• Estàs en:
 • Inici /
 • Detall de Procediments

Detall de Procediments

EL REIAL DECRET 463/2020, DE 14 DE MARÇ, PEL QUAL ES DECLARA L'ESTAT D'ALARMA PER A LA GESTIÓ DE LA SITUACIÓ DE CRISI SANITÀRIA OCASIONADA PEL COVID-19, EN LA SEUA DISPOSICIÓ ADDICIONAL TERCERA DISPOSA QUE SE SUSPENEN I S'INTERROMPEN TERMINIS PER A LA TRAMITACIÓ DELS PROCEDIMENTS DE LES ENTITATS DEL SECTOR PÚBLIC.

EL CÒMPUT DELS TERMINIS ES REPRENDRÀ EN EL MOMENT EN QUÈ PERDA VIGÈNCIA EL PRESENT REIAL DECRET O, EN EL SEU CAS, LES PRÒRROGUES D'AQUEST.

NO SERÀ APLICABLE LA SUSPENSIÓ NI LA INTERRUPCIÓ DE TERMINIS D'AQUELLS PROCEDIMENTS EN ELS QUALS SE N'ESTABLISCA LA CONTINUÏTAT PER MOTIUS D'INTERÉS GENERAL (REIAL DECRET 465/2020, DE 17 DE MARÇ).

EN MATÈRIA TRIBUTÀRIA LA SUSPENSIÓ DE TERMINIS PROCEDIMENTALS ES REGEIX PEL REIAL DECRET LLEI 8/20 (BOE Núm. 73 DE 18/3/2020). EL TERMINI PER A PRESENTAR AUTOLIQUIDACIONS DE TRIBUTS GESTIONATS PER L'AGÈNCIA TRIBUTÀRIA VALENCIANA (ATV) ES REGEIX PEL DECRET LLEI 1/2020 (DOGV Núm. 8774 DE 30/3/2020) I EL SEU CORRECIÒ D'ERRORS (DOGV Núm. 8878 BIS DE 1/4/2020).

 

 • Què es pot sol·licitar?

  Nom del tràmit

  Beques IVACE E+O - Exportació i ocupació 2020

  Objecte del tràmit

  Dotar les empreses i entitats de la Comunitat Valenciana de personal qualificat i especialitzat en comerç exterior mitjançant la formació i especialització professional de determinats tècnics de cicles formatius de grau superior i mitjà, així com mitjançant la realització de pràctiques sobre diferents aspectes relacionats amb l'operativa de comerç exterior; així mateix es convoquen les entitats de destinació col·laboradores en el desenvolupament de les beques.

  Inici
 • Qui pot sol·licitar-ho?

  Interessats/Sol·licitants

  Els interessats han de reunir aquests requisits mínims per a accedir a les beques:

  Requeriments

  a) Ser nacional d'un estat membre de la Unió Europea i resident a la Comunitat Valenciana des d'almenys dotze mesos abans de la data de publicació de la convocatòria en el DOCV.

  b) Estar inscrit en el Fitxer del Sistema Nacional de Garantia Juvenil del Ministeri de Treball, Migracions i Seguretat Social (http://www.empleo.gob.es/es/garantiajuvenil/home.html), en el moment de presentar la sol·licitud de la beca i en el moment de la proposta d'adjudicació d'aquesta.

  c) Tindre menys de 30 anys el dia 27 de gener de 2020, data en la qual finalitza el termini de presentació de sol·licituds.

  d) Estar en possessió d'una titulació tècnica de cicle formatiu de grau superior relacionada amb la família professional d'Administració i Gestió de l'Empresa i/o Comerç i Màrqueting. En el supòsit de titulació obtinguda en qualsevol país diferent d'Espanya, aquesta titulació ha d'anar acompanyada de l'homologació del Ministeri d'Educació, Cultura i Esport corresponent al nivell exigit en aquesta convocatòria.

  e) Coneixement parlat i escrit de l'idioma anglés, i domini d'alguna de les llengües oficials de la Comunitat Valenciana, en el cas dels aspirants que no posseïsquen la nacionalitat espanyola, aquests requisits s'han d'acreditar a través de la realització de proves -i entrevista en el cas de les llengües oficials de la Comunitat Valenciana-, que es duran a terme en el procés de selecció.

