Beques IVACE E+O - Exportació i ocupació 2023 (persones sol·licitants de beca)

INSTITUT VALENCIÀ DE COMPETITIVITAT EMPRESARIAL IVACE

Codi SIA: 212038
|
Codi GVA: 17904
Descarregar informació
Temini tancat
 • Què necessites saber
 • Què és
 • A qui va dirigit
 • Com es tramita
 • Tramitació
 • Sol·licitud
 • Resolució
 • Ajuda
 • Preguntes freqüents
 • Enllaços d'interés
 • Compartir en xarxes socials

Què és

Què és i per a què servix

Dotar les empreses i entitats de la Comunitat Valenciana de personal qualificat i especialitzat en comerç exterior, mitjançant la formació i especialització professional de tècnics i tècniques de cicles formatius de grau mitjà i superior, així com mitjançant la realització de pràctiques sobre...

Saber més
Terminis
Sol·licitudTemini tancat
Observacions

* NOMBRE DE PLACES I PROCEDIMENT DE CONCESSIÓ

El nombre de beques que es convoquen a través de la present resolució és de vint (20), i se'n farà l'adjudicació en règim de concurrència competitiva conformement al que es disposa en la present resolució i en les bases que les regulen aprovades per l'Ordre de 16/2016, de 12 de setembre, de la Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball.

 

* DURADA DEL PROGRAMA

La durada màxima de la beca, sempre que existisca crèdit adequat i suficient en els exercicis 2023 i 2024, serà de dotze mesos, prèvia acceptació d'aquella a través del corresponent document. No obstant això, l'IVACE es reserva la facultat de reduir la durada de la beca si les circumstàncies derivades de qualsevol situació excepcional impedeixen garantir la salut i seguretat de les persones becades.

 

* PROGRAMA DE BEQUES

1. La beca, amb una duració màxima de dotze mesos, s’ha d’executar amb l’objectiu final de capacitar les persones beneficiàries en l’objecte descrit en l’article 1 d’aquesta resolució. Consistirà en una part de formació pràctica que es desenvoluparà en la seu de l’entitat col·laboradora, i una formació teòrica, a través dels cursos: Curs de Gestió Operativa del Comerç Exterior, de 200 hores de duració, i English for International Trade, de 40 hores de duració.

 

2. IVACE validarà -i si fa el cas, elaborarà- amb l'entitat de destí corresponent, un programa formatiu amb una durada màxima de dotze mesos, consistent en la realització de pràctiques en comerç exterior. Podran ser entitats de destí:

a) Empreses de la Comunitat Valenciana que es troben en qualsevol fase del procés d'exportació i/o internacionalització dels seus productes o serveis.

b) Associacions o federacions sectorials de la Comunitat Valenciana.

3. Una persona designada com a tutora per l'entitat col·laboradora realitzarà el seguiment i l’avaluació, i es responsabilitzarà de la formació de la persona becada.

4. La no superació de la formació teòrica podrà suposar el reintegrament total o parcial de la dotació econòmica percebuda, així com la no obtenció del certificat d'aprofitament de la beca.

 

5. En cas de renúncia a la beca, si aquesta es produeix després d’haver completat almenys un 60% de la formació teòrica i pràctica, es considerarà aquesta formació com a realitzada en el percentatge corresponent, podent l’IVACE emetre, a petició de la persona interessada, un certificat que acredite el desenvolupament de la formació pràctica i teòrica realitzada en aquest període.

