Detall de Procediments

 • Què es pot sol·licitar?

  Nom del tràmit

  Beques per a la realització de pràctiques professionals en activitats relacionades amb l'exercici de la salut pública en la Direcció General de Salut Pública i centres dependents

  Objecte del tràmit

  Convocar la concessió de tretze beques per a la realització de pràctiques professionals en activitats relacionades amb l'exercici de la salut pública en la direcció general amb competències en matèria de salut pública i centres dependents d'esta per als exercicis 2016 i 2017, destinades a donar suport a la formació complementària, millora i especialització professional de les persones amb titulacions oficials universitàries i els perfils professionals següents segons centre de realització de les pràctiques professionals, àrea funcional i activitat corresponent:

  1).- Títol universitari en Infermeria i especialitat en Infermeria Familiar i Comunitària:
  - Centre de Salut Pública (CSP, d'ara en avant) de Castelló: 1 beca (Servici del Pla de Salut)

  2).- Títol universitari en Infermeria i Màster Oficial en Salut Pública o Màster Oficial equivalent
  - Servicis centrals de la DGSP a València: 1 beca (Subdirecció General de Promoció de la Salut i Prevenció)

  3).- Títol universitari en Sociologia, Antropologia i Treball Social.
  - Servicis centrals de la DGSP a València: 1 beca (Oficina Valenciana d'Acció Comunitària per a la Salut, Subdirecció General de Promoció de la Salut i Prevenció)
  - Servicis centrals de la DGSP a València: 1 beca (Servici Pla de Salut)

  4).- Títol universitari en Estadística, Estadística Aplicada i Matemàtiques.
  - Servicis centrals de la DGSP a Alacant: 1 beca (Registre de Mortalitat, Subdirecció General d'Epidemiologia d'Epidemiologia, Vigilància de la Salut i Sanitat Ambiental).
  - Servicis centrals de la DGSP a València: 1 beca (Subdirecció General d'Epidemiologia, Vigilància de la Salut i Sanitat Ambiental) .
  - Servicis centrals de la DGSP a València: 1 beca (Subdirecció General de Promoció de la Salut i Prevenció).

  5).- Títol universitari en Ciències Ambientals, Enginyeria Industrial, Enginyeria Química Industrial, Enginyeria en Tecnologies Industrials, Química i Física.
  - Servicis centrals de la DGSP a València: 1 beca (àrea de Sanitat Ambiental, Subdirecció General d'Epidemiologia, Vigilància de la Salut i Sanitat Ambiental).

  6).- Títol universitari en Farmàcia, Química, Biologia, Veterinària, Ciència i Tecnologia dels Aliments i Màster Oficial en Anàlisi Químic o Màster Oficial equivalent.
  - Laboratori de salut pública de València: 1 beca (àrea d'Anàlisi Químic, Subdirecció General de Seguretat Alimentària i Laboratoris de Salut Pública)
  - Laboratori de salut pública d'Alacant: 1 beca (àrea d'Anàlisi Químic, Subdirecció General de Seguretat Alimentària i Laboratoris de Salut Pública) .

  7).- Títol universitari en Farmàcia, Química, Biologia, Veterinària, Ciència i Tecnologia dels Aliments i Màster Oficial en Seguretat Alimentària o Màster Oficial equivalent
  - Servicis centrals de la DGSP a València: 1 beca (àrea de Seguretat Alimentària, Subdirecció General de Seguretat Alimentària i Laboratoris de Salut Pública) .

  8).- Títol universitari en Informació i Documentació, Comunicació, Comunicació Audiovisual i Periodisme.
  - Servicis centrals de la DGSP a València: 1 beca (àrea de direcció).

  Inici
 • Qui pot sol·licitar-ho?