  f) No haver gaudit o percebut cap prestació en concepte de beca dirigida a l'especialització en temes relacionats amb el comerç exterior i/o internacionalització concedida per administracions públiques, cambres de comerç o altres organismes de promoció comercial, amb independència de la procedència del seu finançament.

  g) No estar afectat per cap limitació incompatible amb el desenvolupament funcional o geogràfic de la beca.

  h) No tindre antecedents penals ni estar incurs en cap causa penal que impedisca el desenvolupament funcional o geogràfic de la beca.

  i) Trobar-se al corrent en les seues obligacions fiscals i amb la Seguretat Social.

  j) No incórrer en cap de les causes de prohibició per a ser beneficiari previstes en l'article 13.2 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

  Inici
 • Quantia de l'ajuda / Procediment de pagament

  DOTACIÓ ECONÒMICA
  - Cada beca estarà dotada amb una quantia econòmica per un import màxim de set mil sis-cents cinquanta euros (7.650,00 euros) bruts i s'hi aplicaran les corresponents retencions fiscals i de Seguretat Social d'acord amb la normativa vigent.
  - L'import serà percebut pel becari en funció del temps de gaudi efectiu de la beca.


  LIQUIDACIÓ I PAGAMENT
  - La dotació de la beca s'abonarà directament per IVACE al becari/ària i es fraccionarà mensualment en un màxim de nou mensualitats.
  - La part corresponent a l'última aportació econòmica es farà efectiva després que l'IVACE verifique que el becari ha lliurat els informes trimestrals i la memòria final, i amb la preceptiva aprovació per IVACE.

  Inici
 • Quan s'ha de sol·licitar?

  Termini de presentació

  Podran presentar-se sol·licituds a aquesta convocatòria des de l'endemà de la publicació de la convocatòria fins al dia 27 de gener de 2020. (DOGV núm. 8700, de 18/12/2019)

  Inici
 • On s'ha d'anar?

  Presencial

  L'imprés de sol·licitud i la documentació complementària indicada més amunt s'ha de presentar de manera presencial en el registre de l'IVACE situat a la Ciutat Administrativa 9 d'Octubre, torre 2, carrer de la Democràcia, 77 (abans Castán Tobeñas). Accés per c/ 9 d'Octubre - 46018 València.

  O bé per qualsevol de les formes previstes en l'article 16 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

  Si s'opta per l'enviament per correu, l'interessat ha d'acreditar, amb el resguard corresponent, la data d'imposició de l'enviament, i comunicar el mateix dia a l'Àrea de Promoció Internacional de l'IVACE la remissió de la sol·licitud, a través del correu electrònic: becasinternacional.ivace@gva.es

  INSTITUT VALENCIÀ DE COMPETITIVITAT EMPRESARIAL (IVACE)
  C/ DE LA DEMOCRÀCIA, 77. CIUTAT ADMTIVA. 9 D'OCTUBRE-TORRE 2Ver plano
  46018 València
  Tel: 961209600

  Inici
 • Què s'ha de presentar?

  a) Imprés de sol·licitud degudament omplit, disponible en la pàgina web d'IVACE: a partir de l'endemà de la publicació de l'extracte de la convocatòria en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV).

  b) Fotocòpia del DNI en vigor en cas que en l'imprés de sol·licitud no s'haja autoritzat l'IVACE perquè ho obtinga per mitjans telemàtics; en tot cas, els nacionals d'un altre estat membre de la Unió Europea han de presentar la documentació equivalent.

  c) Document imprés emés pel Ministeri de Treball, Migracions i Seguretat Social que acredite estar inscrit en el fitxer del Sistema Nacional de Garantia Juvenil a data de la sol·licitud de la beca o, si escau, del termini d'esmena.

  d) Document oficial que acredite l'empadronament a la Comunitat Valenciana, en què s'especifique la data d'alta en la localitat corresponent des d'almenys dotze mesos abans de la data de publicació de l'extracte d'aquesta convocatòria en el DOGV.

  e) Fotocòpia que acredite l'obtenció de la titulació com a tècnic de grau superior a la qual es refereix l'apartat d de l'article 8 d'aquesta resolució o, en defecte d'això, fotocòpia del resguard de la sol·licitud d'aquest.

  f) Currículum del sol·licitant.

  g) Certificat de no tindre antecedents penals ni estar incurs en cap causa penal que impedisca el desenvolupament funcional o geogràfic de la beca emés pel Ministeri de Justícia.

  h) Si és procedent, certificat de ser titular/beneficiari de la renda valenciana d'inclusió emés per les direccions territorials de la Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives.

