Detall de Procediments

 • Què es pot sol·licitar?

  Nom del tràmit

  Subprograma 2.1.: Certificació de sistemes en recursos i/o serveis turístics.

  Objecte del tràmit

  Suport a les actuacions que milloren la competitivitat de les destinacions i contribuïsquen a la desestacionalització de l'activitat turística, la qualitat, sostenibilitat i accessibilitat dels recursos turístics, la prestació de serveis turístics, així com l'organització i difusió d'esdeveniments i festes d'interés turístic com a vehicle de promoció de les destinacions turístiques de la Comunitat Valenciana.

  A l'efecte de la resolució de 10 de desembre de 2019 s'entén per:

  - Recurs turístic: qualsevol bé, valor, element o manifestació de la realitat física, geogràfica, natural, cultural, històrica, social o econòmica que siga susceptible de generar fluxos o corrents turístics.

  - Producte turístic: qualsevol bé o servei que és utilitzat per al consum turístic compost per una sèrie d'elements tangibles o intangibles que inclouen recursos i atractius, equipaments i infraestructures, serveis i activitats recreatives i imatges i valors simbòlics la finalitat dels quals és satisfer els requeriments i les expectatives de les persones que fa ús de serveis turístics.

  Inici
 • Qui pot sol·licitar-ho?

  Interessats/Sol·licitants

  Ajuntaments i mancomunitats, organismes autònoms i ens públics dependents que tinguen atribuïdes competències en matèria de turisme i les entitats locals menors.

  Requeriments

  - Els ens públics han de complir el que estableix l'article 2.1.d del Decret 4/2017.

  - Que les condicions per a ser beneficiari es mantinguen fins al moment del pagament de la subvenció.

  - Les ajudes regulades en aquesta convocatòria són compatibles amb altres determinades per a la mateixa finalitat convocades per altres administracions o ens públics o privats nacionals o internacionals.

  - No poden accedir a la condició de beneficiari de les ajudes regulades en la Resolució de 10 de desembre de 2019 els que concórreguen en alguna de les circumstàncies previstes en els apartats 2 i 3 de l'article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre.


  - Aquestes ajudes no són compatibles amb la col·laboració que articule Turisme Comunitat Valenciana via línies nominatives de subvenció per al mateix objecte i beneficiari.

  - En cap cas l'import global de la subvenció unit al d'altres possibles subvencions, ingressos o recursos per a la mateixa finalitat, procedents de qualsevol administració o ens públic o privat nacional o internacional pot superar el cost de l'activitat subvencionada.

  - No es preveuran ajudes per a projectes el cost subvencionable dels quals siga inferior a 600 euros.

  Les actuacions que se subvencionen en el marc de la convocatòria 2020 no podran haver-se iniciat amb anterioritat al dia 1 de gener de 2020.

  - En cap cas, l'import de la subvenció unit al d'altres possibles subvencions, ingressos o recursos per a la mateixa finalitat, procedents de qualsevol administració o ens públic o privat, podrà superar el cost de l'activitat subvencionada.

  - Serà un requisit imprescindible per a optar a les presents ajudes haver obtingut una puntuació mínima de 8 punts, dels quals, almenys 4 han de correspondre als criteris relacionats amb l'interés turístic i el grau de desenvolupament del projecte establits en aquest programa. Les sol·licituds que ho incomplisquen s'informaran denegades.

  - Quant a la manera d'acreditar el requisit d'estar al corrent en la rendició de comptes anuals davant de la Sindicatura de Comptes, establit en l'article 12.3 del Decret 4/2017, de 31 de març, serà aplicable el que estableix l'Acord de 21 de maig de 2015, del Consell de la Sindicatura de Comptes, relatiu a l'aprovació d'uns criteris interpretatius de l'article 199.4 i 5 de la Llei 8/2010, de 23 de juny, de règim local de la Comunitat Valenciana, tal com ha sigut redactat per la Llei 7/2014, de 22 de desembre (DOCV 7548, de 15.06.2015), o l'acord o la disposició que el substituïsca.

  - Amb caràcter extraordinari, es podrà preveure la plurianualitat de l'ajuda el cost subvencionable de la qual siga superior a 50.000 euros, i l'import corresponent a la segona anualitat quedarà condicionat a l'existència de crèdit adequat i suficient en els pressupostos que Turisme Comunitat Valenciana tinga consignats en 2020.

  -La presentació de les sol·licituds fora del termini establit, la no-utilització del model d'imprés normalitzat d'ús obligatori o la no-presentació per via telemàtica seran causes d'inadmissió de les sol·licituds d'ajuda.

