Detall de Procediment

Beques IVACE E+O - Exportació i ocupació 2023 (persones sol·licitants de beca)

Codi SIA: 212038
Codi GUC: 17904
Organisme: INSTITUT VALENCIÀ DE COMPETITIVITAT EMPRESARIAL IVACE
Termini de sol·licitud: OBERT
(20-07-2023
16-10-2023)
  • Informació bàsica

  • Sol·licitud

  • Tramitació

  • Resolució

Mostrar tot

Ocultar tot

Informació bàsica

Què és i per a què li serveix?

Dotar les empreses i entitats de la Comunitat Valenciana de personal qualificat i especialitzat en comerç exterior, mitjançant la formació i especialització professional de tècnics i tècniques de cicles formatius de grau mitjà i superior, així com mitjançant la realització de pràctiques sobre diferents aspectes relacionats amb l'operativa de comerç exterior.

Observacions

* NOMBRE DE PLACES I PROCEDIMENT DE CONCESSIÓ El nombre de beques que es convoquen a través de la present resolució és de vint (20), i se'n farà l'adjudicació en règim de concurrència competitiva conformement al que es disposa en la present resolució i en les bases que les regulen aprovades per l'Ordre de 16/2016, de 12 de setembre, de la Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball. * DURADA DEL PROGRAMA La durada màxima de la beca, sempre que existisca crèdit adequat i suficient en els exercicis 2023 i 2024, serà de dotze mesos, prèvia acceptació d'aquella a través del corresponent document. No obstant això, l'IVACE es reserva la facultat de reduir la durada de la beca si les circumstàncies derivades de qualsevol situació excepcional impedeixen garantir la salut i seguretat de les persones becades. * PROGRAMA DE BEQUES 1. La beca, amb una duració màxima de dotze mesos, s’ha d’executar amb l’objectiu final de capacitar les persones beneficiàries en l’objecte descrit en l’article 1 d’aquesta resolució. Consistirà en una part de formació pràctica que es desenvoluparà en la seu de l’entitat col·laboradora, i una formació teòrica, a través dels cursos: Curs de Gestió Operativa del Comerç Exterior, de 200 hores de duració, i English for International Trade, de 40 hores de duració. 2. IVACE validarà -i si fa el cas, elaborarà- amb l'entitat de destí corresponent, un programa formatiu amb una durada màxima de dotze mesos, consistent en la realització de pràctiques en comerç exterior. Podran ser entitats de destí: a) Empreses de la Comunitat Valenciana que es troben en qualsevol fase del procés d'exportació i/o internacionalització dels seus productes o serveis. b) Associacions o federacions sectorials de la Comunitat Valenciana. 3. Una persona designada com a tutora per l'entitat col·laboradora realitzarà el seguiment i l’avaluació, i es responsabilitzarà de la formació de la persona becada. 4. La no superació de la formació teòrica podrà suposar el reintegrament total o parcial de la dotació econòmica percebuda, així com la no obtenció del certificat d'aprofitament de la beca. 5. En cas de renúncia a la beca, si aquesta es produeix després d’haver completat almenys un 60% de la formació teòrica i pràctica, es considerarà aquesta formació com a realitzada en el percentatge corresponent, podent l’IVACE emetre, a petició de la persona interessada, un certificat que acredite el desenvolupament de la formació pràctica i teòrica realitzada en aquest període.

