Detall de Procediment

Programa 2. Impuls a esdeveniments musicals, esportius, gastronòmics i culturals d'impacte turístic

Codi SIA:: 212051
Codi GVA:: 17968
Organisme: TURISME COMUNITAT VALENCIANA
Termini de sol·licitud: OBERT
(13-05-2024
27-05-2024)
  • Informació bàsica

  • Formularis

  • Sol·licitud

  • Tramitació

  • Resolució

  • Justificació

  • Esmena

Mostrar tot

Ocultar tot

Informació bàsica

Què és i per a què serveix?

Incentivar la promoció turística durant l'any 2024 d'esdeveniments musicals, esportius, gastronòmic i culturals que se celebren en la Comunitat Valenciana i que tinguen impacte directe generant fluxos de demanda cap al nostre destí, així com afavorir la desestacionalització de l'activitat turística.

Observacions

Observacions

ACTUACIONS SUBVENCIONABLES Les ajudes aniran destinades exclusivament a finançar la promoció i la difusió de l'esdeveniment subvencionat en els mercats nacionals i internacionals, amb l'objectiu que tinga capacitat d'atracció del turisme, vinculant l'actuació necessàriament amb la promoció i la difusió de l'oferta turística de la Comunitat Valenciana. 1. Cada sol·licitant podrà presentar una única sol·licitud per a un únic esdeveniment, d'entre els que es relacionen a continuació: a) Activitats musicals d'impacte turístic de caràcter nacional i internacional. b) Campionats, proves i concentracions esportives d'impacte turístic de caràcter nacional i internacional. c) Activitats culturals d'impacte turístic de caràcter nacional i internacional, vinculades a: - La gastronomia, l'enologia o una combinació d'ambdues. - Les festes d'interés turístic d'àmbit, almenys, provincial. - El teatre, el cinema, la dansa o altres manifestacions artístiques i escèniques. 2. Els sol·licitants hauran d'acreditar que les actuacions a realitzar estan dissenyades per a l'atracció del turisme de caràcter nacional i internacional a la Comunitat Valenciana. 3. El projecte a subvencionar haurà de realitzar-se entre l'1 de gener i el 31 de desembre de 2024. COSTOS SUBVENCIONABLES I INTENSITAT DE LES AJUDES (Veure detall en l'Annex I de la resolució de convocatòria d'estes ajudes per al Programa 2, apartat 4) PUBLICITAT DE LES AJUDES S'estarà al que es disposa en l'article 15. Publicitat de les ajudes de la resolució de convocatòria d'estes ajudes. A més de complir el que s'establix en l'apartat 4 de l'Article 14. Obligacions de les persones o entitats beneficiàries de la resolució de convocatòria d'estes ajudes. L'entitat beneficiària haurà de donar l'adequada publicitat al caràcter públic del finançament del projecte objecte de subvenció, havent de figurar el distintiu de Turisme Comunitat Valenciana i fent constar en este que s'ha comptat amb la col·laboració econòmica de l'entitat. L'accés a la pàgina web de descàrrega del distintiu de Turisme Comunitat Valenciana es troba disponible en enllaços relacionats. La Generalitat posa a la disposició de les entitats privades que han rebut alguna ajuda o subvenció pública perquè complisquen amb l'obligació de publicitat activa la plataforma TEP - Transparència Entitats Privades, més informació en l'enllaç: https://gvaoberta.gva.es/va/tep CONTROL I INSPECCIÓ Conforme al que es disposa en l'article 18. Control i inspecció de la de la resolució de convocatòria d'estes ajudes.

Requisits

Requisits

En general, cada sol·licitant només podrà presentar una única sol·licitud, a un dels dos programes d'incentius que figuren en l'annex I de la resolució de convocatòria d'estes ajudes. Els requisits s'han de complir conforme al que es disposa en l'article 4. Persones i entitats beneficiàries i requisits de les despeses objecte de subvenció de la resolució de convocatòria d'estes ajudes.

Qui pot sol·licitar-ho?

Qui pot sol·licitar-ho?

1. Empreses, associacions, federacions o fundacions organitzadores d'esdeveniments esportius, gastronòmic i culturals que se celebren durant 2024 i que evidencien el seu impacte en la promoció turística de la Comunitat Valenciana a través de l'atracció de turisme de manera específica. 2. Empreses i associacions organitzadores d'esdeveniments musicals amb evidències específiques d'atracció turística cap a la Comunitat Valenciana en 2024, i que estiguen adherides al sistema de marca “Mediterrani Musix”, abans de la data de publicació de la resolució de convocatòria d'estes ajudes en el DOGV.

Normativa del procediment

Normativa del procediment

Preguntes freqüents

Preguntes freqüents

PREGUNTES FREQÜENTS REFERIDES A LES AJUDES PER A L'ANY 2024 DIRIGIDES A EMPRESES, ASSOCIACIONS, FEDERACIONS I FUNDACIONS, PER A MILLORAR EL POSICIONAMENT DEL SECTOR TURÍSTIC DE LA COMUNITAT VALENCIANA

Dubtes sobre la tramitació

Dubtes sobre la tramitació

Termini

Termini

El termini de presentació de sol·licituds s'iniciarà a les 9.00:00 hores del dia 13 de maig de 2024, finalitzant a les 14.00:00 hores del dia 27 de maig de 2024 (hora oficial peninsular espanyola).

