• Estàs en:
 • Inici /
 • Detall de Procediments

Detall de Procediments

 • Què es pot sol·licitar?

  Nom del tràmit

  Ajudes a entitats locals en matèria de comerç i artesania per a l'exercici 2019 (CMPFER). Fires comercials. Comerç.

  Objecte del tràmit

  L'objecte d'aquestes ajudes és atendre les despeses derivades de la realització a la Comunitat Valenciana de certàmens o manifestacions firals com a mitjà de promoció comercial local.

  Inici
 • Qui pot sol·licitar-ho?

  Interessats/Sol·licitants

  Podran ser beneficiàries d'aquestes ajudes les entitats locals de la Comunitat Valenciana.

  Requeriments

  - Les beneficiàries d'estes ajudes hauran de complir els requisits següents:
  a) Estar legalment constituïdes
  b) No estar incursa en les prohibicions per a obtindre la condició de beneficiàriai establides en l'article 13, apartats 2 i 3, de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions i no haver sigut sancionada per resolució administrativa ferma, de conformitat amb el que estableix el títol VI de la Llei 14/2017, de 10 de novembre, de la Generalitat, de memòria democràtica i per a la convivència de la Comunitat Valenciana.
  c) Estar al corrent de les obligacions tributàries (davant de la Generalitat i de l'AEAT) i de Seguretat Social.
  d) No ser deutora de la Generalitat a causa del reintegrament de subvencions.
  e) Aquelles altres que, si és el cas, es determinen en el Capítol corresponent del Títol II de l'Ordre 22/2018.
  - Els beneficiaris hauran de mantindre estos requisits durant l'àmbit temporal de l'ajuda

  Inici
 • Quantia de l'ajuda / Procediment de pagament

  A) ACCIONS SUSCEPTIBLES DE SUPORT I QUANTIA

  1. Es considerarà susceptible de suport L'ORGANITZACIÓ I REALITZACIÓ D'UN CERTAMEN FIRAL. Es consideraran susceptibles de suport les despeses externes en lloguer, muntatge i desmuntatge de les instal·lacions fixes o mòbils necessàries per a la seua celebració, publicitat en mitjans de comunicació (incloent-hi les despeses de disseny, producció i edició), i en retolació, senyalització, megafonia, vigilància, seguretat i neteja directament vinculades a la celebració del certamen.

  El nombre d'expositores dedicades a activitats comercials i artesanes del certamen per al qual se sol.licita suport haurà de suposar almenys el 50 % d'aquests i la subvenció màxima serà del 70 % amb els límits següent per sol·licitant, en funció del nombre d'expositors en l'última edició celebrada del mateix certamen. En cas de celebrar-se per primera vegada, s'aplicarà el mòdul més baix.

  - Fins a 10 expositores: 2.500,00 euros.
  - Des d'11 i fins a 50 expositores: 5.000,00 euros.
  - Des de 51 i fins a 150 expositores: 7.500 euros.
  - A partir de 151 expositores: 10.000,00 euros.

  2. D'acord amb el resolc hutié de la resolució de convocatòria, EN L'EXERCICI 2019 es consideren objecte de suport les actuacions realitzades des de l'1 DE GENER DE 2019 FINS AL 24 DE NOVEMBRE DE 2019. Excepcionalment, podran realitzar-se fins al 15 DE DESEMBRE DE 2019 sempre que quede justificat pel seu caràcter sectorial específic.

  3. La subvenció es calcularà mitjançant l'aplicació del percentatge establit en el capítol corresponent del títol II de l'Ordre 22/2018 o el que corresponga en aplicació del règim de concurrència competitiva (article 12, apartats 1 i 2, de l'Ordre 22/2018), arredonida a l'últim euro sencer.

  4. Amb caràcter general, haurà de tindre's, a més, en consideració el que disposa l'article 4 de l'Ordre 22/2018 (subcontractació, IVA, despeses, etc.).

  B) JUSTIFICACIÓ DE LES DESPESES I LIQUIDACIÓ DE LES AJUDES

  1. La liquidació de les ajudes s'efectuarà una vegada executat el projecte en la seua totalitat o en les fases previstes, d'acord amb el pressupost presentat i en els termes i terminis fixats per a la concessió de l'ajuda, i serà també admissible la realització de pagaments parcials, d'acord amb el que estableixen les resolucions de concessió.

