema Nacional de Garantia Juvenil del Ministeri de Treball i Economia Social (https://garantiajuvenil.sepe.es), en el moment de sol·licitud de la beca, i en el moment de la proposta d'adjudicació d'aquesta.
  c) Tindre menys de 30 anys el dia 31 de maig de 2021, data en la qual finalitza el termini de presentació de sol·licituds.
  d) Estar en possessió d'una titulació tècnica de cicle formatiu de grau superior o mitjà, totes dues relacionades amb les famílies professionals d'Administració i Gestió de l'empresa i/o Comerç i Màrqueting. En el supòsit de titulació obtinguda en qualsevol país diferent d'Espanya, aquesta titulació haurà d'aportar-se juntament amb l'homologació pel Ministeri d'Educació i Formació Professional corresponent al nivell exigit en la present convocatòria.
  e) Coneixement parlat i escrit de l'idioma anglés, i domini d'alguna de les llengües oficials de la Comunitat Valenciana en el cas que no posseïsquen la nacionalitat espanyola. Aquests requisits s'acreditaran a través de la realització de proves -i entrevista en el cas de les llengües oficials de la Comunitat Valenciana- dutes a terme en el procés de selecció.
  f) No haver gaudit o percebut cap prestació en concepte de beca dirigida a l'especialització en temes relacionats amb el comerç exterior i/o internacionalització concedida per Administracions públiques, cambres de comerç, o altres organismes de promoció comercial, amb independència de la procedència del seu finançament.
  g) No estar afectada per cap limitació incompatible amb el desenvolupament funcional o geogràfic de la beca.
  h) No tindre antecedents penals o estar incurses en cap causa penal que impedisca el desenvolupament funcional o geogràfic de la beca.
  i) Trobar-se al corrent en les seues obligacions fiscals i amb la Seguretat Social.
  j) No incórrer en cap de les causes de prohibició per a ser beneficiàries establides en l'article 13.2 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

  Inici
 • Quantia de l'ajuda / Procediment de pagament

  DOTACIÓ ECONÒMICA
  Per a les finalitats formatives descrites anteriorment, cada beca estarà dotada amb una quantia econòmica per import màxim de set mil sis-cents cinquanta euros (7.650,00 €) bruts, aplicant-se les corresponents retencions fiscals i de Seguretat Social d'acord amb la normativa vigent.
  L'import serà percebut per la persona beneficiària de la beca en funció del temps de gaudi efectiu d'aquesta.

  LIQUIDACIÓ I PAGAMENT
  L'IVACE abonarà la dotació de la beca de manera fraccionada mensualment en un màxim de nou mensualitats.
  La part corresponent a l'última aportació econòmica es farà efectiva després de la verificació per IVACE del lliurament per la persona beneficiària de la beca dels informes trimestrals, la memòria final, el qüestionari final de participants en el P. O. FSE 2014-2020, i després de la preceptiva aprovació per IVACE així com qualsevol altra obligació documental exigida per IVACE.

  Inici
 • Quan s'ha de sol·licitar?

  Termini de presentació

  Podran presentar-se sol·licituds a aquesta convocatòria des de l'endemà de la publicació de la convocatòria fins al dia 31 de maig de 2021 (DOGV núm. 9068, de 23/04/2021)

  Inici
 • Què s'ha de presentar?