  Interessats/Sol·licitants

  Podran optar a l'obtenció d'una de les beques objecte d'esta convocatòria els qui reunisquen, al terme del termini de presentació de sol·licituds, els requisits següents:

  Requeriments

  a) Tindre la nacionalitat espanyola o ser nacional d'un estat membre de la Unió Europea. Els aspirants que no posseïsquen la nacionalitat espanyola hauran d'acreditar coneixements suficients en alguna de les llengües oficials de la Comunitat Valenciana, aspecte que es verificarà, si és el cas, durant el procés de selecció.
  b) No ser major de 35 anys.
  c) Estar en possessió de qualsevol de les titulacions exigides i, si és el cas, dels requisits específics per a concórrer a esta convocatòria, sense que hagen transcorregut més de cinc anys des de la finalització dels seus estudis.
  d) No haver sigut beneficiari de beques de pràctiques professionals en la Generalitat per un període igual o superior a 36 mesos. De conformitat amb el que establix la disposició transitòria segona del Decret 132/2009, de 4 de setembre, del Consell, pel qual es regula la concessió de beques, el mencionat termini començarà a computar-se a partir de l'entrada en vigor de la dita norma (9 de setembre de 2009).
  e) No trobar-se incurs en les prohibicions per a obtindre la condició de beneficiari establides en l'article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, la qual cosa s'acreditarà per mitjà de la declaració responsable inclosa en el model de sol·licitud que estarà accessible en la seu electrònica de la Generalitat: www.gva.es
  f) No patir malaltia o discapacitat que impedisca el compliment de les obligacions inherents a la concessió de la beca i el normal desenrotllament de les pràctiques professionals. Les persones amb discapacitat en les quals no concórrega este impediment, podran al·legar la seua condició de discapacitat als efectes de dirimir el possible empat que puga produir-se en els termes arreplegats en l'apartat quart de la base onze d'esta convocatòria.

  No podran optar a les beques que ordenen estes bases els qui, en el moment de publicar-se la convocatòria, gaudisquen d'una altra beca de pràctiques professionals en la Generalitat, excepte quan resten menys de dos mesos per a la seua finalització.

  Inici
 • Quantia de l'ajuda / Procediment de pagament

  QUANTIA
  Cada una de les beques estarà dotada amb 1.000,00 euros (mil euros) bruts mensuals. Sobre l'import haurà de practicar-se la retenció corresponent, a compte de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques, així com la corresponent cotització a la Seguretat Social.

  PAGAMENT
  L'import de cada beca s'abonarà a les persones beneficiàries de les mateixes per mensualitats vençudes, després que expedisca la persona titular de cada una de les Subdireccions i del Servici del Pla de salut de la Direcció General de Salut Pública que tinga assignada la direcció tècnica de cada una de les beques, una certificació que acredite un nivell de dedicació i aprofitament satisfactori.
  En el cas que, concedida la beca, algun període de desenrotllament de les pràctiques no es realitze durant un mes complet i implique un meritació econòmic a favor de la persona beneficiària inferior al corresponent a un mes natural, la prestació econòmica serà proporcional al dit període. En estos supòsits es garantirà, en tot cas, el dret de l'interessat a l'audiència.

  Inici
 • Quan s'ha de sol·licitar?

  Termini de presentació

  El termini de presentació de sol·licituds serà de 15 dies naturals comptats a partir de l'endemà de la publicació de la convocatòria en el DOGV núm. 7933, de 09/12/2016.

  Als efectes del còmput de terminis, serà vàlida i produirà efectes jurídics la data d'entrada que es consigne en el rebut expedit pel registre electrònic. La Generalitat garantix que la data i l'hora assignada en el rebut és l'hora oficial que establix el Reial Institut i Observatori de l'Armada.

  La recepció en dia inhàbil a la unitat corresponent s'entén efectuada el primer dia hàbil següent. Es consideren inhàbils els que tinguen la condició de festes oficials a la Comunitat Valenciana.

  Inici
 • Què s'ha de presentar?

  Les persones aspirants a obtindre una beca presentaran, exclusivament, per via telemàtica, la sol·licitud i currículum de forma completa segons models normalitzats.

