• Estàs en:
 • Inici /
 • Detall de Procediments

Detall de Procediments

Convocatòria per a la concessió de subvencions directes per a persones amb diversitat funcional destinades a compensar despeses relacionades amb la protecció de la salut durant 2019.
 • Què es pot sol·licitar?

  Nom del tràmit

  Convocatòria per a la concessió de subvencions directes per a persones amb diversitat funcional destinades a compensar despeses relacionades amb la protecció de la salut durant 2019.

  Objecte del tràmit

  Sol·licitar o renunciar a la concessió de les ajudes directes destinades a compensar despeses relacionades amb la protecció de la salut durant 2019.

  Inici
 • Qui pot sol·licitar-ho?

  Interessats/Sol·licitants

  Persones que presenten alguna diversitat funcional.

  Requeriments

  Persones que presenten alguna diversitat funcional i a més complisquen els requisits següents:
  1) Ser menor de 18 anys, amb declaració de discapacitat reconeguda per l'organisme competent en la matèria, amb un grau de discapacitat igual o superior al 33 %, o ser major de 18 anys amb discapacitat reconeguda per l'organisme competent en la matèria, amb un grau de discapacitat igual o superior al 65 %.

  2) Disposar de la targeta sanitària expedida per la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública, o document d'inclusió.

  3) Ser resident a la Comunitat Valenciana.

  Inici
 • Quantia de l'ajuda / Procediment de pagament

  Es consideren despeses subvencionables:
  - Les quantitats abonades per tractaments farmacològics subjectes a finançament públic, prescrits pel personal mèdic del Sistema Sanitari Públic a les persones beneficiàries del present decret i adquirits en establiments autoritzats de la Comunitat Valenciana, en l'exercici 2019.

  -Les quantitats abonades per productes ortoprotètics subjectes a finançament públic, prescrits pel personal mèdic del Sistema Sanitari Públic al col·lectiu de persones amb diversitat funcional beneficiàries d'aquest decret, i adquirits en establiments autoritzats de la Comunitat Valenciana, en l'exercici 2019.

  Inici
 • Quan s'ha de sol·licitar?

  Termini de presentació

  El termini de presentació de les sol·licituds serà des de l'1 de gener fins al 31 de desembre de 2019.

  Inici
 • On s'ha d'anar?

  Presencial

  Les sol·licituds s'han de presentar en el centre de salut on estiga adscrita la persona interessada, i en el cas que no existisca aquesta adscripció, es presentarà en els serveis territorials de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública, situats a Alacant (c/ Girona, 26. 03001) Castelló de la Plana (c/ Hort dels Corders, 12. 12001) i València (Gran Via Ferran el Catòlic, 74. 46008). Sense perjudici de qualsevol altra de les formes previstes en la legislació bàsica de procediment administratiu comú.

  En cas que s'envie per correu certificat, la presentació de la sol·licitud en l'oficina de correus corresponent, s'ha de fer en sobre obert, a fi que l'exemplar destinat a la Conselleria de Sanitat i Salut Pública es date i segelle abans de ser certificat. En cas que la sol·licitud no estiga datada i segellada per l'oficina de Correus corresponent, s'entendrà com a data vàlida de presentació la que aparega en l'entrada de registre de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública.

  Inici
 • Què s'ha de presentar?

  Sol·licitud:

  Ha d'omplir el model denominat "Sol·licitud de subvenció per a la compensació de despeses - procediment per a persones amb diversitat funcional" i entregar-lo acompanyat dels documents següents:

  1) El document d'identificació de la persona sol·licitant. En cas de menors, el llibre de família o certificat de naixement.

  2) El document d'identificació del pare, mare o qui exercisca la tutela, si és el cas.