Formularis documentació

La presentació de sol·licituds per a optar a les ajudes convocades mitjançant la resolució de 30 d'abril implica l'acceptació expressa i formal de les bases de la convocatòria, havent-se d'aportar per via electrònica la següent documentació d'ús obligatori: FASE DE SOL·LICITUD 1. Documentació amb caràcter general relacionada en l'article 8 de la resolució de convocatòria d'estes ajudes. 1.1 Formularis obligatoris que es generen en l'aplicació formulariosturisme, en l'enllaç: https://formulariosturisme.gva.es/formulariosweb/ayudas • Formulari normalitzat de sol·licitud d'ajudes emplenat i firmat electrònicament pel representant legal de l'entitat. • Formulari normalitzat de Declaració responsable emplenat i firmat electrònicament pel representant legal de l'entitat. • Qüestionari normalitzat emplenat i firmat electrònicament pel representant legal de l'entitat. La persona o entitat sol·licitant haurà d'aportar la documentació que permeta acreditar el compliment dels criteris, excepte en aquells la valoració dels quals es realitzarà d'ofici per Turisme Comunitat Valenciana i per als quals no s'haurà d'aportar cap documentació. Si la persona o entitat sol·licitant no emplenara algun dels criteris en el qüestionari o aportara la documentació fora del termini de presentació de sol·licituds, s'assignarà zero punts a estos criteris de valoració de sol·licituds. 2. Documents tipus en format doc • Memòria descriptiva i pressupost del projecte objecte de subvenció, a emplenar amb la documentació i informació descrita en el document tipus disponible en els enllaços relacionats d'este mateix tràmit. El document tipus ha de contindre el requerit en els punts 1 i 2 de l'apartat e) Memòria descriptiva i pressupost del projecte objecte de subvenció de l'Article 8. Documentació a aportar amb la sol·licitud, de la resolució de convocatòria d'estes ajudes. 3. Formularis en pdf que cal descarregar, emplenar i firmar electrònicament pel representant legal de l'entitat sol·licitant • Formulari de domiciliació bancària En cas que el compte bancari designat estiga ja donada d'alta en Turisme, s'hauran de confirmar les dades d'esta en l'imprés de declaració responsable referit en l'apartat 1.1.

Presentació

Presentació

Telemàtica
L'accés a la tramitació electrònica pot fer-se: -Des de la Seu Electrònica de la Generalitat en l'enllaç web: https://sede.gva.es -En l'enllaç SOL·LICITUD PRESENTACIÓ AUTENTICADA d'este mateix tràmit. -En l'enllaç habilitat a este efecte en l'enllaç web: https://formulariosturisme.gva.es/formulariosweb/ayudas La persona sol·licitant trobarà les instruccions per a realitzar la tramitació electrònica de la seua sol·licitud d'ajudes en enllaços relacionats d'este mateix tràmit. La presentació telemàtica requerirà que la persona sol·licitant dispose de firma electrònica avançada, utilitzant qualsevol dels sistemes de firma electrònica admesos en la Seu electrònica de la Generalitat. La presentació del formulari de sol·licitud i de la documentació a aportar per a l'obtenció de l'ajuda es realitzarà a través del tràmit telemàtic habilitat per Turisme Comunitat Valenciana a este efecte. Qualsevol sol·licitud presentada seguint una altra via diferent de presentació a l'establida, incorrerà en causa d'inadmissió. El sistema NO permetrà pujar documentació a la plataforma de tramitació, ni descarregar ni emplenar cap dels formularis obligatoris que es generen en formulariosturisme fora del circuit previst. Per a accedir a les notificacions telemàtiques: 1. Accedir a CARPETA CIUDADADANA de GVA en l'enllaç web: https://www.tramita.gva.es/cdc/login.html?idioma=va 2. Llegir la notificació enviada. 3. En https://formulariosturisme.gva.es , seleccionar AJUDES i en l'apartat d'enllaços d'interés estan els accessos tant al tràmit d'aportació com al tràmit de justificació.

Procés de tramitació

Procés de tramitació

Conforme al que es disposa en l'Article 11. Tramitació de sol·licituds de la Resolució de convocatòria d'estes ajudes

Criteris de valoració

Criteris de valoració

El règim de concessió i criteris de valoració de sol·licituds és conforme al que es disposa en l'Article 10. Règim de concessió i criteris de valoració de sol·licituds per al PROGRAMA 2. Les ajudes es concediran en règim de concurrència competitiva, de conformitat amb els criteris de valoració i mentres existisca disponibilitat pressupostària adequada i suficient. Sent la puntuació màxima per projecte de 20 punts. - CRITERIS GENERALS DE VALORACIÓ DE SOL·LICITUDS Es podrà obtindre una puntuació màxima de 8 punts, segons allò que s'ha fixat en l'apartat 1. de l'article 10. Règim de concessió i criteris de valoració de sol·licituds de la resolució de convocatòria d'estes ajudes. - CRITERIS ESPECÍFICS, relacionats amb l'interés turístic i grau de desenvolupament del projecte presentat, es podrà obtindre una puntuació màxima de 8 punts, que es valoraran en funció dels criteris específics per al PROGRAMA 2 segons allò que s'ha fixat en l'apartat 2.2. de l'article 10. Règim de concessió i criteris de valoració de sol·licituds de la resolució de convocatòria d'estes ajudes. - CRITERIS DE RESPONSABILITAT SOCIAL, fins a 4 punts, segons allò que s'ha fixat en l'apartat 3. de l'article 10. Règim de concessió i criteris de valoració de sol·licituds de la resolució de convocatòria d'estes ajudes.