  Documentació a presentar per la persona candidata a beca
  a) Sol·licitud electrònica emplenada de manera escaient, disponible en l'apartat Ajudes/Beques en la pàgina web d'IVACE: http://www.ivace.es.
  b) DNI en vigor en cas que en la sol·licitud electrònica s'haja manifestat oposició per a la seua obtenció per mitjans telemàtics per l'IVACE; les persones nacionals d'un altre estat membre de la Unió Europea presentaran la documentació equivalent en tot cas.
  c) Document emés pel Ministeri de Treball i Economia social que acredite la inscripció com a persona beneficiària en el fitxer del Sistema Nacional de Garantia Juvenil amb data compresa en el període de presentació de sol·licituds de la beca.
  d) En cas de persones no nascudes a la Comunitat Valenciana, document oficial que acredite l'empadronament en la Comunitat Valenciana on s'especifique la data d'alta en la localitat corresponent almenys amb dotze mesos d'antelació a la data de publicació de l'extracte d'aquesta convocatòria en el DOGV.
  e) Document que acredite l'obtenció de titulació com a tècnic/a de grau superior o mitjà a què es refereix l'apartat d) de l'article 8 de la present Resolució o, en defecte d'això, resguard de la sol·licitud d'aquest.
  f) Currículum de la persona sol·licitant.
  g) Certificat de no tindre antecedents penals o estar incursa en cap causa penal que impedisca el desenvolupament funcional o geogràfic de la beca, emés pel Ministeri de Justícia, amb data compresa en el període de presentació de sol·licituds de la beca.
  h) En cas de ser titular o persona beneficiària de la Renda Valenciana d'Inclusió (RVI), certificat emés per les direccions territorials de la Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives.

  Tota la documentació presentada haurà d'estar redactada en castellà o valencià.

  En el cas que la persona sol·licitant manque de capacitat tècnica o econòmica, o que per altres motius no tinga garantit l'accés a mitjans tecnològics precisos, podrà, o bé dirigir-se a les oficines de l'IVACE a València perquè li presten assistència i mitjans per a emplenar el formulari electrònic, o bé sol·licitar aquesta assistència a través del número 96.120.96.64.

  Inici
 • Com sol·licitar-ho?

  Passos

  1. Presentació de la sol·licitud i la documentació requerida.

  2. Esmena:
  Si la sol·licitud aportada fóra incompleta o presentara errors corregibles es requeriria electrònicament a la persona interessada perquè en el termini de 10 dies hàbils esmenara la documentació requerida, amb l'advertiment que, si no ho fa, es considerarà que ha desistit de la seua sol·licitud. Després d'haver transcorregut aqueix termini, en acabant de l'avaluació i admissió de les sol·licituds, es publicarà la llista de les persones aspirants admeses i convocades a realitzar les proves de selecció corresponents. Aquesta llista estarà disponible en la pàgina web d'IVACE: en l'apartat AJUDES/BEQUES.

  3. Proves de selecció.
  a) Prova d'anglés oral (obligatòria/eliminatòria).
  b) Prova d'anglés escrit (obligatòria/eliminatòria).
  c) Entrevista personal (obligatòria/no eliminatòria, salve per a aspirants amb nacionalitat diferent de l'espanyola quant al domini del castellà o valencià).
  Cadascuna de les proves es puntuarà de 0 a 10, i caldrà superar-les amb una nota mínima de 5 punts sobre 10, o si escau, la que s'establisca per acord de la Comissió d'Avaluació.
  L'entrevista es realitzarà a les persones candidates que hagen superat les proves d'anglés escrit i oral.
  La valoració de la prova d'anglés (escrit i oral) i de l'entrevista personal, serà, respectivament d'un 40% per a l'anglés oral, d'un 40% per a l'anglés escrit i d'un 20% per a l'entrevista personal sobre la puntuació final.
  La relació d'aspirants que hagen superat les proves eliminatòries es publicarà en la pàgina web de l'IVACE, http://www.ivace.es, en l'apartat AJUDES/BEQUES per ordre de puntuació obtinguda. En cas d'empat en la valoració obtinguda per dos o més aspirants, tindrà preferència, per ser major el risc d'exclusió, en primer lloc aquella persona titular de la Renda Valenciana d'Inclusió Social (RVI) o beneficiària d'aquesta com a part d'una unitat de convivència, i en segon lloc, la persona candidata de més edat, sempre que entre tots dos hi haja una diferència de 12 o més mesos en la data de naixement; i en cas de perdurar l'empat, tindrà preferència la persona que en l'últim any haguera romàs més temps inscrita en el Servei Valencià d'Ocupació i Formació, LABORA; aquest fet haurà d'acreditar-se, si escau, amb el certificat de períodes d'inscripció emés per aquest organisme.
  L'IVACE es podrà auxiliar d'entitats col·laboradores en la realització de les proves de selecció, amb sotmetiment a la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