  Ambdós documents són obligatoris i estaran accessibles en la seu electrònica de la Generalitat, https://sede.gva.es, en l'apartat "Servicis on line". En l'ompliment dels formularis s'obtindrà l'autobaremació inicial dels mèrits adduïts en el currículum, que es calcularà de forma automàtica a partir de la informació aportada. El resultat de la baremació es visualitzarà com un camp més del formulari.

  El formulari de sol·licitud incorpora una declaració responsable per mitjà de la qual el sol·licitant manifesta sota la seua responsabilitat que totes les dades arreplegades en la sol·licitud i en el currículum que adjunta són verídics i que es troba en possessió de la documentació que així ho acredita, i queda a disposició de la Generalitat per a la comprovació, el control i la inspecció que s'estimen oportuns. Segons el que disposa l'article 69 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, la inexactitud, falsedat o omissió, de caràcter essencial, en qualsevol dada, o manifestació, en la dita declaració responsable, així com la falta d'acreditació dels requisits exigits, determinarà la impossibilitat de continuar amb la convocatòria.

  Igualment l'esmentat formulari de sol·licitud, inclou una autorització perquè l'Administració obtinga directament l'acreditació del compliment de les obligacions tributàries i amb la Seguretat Social, previstes en els articles 18 i 19, respectivament, del Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei 38/2003, General de Subvencions (BOE núm. 176, de 25 de juliol de 2006).

  Així mateix, el formulari conté una indicació que les dades de caràcter personal contingudes en este podran ser incloses en un fitxer per al seu tractament per la persona titular responsable del mateix, en l'ús de les funcions pròpies que tinga atribuïdes i en l'àmbit de les seues competències. Al seu torn, s'informa les persones interessades de la possibilitat d'exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició, tot això de conformitat amb el que disposa l'article 5 de la Llei Orgànica 15/1999, de Protecció de Dades de Caràcter Personal (BOE núm. 298, de 14 de desembre de 1999).

  Només s'admetrà una única sol·licitud per aspirant, amb independència que un mateix sol·licitant puga reunir una o més de les titulacions previstes en la base primera d'esta convocatòria.

  En el cas que una mateixa persona, dins del termini establit, presente més d'una sol·licitud, s'entendrà que l'última presentada reemplaça les sol·licituds anteriors.

  Inici
 • Com sol·licitar-ho?

  Passos

  1. A fi de reduir càrregues administratives a les persones interessades, amb la sol·licitud i el currículum no s'acompanyarà cap documentació.

  2. Només les persones sol·licitants que hagen sigut seleccionades per a la fase d'entrevista, hauran de presentar la documentació acreditativa dels mèrits detallats en el currículum en el moment en què acudisquen a la realització de l'entrevista.

  3. Si la documentació presentada no reunix els requisits indicats en les bases i en la convocatòria o no són aportats alguns dels documents exigits, es requerirà la persona interessada, perquè, en el termini màxim i improrrogable de deu dies hàbils, esmene o acompanye els documents preceptiu amb la indicació que, en cas de no fer-ho, se'l tindrà per desistida en la seua sol·licitud després de ser dictada una resolució a este efecte.

  4. Les sol·licituds presentades seran valorades per una comissió avaluadora, que elevarà proposta motivada de resolució a la persona titular de la Direcció General de Salut Pública.

  5. La comissió avaluadora podrà servir-se d'assessors externs, personal funcionari de la Generalitat, quan ho considere convenient. Si en qualsevol moment del procés arriba a coneixement de la comissió avaluadora corresponent que alguna de les persones sol·licitants no posseïx la totalitat dels requisits exigits, ha de requerir-li l'acreditació d'estos requisits. En el cas que no foren acreditats en el termini que s'establisca en el requeriment efectuat, quedarà exclosa del procés, prèvia indicació de les inexactituds o falsedats formulades per la persona sol·licitant.

  6. Es delega en la persona titular de la direcció general amb competències en matèria de salut pública, la competència per a dictar la resolució de concessió de la beca qui a proposta de la comissió avaluadora, podrà declarar deserta, totalment o parcialment, la concessió de les beques convocades quan cap dels candidats o les candidates obtinga un mínim de 8 punts en la suma dels cinc apartats del barem de mèrits.