Requisits

PERSONES ASPIRANTS A LES BEQUES a) Haver nascut a la Comunitat Valenciana, o bé ser nacional d'un estat membre de la Unió Europea i resident a la Comunitat Valenciana des d'almenys dotze mesos abans de la data de publicació de la convocatòria en la Base de Dades Nacional de Subvencions; a l'efecte del còmput d'aquest termini no es tindrà en compte la interrupció del període de residència per raons d'estudi degudament acreditades. b) Tindre menys de 30 anys el dia 16 d'octubre de 2023, data en la qual finalitza el termini de presentació de sol·licituds. c) Estar en possessió d'una titulació tècnica de cicle formatiu de grau superior o mitjà, totes dues relacionades amb les famílies professionals d'Administració i Gestió de l'empresa i/o Comerç i Màrqueting. En el supòsit de titulació obtinguda en qualsevol país diferent d'Espanya, aquesta titulació haurà d'anar acompanyada de l'homologació pel Ministeri d'Educació i Formació Professional, corresponent al nivell exigit en la present convocatòria. d) Coneixement suficient de l'idioma anglés, així com d'alguna de les llengües oficials de la Comunitat Valenciana en el cas de les persones aspirants que no posseïsquen la nacionalitat espanyola; aquests requisits s'acreditaran a través de la realització de proves -o entrevista en el cas de les llengües oficials de la Comunitat Valenciana- dutes a terme en el procés de selecció e) No haver gaudit o percebut cap prestació en concepte de beca dirigida a l'especialització en temes relacionats amb el comerç exterior i/o internacionalització, concedida per administracions públiques, cambres de Comerç, o altres organismes de promoció comercial, amb independència de la procedència del seu finançament. f) No estar afectada per limitació alguna incompatible amb el desenvolupament funcional o geogràfic de la beca. g) No tindre antecedents penals o estar incurses en cap causa penal que impedisca el desenvolupament funcional o geogràfic de la beca. h) Trobar-se al corrent en les seues obligacions fiscals i amb la Seguretat Social. i) No incórrer en cap de les causes de prohibició per a ser beneficiàries previstes en l'article 13.2 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

Qui pot sol·licitar-ho?

Els interessats han de reunir aquests requisits mínims per a accedir a les beques:

Termini

Podran presentar-se sol·licituds a aquesta convocatòria des de l'endemà de la publicació de la convocatòria fins al dia 16 d'octubre de 2023 (DOGV nº 9643, de 19/07/2023).

Documentació

Documentació a presentar per la persona candidata a beca a) Sol·licitud electrònica emplenada de manera escaient, disponible en l'apartat Ajudes/Beques en la pàgina web d'IVACE: http://www.ivace.es. b) DNI en vigor en cas que en la sol·licitud electrònica s'haja manifestat oposició per a la seua obtenció per mitjans telemàtics per l'IVACE; les persones nacionals d'un altre estat membre de la Unió Europea presentaran la documentació equivalent en tot cas. c) En cas de persones no nascudes a la Comunitat Valenciana, document oficial que acredite l'empadronament en la Comunitat Valenciana on s'especifique la data d'alta en la localitat corresponent almenys amb dotze mesos d'antelació a la data de publicació de l'extracte d'aquesta convocatòria en el DOGV. d) Document que acredite l'obtenció de titulació com a tècnic/a de grau superior o mitjà a què es refereix l'apartat d) de l'article 8 de la present Resolució o, en defecte d'això, resguard de la sol·licitud d'aquest. e) Currículum de la persona sol·licitant. f) Certificat de no tindre antecedents penals o estar incursa en cap causa penal que impedisca el desenvolupament funcional o geogràfic de la beca, emés pel Ministeri de Justícia, amb data compresa en el període de presentació de sol·licituds de la beca. g) En cas de ser titular o persona beneficiària de la Renda Valenciana d'Inclusió (RVI), certificat emés per les direccions territorials de la Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives. Tota la documentació presentada haurà d'estar redactada en castellà o valencià.

Presentació

Telemàtica
. La tramitació tant de la sol·licitud, com en general del procediment, serà electrònica i requerirà que la persona sol·licitant dispose durant totes les fases del procediment de certificat de persona física emés per l'Autoritat de Certificació de la Comunitat Valenciana, o per qualsevol entitat reconeguda en la Llista de confiança de prestadors de serveis de certificació establerts a Espanya, publicada en la seu electrònica del Ministeri d'Indústria, Comerç i Turisme. La tramitació de la sol·licitud -emplenada segons el model disponible en la pàgina web http://www.ivace.es dins de l'apartat Ajudes/Beques- en suposa la signatura, i es presentarà en el registre telemàtic de l'IVACE a través d'aquesta pàgina web.