  4. Calendari de proves.
  El calendari de les proves d'anglés escrit i oral, i de l'entrevista, així com el lloc de realització i les possibles modificacions, es publicaran amb la suficient antelació en la pàgina web d'IVACE: , apartat AJUDES/BEQUES
  Després del resultat global de les proves esmentades en l'apartat anterior, IVACE a través de la Comissió d'Avaluació publicarà una proposta de denegació de sol·licituds i d'adjudicació de beques segons la puntuació obtinguda, i obrirà un termini de cinc dies hàbils a partir de l'endemà de la seua publicació en la pàgina web d'IVACE: , apartat AJUDES/BEQUES, perquè els/les interessats/ades puguen presentar al·legacions.

  5. L'adjudicació i/o denegació de les beques i la constitució, si escau, de la borsa de suplents, serà facultat de la persona que exercisca la Presidència de l'IVACE, a la vista de l'expedient i a proposta de la Comissió d'Avaluació. L'IVACE es reserva el dret a deixar vacant l'adjudicació totalment o parcialment quan els perfils de les persones participants no superen el procés de selecció.

  6. Assignació de destinacions i acceptació
  1. La resolució de concessió tan sols indicarà un esment genèric i quedarà pendent la seua concreció a conseqüència del procés d'entrevistes mantingudes entre les entitats o empreses adherides i les persones beneficiàries de la beca, les dades de contacte de la qual hauran sigut facilitats per IVACE.
  2. En tot cas serà necessari que la persona beneficiària de la beca subscriga en el termini indicat el document d'acceptació de la beca en el qual s'especificaran les seues obligacions i que li serà facilitat per l'IVACE una vegada signada la resolució de concessió; la persona beneficiària de la beca subscriurà a més de l'esmentat document, i després de la finalització del procés d'entrevistes mantingudes amb les diferents entitats, un annex en què accepte la destinació definitiva.
  3. Abans de l'inici de la beca o en el transcurs d'aquesta, l'IVACE es reserva la possibilitat de modificar la data d'incorporació o la destinació de les persones becades i la seua dotació corresponent en cas de concórrer causa justificada.
  4. L'adjudicació de la beca podrà ser revocada en cas que la persona beneficiària no siga seleccionada per cap entitat de destinació; d'altra banda, en cas de negativa a acceptar una de les entitats de destinació, es considerarà que renuncia a la beca.

  Recursos que procedixen contra la resolució

  Els que preveu la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

  Inici
 • Com es tramita telemàticament?

  A través de l'enllaç corresponent:

  Tramitar amb certificat electrònic:

  https://www.tramita.gva.es/ctt-att-atr/asistente/iniciarTramite.html?tramite=IVACE_APDR&version=1&login=c&idioma=va&idCatGuc=PR&idProcGuc=17904

  Tramitació

  Per a accedir de forma telemàtica, la persona sol·licitant ha de disposar de signatura electrònica avançada, bé amb el certificat reconegut d'entitat (persones jurídiques) o bé amb el certificat reconegut per a ciutadans (persona física), per a la qual cosa pot utilitzar qualsevol sistema de signatura electrònica admés per la seu electrònica de la Generalitat
  (https://sede.gva.es/va/sede_certificados).

  IMPORTANT: Abans de començar la tramitació telemàtica, llegiu atentament tota la informació d'aquest tràmit, amb l'objecte de preparar la documentació que siga necessària per a la tramitació, ja que accedireu a una sol·licitud general, en la qual heu de detallar l'objecte de la vostra sol·licitud, omplir les dades generals i pujar tota la documentació. Per a això, cal tindre en compte que:

  1- Heu d'anotar-vos el nom d'aquest tràmit que esteu llegint..
  2- Heu de descarregar els formularis o les plantilles requerides, així com preparar qualssevol altres documents que siguen necessaris, omplir-los, signar-los, si escau, les persones que, segons el tipus de document, siga procedent, i guardar-los en el vostre ordinador per a tindre'ls preparats per a annexar-los en la fase "DOCUMENTAR" de la tramitació telemàtica.
  3- Si escau, cal procedir al pagament telemàtic corresponent i guardar-vos el justificant de pagament.
  4- Una vegada preparada la documentació que es considere necessària, heu d'iniciar el tràmit telemàtic fent clic en la icona superior de "Tramitació telemàtica", que us portarà a identificar-vos mitjançant l'assistent de tramitació.