  Inici
 • Quantia de l'ajuda / Procediment de pagament

  INTENSITAT DE LES AJUDES: L'import de la subvenció no superarà els 12.000 euros per beneficiari.

  PROCEDIMENT DE PAGAMENT DE LES AJUDES

  1. Turisme Comunitat Valenciana pagarà l'ajuda una vegada el beneficiari haja executat el projecte o l'actuació i sempre que haja complit les obligacions exigibles.

  2. En cas que l'import del cost subvencionable justificat de manera conforme siga inferior al cost subvencionable establit en la resolució de concessió, l'import de l'ajuda que s'entregarà disminuirà en la proporció idèntica, la qual cosa donarà lloc a la pèrdua parcial del dret al cobrament de l'ajuda concedida.

  3. En cas que el cost subvencionable justificat de manera conforme siga inferior a l'import mínim establit en cada programa o subprograma dels previstos en l'annex I de la Resolució de 10 de desembre de 2019, perquè l'actuació siga subvencionable es produirà la pèrdua total del dret al cobrament de la subvenció concedida.

  4. L'alteració d'algunes de les característiques del projecte o activitat aprovats, l'incompliment de condicions i terminis establits en la resolució de concessió, la nul·la execució o execució parcial de la inversió, la falta o la incompleta justificació de despeses efectivament realitzades i la concessió amb posterioritat a la presentació de la sol·licitud d'altres ajudes públiques o privades que, en el seu conjunt, excedisquen l'import del cost subvencionable de l'actuació, així com la concurrència de qualsevol altra causa de les previstes en l'article 37 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, en cas de no haver-se efectuat encara el pagament de l'ajuda, donarà lloc a la pèrdua del dret al cobrament, total o parcial, de l'ajuda.

  5. L'incompliment del beneficiari de qualsevol dels requisits, condicions i altres circumstàncies que donen lloc a l'atorgament de l'ajuda, la variació de la finalitat de la inversió o actuació, o la falta de justificació de l'execució del projecte, així com la concurrència de qualsevol altra causa de les previstes en l'article 37 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, originaran el reintegrament de les quantitats percebudes i l'exigència de l'interés de demora corresponent des del moment del pagament de l'ajuda fins al dia que s'acorde la procedència del reintegrament.

  6. El procediment per a declarar la procedència del reintegrament (o, si escau, de la pèrdua del dret al cobrament) es regeix pel que estableix la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, sense perjudici de les especialitats establides en la Llei 1/2015, de 6 de febrer, en la Llei 38/2003, de 17 de novembre, i en el Reglament d'aquesta aprovat pel Reial decret 887/2006, de 21 de juliol.

  Inici
 • Quan s'ha de sol·licitar?

  Termini de presentació

  El termini de presentació de sol·licituds s'iniciarà el 15 de gener de 2020 i finalitzarà el dia 14 de febrer de 2020 a les 23.59.59 hores (hora oficial peninsular espanyola). (DOGV núm. 8700, de 18/12/2019)

  Inici
 • Què s'ha de presentar?

  1. FASE D'INICI
  Amb caràcter general, s'ha d'aportar per via electrònica i s'ha de presentar tota la documentació que s'indica en l'article 9.
  Documentació que cal aportar de la Resolució de 10 de desembre de 2019.

  2. FASE DE JUSTIFICACIÓ

  La justificació s'ha d'efectuar únicament per via telemàtica, en el tràmit específic disponible en l'enllaç https://www.gva.es/va/inicio/procedimientos?id_proc=20432, mitjançant la presentació de la documentació que s'indica en l'article 16.


  Justificació de despeses de la Resolució de 10 de desembre de 2019.


  La justificació de l'ajuda s'ha d'efectuar en el termini que s'establisca en la resolució de concessió, que en cap cas pot ser posterior al 30 de novembre de 2020. Queden exceptuades les ajudes acollides al subprograma 2.1 «Certificació de recursos, serveis i destinacions turístiques» quan el Comité de certificació del recurs o el servei que cal certificar tinga lloc al mes de novembre; en aquest cas, el termini de presentació de la documentació justificativa serà de 15 dies naturals posteriors a la data de justificació.

