Detall de Procediment

Programa 2. Impuls a esdeveniments musicals, esportius i culturals d'impacte turístic.

Codi SIA: 212051
Codi GUC: 17968
Organisme: TURISME COMUNITAT VALENCIANA
Termini de sol·licitud: TANCAT
(15-05-2023
02-06-2023)
  • Informació bàsica

  • Formularis

  • Sol·licitud

  • Tramitació

  • Resolució

  • Esmena

Mostrar tot

Ocultar tot

Informació bàsica

Què és i per a què serveix?

Incentivar la realització durant l'any 2023 d'esdeveniments musicals, esportius i culturals a la Comunitat Valenciana que tinguen impacte turístic i generen fluxos de demanda cap a la nostra destinació, així com la desestacionalització de l'activitat turística.

Observacions

1. Cada sol·licitant podrà presentar una única sol·licitud per a un únic esdeveniment d’entre els que s’indiquen a continuació: a) Activitats musicals d'impacte turístic. b) Campionats, proves i concentracions esportives d’impacte turístic. c) Activitats culturals d'impacte turístic vinculades a: – La gastronomia, l'enologia o una combinació de les dues – Les festes d'interés turístic d'àmbit, almenys, provincial – El teatre, el cinema, la dansa o altres manifestacions artístiques o escèniques 2. Les ajudes es destinaran a finançar la promoció i la difusió de l’esdeveniment subvencionat en mercats nacionals i internacionals, que es vincularà necessàriament amb la promoció i difusió de l’oferta turística de la Comunitat Valenciana. COSTOS SUBVENCIONABLES I INTENSITAT DE LES AJUDES (Vegeu el detall en l'annex I de la resolució de convocatòria d'aquestes ajudes per al programa 2, apartat 4) PUBLICITAT DE LES AJUDES 1. Turisme Comunitat Valenciana remetrà a la Base de dades nacional de subvencions, base de dades que opera com a sistema nacional de publicitat de subvencions, la informació sobre les subvencions concedides amb indicació de la convocatòria, el programa i crèdit pressupostari al qual s'imputen, la persona o entitat beneficiària, la quantitat concedida i l’objectiu o la finalitat de la subvenció. 2. Turisme Comunitat Valenciana publicarà en la seua pàgina web, així com a través del Portal de transparència de la Generalitat, informació de les subvencions concedides amb indicació de la persona o l’entitat beneficiària, l'import, intensitat (%) de l'ajuda i la finalitat d'aquesta. 3. L'entitat beneficiària ha de donar l'adequada publicitat al caràcter públic del finançament del projecte objecte de subvenció, per a la qual cosa ha de figurar el distintiu de Turisme Comunitat Valenciana i s’ha de fer constar en aquest que s'ha comptat amb la col·laboració econòmica de l'entitat. El distintiu esmentat es troba disponible en l'enllaç web: https://www.turisme.gva.es/opencms/opencms/turisme/va/contents/subvencion/distintivos.html CONTROL I INSPECCIÓ 1. Turisme Comunitat Valenciana podrà, en tot moment, efectuar totes les actuacions de comprovació administrativa, material i de verificació de la correcta execució del projecte/esdeveniment objecte d’ajuda que s’estimen necessàries. 2. La persona o l’entitat beneficiària i els tercers relacionats amb l’objecte de la subvenció o la justificació d’aquesta estan, així mateix, obligats a sotmetre’s a les actuacions de comprovació i de control financer dels òrgans de fiscalització de la Generalitat en relació amb les subvencions o ajudes concedides. 3. La comprovació material de l’efectiva realització de l’activitat subvencionada o del compliment de la finalitat es farà mitjançant el corresponent pla de control que desplegue l’ens públic Turisme Comunitat Valenciana, en el qual s’indicarà si l’obligació de comprovació abasta la totalitat de les ajudes o bé una mostra de les concedides, i, en aquest últim cas, la seua forma de selecció. Per a això, Turisme podrà comptar, a l'efecte de comprovació, amb la col·laboració dels departaments de l'Administració de la Generalitat que tinguen atribuïda la competència en les matèries relatives als criteris de valoració de sol·licituds que estableix l'apartat 3, Criteris de responsabilitat social, de l'article 10 de la resolució de convocatòria d'aquestes ajudes.