  2. El TERMINI de presentació de documentació per a la liquidació de les ajudes, amb caràcter general, finalitzarà el 31 d'OCTUBRE de cada exercici, llevat que per circumstàncies concurrents es fixe un termini distint en la resolució de convocatòria* o en la resolució de concessió.
  *NOTA: d'acord amb el resolc tercer de la resolució de concessió EN L'EXERCICI 2019 la justificació d'aquestes ajudes es realitzarà FINS AL DIA 29 DE NOVEMBRE DE 2019, excepte aquelles que, per les seues dates de realització, no puga justificar-se en eixe termini i en este cas la justificació es presentarà en els 10 dies naturals següents a la finalització del certamen, i no es podrà en cap cas acceptar després del dia 20 DE DESEMBRE DE 2019.

  3. La documentació a presentar en aquest termini per a la liquidació de les ajudes serà mitjançant COMPTE JUSTIFICATIU, el contingut del qual serà el previst en l'article 15.3 de l'Ordre 22/2018.

  D'acord amb l'article 23.2 d'aquesta ordre, AMB LA JUSTIFICACIÓ, A MÉS, S'APORTARÀ:

  a) Memòria detallada de l'execució de les actuacions i de l'abast dels objectius proposats. Aquesta memòria s'acompanyarà amb la documentació gràfica i altres suports documentals adequats per a acreditar el que s'hi expresse.
  b) Relació d'expositores (raó social, activitat econòmica segons l'IAE o CNAE i domicili social), per al qual se sol.licita suport o de l'última edició..

  4. Sobre la quantitat justificada i aprovada, una vegada verificat el que s'ha presentat pel beneficiari, s'aplicarà el % de suport real concedit ja que es tracta d'ajudes "de minimis", i es proposarà el pagament de la quantitat resultant, sempre que aquesta no siga superior a la concedida.

  C) COMPATIBILITAT D'AJUDES: vegeu el que s'ndica en l'article 8 de l'Ordre 22/2018.

  D) MINORACIÓ, RESOLUCIÓ i REINTEGRAMENT DE L'AJUDA CONCEDIDA: vegeu el que disposa l'article 16 de l'Ordre 22/2018.

  E) PLA DE CONTROL: vegeu el que preveu l'article 14 de l'Ordre 22/2018.

  Inici
 • Quan s'ha de sol·licitar?

  Termini de presentació

  El termini de presentació de sol·licituds serà des de el día 21 de GENER DE 2019 FINS AL DIA 4 DE FEBRER DE
  2019, ambdós inclosos (DOGV núm. 8453, de 28/12/2018).

  Inici
 • Què s'ha de presentar?

  1 - SOL·LICITUD general de subvenció (segons model normalitzat disponible en el mateix tràmit telemàtic) i ANNEX a la mateixa (segons model el normalitzat que figura com a imprés associat a aquest tràmit i també al tràmit telemàtic).

  Per a la presentació telemàtica de la sol·licitud d'ajudes i la resta de documentació requerida, ha d'atendre's el que preveuen l'article 9.2 de l'Ordre 22/2018, en el resol quart de la Resolució de convocatòria i l'apartat d'aquest tràmit denominat 'Com es tramita telemàticament? - Informació de tramitació'.

  2. DOCUMENTACIÓ que ha d'acompanyar-se a la sol·licitud:

  - Els impresos normalitzats de sol·licitud, annexa i resta de models estan disponibles en l'apartat "Impresos associats" d'aquest tràmit de la Guia PROP [localitzable en la pàgina web de la Generalitat (www.gva.es), accedint als apartats - ], a partir de la publicació de la resolució de convocatòria en el "Diari Oficial de la Comunitat Valenciana", o en l'adreça web que s'expresse en aquesta resolució de convocatòria.