  7. El termini màxim per a dictar i publicar les resolucions serà de tres mesos, a comptar de la data de publicació de la convocatòria. Conclòs este termini sense que s'haja dictat i publicat la resolució expressa, les persones interessades podran entendre desestimades les seues sol·licituds per silenci administratiu.

  8. La resolució de concessió es publicarà de conformitat amb en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana, amb expressió de les bases, convocatòria, del programa i crèdit pressupostari a què s'imputen les beques atorgades. Transcorregut el termini i vistes les al·legacions, es publicarà el llistat per idèntic mig el llistat previ a l'entrevista. les persones beneficiàries, les quantitats concedides i la finalitat.

  9. La publicació de l'esmentada resolució produirà els efectes de notificació a les persones interessades i s'inserirà la informació corresponent en la seu electrònica o portal institucional de la Generalitat en Internet, https://sede.gva.es, així com en la pàgina web de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública www.san.gva.es

  Recursos que procedixen contra la resolució

  La resolució de concessió de la beca que es dicte posarà fi a la via administrativa, i contra esta es podrà interposar un recurs potestatiu de reposició davant de l'òrgan que la va dictar en el termini d'un mes a comptar de l'endemà de la seua publicació, o bé directament recurs contenciós-administratiu davant de la Sala del Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana, en el termini de dos mesos a comptar des de l'endemà de la publicació de la resolució, de conformitat amb allò que disposa l'article 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa.

  Inici
 • Com es tramita telemàticament?

  A través de l'enllaç corresponent:

  Tramitar amb certificat electrònic:

  https://www.tramita.gva.es/ctt-att-atr/asistente/iniciarTramite.html?tramite=BECA_SOL&version=2&login=c&idioma=va&idCatGuc=PR&idProcGuc=17926

  Tramitació

  - Per a presentar la sol·licitud i omplir el currículum haurà de clicar la icona Tramitar amb certificat. Amb caràcter general, es pot tramitar amb DNIe, FNMT (Fàbrica Nacional de Moneda y Timbre) i amb els certificats de persona jurídica, empleat públic o persona física emesos per l'ACCV. També s'admetran tots els certificats reconeguts inclosos en la llista de confiança de prestadors de servicis de certificació (TSL) establits a Espanya, publicada en la seu electrònica del Ministeri d'Indústria, Energia i Turisme. Una vegada presentada la sol·licitud esta no es pot modificar, per tant, si desitja realitzar canvis haurà de tornar a presentar una nova sol·licitud. En eixe cas la primera sol·licitud s'arxiva i automàticament es tramita la segona.

  - Per a comprovar la correcta presentació de la sol·licitud, pot connectar-se a l'àrea personal (https://www.tramita.gva.es/cdc/aplicacio/inicia.html) i accedir a l'apartat "Sol·licituds entregades".

  - Per a qualsevol problema tècnic en la sol·licitud telemàtica, li recomanem que accedisca a la llista de preguntes freqüents publicada en la pantalla d'accés a la beca o a l'àrea personal.

  - Hi ha un correu d'assistència tècnica, generalitat_en_red@gva.es, destinat a resoldre qualsevol problema tècnic relacionat amb la presentació electrònica de la dita sol·licitud.

  - El suport d'incidències, d'este correu, estarà operatiu de 8:00 h a 18:30 h de dilluns a dijous i els divendres de 8:00 h a 15:00 h.

  - La presentació de la sol·licitud en el registre electrònic es podrà acreditar per mitjà del rebut expedit per este de manera automàtica.

  Inici
 • Informació complementària

  Les pràctiques professionals de les persones adjudicatàries de les beques es realitzaran en la Direcció General de Salut Pública i centres dependents d'esta

  La direcció tècnica de les persones adjudicatàries de les beques es realitzarà per la persona titular de la subdirecció general competent en funció de l'activitat realitzada.