  PASSOS DE LA TRAMITACIÓ TELEMÀTICA:

  a) Heu d'omplir el formulari de dades generals.
  b) * Detalleu amb la màxima concreció possible la matèria objecte del tràmit.
  * Ompliu el nom del tràmit que s'ha anotat en el camp "SOL·LICITUD".
  * Especifiqueu la matèria objecte de la sol·licitud.
  * Indiqueu, igualment, l'àmbit geogràfic (serveis centrals, Castelló, València o Alacant).
  c) Annexeu els formularis i la documentació que prèviament us heu descarregat i heu omplit, inclòs el justificant del pagament de taxes, si escau.
  d) Feu clic sobre el botó "Registrar" (us facilitarà el número de registre, la data, el lloc i l'hora de presentació).
  e) Guardeu i imprimiu (si voleu) el justificant de registre.

  La vostra presentació telemàtica haurà finalitzat.

  Inici
 • Informació complementària

  * NOMBRE DE PLACES I PROCEDIMENT DE CONCESSIÓ
  El nombre de beques que es convoquen a través de la present Resolució és de quaranta (40), procedint-se a la seua adjudicació en règim de concurrència competitiva conformement amb el que es disposa en la present resolució i en les bases que les regulen, aprovades per l'Ordre de 16/2016, de 12 de setembre, de la Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball.


  * DURADA DEL PROGRAMA
  La beca, sempre que hi haja crèdit adequat i suficient en els exercicis pressupostaris en els quals es desenvoluparà, tindrà una durada màxima de nou mesos, amb la prèvia acceptació d'aquesta per part del becari a través del corresponent document.

  * PROGRAMA DE BEQUES
  1. L'IVACE validarà un programa formatiu amb una duració màxima de nou mesos, proposat per l'entitat de destinació, consistent en la realització de pràctiques en comerç exterior i en qualsevol altre àmbit relacionat amb la internacionalització de les empreses. Podran ser entitats de destinació:
  a) Empreses de la Comunitat Valenciana que es troben en qualsevol fase del procés d'exportació i/o internacionalització dels seus productes o serveis.
  b) Associacions o Federacions Sectorials de la Comunitat Valenciana.

  2. Es consensuarà per part d'IVACE i l'entitat de destinació un pla formatiu per a la persona beneficiada per la beca amb l'objectiu final de capacitar-la en les matèries pròpies d'aquesta convocatòria; l'entitat de destinació designarà una persona tutora que realitzarà el seguiment i avaluació, i es responsabilitzarà de la seua formació

  3. Simultàniament a la formació pràctica es desenvoluparà una formació teòrica consistent en la realització del Curs de Gestió Operativa del Comerç Exterior, o de qualsevol altra matèria relacionada amb la beca, de 200 hores de duració.
  L'objectiu d'aquest curs és proporcionar una visió global de l'entorn econòmic, dels avantatges competitius que comporta l'exportació, així com de les diferents operatives per a facilitar la venda a l'exterior, a més de l'entorn institucional involucrat en la promoció exterior de les empreses de la Comunitat Valenciana. El curs inclourà, almenys, les següents matèries:
  - Mòdul Nou Entorn Internacional
  - Mòdul marc de la Unió Europea i el mercat únic europeu
  - Mòdul de Màrqueting operatiu Internacional
  - Mòdul de Màrqueting Digital
  - Mòdul de formes de pagament i cobrament en el comerç exterior
  - Mòdul de Logística i transport del comerç exterior
  - Mòdul de tipus de contractes internacionals
  - Mòdul operativa d'exportació
  - Mòdul de Sensibilització Ambiental i economia circular
  - Mòdul d'Igualtat d'Oportunitats i paritat, clau per a la rendibilitat de l'empresa internacional
  Serà requisit indispensable per a obtindre el certificat d'aprofitament de la beca la superació amb èxit del Curs de Gestió Operativa del Comerç Exterior i de qualsevol altre curs o activitat formativa organitzada per l'IVACE.