  - En cas que els documents exigits que han d'acompanyar la sol·licitud de concessió d'aquestes ajudes ja estiguen en poder de qualsevol òrgan de l'Administració actuant, el sol·licitant podrà al·legar aquest punt, de conformitat amb la legislació vigent de procediment administratiu comú, sempre que es faça constar la data i l'òrgan o dependència en què van ser presentats o, si és el cas, emesos.
  En els supòsits d'impossibilitat material d'obtindre el document, l'òrgan competent podrà requerir al sol·licitant la seua presentació o, a falta d'això, l'acreditació per altres mitjans dels requisits a què es refereix el document.

  - A més de la documentació (general i addicional) requerida, l'Administració podrà demanar a l'entitat sol·licitant l'aportació addicional d'altres documents o dades aclaridores que estime necessaris per a resoldre millor sobre la sol·licitud presentada.

  2.1. DOCUMENTACIÓ GENERAL

  - Les sol·licituds hauran d'anar acompanyades de la documentació general següent:

  a) a.1. Si en la sol·licitud de subvenció s'ha denegat a la conselleria competent en matèria de comerç, consum i artesania l'autorització perquè comprove, de manera directa i per mitjans telemàtics, les dades d'identitat de la persona física que siga el representant de l'entitat sol·licitant que actue en nom seu i representació subscrivint l'esmentada sol·licitud de subvenció, haurà de presentar-se la documentació acreditativa de la identitat d'aquesta persona o persones (DNI, NIE o passaport).
  A més, si de la comprovació efectuada per la conselleria resulta alguna discordança amb les dades facilitades pel mateix interessat, l'òrgan instructor estarà facultat per a realitzar les actuacions procedents per a aclarir-la.

  a.2. Com que el sol·licitant és d'una persona jurídica s'haurà d'aportar, a més, documentació acreditativa i identificativa d'aquesta, consistent en còpia de la targeta d'identificació fiscal, còpia de l'escriptura de constitució/estatuts actualitzada i acreditació de la inscripció en el Registre Mercantil o registre corresponent.
  En cas que esta documentació haja sigut aportada anteriorment i no haja patit cap variació, serà suficient el certificat del secretari de l'entitat acreditatiu del fet que no s'ha produït cap canvi en la documentació identificativa de l'entitat i de la vigència del nomenament del president o de qui tinga la representació en data de la presentació de la sol·licitud.

  b) Memòria (podrà utilitzar-se el model normalitzat inclòs com a imprés associat a aquest tràmit), en la qual s'especifiquen els objectius de la proposta i com es pretén aconseguir-los, així com el programa d'actuació que garantisca la seua execució en l'exercici en què es concedeix la subvenció.

  c) Pressupostos o factures proforma detallats per unitats, que hauran de ser externs al sol·licitant, excepte si aquests són promoguts per les corporacions locals, i en aquest cas podran substituir-se per una memòria valorada de l'actuació a realitzar desglossada per partides i preus unitaris. Per a les despeses de personal serà suficient l'estimació dels costos previstos en l'article 4.1.g de l'Ordre 22/2018 a càrrec del sol·licitant.

  d) Dades de domiciliació bancària:
  - Si el compte bancari no ha sigut utilitzada en les relacions amb aquesta conselleria s'aportarà el "Model de domiciliació bancària" vigent degudament omplit (el model normalitzat actual figura com a imprés associat a aquest tràmit).
  - En qualsevol altre cas, s'indicarà el número de compte anteriorment utilitzat i donat d'alta a aquests efectes. (Aquesta informació es facilitarà en l'apartat corresponent de la sol·licitud de subvenció).

  e) Declaració responsable d'estar al corrent de les seues obligacions amb la Generalitatper reintegrament de subvencions. (Aquesta declaració està inclosa en un dels apartats de l'annex a la sol·licitud de subvenció, que figura com a imprés associat a aquest tràmit.)

  f) Declaració responsable que acredite que el sol·licitant no està incurs en les prohibicions per a obtindre la condició de persona beneficiària establides en l'article 13 de la Llei 38/2003, general de subvencions, compleix amb els requisits exigits en la normativa reguladora, disposa de la documentació que així ho acredita i es compromet a mantindre el seu compliment fins que finalitze el procediment. (Aquesta declaració està inclosa en un dels apartats de l'annex a la sol·licitud de subvenció, que figura com a imprés associat a aquest tràmit.)