 

A qui va dirigit

Ciutadania
Persones interessades

Els interessats han de reunir aquests requisits mínims per a accedir a les beques:

Requisits

PERSONES ASPIRANTS A LES BEQUES

 

a) Haver nascut a la Comunitat Valenciana, o bé ser nacional d'un estat membre de la Unió Europea i resident a la Comunitat Valenciana des d'almenys dotze mesos abans de la data de publicació de la convocatòria en la Base de Dades Nacional de Subvencions; a l'efecte del còmput d'aquest termini no es tindrà en compte la interrupció del període de residència per raons d'estudi degudament acreditades.

b) Tindre menys de 30 anys el dia 16 d'octubre de 2023, data en la qual finalitza el termini de presentació de sol·licituds.

c) Estar en possessió d'una titulació tècnica de cicle formatiu de grau superior o mitjà, totes dues relacionades amb les famílies professionals d'Administració i Gestió de l'empresa i/o Comerç i Màrqueting. En el supòsit de titulació obtinguda en qualsevol país diferent d'Espanya, aquesta titulació haurà d'anar acompanyada de l'homologació pel Ministeri d'Educació i Formació Professional, corresponent al nivell exigit en la present convocatòria.

d) Coneixement suficient de l'idioma anglés, així com d'alguna de les llengües oficials de la Comunitat Valenciana en el cas de les persones aspirants que no posseïsquen la nacionalitat espanyola; aquests requisits s'acreditaran a través de la realització de proves -o entrevista en el cas de les llengües oficials de la Comunitat Valenciana- dutes a terme en el procés de selecció

e) No haver gaudit o percebut cap prestació en concepte de beca dirigida a l'especialització en temes relacionats amb el comerç exterior i/o internacionalització, concedida per administracions públiques, cambres de Comerç, o altres organismes de promoció comercial, amb independència de la procedència del seu finançament.

f) No estar afectada per limitació alguna incompatible amb el desenvolupament funcional o geogràfic de la beca.

g) No tindre antecedents penals o estar incurses en cap causa penal que impedisca el desenvolupament funcional o geogràfic de la beca.

h) Trobar-se al corrent en les seues obligacions fiscals i amb la Seguretat Social.

i) No incórrer en cap de les causes de prohibició per a ser beneficiàries previstes en l'article 13.2 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

Com es tramita

Procés de tramitació
1. Presentació de la sol.licitud i la documentació requerida; 2. Esmena: Si la sol·licitud aportada fora incompleta o presentara errors corregibles, es requerirà la persona interessada electrònicament perquè en el termini de 10 dies hàbils esmene la documentació requerida, amb advertiment que,...
Saber més

Sol·licitud

Termini
Temini tancat

Podran presentar-se sol·licituds a aquesta convocatòria des de l'endemà de la publicació de la convocatòria fins al dia 16 d'octubre de 2023 (DOGV nº 9643, de 19/07/2023).

Documentació
Documentació a presentar per la persona candidata a beca a) Sol·licitud electrònica emplenada de manera escaient, disponible en l'apartat Ajudes/Beques en la pàgina web d'IVACE: http://www.ivace.es. b) DNI en vigor en cas que en la sol·licitud electrònica s'haja manifestat oposició per a la seua...
Saber més
Forma de presentació
Telemàtica
. La tramitació tant de la sol·licitud, com en general del procediment, serà electrònica i requerirà que la persona sol·licitant dispose durant totes les fases del procediment de certificat de persona física emés per l'Autoritat de Certificació de la Comunitat Valenciana, o per qualsevol entitat...
Saber més

  Resolució

  Termini màxim
  El termini màxim per a resoldre i notificar la resolució serà de sis mesos a comptar des de la publicació de l'extracte de la convocatòria en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana. Transcorregut el termini sense que s'haguera dictat resolució expressa, les persones sol·licitants entendran...
  Saber més
  Quantia i cobrament
  DOTACIÓ ECONÒMICA La dotació econòmica de la beca consistirà en una dotació dinerària general per import dede tretze mil nou-cents huitanta euros amb noranta-sis cèntims (13.980,96 €) bruts anuals, a la qual s'aplicaran les corresponents retencions fiscals i de Seguretat Social d'acord amb la...
  Saber més
  Obligacions
  1. Dedicació i formació. Els beneficiaris de la beca es dedicaran de manera exclusiva a les activitats pròpies d'aquesta previstes en el Pla de formació. Així mateix acataran les normes de funcionament del centre o entitat de destinació, i s'involucraran al màxim en l'oportunitat d'aprofundir en...
  Saber més
  Observacions

  Els que preveu la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.