  Tota la documentació que es presente ha d'estar redactada en castellà o valencià.

  Inici
 • Com sol·licitar-ho?

  Passos

  1. Presentació de la sol·licitud i la documentació requerida.

  2. Esmena:
  si la sol·licitud aportada estiguera incompleta o presentara errors corregibles, es requerirà el/la interessat/ada perquè en el termini de 10 dies hàbils esmene la falta o presente els documents preceptius, amb l'advertiment que, si no ho fa, es considerarà que ha desistit de la seua sol·licitud. Transcorregut aquest termini, després de l'avaluació i admissió de les sol·licituds, es publicarà la llista dels/les aspirants admesos/eses i convocats/ades a realitzar les proves de selecció corresponents. Aquesta llista estarà disponible en la pàgina web d'IVACE: (www.ivace.es).

  3. Proves de selecció.
  a) Prova d'anglés oral (obligatòria/eliminatòria).
  b) Prova d'anglés escrit (obligatòria/eliminatòria).
  c) Entrevista personal (obligatòria/no eliminatòria, excepte per a aspirants amb nacionalitat diferent de l'espanyola quant al domini del castellà o valencià).
  Cada una de les proves es puntuarà de 0 a 10 i s'han de superar-se amb una nota mínima de 5 punts sobre 10 o, si és el cas, la que s'establisca per acord de la Comissió d'Avaluació.
  L'entrevista es realitzarà a les persones candidates que hagen superat les proves d'anglés escrit i oral.
  La valoració de la prova d'anglés (escrit i oral) i de l'entrevista personal, serà, respectivament d'un 40 % per a l'anglés oral, d'un 40 % per a l'anglés escrit i d'un 20 % per a l'entrevista personal sobre la puntuació final.
  La llista d'aspirants que hagen superat les proves eliminatòries es publicarà en la pàgina web de l'IVACE, per ordre de puntuació obtinguda. En cas d'empat en la valoració obtinguda per dos o més aspirants, tindrà preferència, per ser superior el risc d'exclusió, en primer lloc la persona que siga titular o beneficiària de la renda valenciana d'inclusió (RVI): en segon lloc, la persona candidata de més edat, sempre que entre ambdues hi haja una diferència de 12 o més mesos en la data de naixement, i, en cas de perdurar l'empat, tindrà preferència la persona que en l'últim any haja estat més temps inscrita en el Servei Públic d'Ocupació de la Comunitat Valenciana, SERVEF. Aquest fet s'ha d'acreditar, si escau, amb el certificat de períodes d'inscripció emés per aquest organisme.
  L'IVACE podrà auxiliar-se d'entitats col·laboradores en la realització de les proves de selecció, amb sotmetiment a la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

  4. Calendari de proves.
  El calendari de les proves d'anglés escrit i oral, i de l'entrevista, així com el seu lloc de realització i les possibles modificacions, es publicarà amb la suficient antelació en la pàgina web d'IVACE: .

  5. Instrucció i avaluació de sol·licituds
  L'òrgan competent per a la instrucció del procediment serà l'Àrea de Promoció Internacional de l'IVACE, que rebrà les sol·licituds presentades i verificarà el compliment dels requisits exigits en la convocatòria respectiva; en cas de resultar conformes, procedirà a l'anàlisi d'aquestes i emetrà una preavaluació que s'elevarà a la Comissió d'Avaluació.

  6. Comissió d'Avaluació.
  La Comissió d'Avaluació prevista en l'Ordre 16/2016, de 12 de setembre, de la Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball aplicarà els criteris de valoració fixats en l'apartat 2 i establirà una prelació segons la puntuació obtinguda.
  La selecció dels aspirants es realitzarà respectant les polítiques horitzontals en matèria d'igualtat d'oportunitats i atenent principis de publicitat suficient i valoració equitativa.