  Els aspirants que compten amb dos o més titulacions d'entre les admeses per a concórrer a la present convocatòria hauran d'indicar en la seua sol·licitud quina d'elles al·leguen per a ser admesos i quina o quines pretenen fer valdre com a mèrit addicional perquè els siga valorat d'acord amb el barem arreplegat en l'annex II.

  Criteris de valoració

  1. Els criteris que serviran de base per a l'atorgament de les beques que es convoquen, seran els següents amb la ponderació que s'establix en cada apartat, fixant que el màxim de puntuació que pot obtindre's serà de 27 punts:
  A) Expedient acadèmic: el màxim de puntuació que podrà obtindre's en este apartat serà de 13 punts. S'inclouen els aspectes de valoració següents:
  A.1) La puntuació assignada a l'expedient acadèmic coincidirà amb la nota mitjana ponderada, i donarà lloc a una valoració entre 5 i 10 punts.
  A.2) Altres títols acadèmics oficials que no constituïsquen un requisit per a la concessió de les beques convocades es valoraran amb un màxim de 3 punts, atenent a l'escala següent:
  - Doctor: 2 punts.
  - Altres titulacions universitàries: 1 punt.
  B) Coneixements de valencià: la valoració màxima que podrà obtindre's en este apartat serà d'1 punt. Només es valoraran els certificats expedits o homologats per la Junta Qualificadora de Coneixements de Valencià, d'acord amb la següent escala i puntuant-se exclusivament el nivell més alt acreditat:
  - Oral: 0,25 punts.
  - Elemental: 0,50 punts.
  - Mitjà: 0,75 punts.
  - Superior: 1 punt.
  C) Coneixements d'idiomes de la Unió Europea: la valoració màxima que es podrà obtindre en este apartat serà d'1 punt.
  Es valorarà cada nivell superat, d'acord amb el Marc Comú Europeu de Referència per a les Llengües, A-1, A-2, B-1, B-2, C-1 amb 0,20 punts.
  Només es valoraran els títols expedits per les escoles oficials d'idiomes, universitats, ministeris o qualsevol organisme oficial acreditat. En el cas que el coneixement d'un idioma s'acredite per mitjà d'un títol universitari i el dit títol haja sigut puntuat en el subapartat A.2) d'este barem, no es podrà computar també dins d'este apartat C).
  En cap cas es valoraran en este apartat C) els coneixements de valencià ni els cursos a què es referix l'apartat D) d'este barem.
  D) Coneixements addicionals: la valoració màxima que es podrà obtindre en este apartat serà de 6 punts. S'inclouen els següents aspectes de valoració:
  D.1) L'experiència professional relacionada directament amb l'objecte de les beques que es convoquen, es valorarà amb un màxim de 2 punts, a raó de 0,10 punts per cada mes complet treballat.
  D.2) Els cursos de formació relacionats amb l'objecte de les beques que es convoquen, es valorarà amb un màxim de 4 punts. Es valoraran els cursos de formació i perfeccionament de duració igual o superior a 15 hores, que hagen sigut cursats o impartits per la persona interessada, d'acord amb l'escala següent:
  - De 200 o més hores: 3,00 punts.
  - De 100 o més hores: 2,00 punts.
  - De 75 o més hores: 1,50 punts.
  - De 50 o més hores: 1,00 punts.
  - De 25 o més hores: 0,50 punts.
  - De 15 o més hores: 0,20 punts.
  Els cursos a què haja assistit la persona interessada o que esta haja impartit hauran de pertànyer a organismes oficials o centres de formació reconeguts i es valoraran per una sola vegada, amb independència d'haver cursat o impartit successives edicions del mateix curs. En cap cas es valoraran en este subapartat els cursos a què es referixen els anteriors apartats B) i C) d'este barem.
  E) Entrevista: la valoració màxima que es podrà obtindre en este apartat serà de 6 punts. S'avaluarà amb caràcter general, aspectes relacionats amb l'activitat a exercir.
  Les persones candidates que obtinguen les 10 millors puntuacions, seran convocades per a la realització d'una entrevista o prova que versarà sobre el contingut del seu currículum, concretament experiència acadèmica, professional entorn de les matèries relacionades amb l'objecte de les beques.
  L'anunci de la celebració de l'entrevista o prova serà publicat en el Portal d'Internet de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública de la Generalitat (‹www.san.gva.es›) amb una antelació mínima de 48 hores.