On consultar dubtes sobre el tràmit

Enllaços

Procés de tramitació

1. Presentació de la sol.licitud i la documentació requerida; 2. Esmena: Si la sol·licitud aportada fora incompleta o presentara errors corregibles, es requerirà la persona interessada electrònicament perquè en el termini de 10 dies hàbils esmene la documentació requerida, amb advertiment que, si no ho fera, se la tindrà per desistida de la seua sol·licitud. Transcorregut aqueix termini, després de l'avaluació i admissió de les sol·licituds, es publicarà la llista de les persones aspirants admeses i convocades a realitzar les proves de selecció corresponents. Aquesta llista estarà disponible en la pàgina web d'IVACE: en l'apartat Ajudes/Beques. A la vista de les dificultats que pot comportar el compliment dels terminis d'esmena, es declara inhàbil el mes d'agost a l'efecte, queda suspés el còmput de terminis en aqueix període i es reprendrà per tant a partir de l'1 de setembre de 2023. 3. Selecció d'aspirants a la beca. Criteris d'avaluació - Nota mitjana ponderada de l'expedient acadèmic (màxim 20 punts). - Coneixement de l'idioma anglés (màxim 50 punts). · Prova d'anglés oral: màxim 25 punts (obligatòria/eliminatòria). · Prova d'anglés escrit: màxim 25 punts (obligatòria/eliminatòria). - Entrevista personal (màxim 20 punts). - Participació per un mínim de 12 mesos en ONG i en altres entitats sense ànim lucratiu l'objectiu del qual siga promocionar i beneficiar a la societat civil des de qualsevol àmbit que la beneficie, siga cultural, social, educatiu, etc… (màxim 5 punts). - Ser titular o persona beneficiària de la renda valenciana d'inclusió (RVI) (màxim 5 punts). Els qui hagen superat les proves d'anglés oral i escrit seran convocats/des a través de la pàgina web d'IVACE http://www.ivace.es apartat Ajudes/Beques, a la realització d'una entrevista personal La relació d'aspirants que hagen superat les proves eliminatòries es publicarà en la pàgina web de l'IVACE apartat Ajudes/Beques i seran convocats a la prova següent. En cas d'empat en la valoració obtinguda per dos o més aspirants, tindrà preferència, per ser major el risc d'exclusió, la persona candidata de més edat, sempre que entre ambdues hi haguera una diferència de 12 o més mesos en la data de naixement. En cas de persistir l'empat, tindrà preferència en primer lloc la persona titular de la Renda Bàsica d'Inclusió o beneficiària d'aquella com a part d'una unitat de convivència. En cas de perdurar l'empat, tindrà preferència la persona que en l'últim any haguera romàs més temps inscrita en LABORA, Servei Valencià d'Ocupació i Formació; aquest fet haurà d'acreditar-se, si escau, amb el certificat de períodes d'inscripció emés per aquest organisme. L'IVACE es podrà auxiliar d'entitats col·laboradores en la realització de les proves de selecció, amb sotmetiment a la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions. 4. Calendari de proves. El calendari de les proves d'anglés escrit i oral, i de l'entrevista, així com el seu lloc de realització i possibles modificacions, es publicarà amb prou antelació en la pàgina web d'IVACE: , apartat Ajudes/Beques. Després del resultat global de les proves esmentades en l'apartat anterior, IVACE a través de la Comissió d'avaluació publicarà una proposta de denegació de sol·licituds i d'adjudicació de beques segons la puntuació obtinguda, i obrirà un termini de cinc dies hàbils a partir de l'endemà de la publicació en la pàgina web d'IVACE: , apartat Ajudes/Beques, perquè els interessats/des puguen presentar-hi al·legacions. 5.L'adjudicació i/o denegació de les beques i la constitució, si fa el cas, de la borsa de suplents, serà facultat de la persona que ostente la Presidència de l'IVACE, a la vista de l'expedient i a proposta de la Comissió d'avaluació. L'IVACE es reserva el dret a deixar vacant l'adjudicació totalment o parcialment quan els perfils de les persones participants no superen el procés de selecció. 6. Assignació de destinacions i acceptació 1. La resolució de concessió tan sols indicarà un esment genèric i quedarà pendent la seua concreció a resultes del procés d'entrevistes mantingudes entre les entitats o empreses adherides i les persones beneficiàries de la beca, les dades de contacte de la qual hauran sigut facilitades per IVACE. 2. En tot cas serà necessari que la persona beneficiària de la beca subscriga en el termini indicat el document d'acceptació de la beca en el qual s'especificaran les seues obligacions i que li serà facilitat per l'IVACE una vegada signada la resolució de concessió; la persona beneficiària de la beca subscriurà a més de l'esmentat document, i després de la finalització del procés d'entrevistes mantingudes amb les diferents entitats, un annex acceptant el destí definitiu. 3. Abans de l'inici de la beca o en el transcurs d'aquesta, l'IVACE es reserva la possibilitat de modificar la data d'incorporació o el destí de les persones becades i la seua dotació corresponent en cas de concórrer causa justificada. 4. L'adjudicació de la beca podrà ser revocada en cas que la persona beneficiària no siga seleccionada per cap entitat de destí; d'altra banda, en cas de negativa a acceptar una de les entitats de destí, es considerarà que renúncia a la beca.