  7. Adjudicació de les beques, assignació de destinacions i acceptació
  - L'adjudicació de les beques i la constitució, si és el cas, de la borsa de suplents, així com la denegació de la seua concessió, serà facultat de la persona que ocupe la Presidència de l'IVACE, a la vista de l'expedient i a proposta de la Comissió d'Avaluació. L'IVACE es reserva el dret a deixar vacant l'adjudicació totalment o parcialment quan els perfils dels participants no superen el procés de selecció.
  - La resolució motivada del procediment es notificarà als interessats mitjançant la seua publicació en la pàgina web d'IVACE: (www.ivace.es). Així mateix, les beques concedides es publicaran en la Base de dades nacional de subvencions en compliment del que s'estableix en la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, amb la indicació de la convocatòria, del programa i el crèdit pressupostari al qual s'imputen, el beneficiari, la quantitat concedida i l'objectiu o la finalitat de la subvenció.

  Recursos que procedixen contra la resolució

  Els que preveu la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

  Inici
 • Informació complementària

  * NOMBRE DE PLACES I PROCEDIMENT DE CONCESSIÓ
  El nombre de beques que es convoquen a través d'aquesta resolució és de quaranta (40). S'adjudicaran en règim de concurrència competitiva d'acord amb el que disposa aquesta resolució i les bases que les regulen aprovades per l'Ordre 16/2016, de 12 de setembre, de la Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball.

  * DURADA DEL PROGRAMA
  La beca, sempre que hi haja crèdit adequat i suficient en els exercicis pressupostaris en els quals es desenvoluparà, tindrà una durada màxima de nou mesos, amb la prèvia acceptació d'aquesta per part del becari a través del corresponent document.

  * PROGRAMA DE BEQUES
  1. L'IVACE elaborarà, consensuadament amb l'entitat de destinació corresponent, un programa formatiu amb una durada màxima de nou mesos consistent en la realització de pràctiques en comerç exterior i en qualsevol altre àmbit relacionat amb la internacionalització de les empreses.

  Podran ser entitats de destinació:
  a) Empreses de la Comunitat Valenciana que es troben en qualsevol fase del procés d'exportació i/o internacionalització dels seus productes o serveis.
  b) Associacions i federacions sectorials de la Comunitat Valenciana.

  2. El programa formatiu s'executarà amb l'objectiu final de capacitar les persones beneficiàries de les beques en matèria d'internacionalització de les empreses. Un/a tutor/a designat/ada per l'entitat de destinació realitzarà el seguiment i l'avaluació i es responsabilitzarà de la seua formació.

  3. Simultàniament a la formació pràctica, es desenvoluparà una formació teòrica consistent en la realització d'un curs de gestió operativa del comerç exterior, de 200 hores de durada, o de qualsevol altra matèria relacionada amb la beca.
  L'objectiu d'aquest curs és proporcionar al becari/ària una visió global de l'entorn econòmic, dels avantatges competitius que comporta l'exportació, així com de les diferents operatives per a facilitar la venda a l'exterior, a més de l'entorn institucional involucrat en la promoció exterior de les empreses de la Comunitat Valenciana. El curs abastarà, almenys, les matèries següents:
  ? Mòdul nou entorn internacional.
  ? Mòdul marc de la Unió Europea i el mercat únic europeu.
  ? Mòdul de màrqueting operatiu internacional.
  ? Mòdul de màrqueting digital.
  ? Mòdul de formes de pagament i cobrament en el comerç exterior.
  ? Mòdul de logística i transport del comerç exterior.
  ? Mòdul de tipus de contractes internacionals.
  ? Mòdul operativa d'exportació.
  ? Sensibilització ambiental i economia circular.
  ?Igualtat d'oportunitats i paritat, clau per a la rendibilitat de l'empresa internacional.
  Serà requisit indispensable per a obtindre el certificat d'aprofitament d'aquesta beca la superació amb èxit del Curs de Gestió Operativa del Comerç Exterior, i de qualsevol altre curs organitzat per l'IVACE.