  3. COMPATIBILITAT AMB ALTRES AJUDES

  El sol·licitant ha de declarar les ajudes públiques que haja obtingut o sol·licitat pel mateix projecte, tant quan s'inicie el procediment com en qualsevol moment del procediment en què això es produïsca, mitjançant el formulari normalitzat de declaració responsable, disponible en l'enllaç:

  https://www.gva.es/downloads/publicados/IN/25557_BI.pdf

  que s'ha de presentar per mitjans electrònics degudament omplit i signat electrònicament pel representant legal de l'entitat.

  Impresos associats

  [ANNEX II] SOL·LICITUD D'AJUDES A ENTITATS LOCALS DIRIGIDES A LA MILLORA I COMPETITIVITAT DELS RECURSOS I DESTINACIONS TURÍSTIQUES DE LA COMUNITAT VALENCIANA

  [ANNEX III] DECLARACIÓ RESPONSABLE

  MODEL DE DOMICILIACIÓ BANCÀRIA

  QÜESTIONARI

  CERTIFICAT ACREDITATIU DEL COMPLIMENT DE LES CONDICIONS DE LA SUBVENCIÓ I DE RECONEIXEMENT DE L'OBLIGACIÓ

  Inici
 • Com sol·licitar-ho?

  Passos

  1. El sol·licitant trobarà les instruccions per a realitzar la tramitació electrònica de la seua sol·licitud d'ajudes en el següent enllaç d'internet:

  http://www.turisme.gva.es/opencms/opencms/turisme/es/contents/subvencion/instrucciones_etramitacion.html.

  2. Una vegada dins del tràmit corresponent a cada programa d'ajudes de la resolució de 10 de desembre de 2019, el sol·licitant accedeix a la plataforma de tramitació electrònica i inicia la tramitació de la seua sol·licitud d'ajuda, que consisteix en l'ompliment de les diferents pantalles i l'aportació dels documents requerits en la resolució de la convocatòria d'ajudes, per a la qual cosa hi ha diferents tipus de documents, que són:

  2.1. Formularis que es generen des de l'aplicació de formularis de turisme:
  - Formulari normalitzat de sol·licitud d'ajuda
  - Formulari normalitzat de declaració responsable

  2.2. Formulari en format pdf accessible des del tràmit, que cal descarregar, omplir i signar mitjançant mitjans electrònics:
  - Model de domiciliació bancària de Turisme Comunitat Valenciana, segons imprés normalitzat disponible en https://www.gva.es/downloads/publicados/IN/25558_VA.pdf
  - Qüestionari, segons imprés normalitzat disponible en https://www.gva.es/downloads/publicados/IN/25142_BI.pdf
  - Certificat expedit i signat electrònicament pel secretari o interventor i el representant legal de l'entitat beneficiària, que acredite el compliment de les condicions imposades en la resolució de concessió, segons l'imprés normalitzat disponible en:

  https://www.gva.es/downloads/publicados/IN/25904_BI.pdf

  2.3. Documents en format lliure

  3. L'accés a la tramitació telemàtica es pot fer bé des de la seu electrònica de la Generalitat https://sede.gva.es, apartat «Serveis en línia», o bé directament a través de l'enllaç "Tramitar amb certificat" que hi ha en cada un dels tràmits de la Guia Prop corresponent a cada programa d'ajudes de la resolució de 10 de desembre de 2019.


  La presentació telemàtica requerirà que el sol·licitant dispose de signatura electrònica avançada i es podrà utilitzar qualsevol dels sistemes de signatura electrònica admesos en la seu electrònica de la Generalitat.


  Les sol·licituds, juntament amb la documentació detallada en els articles 9 i 16 de la Resolució de 10 de desembre de 2019, s'han de presentar únicament per via telemàtica.


  La tramitació d'aquestes ajudes és telemàtica i en règim de concurrència competitiva.

  4. L'òrgan instructor de les ajudes que s'acullen a la present resolució serà el Servei d'Ajudes de l'Àrea de Competitivitat Turística.

  5. Una vegada avaluades i informades les sol·licituds per l'òrgan instructor d'acord amb els criteris establits, se'n donarà trasllat a la Comissió d'Avaluació d'Ajudes que, després de l'anàlisi del procediment seguit, determinarà l'import de les ajudes d'acord amb la consignació pressupostària que s'establisca per a cada programa.

  6. Les sol·licituds s'ordenen de més a menys puntuació. Una vegada establit aquest ordre, s'aplicarà el percentatge d'ajuda que corresponga segons cada programa.