  g) Si és el cas, certificat o còpia de l'acte/acord de l'òrgan competent en què s'expresse la voluntat de sol·licitar la subvenció.

  h) Declaració responsable de no haver rebut ni sol·licitat altres subvencions, ajudes, ingressos o recursos per a la mateixa finalitat o, si és el cas, relació d'entitats a les quals s'hagen sol·licitat o de les quals s'hagen obtingut, amb indicació de la quantitat sol·licitada o concedida, data de concessió, si és el cas, i normativa en què s'empara. (Aquesta declaració està inclosa en un dels apartats de la sol·licitud general de subvenció.)

  i) Declaració responsable sobre el compliment de la normativa sobre integració laboral de persones amb discapacitat, quan la sol·licitant de la subvenció exercisca activitat empresarial, en cas contrari, declaració d'estar exempta. En tot cas, s'indicarà el percentatge de persones treballadores amb diversitat o discapacitat en relació amb la seua plantilla, a dia anterior a la publicació de cada convocatòria, o s'inclourà compromís per escrit de contractar un percentatge més alt d'elles durant l'àmbit temporal de l'ajuda. (Aquesta declaració i la resta d'informació estan incloses en un dels apartats de l'annex a la sol·licitud de subvenció, que figura com a imprés associat a aquest tràmit.)

  j) Certificació de la persona titular de tresoreria, secretaria o intervenció de l'entitat sol.licitant sobre el caràcter no compensable o no recuperable de l'IVA suportat en l'actuació per a la qual se sol.licita subvenció, si escau.

  k) Si és el cas, declaració responsable de les ajudes "de minimis" concedides per qualsevol projecte a l'empresa o entitat sol·licitant, inclosos els costos per als quals se sol·licita suport, durant els dos exercicis fiscals anteriors i durant l'exercici fiscal en curs amb indicació d'import, organisme, data de concessió i règim d'ajudes en què s'empara; o si és el cas, declaració de no haver-ne rebut cap. (Aquesta declaració es presentarà segons el model normalitzat inclòs com a imprés associat a aquest tràmit denominat "Declaració d'ajudes 'de minimis'").

  l) Declaració responsable de no haver sigut sancionada per resolució administrativa ferma, conforme al que estableix el títol VI de la Llei 14/2017, de 10 de novembre, de la Generalitat, de memoria democrática i per a la convivència de la Comunitat Valenciana (continguda en l'annex de la sol·licitud de subvenció).

  m) Si es disposa d'aquests, s'aportarà:
  - Documentació que acredite disposar de Pla d'Igualtat, vigent i, si escau, visat pel centre directiu de l'Administració de
  la Generalitat amb competències en materia de dona, i d'haver presentat l'informe anual d'avaluació de resultats davant
  el mateix organisme.
  - Acreditació documental de disposar de certificat, distintiu o reconeixement empresarial en matèria d'Igualtat
  d'Oportunitats entre hòmens i dones, emés per una administració pública.
  - Protocol d'actuació, vigent contra la discriminació i l'assetjament moral, contra l'assetjament sexual i per raó de sexe i
  per a la promoció de la igualtat efectiva de dones i homes.

  n) Si és el cas, documentació acreditativa de les circumstàncies rellevants per a la valoració de l'expedient.

  2.2. DOCUMENTACIÓ ADDICIONAL:

  A més, en el cas d'aquestes ajudes haurà de presentar-se la següent documentació addicional prevista en l'article 23.1 de l'Ordre 22/2018:
  a) Memòria de l'entitat sol·licitant en què es motiven les accions proposades en relació amb els objectius que es pretenen aconseguir i amb expressió dels mitjans personals, materials i tècnics amb què compta per a dur a terme les actuacions plantejades, si és el cas.
  b) Relació d'expositors (raó social, activitat econòmica segons l'IAE i domicili social) del certamen per al qual se sol·licita suport o de la seua última edició.