  3) En el cas que la sol·licitud incloga el reintegrament de despeses, documentació de les despeses corresponents als tractaments farmacològics i ortoprotètics subjectes a finançament públic, prescrits pel personal mèdic del Sistema Sanitari Públic a les persones beneficiàries del present decret i model de domiciliació bancària, segons el model normalitzat que es troba disponible en la seu electrònica o el portal institucional de la Generalitat en Internet, https://sede.gva.es, en la pàgina web de la conselleria amb competències en matèria de sanitat, www.san.gva.es, i en la guia PROP de la Generalitat www.prop.gva.es, llevat que el compte bancari estiga d'alta en la Generalitat.


  Renúncia:

  Ha d'omplir el model denominat "Renúncia a la subvenció per a la compensació de despeses farmacològiques".

  Impresos associats

  [DOC. I] SOL·LICITUD DE SUBVENCIÓ PER A LA COMPENSACIÓ DE DESPESES - PROCEDIMENT PER A PERSONES AMB DIVERSITAT FUNCIONAL -

  [DOC. III] RENÚNCIA A LA SUBVENCIÓ PER A LA COMPENSACIÓ DE DESPESES FARMACOLÒGIQUES PER A PERSONES AMB DIVERSITAT FUNCIONAL O PENSIONISTES O MENORS D'EDAT O EN DESOCUPACIÓ O FAMÍLIES MONOPARENTALS

  MODEL DE DOMICILIACIÓ BANCÀRIA

  ESMENA O MILLORA DE LA SOL·LICITUD / APORTACIÓ DOCUMENTAL ADDICIONAL

  Inici
 • Com sol·licitar-ho?

  Passos

  La instrucció i resolució i, si és el cas, la denegació d'aquesta condició s'atribueixen segons el que preveu l'article 168.1.C, subapartat e de la Llei 1/2015, de 6 de febrer, de la Generalitat, a la persona titular de la Direcció Territorial de Sanitat Universal i Salut Pública a què està adscrita la persona beneficiària, amb la prèvia tramitació que siga procedent de la respectiva direcció territorial.

  Recursos que procedixen contra la resolució

  Contra la resolució que es dicte en els casos d'identificació de la persona beneficiària a instàncies de part, que no esgota la via administrativa, es podrà interposar un recurs d'alçada davant de la Secretaria Autonòmica de Salut Pública i del Sistema Sanitari Públic, en la forma adequada i dins dels terminis establits en els articles 121 i següents de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre.

  Contra la resolució que es dicte en els casos d'identificació d'ofici de la persona beneficiària, que no esgota la via administrativa, es podrà interposar un recurs d'alçada davant de la consellera de Sanitat Universal i Salut Pública, en la forma que siga procedent i dins dels terminis establits en els articles 121 i següents de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre.

  Contra les bases regulades per aquest decret, que posen fi a la via administrativa, es podrà interposar un recurs contenciós administratiu en el termini de dos mesos, a comptar de l'endemà de la seua publicació, davant de la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana, de conformitat amb el que preveuen els articles 10 i concordants de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

  Inici
 • Informació complementària

  Més informació en el CALL CENTER:
  Tel.: 900 101 081
  Horari: De dilluns a divendres de 9.00 a 13.30 h.

  Enllaços

  Enllaç web Conselleria

  Inici
 • Fonts jurídiques i/o documentals

  Normativa

  - DECRET 237/2018, de 21 de desembre, del Consell, d'aprovació de les bases reguladores i la convocatòria per a la concessió de subvencions directes destinades a compensar
  despeses relacionades amb la protecció de la salut durant 2019
  - CORRECCIÓ d'errades del Decret 237/2018, de 21 de desembre, del Consell, d'aprovació de les bases reguladores i la convocatòria per a la concessió de subvencions directes destinades a compensar despeses relacionades amb la protecció de la salut durant 2019

  Llista de normativa

  Vegeu el Decret 237/2018, de 21 de desembre, del Consell.

  Vegeu CORRECCIÓ d'errades del Decret 237/2018, de 21 de desembre, del Consell

  Inici

 • La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.

  La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.