  7. En el cas que, una vegada efectuades les operacions descrites, el crèdit pressupostari siga insuficient per a atendre totes les sol·licituds que figuren en l'ordre de prelació i es produïsca la circumstància que l'últim sol·licitant que obtinga subvenció haja obtingut la mateixa puntuació que els immediatament següents en aquest ordre, tindran preferència en l'adjudicació els sol·licitants que hagen obtingut més puntuació en la valoració dels criteris específics relacionats amb l'interés turístic. Si persistira l'empat, el percentatge de subvenció aplicable s'ajustarà, disminuint-lo el mínim imprescindible, per tal de concedir l'ajuda a tots els sol·licitants que hagen obtingut una puntuació igual o superior a la dels sol·licitants empatats.

  8. La Comissió d'Avaluació d'Ajudes, a través de la persona titular de la direcció de Turisme Comunitat Valenciana, elevarà la proposta de concessió o denegació d'ajudes al seu president, que les resoldrà.

  Recursos que procedixen contra la resolució

  S'hi podrà interposar un recurs contenciós administratiu davant dels jutjats contenciosos administratius de València, dins del termini de dos mesos, comptats des de l'endemà de la seua publicació i, potestativament, s'hi podrà interposar un recurs de reposició davant del president de Turisme Comunitat Valenciana, en el termini d'un mes, a comptar de l'endemà de la seua publicació, tot això de conformitat amb el que estableixen els articles 112, 123 i 124 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, de procediment administratiu comú de les administracions públiques, i els articles 8, 14 i 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

  Inici
 • Com es tramita telemàticament?

  A través de l'enllaç corresponent:

  Tramitar amb certificat electrònic:

  https://www.tramita.gva.es/ctt-att-atr/asistente/iniciarTramite.html?tramite=AVTSUB_AYUDAS&version=1&login=c&idioma=va&idCatGuc=PR&idProcGuc=17966

  Tramitació

  Per a accedir a les notificacions telemàtiques:

  1. Accediu a "La meua àrea personal" en l'enllaç https://www.tramita.gva.es/cdc/login.html?idioma=va

  2. Llegiu la notificació enviada.

  En cas que l'hàgeu d'esmenar, accediu al tràmit genèric d'aportació de documentació d'esmena disponible en l'enllaç: https://www.tramita.gva.es/ctt-att-atr/login.html

  Informació adicional

  Formulari normalitzat de sol·licitud d'ajuda (model annex II de la resolució de 10 de desembre de 2019), omplit a través de l'aplicació disponible en l'enllaç https://formulariosturisme.gva.es i signat electrònicament pel representant legal de l'entitat sol·licitant.

  La presentació de la sol·licitud es realitzarà obligatòriament de forma electrònica, segons estableix per a les persones jurídiques l'article 14.2 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

  Inici
 • Informació complementària

  - ACTUACIONS SUBVENCIONABLES PER AL SUBPROGRAMA 2.1.

  Formaran part del cost subvencionable les despeses que corresponguen a l'obtenció, el manteniment i/o la renovació d'un o diversos certificats reconeguts pel Programa Qualitur de Turisme Comunitat Valenciana, en destinacions, platges, museus o oficines d'informació de la Xarxa Tourist Info.
  Els certificats reconeguts ho han de ser d'acord amb els previstos pel Programa Qualitur, i concretament:
  - En gestió de la qualitat:
  * ISO 9001 Sistemes de gestió de la qualitat.
  * Q Qualitat Turística en platges, museus, oficines d'informació turística i/o destinacions turístiques intel·ligents.
  - En gestió ambiental:
  * ISO 14001 Sistemes de gestió ambiental.
  * Reglament EMAS
  En accessibilitat universal:
  * UNE 170001/2 Sistema de gestió de l'accessibilitat.


  - COSTOS SUBVENCIONABLES I NO SUBVENCIONABLES I INTENSITAT DE LES AJUDES
  Vegeu l'ANNEX I de la Resolució de 10 de desembre de 2019, PROGRAMA 2.1 .1.1.2

  CONTROL I INSPECCIÓ

  1. Turisme Comunitat Valenciana podrà, en tot moment, efectuar totes les actuacions de comprovació administrativa, material, de verificació de la inversió o realització de l'actuació objecte d'ajuda que estime necessàries.

  2. El beneficiari i els tercers relacionats amb l'objecte de l'ajuda o la seua justificació estaran, així mateix, obligats a sotmetre's a les actuacions de comprovació i de control financer dels òrgans de fiscalització de la Generalitat en relació amb les ajudes concedides.