  Impresos associats

  [ANEXENTE] ANNEX A LA SOL·LICITUD DE SUBVENCIÓ: ENS LOCALS. COMERÇ I ARTESANIA

  [MECMPFER] MEMÒRIA DESCRIPTIVA DE L'ACTUACIÓ (Ens locals): FIRES COMERCIALS (CMPFER)

  [CMPFERFI] DECLARACIÓ RESPONSABLE DE FIRES. FASE D'INICI

  [MINIMIS] DECLARACIÓ D'AJUDES MINIMIS

  MODEL DE DOMICILIACIÓ BANCÀRIA

  Inici
 • Com sol·licitar-ho?

  Passos

  1.- El PROCEDIMENT per a la concessió d'aquestes subvencions es tramitarà en règim de concurrència competitiva, en els termes que preveu l'article 12 de l'Ordre 22/2018.

  2.- ESMENA.
  - Quan la sol·licitud no reunisca els requisits assenyalats en la legislació vigent de procediment administratiu comú, o no s'acompanye la documentació que d'acord amb l'Ordre 22/2018 resulte exigible, es requerirà l'interessat que en el termini de 10 dies esmene la falta o acompanye els documents preceptius, amb indicació que, si no ho fa, es considerarà que desisteix de la seua petició, amb una resolució prèvia que haurà de ser dictada en els termes que preveu la legislació en matèria de procediment administratiu.
  - L'esmena es realitzarà utilitzant el tràmit de la Guia PROP denominat "Aportació de documentació a un expedient obert d'ajudes de la Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball", que és tramitable telemàticament amb certificat digital i pot consultar-se en l'adreça següent: http://www.gva.es/es/inicio/procedimientos?id_proc=15450 (vegeu l'enllaç directe en aquest tràmit).

  3.- La comprovació de l'existència de dades no ajustades a la realitat en qualsevol moment del procés anterior a la concessió podrà comportar que es considere desistida la petició, després d'una resolució que haurà de ser dictada de conformitat amb la legislació vigent de procediment administratiu comú.

  4.- COMISSIÓ QUALIFICADORA.
  Examinades les sol·licituds, aquelles que complisquen i acrediten els requisits d'aquesta ordre seran avaluades per la Comissió Qualificadora fixada en l'article 11.4 de l'Ordre 22/2018, el règim jurídic de la qual serà l'establit per als òrgans col·legiats en la legislació vigent de procediment administratiu comú.

  5.- RESOLUCIÓ.
  - Correspon a la persona titular de la conselleria competent en matèria de comerç, consum i artesania, o òrgan en qui delegue, dictar la resolució de la concessió de les subvencions convocades.
  - El termini màxim per a la resolució i notificació de les sol·licituds que es formulen per a la concessió de les ajudes convocades serà de SIS MESOS comptats des de la data de la finalització del termini de presentació de sol·licituds.
  - Transcorregut el termini sense que haja recaigut una resolució, es considerarà desestimada la sol·licitud de concessió de l'ajuda, en els termes que preveu la legislació vigent de procediment administratiu comú.
  - La resolució es publicarà, a més de la web gva Oberta, en el "Diari Oficial de la Generalitat Valenciana" (DOGV) en els termes establits en l'article 12 de les bases reguladores i amb els efectes establits en la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques. Als efectes de l'avís de la publicació de les notificacions en el DOGV, els interessats hauran de facilitar un correu electrònic.
  - Aquesta publicació:
  . Substituirà la notificació i tindrà els seus mateixos efectes, ja que es tracta d'un procediment de concurrència competitiva. La data de la publicació serà la que es considere als efectes de notificació.
  . Inclourà l'expressió de la convocatòria, del programa i crèdit pressupostari a què s'imputen les subvencions atorgades, beneficiari, quantitat concedida i finalitat de la subvenció.
  - La resolució inclourà, si és el cas, l'import de l'ajuda en equivalent de subvenció en brut, així com el seu caràcter "de minimis" i farà referència expressa al títol i a la publicació del Reglament en el DOUE.