Requisits

Conforme al que s'estableix en l'article 4 de la Resolució de 5 de maig de 2023, del president de Turisme Comunitat Valenciana, per la qual es convoquen les ajudes d'impuls a la competitivitat turística per a l'any 2023.

Qui pot sol·licitar-ho?

1. Les empreses turístiques, qualsevol que siga la seua naturalesa jurídica, incloses les comunitats de béns i les societats civils, que estiguen inscrites en el Registre de Turisme de la Comunitat Valenciana a data d'inici del termini de presentació de sol·licituds establit en l'article 6.1 de la resolució de convocatòria d'estes ajudes, formen part d'algun dels següents col·lectius: a) Titulars d'establiments d'allotjament turístic inscrits en el Registre de Turisme de la Comunitat Valenciana. Es consideraran beneficiàries les persones físiques o jurídiques propietàries o explotadores d'establiments hotelers, càmpings, blocs i conjunts d'apartaments turístics, empreses gestores d'habitatges d'ús turístic i allotjaments rurals de la Comunitat Valenciana. b) Titulars d'agències de viatges inscrites en el Registre de Turisme de la Comunitat Valenciana. c) Empreses de turisme actiu inscrites en el Registre de Turisme de la Comunitat Valenciana. 2. Empreses, qualsevol que siga la seua naturalesa jurídica, incloses les comunitats de béns i les societats civils, que a data d'inici del termini de presentació de sol·licituds establit en l'article 6.1 de la resolució de convocatòria d'estes ajudes, estiguen adherides a algun dels següents Programes: - CREATURISME - L'EXQUISIT MEDITERRANI. O bé disposen, a data d'inici del termini de presentació de sol·licituds establit en l'article 6.1 de la resolució de convocatòria d'estes ajudes, del distintiu “Compromís amb la Qualitat Turística” per la seua participació en el Programa: - SICTED CV

Normativa del procediment

Termini

El termini de presentació de sol·licituds s’iniciarà a les 09.00 hores del 15 de maig de 2023 i finalitzarà a les 23.59.:59 hores (hora oficial peninsular espanyola) del 2 de juny de 2023.

Documentació

Una vegada tots els formularis ja estiguen emplenats i signats juntament amb la documentació requerida, es podrà presentar per mitjans electrònics mitjançant l'apartat de SOL·LICITUD PRESENTACIÓ AUTENTICADA d'aquest mateix tràmit o en l'enllaç habilitat a aquest efecte en l'aplicació disponible en l'enllaç web: https://formulariosturisme.gva.es FASE DE SOL·LICITUD 1. Documentació amb caràcter general relacionada en l'article 8 de la Resolució de 5 de maig de 2023, del president de Turisme Comunitat Valenciana, per la qual es convoquen les ajudes d'impuls a la competitivitat turística per a l'any 2023, a saber: 1.1 Formularis obligatoris que es generen en l'aplicació disponible en l'enllaç web https://formulariosturisme.gva.es: - Formulari normalitzat de sol·licitud d'ajudes emplenat en l'aplicació disponible en l'enllaç web https://formulariosturisme.gva.es/formulariosweb/25145, i signat electrònicament pel representant legal de la persona o entitat sol·licitant. - Formulari normalitzat de Declaració responsable emplenat en l'aplicació disponible en l'enllaç web https://formulariosturisme.gva.es/formulariosweb/25112, i signat electrònicament pel representant legal de l'entitat sol·licitant. - Qüestionari normalitzat, segons imprés disponible en l'aplicació disponible en l'enllaç web https://formulariosturisme.gva.es/formulariosweb/st25163, degudament emplenat i signat electrònicament pel representant legal de la persona o entitat sol·licitant, així com la documentació probatòria relativa als criteris de valoració corresponents al programa per al qual se sol·licite ajuda. 2. Documentació específica que s'ha d'aportar per al PROGRAMA 2: - Memòria tècnica d'execució del projecte que continga la documentació i informació descrita en el document tipus denominat “Memòria descriptiva i pressupost del projecte o esdeveniment”, redactat segons el document guia que està disponible en la llista de seguiment d'aquest mateix tràmit i també en l'aplicació disponible en l'enllaç web https://formulariosturisme.gva.es/formulariosweb/ayudas 3. Formulari en format pdf que cal descarregar, emplenar, signar mitjançant mitjans electrònics, disponible en el següent enllaç web:

Presentació

Telemàtica
La presentació de la sol·licitud i de la documentació a aportar amb aquesta per a l'obtenció de l'ajuda es realitzarà obligatòriament de manera electrònica. L'accés a la tramitació electrònica pot fer-se: -Des de la Seu Electrònica de la Generalitat en l'enllaç web Generalitat https://sede.gva.es/va/ -En l'enllaç SOL·LICITUD PRESENTACIÓ AUTENTICADA que apareix en el tràmit de la Guia Prop corresponent a cadascun dels programes d'ajudes que es recullen en l'ANNEX I de la Resolució de 5 de maig de 2023, del president de Turisme Comunitat Valenciana, per la qual es convoquen les ajudes d'impuls a la competitivitat turística per a l'any 2023, - A més en l'aplicació disponible en l'enllaç web https://formulariosturisme.gva.es també hi ha un enllaç a la tramitació electrònica del Programa 2. La persona sol·licitant trobarà les instruccions per a realitzar la tramitació electrònica de la seua sol·licitud d'ajudes, en l'aplicació disponible en l'enllaç web https://www.turisme.gva.es/va/faqayudas. La presentació telemàtica requerirà que el sol·licitant dispose de signatura electrònica avançada, utilitzant qualsevol dels sistemes de signatura electrònica admesos en la Seu electrònica de la Generalitat. El sistema NO permetrà pujar documentació a la plataforma de tramitació, ni descarregar ni emplenar cap dels formularis obligatoris que es generen en formulariosturisme fora del circuit previst. Per a accedir a les notificacions telemàtiques: 1. Accedir a CARPETA CIUDADADANA de GVA en l'enllaç https://www.tramita.gva.es/cdc/login.html?idioma=ca 2. Llegir la notificació enviada. 3. En https://formulariosturisme.gva.es seleccionar AJUDES i en l'apartat d'enllaços d'interés estan els accessos tant al tràmit d'aportació com al tràmit de justificació.

On consultar dubtes sobre el tràmit

Procés de tramitació

Conforme al que es disposa en l'Article 11. Tramitació de sol·licituds de la Resolució de 5 de maig de 2023, del president de Turisme Comunitat Valenciana, per la qual es convoquen les ajudes d'impuls a la competitivitat turística per a l'any 2023.

Criteris de valoració

Les ajudes es concediran en règim de concurrència competitiva, de conformitat amb els criteris de valoració, i sempre que hi haja disponibilitat pressupostària adequada i suficient. La puntuació màxima per projecte és de 20 punts. CRITERIS GENERALS Es podrà obtindre una puntuació màxima de 10 punts, segons el que s'ha fixat en l'article 10. Règim de concessió i criteris de valoració de sol·licituds de la resolució de convocatòria d'aquestes ajudes. - - CRITERIS ESPECÍFICS, relacionats amb l'interés turístic i grau de desenvolupament del projecte presentat; es podrà obtindre una puntuació màxima de 8 punts, que es valoraran en funció dels criteris específics per al PROGRAMA 2 que recull l'annex I punt 6. Criteris d'interés turístic i grau de desenvolupament de l'esdeveniment de la resolució de convocatòria d'aquestes ajudes. CRITERIS DE RESPONSABILITAT SOCIAL (en matèria de qualitat laboral): fins a 4 punts, segons el que s'ha fixat en l'article 10.3, Règim de concessió i criteris de valoració de sol·licituds, de la resolució de convocatòria d'aquestes ajudes.

