• Estàs en:
 • Inici /
 • Detall de Procediments

Detall de Procediments

 • Què es pot sol·licitar?

  Nom del tràmit

  Convocatòria d'ajudes econòmiques destinades al foment de l'ocupació de 2018.

  Objecte del tràmit

  El Consell de Cambres Oficials de Comerç, Indústria, Serveis i Navegació de la Comunitat Valenciana fa pública una convocatòria d'ajudes a empreses per a la contractació de persones sense ocupació i a emprenedors que decidisquen iniciar una activitat empresarial i/o professional, i que hagen finalitzat, en el marc del Programa integral de qualificació i ocupació, la fase d'orientació vocacional del Pla de capacitació. Aquestes ajudes estaran cofinançades pel Fons Social Europeu (FSE) i la Iniciativa d'ocupació juvenil (IEJ) dins del Programa operatiu d'ocupació juvenil 2014-2020.

  Inici
 • Qui pot sol·licitar-ho?

  Interessats/Sol·licitants

  - Empreses que contracten joves inscrits en el Sistema Nacional de Garantia Juvenil i incorporats al Pla de capacitació del PICE.
  - Joves (persones físiques que en nom propi exerceixen l'activitat econòmica o professional a títol lucratiu) d'alta en l'IAE i en el RETA, incorporats al Pla de capacitació del PICE i inscrits en el Sistema Nacional de Garantia Juvenil.

  Requeriments

  Beneficiaris línia 1 - Ajudes a la contractació
  Poden sol·licitar les ajudes aquelles empreses que, des del moment d'entrada en vigor de la convocatòria i fins al 28 de desembre de 2018, hagen formalitzat un contracte (segons els tipus previstos en el punt tercer de la convocatòria d'ajudes), amb joves inscrits en el Sistema Nacional de Garantia Juvenil, que consten en el dit sistema com a beneficiaris en el moment de la contractació i que, en el marc del PICE, hagen finalitzat l'orientació vocacional dins del Pla de capacitació.
  També poden sol·licitar les ajudes aquelles empreses que hagen formalitzat un contracte en les mateixes condicions de l'apartat a, en data anterior a l'entrada en vigor de la convocatòria, sempre que el dit contracte es trobe vigent en el moment de la presentació de la sol·licitud i no hagen transcorregut més de sis mesos entre l'entrada en vigor del contracte i la data de presentació de la sol·licitud.

  Beneficiaris línia 2 - Ajuda a emprenedors
  Podran sol·licitar les ajudes els joves (persones físiques que en nom propi exerceixen l'activitat econòmica o professional a títol lucratiu) que des del moment de l'entrada en vigor de la convocatòria i fins al 28 de desembre de 2018 es donen d'alta en l'IAE i en el RETA. Així mateix, han d'haver finalitzat almenys la fase d'orientació vocacional dins del Pla de capacitació en el marc del PICE, i constar en el Sistema Nacional de Garantia Juvenil com a beneficiàries tant en el moment de l'alta en l'IAE com en el RETA.
  També poden sol·licitar les ajudes aquelles persones físiques que s'hagen donat d'alta en l'IAE i en el RETA, en les mateixes condicions de l'apartat a, en data anterior a l'entrada en vigor de la convocatòria, sempre que dites altes es troben vigents en el moment de presentar la sol·licitud i no hagen transcorregut més de sis mesos entre l'alta en l'IAE o en el RETA (el que s'haja fet abans) i la data de presentació de la sol·licitud.

  Inici
 • Quantia de l'ajuda / Procediment de pagament

  Línia 1 - Ajudes a la contractació
  L'import de la subvenció concedida per cada contractació realitzada serà de 4.950 €, i en cap cas pot ser superior.
  La contractació ha de formalitzar-se amb persones que en la data d'inici d'aquesta siguen beneficiàries del Sistema Nacional de Garantia Juvenil, en els termes que preveu la normativa estatal que ho regula, i que almenys hagen finalitzat l'orientació vocacional dins del Pla de capacitació del PICE.

  La tipologia de contractes subvencionables és la següent:
  a) Contractes indefinits
  b) Contractes temporals
  c) Contractes per a la formació i l'aprenentatge
  d) Contractes en pràctiques

  El contracte es formalitzarà amb el beneficiari/ària i quedarà en tots els seus aspectes (formalització, execució i extinció) sotmés a la legislació laboral vigent en el moment de la contractació.
  No tindran la consideració de subvencionables els contractes formalitzats amb persones que hagen tingut alguna relació laboral amb el beneficiari/ària o l'empresa vinculada en els sis mesos anteriors al de la formalització del contracte presentat en el marc de la present convocatòria d'ajudes.
  Siga quina siga la tipologia de contracte triada (a, b, c o d), s'ha de garantir un manteniment mínim de l'ocupació durant almenys els sis primers mesos, a comptar de la signatura del contracte.
  En tot contracte que se signe a l'empara d'aquesta convocatòria, s'ha d'incloure una referència al cofinançament d'aquest pel Fons Social Europeu i de la iniciativa d'Ocupació Juvenil en el marc del Programa operatiu d'ocupació juvenil 2014-2020.
  Únicament es consideraran vàlids els contractes signats a jornada completa o temps complet.