  * CONVOCATÒRIA D'EMPRESES I ENTITATS DE DESTINACIÓ
  1. En el Programa de beques IVACE E+O, Exportació i Ocupació 2020, podran participar com a entitats de destinació les empreses i entitats de l'article 2 que reunisquen els requisits següents:
  a) Disposen de domicili social a la Comunitat Valenciana.
  b) Es troben en qualsevol fase del procés d'exportació i/o internacionalització dels seus productes o serveis.
  c) Disposen dels mitjans humans i materials necessaris per a l'adequat desenvolupament de la beca. En el cas d'empreses, han de comptar amb un mínim de cinc persones en plantilla, de les quals com a mínim una es dedique a la seua expansió exterior.
  d) En el cas de les associacions i fundacions, que entre els seus objectius i activitat es trobe el suport a la internacionalització dels seus associats.
  e) Estiguen al corrent amb l'IVACE en el pagament dels serveis i les accions organitzades per aquest institut.
  f) Es troben al corrent en les seues obligacions fiscals i amb la Seguretat Social.
  g) No incórreguen en cap de les causes d'impossibilitat previstes en l'article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, la qual cosa han d'acreditar mitjançant una declaració responsable.

  2. Les empreses i entitats interessades han de presentar el seu model de sol·licitud disponible en la plataforma informàtica habilitada a aquest efecte en la pàgina web d'IVACE: , incloent-hi, a més:
  a) Pla formatiu que desenvoluparà la persona beneficiària de la beca. El pla s'ha d'estructurar amb les funcions i activitats que desenvoluparà durant la seua estada en l'empresa o en l'entitat de destinació, on haurà d'estar obligatòriament integrada en l'àrea d'exportació i/o internacionalització.
  pla d'exportació o internacionalització en el qual es detallen, almenys, els aspectes següents:
  b.1 Empresa de destinació:
  ? Etapa en la qual es troba l'empresa respecte a l'obertura que té a l'exterior, bé de manera general, per al cas, per exemple, que s'estiguen iniciant en l'exportació, bé de manera específica respecte a certs mercats, en el cas que siga una empresa ja consolidada en l'exportació i que es trobe en el procés d'ampliar les seues vendes en determinats mercats exteriors.
  ? Personal dedicat a l'exportació amb el qual compte.
  ? Percentatge que representen les seues vendes exteriors respecte de les vendes totals.
  ? Informació sobre implantació en l'exterior, si és el cas.
  ? Amb quines formes d'accés compta per a accedir als mercats exteriors (agents, filials, distribuïdors, etc.).
  b.2 Associació o federació:
  - Pla d'exportació/internacionalització en el qual s'han de descriure les activitats que es duran a terme en el marc de l'exportació/internacionalització (fires a les quals assisteixen, missions que organitzen, estudis de mercat, així com qualsevol altra activitat relacionada amb la internacionalització).

  3. Vistes les sol·licituds i els plans formatius presentats, l'Àrea de Promoció Internacional verificarà, d'una banda, el compliment dels requisits establits, en requerirà l'esmena quan siga procedent i valorarà tant els plans formatius com els plans d'internacionalització presentats, els seus compromisos amb les polítiques d'igualtat i d'inserció laboral de persones amb el risc d'exclusió social, el perfil de la persona tutora, així com el procediment de tutorització.

  4. Cada empresa o entitat només podrà sol·licitar un/a becari/ària.

  5. Emés l'informe per l'Àrea de Promoció Internacional, la persona titular de la direcció adjunta d'IVACE (Direcció General d'Internacionalització) dictarà la resolució en què s'aprove o desestime l'adhesió de les diferents empreses i associacions a aquest programa en la seua condició d'entitats de destinació.

  6. Les empreses i altres entitats que hagen resultat seleccionades podran accedir a la informació de les persones que hagen resultat adjudicatàries de les beques i que vagen a desenvolupar-les a fi d'iniciar el procés d'entrevistes i la posterior selecció. El manual sobre el procés d'entrevistes i selecció es troba publicat en la web de l'IVACE: .
  La participació en aquest programa de beques no garantirà l'efectiva incorporació de persones beneficiàries de beques a les empreses o entitats si no existeix el corresponent acord entre les parts.

  7. Amb l'empresa o entitat amb la qual després del procés d'entrevistes la persona beneficiària vaja a desenvolupar la seua beca se signarà el corresponent acord de col·laboració entre aquesta i l'IVACE.

  8. L'empresa o entitat de destinació designarà un/a tutor/a permanent per a la supervisió de la formació i el compliment dels objectius de la beca que facilite la seua adaptació en aquesta. L'IVACE, juntament amb el tutor/a designat/ada per l'empresa o entitat vetlarà per l'adequat desenvolupament del programa formatiu. L'entitat de destinació ha de posar a la disposició del becari/ària l'estructura i els mitjans materials necessaris perquè puga desenvolupar la seua beca de manera adequada.