Obligacions

1. Dedicació i formació. Els beneficiaris de la beca es dedicaran de manera exclusiva a les activitats pròpies d'aquesta previstes en el Pla de formació. Així mateix acataran les normes de funcionament del centre o entitat de destinació, i s'involucraran al màxim en l'oportunitat d'aprofundir en els coneixements de la internacionalització de l'empresa. La falta d'assistència al centre o l'entitat de destinació, o a qualsevol activitat formativa proposada per l'IVACE, sempre que no estiga degudament justificada i autoritzada per IVACE, podrà suposar que la resolució de concessió de la beca quede sense efecte totalment o parcialment. Durant el període de vigència de la beca, el becari tindrà dret al gaudi d'un període de descans retribuït que tindrà una durada màxima de dues setmanes naturals. El becari podrà renunciar voluntàriament a la beca, si bé això suposarà la pèrdua de tots els drets inherents a aquesta, sense perjudici que l'IVACE puga exigir la devolució de les quantitats rebudes de conformitat amb el que preveu l'apartat 2 de l'article 10 de l'Ordre de bases reguladores de la concessió de beques. 2. Incompatibilitats El gaudi d'una d'aquestes beques és incompatible amb la percepció de la prestació per desocupació, amb qualsevol altre tipus de beca o ajuda relacionada amb l'àmbit de la internacionalització de les empreses, així com amb el desenvolupament d'una activitat laboral regular. En tot cas, la condició de becari no generarà en cap moment cap relació laboral amb l'IVACE, o amb les entitats i empreses on es troben destinats. 3. Avaluació de la beca. El becari ha de remetre a l'IVACE: a) Un Informe sobre el desenvolupament de la beca que es realitzarà trimestralment des del moment de la concessió. Els/les beneficiaris/àries de la beca es dedicaran de manera exclusiva a les activitats pròpies d'aquesta. Així mateix, acataran les normes de l'empresa/entitat de destinació i s'involucraran al màxim en l'oportunitat d'aprofundir en els coneixements de la internacionalització de l'empresa. 4. Incompliment i incidències 1. Davant l'incompliment per la persona becada de les obligacions previstes en l'Ordre 16/2016, de 12 de setembre, o en la present convocatòria, l’IVACE, amb audiència prèvia, podrà, en funció de la gravetat de l'incompliment, minorar, revocar i, si fa el cas, sol·licitar el reintegrament total o parcial de les quantitats abonades i/o anticipades, així com de qualsevol altra despesa satisfeta per l'IVACE inherent a la beca, a més dels interessos que legalment escaiguen. 2. En cas de renúncia a la beca, la persona interessada haurà de notificar-ho per escrit a l'IVACE, exposant detalladament les raons de la seua renúncia. Així mateix, haurà de presentar un informe relatiu al període del programa formatiu desenvolupat, si fa el cas, fins hui. L'IVACE determinarà, en funció dels motius al·legats i de la part del programa formatiu desenvolupat, si escauen reintegraments parcials o totals de les quantitats abonades i/o anticipades, així com de qualsevol altra retribució no dinerària satisfeta per l'IVACE i inherent a la beca, sense perjudici del que es disposa en l'article 2.6. quant a la certificació de la part de formació en els supòsits de renúncia. 3. En el cas que concórrega alguna causa de malaltia, o qualsevol altra d'índole personal que supose la suspensió del desenvolupament de la beca, la Comissió d'Avaluació decidirà, examinant totes les circumstàncies, la continuació o no del seu gaudi. 4. Quinze dies abans de la finalització de la beca les persones beneficiàries hauran d'entregar tota la documentació exigida per l’IVACE, inherent al seu desenvolupament, prevista en l'article 6. 5. Així mateix, les persones beneficiàries es comprometran a facilitar informació sobre la seua situació laboral als sis mesos i als dotze mesos de la finalització de la seua beca, així com qualsevol altre tipus de qüestionari/enquesta sol·licitada per part d'IVACE. Donada la necessitat d'avaluació de les polítiques finançades amb fons públics, en cas de no rebre contestació a aquesta mena de requeriments, l’IVACE es reserva el dret al reintegrament de les quantitats abonades en concepte de beca que es determinen.