  Línia 2 - Ajuda a emprenedors

  La posada en marxa d'una nova activitat empresarial i/o professional duta a terme per joves beneficiaris del Sistema Nacional de Garantia Juvenil rebrà una ajuda econòmica de 600 €, en cap cas podrà ser superior.
  La posada en marxa de la nova activitat empresarial i/o professional han de dur-la a terme joves beneficiaris del Sistema Nacional de Garantia Juvenil que hagen finalitzat l'orientació vocacional dins del Pla de capacitació del PICE, ja siga com a persona física que en nom propi exerceix l'activitat econòmica o professional a títol lucratiu, o per mitjà de la seua participació, com a soci, comuner o semblant, en una persona jurídica o entitat en règim d'atribució de rendes, segons el que preveu la disposició addicional vint-i-setena del Reial decret legislatiu 1/1994 de 20 de juny, pel qual s'aprova el text refós de la Llei general de la Seguretat Social. Se n'exclouen, en aquest cas, les meres aportacions de capital. En aquest cas, a més, només podrà atorgar-se una única ajuda per activitat empresarial i/o professional, amb independència que en aquesta participe més d'un jove que reunisca els requisits assenyalats.
  Als efectes de la present convocatòria, no serà compatible l'alta en el règim especial de treballadors autònoms amb l'alta simultània en altres règims de la Seguretat Social.
  Siga quina siga la forma jurídica en què la nova activitat empresarial i/o professional haja iniciat la seua activitat, aquesta ha de romandre en situació d'alta en l'Impost d'Activitats Econòmiques i en el règim especial de treballadors autònoms durant un mínim de 12 mesos.

  Inici
 • Quan s'ha de sol·licitar?

  Termini de presentació

  El termini per a la presentació de sol·licituds s'iniciarà l'endemà de la publicació d'aquest anunci en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana i finalitzarà segons les dates detallades en les diferents convocatòries d'ajudes publicades per les cambres oficials de comerç, indústria, serveis i navegació de la Comunitat Valenciana o fins a esgotar la disponibilitat pressupostària. (DOGV núm. 8283, de 27/04/2018)

  Inici
 • On s'ha d'anar?

  Presencial

  Les sol·licituds, juntament amb la documentació necessària que s'hi indica, poden presentar-se per alguna de les vies següents:
  - Físicament en el registre de cada cambra de comerç:
  Horari de registre: De 9 a 13 hores.

  - A través de seu electrònica.

  CAMBRA OFICIAL DE COMERÇ, INDÚSTRIA I SERVICIS D'ORIHUELA
  AVDA. DE LA VEGA, 22Ver plano
  03300 Orihuela
  Tel: 966743502
  CAMBRA OFICIAL DE COMERÇ, INDÚSTRIA, SERVICIS I NAVEGACIÓ D'ALACANT
  C/ RUPERTO CHAPI, 3 - Enfront del Teatre PrincipalVer plano
  03001 Alacant/Alicante
  Tel: 965201133
  CAMBRA OFICIAL DE COMERÇ, INDÚSTRIA, SERVICIS I NAVEGACIÓ DE CASTELLÓ
  AVDA. GERMANS BOU, 79Ver plano
  12003 Castelló de la Plana
  Tel: 964356500
  CAMBRA OFICIAL DE COMERÇ, INDÚSTRIA I SERVICIS D'ALCOI
  C/ SAN FRANCESC, 10Ver plano
  03801 Alcoi/Alcoy
  Tel: 965549100
  CONSELL DE CAMBRES OFICIALS DE COMERÇ, INDÚSTRIA I NAVEGACIÓ DE LA COMUNITAT VALENCIANA
  PL. ALFONS EL MAGNÀNIM, 12, 1O - 1AVer plano
  46003 València
  Tel: 963534072
  CAMBRA OFICIAL DE COMERÇ, INDÚSTRIA, SERVICIS I NAVEGACIÓ DE VALÈNCIA
  C/ POETA QUEROL, 15Ver plano
  46002 València
  Tel: 963103900

  Inici
 • Què s'ha de presentar?

  La convocatòria de les ajudes, publicades per les cambres oficials de comerç, indústria, serveis i navegació de la Comunitat Valenciana, així com el model de sol·licitud de participació, podran descarregar-se en les següents pàgines web:
  Cambra Oficial de Comerç, Indústria i Serveis d'Alcoi:
  www.camaraalcoy.net/pice/convocatoria-2018/

  Cambra Oficial de Comerç, Indústria, Serveis i Navegació d'Alacant:
  https://www.camaralicante.com/plan-empleo-juvenil/beneficios-las-empresas-ayudas-la-contratacion/

  Cambra Oficial de Comerç, Indústria, Serveis i Navegació de Castelló:
  https://www.camaracastellon.com/es/empleo/programa-pice

  Cambra Oficial de Comerç, Indústria i Serveis d'Orihuela:
  https://www.camaraorihuela.es/convocatoria-de-ayudas-a-la-contratacion-y-emprendimiento-pice-2018/

  Cambra Oficial de Comerç, Indústria, Serveis i Navegació de València:
  https://goo.gl/qjTnAt

  Inici
 • Com sol·licitar-ho?

  Passos

  En aquelles cambres que disposen de registre electrònic i que s'adherisquen a la seu electrònica de la Cambra d'Espanya (en la forma i dins del termini que es determine després de la seua posada en marxa), es preveu la possibilitat que les empreses que així ho desitgen puguen optar per la presentació telemàtica de sol·licituds i de la resta de documentació associada a aquestes.

  Inici
 • Fonts jurídiques i/o documentals

  Normativa

  - Convocatòria d'ajudes econòmiques destinades al foment de l'ocupació de 2018 (DOCV núm. 8283, de 27/04/18).

  Llista de normativa

  Vegeu la convocatòria d'ajudes

  Inici

 • La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.

  La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.