  3. La comprovació material de l'execució efectiva de l'activitat subvencionada o del compliment de la finalitat s'ha de fer per mitjà del pla de control corresponent que desenvolupe Turisme Comunitat Valenciana, en el qual s'ha d'indicar si l'obligació de comprovació afecta la totalitat de les ajudes o bé una mostra de les concedides i, en aquest últim cas, la forma de selecció adient.

  PUBLICITAT

  1. Turisme Comunitat Valenciana remet a la Base de dades nacional de subvencions, que opera com a sistema nacional de publicitat de subvencions, la informació sobre les subvencions concedides amb la indicació de la convocatòria, el programa i el crèdit pressupostari al qual s'imputen, el beneficiari, la quantitat concedida i l'objectiu o la finalitat de la subvenció, amb l'expressió dels diferents programes o projectes subvencionats.

  2. En l'enllaç web següent: http://www.turisme.gva.es/opencms/opencms/turisme/es/contents/conselleria/transparencia/subven_ayudas_concedidas es publicarà la informació de les subvencions concedides amb la indicació de l'import, l'objectiu o la finalitat i les persones o les entitats beneficiàries.

  3. El beneficiari ha de donar l'adequada publicitat al caràcter públic del finançament de l'actuació subvencionada, per la qual cosa en totes les actuacions que resulten beneficiàries de les ajudes convocades, mitjançant la RESOLUCIÓ de 10 de desembre de 2019, ha de figurar el distintiu en què es faça constar que el projecte ha comptat amb la col·laboració de Turisme Comunitat Valenciana, disponible en l'adreça d'Internet: http://www.turisme.gva.es/opencms/opencms/turisme/va/contents/subvencion/distintivos.html

  Criteris de valoració

  Les ajudes es concediran en règim de concurrència competitiva, de conformitat amb els criteris de valoració que es detallen a continuació, i sempre que hi haja disponibilitat pressupostària adequada i suficient. La puntuació màxima total que es pot aconseguir per projecte és de 20 punts.

  - Criteris generals de valoració de sol·licituds: es podrà obtindre una puntuació màxima de 10 punts. (Vegeu l'article 11.1 Criteris de valoració de sol·licituds de la Resolució de 10 de desembre de 2019).

  - Criteris socials: màxim de 2 punts. (Vegeu l'article 11.3 Criteris de valoració de sol·licituds de la Resolució de 10 de desembre de 2019).

  - Criteris específics per al subprograma 2.1:

  S'hi assignarà una puntuació màxima de 8 punts. Vegeu l'ANNEX I de la Resolució de 10 de desembre de 2019, subprograma 2.1.: Certificació de recursos, serveis i/o destinacions turístiques.

  Obligacions

  - Els beneficiaris de les ajudes a què es refereix la resolució de 10 de desembre de 2019 estan obligats a complir amb totes les obligacions que estableix la Llei 38/2003, de 17 de novembre, i, entre aquestes, les assenyalades en els articles 13 i 14, en el Decret 4/2017, de 31 de març, així com en qualsevol altra disposició en vigor aplicable a aquestes ajudes.

  Així mateix, han de respectar la normativa mediambiental vigent, de manera que s'assegure el desenvolupament dels objectius del projecte subvencionat dins d'un marc de desenvolupament sostenible i del foment de la protecció i millora del medi ambient, tal com recull l'article 11 del Tractat de funcionament de la Unió Europea. Especialment, el projecte objecte d'ajuda s'ha de sotmetre al procediment d'avaluació d'impacte ambiental (AIA) en els supòsits recollits en la Llei 21/2013, de 9 de desembre, d'avaluació ambiental (BOE núm. 296, d'11.12.2013) i en el Decret 162/1990, de 15 d'octubre, pel qual s'aprova el Reglament per a l'execució de la Llei 2/1989, de 3 de març, d'impacte ambiental de la Comunitat Valenciana (DOCV núm. 1412, de 30 d'octubre de 1990). Així mateix, ha de complir, si és el cas, les obligacions establides en la Llei 6/2014, de 25 de juliol, de la Generalitat, de prevenció, qualitat i control ambiental d'activitats a la Comunitat Valenciana (DOCV núm. 7329, de 31.07.2014).

  - Han de conservar els documents originals justificatius relacionats amb els projectes subvencionats o les còpies certificades conformes als originals mentre puguen ser objecte de les actuacions de comprovació i control.

  - L'incompliment de qualsevol d'aquestes obligacions podrà donar lloc a la pèrdua del dret al cobrament i, si escau, al reintegrament de les ajudes percebudes i a l'exigència de l'interés de demora des del moment del pagament de la subvenció.

