Detall de Procediments

 • Què es pot sol·licitar?

  Nom del tràmit

  Convocatòria per a la concessió de subvencions directes per a persones pensionistes destinades a compensar despeses relacionades amb la protecció de la salut durant 2022.

  Objecte del tràmit

  Sol·licitar o renunciar a la concessió de les ajudes directes directes destinades a compensar despeses relacionades amb la protecció de la salut durant 2022.

  Inici
 • Qui pot sol·licitar-ho?

  Interessats/Sol·licitants

  Pensionistes de la Seguretat Social i beneficiaris

  Requeriments

  1) Tindre la condició d'assegurat del Sistema Nacional de Salut (SNS) amb targeta sanitària individual expedida per la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública el garant de la qual siga l'INSS.
  2) Tindre la condició de pensionista de la Seguretat Social.
  3) Tindre un nivell d'ingressos inferior a una base liquidable de 18.000 euros anuals i tindre un règim d'aportació farmacèutica assignat TSI 002-01.

  Així mateix, tindran dret a les ajudes que regula aquest decret les persones que figuren com a beneficiàries de les persones assegurades que complisquen els requisits de l'apartat anterior. Aquestes persones beneficiàries han d'estar identificades com a tals en el Sistema d'Informació Poblacional de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública.

  Inici
 • Quantia de l'ajuda / Procediment de pagament

  Es consideren despeses subvencionables:
  -Les quantitats abonades per tractaments farmacològics subjectes a finançament públic, prescrits pel personal mèdic del Sistema Sanitari Públic a les persones beneficiàries del present decret i adquirits en establiments autoritzats de la Comunitat Valenciana, en l'exercici 2022.
  -Les quantitats abonades per productes ortoprotètics subjectes a finançament públic, prescrits pel personal mèdic del Sistema Sanitari Públic, al col·lectiu de persones amb diversitat funcional, beneficiàries d'aquest decret i adquirits en establiments autoritzats de la Comunitat Valenciana, en l'exercici 2022.

  Inici
 • Quan s'ha de sol·licitar?

  Termini de presentació

  El termini de presentació de les sol·licituds serà des de l'1 de gener fins al 31 de desembre de 2022. (DOGV núm. 9256 de 14/01/2022)

  Inici
 • On s'ha d'anar?

  Presencial

  Les sol·licituds es presentaran en el centre de salut on estiga adscrita la persona interessada, i en el cas de no existir aquesta adscripció, es presentarà en els serveis territorials de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública, situats a Alacant (c/ Girona, 26. 03001), Castelló de la Plana (c/ Hort Sogueros, 12. 12001) i València (Gran Via Fernando El Catòlic, 74. 46008). Sense perjudici de qualsevol altra de les formes previstes en la legislació bàsica de procediment
  administratiu comú.
  En cas d'enviament per correu certificat, la presentació de la sol·licitud en l'oficina de correus corresponent, haurà de fer-se en sobre obert, a fi que l'exemplar destinat a la Conselleria de Sanitat i Salut Pública siga datat i segellat abans de ser certificat. En cas que la sol·licitud no estiga datada i segellada per l'oficina de Correus corresponent, s'entendrà com a data vàlida de presentació aquella que aparega en l'entrada de registre de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública.

  REGISTRE DE LA DIRECCIÓ TERRITORIAL DE SANITAT UNIVERSAL I SALUT PÚBLICA - VALÈNCIA
  GRAN VIA FERRAN EL CATÒLIC, 74Ver plano
  46008 València
  Tel: 012
  REGISTRE DE LA DIRECCIÓ TERRITORIAL DE SANITAT UNIVERSAL I SALUT PÚBLICA - CASTELLÓ
  PL. HORT DELS CORDERS, 12Ver plano
  12001 Castelló de la Plana
  Tel: 012
  REGISTRE DE LA DIRECCIÓ TERRITORIAL DE SANITAT UNIVERSAL I SALUT PÚBLICA - ALACANT
  C/ GIRONA, 26Ver plano
  03001 Alacant/Alicante
  Tel: 012

  Per internet

  A través de l'enllaç corresponent:

  https://www.tramita.gva.es/ctt-att-atr/asistente/iniciarTramite.html?tramite=DGM_Z_SAN&version=1&idioma=va&login=c&idProcGuc=18495&idCatGuc=PR

  Inici
 • Què s'ha de presentar?