  * CONVOCATÒRIA D'EMPRESES I ENTITATS DE DESTINACIÓ

  1. En el Programa de beques IVACE E+O, Exportació i Ocupació 2021 podran participar com a entitats de destinació les empreses i entitats de l'article 2 que reunisquen els següents requisits:
  a) Comptar amb domicili social a la Comunitat Valenciana.
  b) Trobar-se en qualsevol fase del procés d'exportació i/o internacionalització dels seus productes o serveis.
  c) Disposar dels mitjans humans i materials necessaris per a l'adequat desenvolupament de la beca. En el cas d'empreses haurà de comptar amb un mínim de cinc persones en plantilla, dels quals almenys una es dedique a la seua expansió exterior.
  d) En el cas de les associacions i federacions, que entre els seus objectius i activitat es trobe el suport a la internacionalització dels seus membres.
  e) Estar al corrent amb l'IVACE en el pagament dels serveis i accions organitzades per aquest Institut, o en el reintegrament de subvencions amb l'IVACE.
  f) Trobar-se al corrent en les seues obligacions fiscals i amb la Seguretat Social.
  g) No incórrer en cap de les causes d'impossibilitat establides en l'article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, la qual cosa acreditaran mitjançant una declaració responsable.

  2. La tramitació tant de la sol·licitud, com en general del procediment, serà electrònica i requerirà que l'entitat sol·licitant dispose durant totes les fases del procediment de certificat de representant d'entitat emés per l'Autoritat de Certificació de la Comunitat Valenciana, o per qualsevol entitat reconeguda en la Llista de confiança de prestadors de serveis de certificació establits a Espanya, publicada en la seu electrònica del Ministeri d'Indústria, Comerç i Turisme. Així mateix l'entitat sol·licitant podrà autoritzar una altra persona perquè realitze qualsevol tràmit relacionat amb aquesta convocatòria sempre que aquesta autorització conste en el Registre de Representants de l'ACCV (https://www.accv.es/servicios/registro-de-representantes/). La tramitació de la sol·licitud suposa la signatura d'aquesta i del pla formatiu, i es presentarà en el registre telemàtic de l'IVACE a través de la seua pàgina web en l'apartat Ajudes/Beques. La presentació de la sol·licitud portarà implícita l'acceptació de les bases, inclòs el que es disposa en la convocatòria respectiva.
  Només s'admetrà la presentació d'un projecte per empresa sol·licitant.

  3. A més d'aquesta sol·licitud, ha d'incloure's la següent documentació:
  a) pla formatiu a desenvolupar per la persona beneficiària de la beca, és a dir, un pla d'activitats estructurat amb les funcions i activitats a desenvolupar durant la seua estada en l'empresa o en l'entitat de destinació, integrant-la obligatòriament en l'àrea d'exportació i/o internacionalització d'aquesta.
  b) pla d'exportació o internacionalització en el qual es detallen, almenys, els següents aspectes:
  b.1 Empresa de destinació:
  ? Etapa en la qual es troba l'empresa respecte a la seua obertura a l'exterior, bé de manera general, per al cas, per exemple, que s'estiguen iniciant en l'exportació, bé de manera específica, respecte a certs mercats, en el cas que siga una empresa ja consolidada en l'exportació, i que es trobe en el procés d'ampliar les seues vendes en determinats mercats exteriors.
  - Personal dedicat a l'exportació amb què compta.
  - Percentatge que representen les seues vendes exteriors respecte a les vendes totals.
  - Informació sobre implantació en l'exterior, si escau.
  - Amb quines formes d'accés compta per a accedir als mercats exteriors (agents, filials, distribuïdors, etc.).
  b.2 Associació o federació:
  - Pla d'exportació/internacionalització en el qual es descriuran les activitats que es duran a terme en el marc de l'exportació/internacionalització (fires a les quals assisteixen, missions que organitzen, estudis de mercat, així com qualsevol altra activitat relacionada amb la internacionalització).