  Recursos que procedixen contra la resolució

  La resolució posa fi a la via administrativa i contra aquesta l'interessat podrà optar entre interposar, potestativament, un recurs de reposició davant del mateix òrgan que l'ha dictada, d'acord amb la legislació vigent de procediment administratiu comú, o bé impugnar-la directament davant de la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana, en el termini de dos mesos comptats a partir de la seua notificació, formulant per a això el corresponent recurs contenciós administratiu a l'empara del que estableixen els arts. 10.1, lletra a i 46.1 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa . En cap cas podrà simultaniejar-se la interposició dels dos recursos.

  Inici
 • Com es tramita telemàticament?

  A través del enllaç corresponent:

  Tramitar amb certificat electrònic:

  https://www.tramita.gva.es/ctt-att-atr/asistente/iniciarTramite.html?tramite=DGM_SUB_SUGUS&version=1&login=c&idioma=va&idCatGuc=PR&idProcGuc=1797

  Tramitació

  1.- La PRESENTACIÓ de les sol·licituds i de la documentació annexa requerida per a l'obtenció d'estes ajudes NOMÉS pot realitzar-se PER MITJÀ DEL CORRESPONENT TRÀMIT ELECTRÒNIC, l'enllaç directe al qual acaba d'indicar-se.
  Per a això haurà de disposar d'un sistema de firma electrònica reconeguda o qualificada i avançada basat en certificats electrònics reconeguts o qualificats de firma electrònica expedits per prestadors inclosos en la «Llista de confiança de prestadors de serveis de certificació».
  Entre estos sistemes s'admeten:
  - El DNIe (DNI electrònic), els certificats emesos per la FNMT (Fàbrica Nacional de Moneda y Timbre), els certificats de persona jurídica, empleat públic o persona física emesos per l'ACCV (Autoritat de Certificació de la C.Valenciana).
  - I el sistema clave signatura únicament per a les persones físiques (per tant, queden excloses les persones jurídiques: empreses, ajuntaments, entitats....).
  Més informació respecte dels sistemes admesos en la Seu Electrònica de la Generalitat en:
  https://sede.gva.es/va/web/sede_electronica/sede_certificados
  2.- En el cas d'utilitzar un certificat digital de persona actuant en representació d'una altra persona (física o jurídica), s'haurà d'inscriure prèviament en el REGISTRE DE REPRESENTANTS DAVANT LA GENERALITAT per a la realització de tràmits per via telemàtica, la informació del qual està disponible en:
  http://www.gva.es/va/inicio/procedimientos?id_proc=17168&version=amp
  http://www.accv.es/ciudadanos/registro-de-representantes/
  Sense eixa inscripció prèvia, a més de no quedar acreditada la seua representació, no es rebrà res en la carpeta ciutadana de la persona presentadora.
  3.- Si feu clic en l'enllaç directe indicat en "Com es tramita telemàticament?" o en l'enllaç "TRAMITAR AMB CERTIFICAT" (en color roig a l'inici d'aquest tràmit), accedireu al tràmit telemàtic, que us permetrà omplir el/los formulari/s web, annexar la documentació omplida i firmada digitalment que ha d'aportar-se i fer la presentació telemàtica de tot això, de manera que obtindreu el justificant de registre corresponent.
  Hi ha unes INSTRUCCIONS per a ajudar en eixa tramitació telemàtica en la pàgina web de la Conselleria (vegeu l'enllaç directe en este tràmit).
  4.- Respecte dels DOCUMENTS que s'han d'ANNEXAR:
  - És recomanable que, en primer lloc, reuniu tots els documents a presentar i els ompliu, signeu i guardeu electrònicament en l'ordinador, de manera que posteriorment pugau incorporar-los en el pas corresponent del tràmit telemàtic.
  - IMPORTANT: tots els documents certificats o firmats que es presenten telemàticament hauran de ser enviats en format PDF i hauran d'incorporar les firmes digitals de la/es persona/es o entitat/s que el/s subscriga/guen.
  - En este tràmit de la Guia Prop:
  * En l'apartat denominat "Quina documentació s'ha de presentar?" apareix el llistat de documents a presentar.
  * Y en l'apartat "IMPRESOS ASSOCIATS" (a més de en el propi tràmit telemàtic) hi ha models normalitzats i reomplibles de tots o alguns d'eixos documents, segons el cas.
  Si hi ha model normalitzat el document haurà de presentar-se en ell. No obstant això, aquells documents per als quals no existisca model normalitzat hauran de ser creats o demanats per la persona sol·licitant per a poder-los adjuntar a la seua sol·licitud telemàtica.
  - En el tràmit telemàtic s'indica la grandària màxima permesa dels documents a annexar i els seus possibles formats o extensions (pdf, doc, odt, xls, ods, zip, etc.). Comprove'ls abans d'annexar els documents.
  5.- Teniu MÉS INFORMACIÓ sobre la tramitació telemàtica en l'adreça següent:
  http://www.gva.es/va/inicio/atencion_ciudadano/at_ciud_faq/at_ciud_faq_tramitacion
  En el cas que continueu necessitant ajuda, per favor notifiqueu-ho a:
  - Per a consultes sobre el contingut del tràmit: prop@gva.es
  - Per a incidències informàtiques: generalitat_en_red@gva.es