  El beneficiari ha de donar l'adequada publicitat al caràcter públic del finançament de l'actuació subvencionada, per la qual cosa en totes les actuacions que resulten beneficiàries de les ajudes convocades, mitjançant la RESOLUCIÓ de 10 de desembre de 2019, ha de figurar el distintiu en què es faça constar que el projecte ha comptat amb la col·laboració de Turisme Comunitat Valenciana, disponible en l'adreça d'Internet: http://www.turisme.gva.es/opencms/opencms/turisme/va/contents/subvencion/distintivos.html.

  - El beneficiari i els tercers relacionats amb l'objecte de l'ajuda o la seua justificació estaran, així mateix, obligats a sotmetre's a les actuacions de comprovació i de control financer dels òrgans de fiscalització de la Generalitat en relació amb les ajudes concedides.

  Enllaços

  Aportació de documentació per a l'esmena d'un expedient existent en l'Agència Valenciana del Turisme d'ajudes o subvencions.

  Inici
 • Fonts jurídiques i/o documentals

  Normativa

  - Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions (BOE núm. 276, de 18/11/03).
  - Decret 165/2010, de 8 d'octubre, del Consell, per la qual s'estableixen mesures de simplificació i de reducció de càrregues administratives en els procediments gestionats per l'Administració de la Generalitat i el seu sector públic (DOCV núm. 6376, de 14/10/2010).
  - Llei 1/2015, de 6 de febrer, de la Generalitat, d'Hisenda Pública, del sector públic instrumental i de subvencions. (DOCV núm. 7464, de 12/02/2015).
  - Decret 4/2017, de 31 de març, del president de la Generalitat, pel qual s'aproven les bases reguladores de les ajudes dirigides al sector turístic de la Comunitat Valenciana. (DOGV núm. 8014, de 04.04.2017).
  - Resolució 10 de desembre de 2019, del president de Turisme Comunitat Valenciana, per la qual es convoquen les ajudes a entitats locals per a l'any 2020 dirigides a la millora i la competitivitat dels recursos i destinacions turístiques de la Comunitat Valenciana. (DOGV núm. 8700, de 18.12.2019)
  - Extracte de la Resolució 10 de desembre de 2019, del president de Turisme Comunitat Valenciana, per la qual es convoquen les ajudes a entitats locals per a l'any 2020 de Turisme Comunitat Valenciana, dirigides a la millora i la competitivitat dels recursos i les destinacions turístiques de la Comunitat Valenciana. (DOGV núm. 8700, de 18.12.2019)
  - Resolució de 25 de maig de 2020, del president de Turisme Comunitat Valenciana, sobre continuació de determinats procediments indispensables per al funcionament bàsic dels serveis i la protecció de l'interés general, en aplicació de la disposició addicional tercera del Reial Decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es declara l'estat d'alarma per a la gestió de la situació de crisi sanità-ria ocasionada per la Covid-19. (DOGV nº881 de 27.05.2020)
  -
  Resolució de 14 de setembre de 2020, del president de Turisme Comunitat Valenciana, de denegació d'ajudes 2020 a les entitats locals de la Comunitat Valenciana dirigides a la millora i la competivitat dels recursos i destinacions turístiques de la Comunitat Valenciana. (DOGV núm. 8908 de 18.09.2020).

  Llista de normativa

  Vegeu la Llei 38/2003, general de subvencions.

  Vegeu el Decret 165/2010, de 8 d'octubre.

  Vegeu la Llei 1/2015, de 6 de febrer.

  Vegeu el Decret 4/2017, de 31 de març.

  Vegeu l'extracte de la Resolució 19 de desembre de 2018.

  Vegeu la Resolució de 19 de desembre de 2018.

  Vegeu Resolució de 4 de febrer de 2019,

  Vegeu Extracte de la Resolució de 4 de febrer de 2019,

  Vegeu la Resolució de 10 de desembre de 2019.

  Vegeu l'extracte de la Resolució 10 de desembre de 2019.

  Vegeu Resolució de 25 de maig de 2020,

  Vegeu Resolució de 14 de setembre de 2020,

  Llistat de seguiment

  Guia per a tramitar les sol·licituds d'ajudes de Turisme 2020

  Preguntes freqüents (FAQ) referents a la TRAMITACIÓ ELECTRÒNICA de les sol·licituds d'ajudes 2019 de Turisme Comunitat Valenciana.

  Enllaç a l'aplicació informática formularisturisme

  Inici

 • La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.

  La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.