  3. Vistes les sol·licituds i plans formatius presentats, així com tota la documentació remesa electrònicament, l'Àrea de Promoció Internacional verificarà, d'una banda, el compliment dels requisits establits, i requerirà la seua esmena telemàtica quan siga procedent, i valorarà tant els plans formatius com els plans d'internacionalització presentats, els seus compromisos amb les polítiques d'igualtat i d'inserció laboral de persones amb el risc d'exclusió social, el perfil de la persona tutora, així com el procediment de tutorització.

  4. Cada empresa o entitat només podrà sol·licitar una persona becada.

  5. Emés l'informe de l'Àrea de Promoció Internacional, la persona titular de l'adreça adjunta d'IVACE (Direcció General d'Internacionalització) dictarà resolució que aprove o desestime l'adhesió de les diferents entitats a aquest programa en la seua condició d'entitats de destinació.

  6. Les empreses i altres entitats que hagen resultat seleccionades, podran accedir a la informació de les persones que hagen resultat adjudicatàries de les beques i que hagen de desenvolupar-les a fi d'iniciar el procés d'entrevistes i posterior selecció. El manual sobre el procés d'entrevistes i selecció es troba publicat en la web de l'IVACE: http://www.ivace.es/ dins de l'apartat Ajudes/Beques.
  La participació en aquest programa de beques no garantirà l'efectiva incorporació de persones beneficiàries de beques a les empreses o entitats si no existeix el corresponent acord entre les parts.

  7. Les empreses s'abstindran de seleccionar o admetre persones beneficiàries de beques amb les quals existisca vinculació, entenent-se com a tal una relació de parentiu per consanguinitat fins al quart grau o d'afinitat fins al segon entre la persona becada i la direcció de l'empresa o de qui tinga la majoria de participacions o capital social.

  8. Amb l'empresa o entitat amb la qual després del procés d'entrevistes la persona beneficiària vaja a desenvolupar la seua beca se signarà el corresponent acord de col·laboració entre aquesta i l'IVACE.

  9. L'empresa o entitat de destinació designarà un/a tutor/a permanent per a la supervisió de la formació i el compliment dels objectius de la beca, que facilite la seua adaptació en aquesta. L'IVACE juntament amb el personal tutor designat per l'empresa o entitat vetlarà per l'adequat desenvolupament del programa formatiu. L'entitat de destinació haurà de posar a la disposició de la persona becada l'estructura i els mitjans materials necessaris perquè puga desenvolupar la seua beca de manera adequada.

  Obligacions

  1. Dedicació i formació.
  Els beneficiaris de la beca es dedicaran de manera exclusiva a les activitats pròpies d'aquesta previstes en el Pla de formació. Així mateix acataran les normes de funcionament del centre o entitat de destinació, i s'involucraran al màxim en l'oportunitat d'aprofundir en els coneixements de la internacionalització de l'empresa.
  La falta d'assistència al centre o l'entitat de destinació, o a qualsevol activitat formativa proposada per l'IVACE, sempre que no estiga degudament justificada i autoritzada per IVACE, podrà suposar que la resolució de concessió de la beca quede sense efecte totalment o parcialment.
  Durant el període de vigència de la beca, el becari tindrà dret al gaudi d'un període de descans retribuït que tindrà una durada màxima de dues setmanes naturals.
  El becari podrà renunciar voluntàriament a la beca, si bé això suposarà la pèrdua de tots els drets inherents a aquesta, sense perjudici que l'IVACE puga exigir la devolució de les quantitats rebudes de conformitat amb el que preveu l'apartat 2 de l'article 10 de l'Ordre de bases reguladores de la concessió de beques.