Observacions

Els que preveu la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

Quantia i cobrament

DOTACIÓ ECONÒMICA La dotació econòmica de la beca consistirà en una dotació dinerària general per import dede tretze mil nou-cents huitanta euros amb noranta-sis cèntims (13.980,96 €) bruts anuals, a la qual s'aplicaran les corresponents retencions fiscals i de Seguretat Social d'acord amb la normativa vigent. L'import serà percebut per la persona beneficiària de la beca en funció del temps del seu gaudi efectiu. LIQUIDACIÓ I PAGAMENT Després de l'acceptació de la beca, l'IVACE abonarà de manera fraccionada la dotació dinerària fixa mitjançant pagaments mensuals en un màxim de dotze mensualitats. Les dues últimes mensualitats s’hauran de fer efectives després del lliurament per la persona beneficiària de la documentació inherent al desenvolupament de la beca (informes, memòries, qüestionaris i, en general, qualsevol altra obligació documental exigida per IVACE).

Termini màxim

El termini màxim per a resoldre i notificar la resolució serà de sis mesos a comptar des de la publicació de l'extracte de la convocatòria en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana. Transcorregut el termini sense que s'haguera dictat resolució expressa, les persones sol·licitants entendran desestimades les seues sol·licituds per silenci administratiu, tot això sense perjudici de l'obligació de resoldre expressament que incumbeix l'administració. La resolució motivada del procediment es notificarà a les persones interessades mitjançant la seua publicació en la pàgina web d'IVACE: http://www.ivace.es, apartat Ajudes/Beques. Es considerarà que, amb l'acceptació de l'adjudicació de la beca, la persona beneficiària dona conformitat a la seua inclusió en la llista d'operacions contemplada en l'article 115, apartat 2, del Reglament (UE) núm. 1303/2013 del Parlament Europeu i del Consell, de 17 de desembre de 2013. Així mateix, les beques concedides es publicaran en la Base de Dades Nacional de Subvencions en compliment del que s'estableix en la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, amb expressió de la convocatòria, del programa i crèdit pressupostari al qual s'imputen, persona beneficiària, quantitat concedida i objectiu o finalitat de la subvenció.

Esgota via administrativa