Òrgans de tramitació

Òrgans de tramitació

Servei d'Ajudes de l'Àrea de Competitivitat Turística.

Obligacions

Obligacions

Segons el que s'establix en l'Article 14. Obligacions de les persones o entitats beneficiàries. Les persones o entitats beneficiàries de les ajudes hauran de complir totes les obligacions establides en les bases reguladores, en la resolució de convocatòria d'estes ajudes, així com en la resta de normativa vigent d'aplicació. A destacar: - Hauran de notificar a Turisme Comunitat Valenciana qualsevol modificació que es produïsca en el projecte/esdeveniment objecte de subvenció durant la tramitació de l'expedient administratiu. - Deuran així mateix conservar els documents originals justificatius relacionats a les despeses corrents subvencionades o còpies certificades conformes amb els originals mentres puguen ser objecte de les actuacions de comprovació per part de Turisme Comunitat Valenciana. - L'incompliment de qualsevol d'estes obligacions podrà donar lloc a la pèrdua del dret al cobrament i, si és el cas, al reintegrament de les ajudes percebudes i a l'exigència de l'interés de demora des del moment del pagament de la subvenció.

Quantia i cobrament

Quantia i cobrament

INTENSITAT DE LES AJUDES L'import màxim d'ajuda global per persona o entitat beneficiària dels programes de la resolució de convocatòria d'estes ajudes serà de 90.000 euros. La quantia de la subvenció serà la quantitat que resulte d'aplicar una intensitat d'ajuda (%) del 70% sobre el cost subvencionable. La quantia de la subvenció serà la quantitat que resulte d'aplicar una intensitat (%) de fins al 60% sobre el cost subvencionable, no contemplant-se ajudes per a esdeveniments el cost subvencionable dels quals siga inferior a 10.000 euros. Les sol·licituds el pressupost subvencionable de les quals, no aconseguisca este import mínim, seran directament desestimades. PROCEDIMENT DE PAGAMENT DE LES AJUDES, PÈRDUA DEL DRET AL COBRAMENT I REINTEGRAMENT DE LES AJUDES. Conforme al que es disposa en l'Article 17. Tramitació de sol·licituds de la resolució de convocatòria d'estes ajudes.

Termini màxim

Termini màxim

D'acord amb el que s'establix en l'article 25.4 de la LGS, el termini màxim per a resoldre i notificar la resolució serà de sis mesos des de la publicació de la convocatòria en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana. La justificació de l'ajuda s'efectuarà en el termini que s'establisca en la resolució de concessió, termini que en cap cas serà posterior al 15 de desembre de 2024. Queden exceptuades aquelles ajudes acollides al Programa 2 que tinga lloc amb posterioritat a esta data, sent en este cas el termini de presentació de la documentació justificativa de 15 dies hàbils a comptar des de la data de finalització de l'esdeveniment objecte de subvenció.

Òrgans resolució

Òrgans resolució

La persona titular de la direcció de Turisme Comunitat Valenciana elevarà la proposta de concessió o denegació d'ajudes a la persona titular de la presidència de l'entitat, que les resoldrà.

Efecte silenci

Efecte silenci

Desestimatori

Recurs que procedeix contra la resolució

Recurs que procedeix contra la resolució

Potestatiu de reposició / Contenciós-administratiu

Esgota via administrativa

Esgota via administrativa

Termini justificació:
fins a: 11-12-2023

Què és i per a què serveix?

Què és i per a què serveix?

Després de la publicació de la Resolució de 29 de novembre de 2023, de la presidenta de Turisme Comunitat Valenciana, d'ampliació de termini per a resoldre els expedients d'ajudes derivats de la convocatòria d'ajudes previstes en la Resolució de 5 de maig de 2023, del president de Turisme Comunitat Valenciana, per la qual es convoquen les ajudes d'impuls a la competitivitat turística per a l'any 2023, s'amplia el termini per a la justificació de l'ajuda fins al 19 de gener de 2024, modificant en eixe sentit l'article 15.3.9 de la citada resolució de convocatòria. No obstant això, les activitats hauran d'haver-se realitzat, facturat i pagat l'any 2023. La justificació de l'ajuda s'efectuarà en el termini que s'establisca en la resolució de concessió

Què és i per a què serveix?

Què és i per a què serveix

Conforme a l'estipulat en l'Article 9.- Requeriment d'esmena de documentació de la resolució de convocatòria d'estes ajudes.