  2. Incompatibilitats
  El gaudi d'una d'aquestes beques és incompatible amb la percepció de la prestació per desocupació, amb qualsevol altre tipus de beca o ajuda relacionada amb l'àmbit de la internacionalització de les empreses, així com amb el desenvolupament d'una activitat laboral regular.
  En tot cas, la condició de becari no generarà en cap moment cap relació laboral amb l'IVACE, o amb les entitats i empreses on es troben destinats.

  3. Avaluació de la beca.
  El becari ha de remetre a l'IVACE:
  a) Un Informe sobre el desenvolupament de la beca que es realitzarà trimestralment des del moment de la concessió. Els/les beneficiaris/àries de la beca es dedicaran de manera exclusiva a les activitats pròpies d'aquesta. Així mateix, acataran les normes de l'empresa/entitat de destinació i s'involucraran al màxim en l'oportunitat d'aprofundir en els coneixements de la internacionalització de l'empresa.

  Sancions

  Davant l'incompliment per la persona beneficiària de les obligacions establides en l'Ordre 16/2016, de 12 de setembre, o en la present convocatòria, l'IVACE, després d'audiència de la persona becada, podrà, en funció de la gravetat de l'incompliment, minorar, revocar i, si escau, sol·licitar el reintegrament total o parcial de les quantitats abonades i/o anticipades, així com de qualsevol altra despesa satisfeta per l'IVACE inherent a la beca, a més dels interessos que siguen procedents legalment.

  Enllaços

  Enllaç IVACE

  Inici
 • Fonts jurídiques i/o documentals

  Normativa

  - Ordre 16/2016, 12 de setembre, de la Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball, per la qual s'estableixen les bases reguladores per a la concessió de beques per l'Institut Valencià de Competitivitat Empresarial (IVACE) en matèria d'internacionalització (DOCV núm. 7878, de 21/09/16).
  - ORDRE 12/2019, de 5 de desembre, de la Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball, per la qual es modifica parcialment l'Ordre 16/2016, de 12 de setembre, de la Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball, per la qual s'estableixen les bases reguladores per a la concessió de beques per l'Institut Valencià de Competitivitat Empresarial (IVACE) en matèria d'internacionalització. (DOGV núm. 8694, de 10/12/2019)
  - Resolució d'11 de març de 2021, del president de l'Institut Valencià de Competitivitat Empresarial (IVACE), per la qual es convoquen les Beques IVACE E + O, exportació i ocupació 2021 per a l'especialització professional en comerç exterior dirigides a tècnics/tècniques de cicles formatius de grau superior o mitjà, i es convoquen les entitats de destinació col·laboradores en el desenvolupament d'aquestes, amb cofinançament de la Unió Europea a través del Fons Social Europeu. (DOGV núm. 9043, de 17/03/2021).
  - Resolució de 19 d'abril de 2021, del president de l'Institut Valencià de Competitivitat Empresarial (IVACE), per la qual es modifica la Resolució d'11 de març de 2021, del president de l'Institut Valencià de Competitivitat Empresarial (IVACE), per la qual es convoquen les Beques IVACE E+O, Exportació i Ocupació 2021, per a l'especialització professional en comerç exterior, dirigides a tècnics/ques de cicles formatius de grau superior o mitjà, i es convoca les entitats de destí col·laboradores en el desenvolupament d'aquestes, amb cofinançament de la Unió Europea a través del Programa Operatiu del Fons Social Europeu. (DOGV nº 9068 de 23/04/2021)

  Llista de normativa

  Vegeu l'Ordre 16/2016, 12 de setembre.

  Vegeu l'Ordre 12/2019, de 5 de desembre.

  Vegeu la Resolució d'11 de març de 2021

  Vegeu la Resolució de 19 d'abril (amplia termini)

  Llistat de seguiment

  Resposta als requeriments de l'IVACE en aquest programa

  Inici

 • La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.

  La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.