  2. El resultat de les sumes parcials de cada un dels apartats anteriors d'este barem, donarà la puntuació final del procés de selecció.

  3. En cas d'empat es resoldrà, per este orde, a favor de les persones que en el moment de presentació de les sol·licituds hagen acreditat: el reconeixement per l'òrgan competent de tindre certificat de discapacitat, ser víctima de violència de gènere o ser víctima d'accions terroristes.
  La resta de supòsits d'empat es resoldran a favor de l'aspirant que presente millor expedient acadèmic. De persistir l'empat, es resoldrà a favor de l'aspirant que reunisca millor puntuació en la resta dels apartats del currículum, seguint el mateix orde que s'arreplega en el barem de referència. De mantindre's l'empat, entre les persones candidates esmentades a l'entrevista es resoldrà a favor de l'aspirant amb millor puntuació obtinguda en este apartat.

  4. Les persones sol·licitants que després d'haver sigut citades a l'entrevista, hagen sigut avaluades per este concepte i no hagen resultat adjudicatàries de les beques, quedaran incloses, per orde decreixent de puntuació, en la borsa de reserva.

  Inici
 • Fonts jurídiques i/o documentals

  Normativa

  - Decret 132/2009, de 4 de setembre, del Consell, pel qual es regula la concessió de beques (DOCV núm. 6097, de 08/09/2009).
  - Orde 17/2011, de 6 de maig, de la Conselleria de Justícia i Administracions Públiques, per la qual es desenrotlla el capítol II, de les beques de pràctiques professionals, del Decret 132/2009, de 4 de setembre, del Consell, pel qual es regula la concessió de beques (DOCV núm. 6521, de 16/05/2011).
  - Orde 4/2016, de 25 de juliol, de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública, per la qual s'aproven les bases reguladores de concessió de beques per a la realització de pràctiques professionals en activitats relacionades amb l'exercici de la salut pública en la Direcció General de Salut Pública i centres dependents de la mateixa (DOGV núm. 7841, de 01/08/2016).
  - Resolució de 22 de novembre de 2016, de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública, per la qual es convoquen tretze beques per a la realització de pràctiques professionals en activitats relacionades amb l'exercici de la salut pública en la Direcció General de Salut Pública i centres dependents d'esta (DOGV núm. 7933, de 09/12/2016).
  - Resolució de 22 de març de 2017, de la directora general de Salut Pública, per la qual s'adjudiquen deu beques per a la realització de pràctiques professionals en activitats relacionades amb l'exercici de la salut pública en la Direcció General de Salut Pública i centres que en depenen (DOGV núm. 8010, de 29/03/2017).

  Llista de normativa

  Vegeu el Decret 132/2009, de 4 de setembre

  Vegeu l'Ordre 17/2011, de 6 de maig

  Vegeu l'Ordre 4/2016, de 25 de juliol (bases)

  Vegeu la Resolució de 22 de novembre de 2016 (convocatòria)

  Llistat de seguiment

  Relació d'aspirants ordenada per puntuació

  Relació d'aspirants per ordre de puntuació, desprès de l'entrevista i la revisió de la documentació acreditativa dels mèrits indicats al curriculum.

  Llista definitiva: adjudicació

  Inici
 • Tràmits i serveis relacionats

  Principals

  Consulta de l'estat de tramitació de beques de pràctiques professionals de la Generalitat.

  Presentació d'al·legacions/esmenes a beques de pràctiques professionals convocades per la Generalitat.

  Renúncia a la beca de pràctiques professionals adjudicada per la Generalitat.

  Inici

 • La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.

  La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.