  1- Sol·licitud
  Ha d'omplir el model denominat "Sol·licitud de subvenció per a la compensació de despeses - procediment per pensionistes" i entregar-lo acompanyat dels documents següents:
  - El document d'identificació de la persona sol·licitant. En cas de menors, el llibre de família o certificat de naixement.
  - El document d'identificació del pare/mare o tutor, si és el cas.
  - En el cas que la sol·licitud incloga el reintegrament de despeses, documentació de les despeses corresponents als tractaments farmacològics subjectes a finançament públic, prescrits pel personal mèdic del Sistema Sanitari Públic a les persones beneficiàries del present decret i model de domiciliació bancària, segons el model normalitzat que es troba disponible en la seu electrònica o el portal institucional de la Generalitat en Internet, https://sede.gva.es, en la pàgina web de la conselleria amb competències en matèria de sanitat, www.san.gva.es, i en la guia PROP de la Generalitat www.prop.gva.es, llevat que el compte bancari estiga d'alta en la Generalitat.

  2- Renúncia.
  Cal omplir el model denominat "Renúncia a la subvenció per a la compensació de despeses" i entregar-lo acompanyat dels documents següents:
  - Fotocòpia acarada del document d'identificació de la persona sol·licitant. En cas de menors, el llibre de família.
  - Fotocòpia acarada del document d'identificació del pare-mare o tutor, si és el cas.

  Impresos associats

  SOL·LICITUD DE SUBVENCIÓ PER A LA COMPENSACIÓ DE DESPESES - PROCEDIMENT PER A PENSIONSTES -

  ESMENA O MILLORA DE LA SOL·LICITUD / APORTACIÓ DOCUMENTAL ADDICIONAL

  RENÚNCIA A LA SUBVENCIÓ PER A LA COMPENSACIÓ DE DESPESES FARMACOLÒGIQUES PER A PERSONES AMB DIVERSITAT FUNCIONAL O PENSIONISTES O MENORS D'EDAT O EN DESOCUPACIÓ

  MODEL DE DOMICILIACIÓ BANCÀRIA

  Inici
 • Com sol·licitar-ho?

  Passos

  La instrucció i resolució i, si és el cas, la denegació d'aquesta condició s'atribueixen segons el que preveu l'article 168.1.C, subapartat e) de la Llei 1/2015, de 6 de febrer, de la Generalitat, a la persona titular de la Direcció Territorial de Sanitat Universal i Salut Pública a què està adscrita la persona beneficiària, amb la prèvia tramitació que siga procedent de la respectiva direcció territorial.

  Recursos que procedixen contra la resolució

  Contra la resolució que es dicte en els casos d'identificació de la persona beneficiària a instàncies de part, que no esgota la via administrativa, es podrà interposar un recurs d'alçada davant de la Secretaria Autonòmica de Salut Pública i del Sistema Sanitari Públic, en la forma adequada i dins dels terminis establits en els articles 121 i següents de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre.

  Contra la resolució que es dicte en els casos d'identificació d'ofici de la persona beneficiària, que no esgota la via administrativa, es podrà interposar un recurs d'alçada davant de la consellera de Sanitat Universal i Salut Pública, en la forma que siga procedent i dins dels terminis establits en els articles 121 i següents de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre.

  Contra les bases regulades per aquest decret, que posen fi a la via administrativa, es podrà interposar un recurs contenciós administratiu en el termini de dos mesos, a comptar de l'endemà de la seua publicació, davant de la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana, de conformitat amb el que preveuen els articles 10 i concordants de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

  Inici
 • Com es tramita telemàticament?

  A través de l'enllaç corresponent:

  https://www.tramita.gva.es/ctt-att-atr/asistente/iniciarTramite.html?tramite=DGM_Z_SAN&version=1&idioma=va&login=c&idProcGuc=18495&idCatGuc=PR