  Inici
 • Informació complementària

  Veure les definicions de l'article 6 de l'Ordre 22/2018.

  Criteris de valoració

  Vegeu el que disposa l'article 10.4 de l'Ordre 22/2018.

  Obligacions

  Vegeu el que preveu l'article 13 de l'Ordre 22/2018.

  Sancions

  El règim sancionador serà aplicat per la comissió d'infraccions administratives previstes en la normativa bàsica estatal a aquells subjectes que siguen responsables d'aquestes i es regirà pel que disposa el capítol IV del títol X de la Llei 1/2015, de 6 de febrer, de la Generalitat, d'Hisenda Pública, del sector públic instrumental i de subvencions.

  Enllaços

  Instruccions tramitació telemàtica ajudes conselleria competent en matèria de comerç, consum i artesania

  Inscripció en el Registre de Representants davant de la Generalitat

  Aportació de documentació a un expedient obert d'ajudes de la conselleria competent en matèria de comerç, consum i artesania

  Inici
 • Fonts jurídiques i/o documentals

  Normativa

  - Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions (BOE núm. 276, de 18/11/2003).
  - Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions ( BOE núm. 176, de 25/07/2006).
  - Decret 279/2004, de 17 de desembre, del Consell de la Generalitat, pel qual es regulen mesures en els procediments de contractació administrativa i de concessió de subvencions per a el foment de l'ocupació de les persones amb discapacitat (DOGV núm. 4907, de 21/12/2004).
  - Reglament (UE) núm. 1407/2013, de la Comissió, de 18 de desembre de 2013, relatiu a l'aplicació dels articles 107 i 108 del Tractat de Funcionament de la Unió Europea a les ajudes "de minimis" (DOUE L352/1 de 24/12/2013).
  - Llei 1/2015, de 6 de febrer, de la Generalitat, d'Hisenda Pública, del sector públic instrumental i de subvencions (DOCV núm. 7464, de 12/02/2015).
  - Llei 2/2015, de 2 d'abril, de la Generalitat, de transparència, bon govern i participació ciutadana de la Comunitat Valenciana (DOCV núm. 7500, de 08/04/2015).
  - Ordre 22/2018, de 22 de novembre, de la Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball, per la qual s'aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions en matèria de comerç, consum i artesania.(DOGV nº 8433, de 28/11/2018)
  - Resolució de 17 de desembre de 2018, del director general de Comerç i Consum, per la qual s'efectua la convocatòria anticipada per a l'exercici 2019 de les ajudes en matèria de comerç, consum i artesania (DOGV núm. 8453, de 28/12/2018).
  - Extracte de la Resolució de 17 de desembre de 2018, del director general de Comerç i Consum, per la qual s'efectua la convocatòria anticipada per a l'exercici 2019 de les ajudes en matèria de comerç, consum i artesania (DOGV núm. 8453, de 28/12/2018).

  Llista de normativa

  Vegeu Ordre de 22 de novembre de 2018 (bases reguladores)

  Vegeu Resolució de 17 de desembre de 2018 (convocatòria)

  Vegeu Extracte de la Resolució de 17 de desembre de 2018

  Inici

 • La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.

  La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.