òrgans de tramitació

Servei d'Ajudes de l'Àrea de Competitivitat Turística.

Obligacions

1. Les persones o entitats beneficiàries de les ajudes a què es refereix la present resolució estan obligades a complir amb quantes obligacions s'estableixen en la LGS, i entre elles les assenyalades en els articles 13 i 14 d'esta, en el Decret 4/2017, de 31 de març, del president de la Generalitat, pel qual s'aproven les bases reguladores de les ajudes dirigides al turisme de la Comunitat Valenciana, decret modificat pel Decret 6/2023, de 26 d'abril, del president de la Generalitat, així com en la resta de normativa vigent d'aplicació. 2. Hauran de notificar a Turisme Comunitat Valenciana qualsevol modificació que es produïsca en el projecte/esdeveniment objecte de subvenció durant la tramitació de l'expedient administratiu. 3. Deuran així mateix conservar els documents originals justificatius relacionats a les despeses corrents subvencionades o còpies certificades conformes amb els originals en tant puguen ser objecte de les actuacions de comprovació per part de Turisme Comunitat Valenciana. 4. L'incompliment de qualsevol d'estes obligacions podrà donar lloc a la pèrdua del dret al cobrament i, si és el cas, al reintegrament de les ajudes percebudes i a l'exigència de l'interés de demora des del moment del pagament de la subvenció.

Observacions

Podrà interposar-se recurs contenciós administratiu davant els Jutjats contenciosos administratius de València, dins del termini de 2 mesos, comptats des de l'endemà de la seua publicació. No obstant això, i amb caràcter potestatiu, podrà interposar-se recurs de reposició davant l'òrgan que va dictar l'acte en el termini d'un mes a comptar des de l'endemà de la notificació de la resolució corresponent. Tot això de conformitat amb el que s'estableix en els articles 112, 123 i 124 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, i en els articles 8, 14 i 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

Quantia i cobrament

INTENSITAT DE LES AJUDES L'import màxim d'ajuda global per persona o entitat beneficiària dels programes de la resolució de convocatòria d'aquestes ajudes serà de 100.000 euros. La quantia de la subvenció serà la quantitat que resulte d'aplicar una intensitat (%) de fins al 60% sobre el cost subvencionable, no contemplant-se ajudes per a esdeveniments el cost subvencionable dels quals siga inferior a 10.000 euros. PROCEDIMENT DE PAGAMENT DE LES AJUDES, PÈRDUA DEL DRET Al COBRAMENT I REINTEGRAMENT DE LES AJUDES. Conforme al que es disposa en l'Article 16 de la Resolució de 5 de maig de 2023, del president de Turisme Comunitat Valenciana, per la qual es convoquen les ajudes d'impuls a la competitivitat turística per a l'any 2023.

Termini màxim

Després de la publicació de la Resolució de 29 de Novembre de 2023, d'ampliació de termini per a resoldre els expedients d'ajudes derivats de la convocatòria d'ajudes previstes en la Resolució de 5 de maig de 2023, del president de Turisme Comunitat Valenciana, per la qual es convoquen les ajudes d'impuls a la competitivitat turística per a l'any 2023, el termini per a resoldre les sol·licituds s'amplia fins al 19 de desembre de 2023. La justificació de l'ajuda s'efectuarà en el termini que s'establisca en la resolució de concessió, termini que en cap cas serà posterior al 19 de gener de 2024. No obstant això, les activitats hauran d'haver-se realitzat, facturat i pagat l'any 2023.

Òrgans resolució

La persona titular de la direcció de Turisme Comunitat Valenciana elevarà la proposta de concessió o denegació d'ajudes a la persona titular de la presidència de l'entitat, que les resoldrà.

Recurs que procedeix contra la resolució

Altres

Esgota via administrativa

Què és i per a què serveix?

Segons el que estipula l'article 9, Requeriment d'esmena de documentació de la resolució de convocatòria d'aquestes ajudes.