  Tramitació

  1.- Per a accedir de manera telemàtica el sol·licitant hauran de disposar d'un sistema de signatura electrònica reconeguda o qualificada i avançada basat en certificats electrònics reconeguts o qualificats de signatura electrònica expedits per prestadors inclosos en la «Llista de confiança de prestadors de serveis de certificació». Entre aquests sistemes s'admeten:
  - El DNIe (DNI electrònic), els certificats emesos per la FNMT (Fàbrica Nacional de Moneda i Timbre) i els certificats de persona jurídica, empleat públic o persona física emesos per l'ACCV (Autoritat de Certificació de la C.Valenciana). https://sede.gva.es/es/sede_certificados .
  - També s'admet clau-permanent de l'Estat com a mètode d'autenticació i signatura per a la tramitació telemàtica dins de la seu electrònica de la Generalitat. Aquest mecanisme únicament és acceptat per a les persones físiques i per tant queden excloses les persones jurídiques (empreses, ajuntaments, entitats....).
  Més informació en https://sede.gva.es/va/sede_certificados
  2 .- Per a realitzar tràmits per via telemàtica davant l'Administració de la Generalitat actuant en representació d'una altra persona (física o jurídica), haurà d'inscriure's prèviament en el REGISTRE DE REPRESENTANTS de l'ACCV, o bé en el REGISTRE ELECTRÒNIC D'APODERAMENTS de l'Administració General de l'Estat, la respectiva informació del qual està disponible en l'apartat "Enllaços" d'aquest tràmit.
  Sense aqueixa inscripció prèvia, a més de no quedar acreditada la seua representació, no es rebrà res en la carpeta ciutadana de la persona presentadora.
  3- Així mateix s'ha de tindre instal·lat en el seu ordinador l'aplicació autofirma en el cas que vaja a realitzar la signatura amb el seu certificat digital. https://firmaelectronica.gob.es/home/descargas.html
  ¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬
  Abans de començar amb la tramitació telemàtica llija atentament tota la informació d'aquest tràmit, a fi de preparar la documentació que siga necessària per a la seua tramitació, ja que accedirà a una sol·licitud general, en el qual vosté mateix haurà de detallar l'objecte de la seua sol·licitud, emplenar les dades generals i pujar tota la documentació. Per a això caldrà tindre en compte que:
  1- Haurà d'anotar-se el nom d'aquest tràmit que està llegint.
  2- Haurà de descarregar els formularis o plantilles requerides, així com preparar qualssevol altres documents que estime necessari, emplenar-los, signar-los, en el seu cas, per les persones que, segons el tipus de document, procedisca, i guardar-los en el seu ordinador per a tindre'ls preparats per a annexar-los en la fase "DOCUMENTAR" de la tramitació telemàtica.
  3- Si escau, haurà de procedir al pagament telemàtic corresponent i guardar-se el justificant de pagament.

  4- Una vegada preparada la documentació que es considere necessària, iniciarà el tràmit telemàtic punxant la icona superior de "Tramitació telemàtica", que li portarà a identificar-se mitjançant l'Assistent de Tramitació.

  PASSOS DE LA TRAMITACIÓ TELEMÀTICA:
  a) Haurà d'emplenar el formulari de dades generals atenent especialment els següents apartats:
  - En l'apartat Àmbit territorial ha de seleccionar on dirigeix la sol·licitud (Serveis Centrals (Direcció General), SSTT Castelló, SSTT València o SSTT Alacant)
  - En l'apartat Matèria ha de seleccionar la matèria objecte del tràmit.
  - En l'apartat Exposició s'ha d'indicar el nom del procediment.
  b) Annexe els formularis i la documentació que prèviament ha sigut descarregada i emplenada, inclòs el justificant del pagament de taxes, si escau.
  c) Fer clic sobre el botó Registrar (li facilitarà el número de registre, data, lloc i hora de La seua presentació).
  d) Guardar i imprimir (si ho desitja) el justificant de registre.
  La seua presentació telemàtica haurà finalitzat.

  Informació adicional

  Les persones obligades a relacionar-se amb la Generalitat a través de mitjans electrònics, en els termes de l'article 14 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, així com els sol·licitants que, no estant obligats a això, opten per aquesta via, presentaran les sol·licituds telemàticament a través de la seu electrònica de la Generalitat.

  Inici
 • Informació complementària

  Enllaços

  Per a consultar amb el SIP si disposa de subvenciò de farmàcia i exoprótesi gratuïta.

  Més informació en la web de la Conselleria

  Inici
 • Fonts jurídiques i/o documentals

  Normativa

  - Decret 209/2021, de 23 de desembre, del Consell, d'aprovació bases reguladores i la convocatòria per a la concessió de subvencions directes a diferents col·lectius de persones, destinades a compensar despeses relacionades amb la protecció de la salut durant 2022. (DOGV núm. 9256 de 14/01/2022)

  Llista de normativa

  Vegeu Decret 209/2021, de 23 de desembre, del Consell.

  Inici

 • La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.
  La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.