  Obligacions

  1. Dedicació i formació.
  Els beneficiaris de la beca es dedicaran de manera exclusiva a les activitats pròpies d'aquesta previstes en el Pla de formació. Així mateix acataran les normes de funcionament del centre o entitat de destinació, i s'involucraran al màxim en l'oportunitat d'aprofundir en els coneixements de la internacionalització de l'empresa.
  La falta d'assistència al centre o l'entitat de destinació, o a qualsevol activitat formativa proposada per l'IVACE, sempre que no estiga degudament justificada i autoritzada per IVACE, podrà suposar que la resolució de concessió de la beca quede sense efecte totalment o parcialment.
  Durant el període de vigència de la beca, el becari tindrà dret al gaudi d'un període de descans retribuït que tindrà una durada màxima de dues setmanes naturals.
  El becari podrà renunciar voluntàriament a la beca, si bé això suposarà la pèrdua de tots els drets inherents a aquesta, sense perjudici que l'IVACE puga exigir la devolució de les quantitats rebudes de conformitat amb el que preveu l'apartat 2 de l'article 10 de l'Ordre de bases reguladores de la concessió de beques.

  2. Incompatibilitats
  El gaudi d'una d'aquestes beques és incompatible amb la percepció de la prestació per desocupació, amb qualsevol altre tipus de beca o ajuda relacionada amb l'àmbit de la internacionalització de les empreses, així com amb el desenvolupament d'una activitat laboral regular.
  En tot cas, la condició de becari no generarà en cap moment cap relació laboral amb l'IVACE, o amb les entitats i empreses on es troben destinats.

  3. Avaluació de la beca.
  El becari ha de remetre a l'IVACE:
  a) Un Informe sobre el desenvolupament de la beca que es realitzarà trimestralment des del moment de la concessió. Els/les beneficiaris/àries de la beca es dedicaran de manera exclusiva a les activitats pròpies d'aquesta. Així mateix, acataran les normes de l'empresa/entitat de destinació i s'involucraran al màxim en l'oportunitat d'aprofundir en els coneixements de la internacionalització de l'empresa.

  Sancions

  Davant de l'incompliment del becari dels termes establits en la present convocatòria o de l'article 8 de l'Ordre 16/2016, de 12 de setembre, de la Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball, o amb el previ informe desfavorable motivat del tutor assignat en destinació al becari així com del tutor assignat en el curs de gestió operativa del comerç exterior, l'IVACE, amb la prèvia audiència del becari, podrà deixar sense efecte l'adjudicació de la beca i sol·licitar el reintegrament total o parcial de les quantitats abonades, així com de qualsevol altra despesa satisfeta per l'IVACE i inherent a la beca.

  Enllaços

  Enllaç IVACE

  Inici
 • Fonts jurídiques i/o documentals

  Normativa

  - Ordre 16/2016, 12 de setembre, de la Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball, per la qual s'estableixen les bases reguladores per a la concessió de beques per l'Institut Valencià de Competitivitat Empresarial (IVACE) en matèria d'internacionalització (DOCV núm. 7878, de 21/09/16).
  - ORDRE 12/2019, de 5 de desembre, de la Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball, per la qual es modifica parcialment l'Ordre 16/2016, de 12 de setembre, de la Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball, per la qual s'estableixen les bases reguladores per a la concessió de beques per l'Institut Valencià de Competitivitat Empresarial (IVACE) en matèria d'internacionalització. (DOGV núm. 8694, de 10/12/2019)
  - Resolució d'11 de desembre de 2019, del president de l'Institut Valencià de Competitivitat Empresarial (IVACE), per la qual es convoquen les Beques IVACE E + O, exportació i ocupació 2020 per a l'especialització professional en comerç exterior dirigides a tècnics/tècniques de cicles formatius de grau superior o mitjà, i es convoquen les entitats de destinació col·laboradores en el desenvolupament d'aquestes, amb cofinançament de la Unió Europea a través del Fons Social Europeu. (DOGV núm. 8700, de 18/12/19).

  Llista de normativa

  Vegeu l'Ordre 16/2016, 12 de setembre.

  Vegeu l'Ordre 12/2019, de 5 de desembre.

  Vegeu la Resolució d'11 de desembre de 2019.

  Inici

 • La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.

  La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.