Convocatòria de la XXIV Edició del Premi Literari de Narrativa de Dones corresponent a l'any 2023.

Vicepresidència Segona i Conselleria de Serveis Socials, Igualtat i Habitatge

Codi SIA: 210993
|
Codi GVA: 1798
Descarregar informació
Temini tancat

Des de 28-12-2022

Fins 25-01-2023

 • Què necessites saber
 • Què és
 • A qui va dirigit
 • Com es tramita
 • Formularis
 • Tramitació
 • Sol·licitud
 • Resolució
 • Ajuda
 • Preguntes freqüents
 • Enllaços d'interés
 • Compartir en xarxes socials

Què és

Què és i per a què servix

La Direcció General de l'Institut Valencià de les Dones, amb la finalitat de promoure i incentivar el paper de les dones en la societat inclou en la seua programació anual una sèrie d'activitats, destacant entre elles la convocatòria d'aquest concurs per a fomentar i promoure l'escriptura i la...

Saber més
Terminis
Sol·licitudTemini tancat
28-12-2022 al 25-01-2023
Observacions

Característiques de les obres:

· Han de ser originals i inèdites en tota la seua extensió.

· Podran estar escrites, indistintament, en valencià o castellà.

· S'han de presentar amb lletra tipus Times New Roman o Arial de grandària 12 i amb interlineat doble, impreses en paper grandària DIN A4 per una sola cara.

· Tindran una extensió mínima de 4 i màxima de 12 pàgines.

· El tema és lliure.

· S'han de presentar sense signar.

- Els treballs premiats seran cedits per les seues autores a la Direcció General de l'Institut Valencià de les Dones, que es reserva el dret de divulgar-los o difondre'ls públicament i reproduir-los, sense que per això les autores, a les quals es reconeix la propietat intel·lectual de les seues obres, reporten cap de dret.

- La participació en la convocatòria implica aquesta cessió, sense necessitat d'una autorització posterior.

- No es tornaran a les autores les obres presentades.

- La participació en la convocatòria suposa la total acceptació de les seues bases.

Normativa
 • Ordre 2/2016, de 25 de gener, de la Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives, per la qual s'estableixen les bases reguladores del Premi Literari de Narrativa de Dones corresponent a l'any 2016 (DOCV núm. 7709, de 01/02/2016).
 • RESOLUCIÓ de 22 de desembre de 2022, de la Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives, per la qual es convoca per a l'exercici 2023 el Premi Literari de Narrativa de Dones. DOGV núm. 9498 de 27.12.2022

A qui va dirigit

Ciutadania
Persones interessades

Podrà participar qualsevol dona major d'edat i resident a la Comunitat Valenciana, i s'hi podran presentar un màxim de dues obres.

Requisits

- Ser dona major d'edat i resident a la Comunitat Valenciana.

- Trobar-se al corrent del compliment de les seues obligacions tributàries, amb l'Agència Estatal d'Administració Tributària, la Hisenda de la Generalitat i la Seguretat Social.

- No incórrer en cap de les prohibicions per a obtindre la condició de beneficiària de subvencions públiques, de conformitat amb l'article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, i trobar-se al corrent del compliment de les obligacions de reintegrament de subvencions que, si és el cas, se li hagen exigit.

1. En el cas que es presenten en un registre físic, cada relat que es presente s'ha d'entregar en un sobre gran, en el qual s'ha d'indicar únicament el seu títol i, en el cas que la seua autora pertanga a una associació de dones, hi ha de figurar també la paraula ASSOCIACIÓ. En el sobre se n'han d'incloure 5 còpies, cada una precedida per una pàgina amb el títol i sense cap identificació de la seua autora, que no es tindrà en compte per al còmput de l'extensió del treball. Si la presentació és telemàtica, s'hi ha d'adjuntar un arxiu en format PDF.

2. Cada una de les obres s'ha d'identificar amb un títol i s'ha de presentar acompanyada d'una sol·licitud de participació, degudament omplida, el model de la qual s'adjunta com a annex I, en què s'expresse l'acceptació de les bases i a la qual s'assignarà un número de registre.

3. L'apartat A de la sol·licitud, que inclou les dades personals de l'autora de l'obra, segellat i identificat amb el número de registre assignat. En cas de presentació en un registre físic, s'ha d'introduir en un sobre, en el qual també es farà constar aquest número de registre, que quedarà en poder de la Direcció General de l'Institut Valencià de les Dones. L'autora se'n quedarà una còpia segellada.

4. Així mateix, en el cas de presentació en el registre físic, l'apartat D de la sol·licitud (fitxa d'identificació de l'obra), segellat i identificat amb el número de registre assignat, s'ha d'apegar en la part posterior del sobre en el qual s'ha entregat l'obra. S'ha de segellar cada una de les 5 còpies presentades en les quals s'ha de fer constar aquest número de registre.

5. En el cas de presentació telemàtica, s'han de presentar els formularis omplits i un exemplar del relat en format PDF.

 

Si de la comprovació efectuada resulta alguna discordança amb les dades facilitades en la sol·licitud, qui instruïsca el procediment queda facultat per a realitzar les actuacions que siguen procedents per a aclarir-la.

Si la persona sol·licitant no presta el seu consentiment perquè es comproven les dades de la seua identitat, haurà d'aportar una còpia compulsada o autenticada del document nacional d'identitat, el passaport o el número d'identificació de persona estrangera, segons siga procedent. Si no es presta l'autorització perquè l'òrgan convocant comprove les dades de domicili i residència de la persona sol·licitant mitjançant el Sistema de Verificació de Dades de Residència, ha modificat el seu empadronament en els dos últims mesos, o si el domicili no consta en el Sistema de Verificació de Dades de Residència o el que hi figura és diferent del que s'ha facilitat, hauran d'aportar l'original o la còpia compulsada o autenticada del certificat del seu empadronament.

 

Així mateix, si no es presta l'autorització perquè l'òrgan convocant obtinga, de manera directa i per mitjans telemàtics, l'acreditació de trobar-se al corrent en el compliment de les seues obligacions tributàries amb l'Agència Estatal d'Administració Tributària, amb la Hisenda de la Generalitat i amb la Tresoreria General de la Seguretat Social, previstes en els articles 17 i 18 del Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei 38/2003, general de subvencions, haurà d'aportar els certificats positius expedits per l'AEAT, per la conselleria amb competències en hisenda i per la Tresoreria General de la Seguretat Social, que acrediten que es troba al corrent en el compliment de les obligacions fiscals i amb la Seguretat Social.

 

La sol·licitud inclou una declaració responsable de no incórrer en cap de les prohibicions per a obtindre la condició de beneficiària de subvencions públiques, de conformitat amb l'article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, i de trobar-se al corrent del compliment de les obligacions de reintegrament de subvencions que, si és el cas, se li hagen exigit.

Com es tramita

Procés de tramitació

- Les obres presentades seran examinades per un jurat que emetrà un veredicte vinculant per a la resolució de la convocatòria per la persona titular de la Direcció General de l'Institut Valencià de les Dones.

- El jurat podrà proposar deixar desert qualsevol dels premis mitjançant un acord motivat, i no podrà recaure en la mateixa persona més d'un.

- La resolució de la convocatòria es farà pública.

Criteris de valoració

En la valoració de les obres presentades el jurat tindrà en compte:

· La qualitat literària.

· La coherència narrativa.

· La defensa de valors no discriminatoris ni sexistes i la ruptura d'estereotips masculins i femenins tradicionals.

Òrgans de tramitació

Sol·licitud

Termini
Temini tancat

El termini de presentació serà de vint dies hàbils, i començarà a comptar-se l'endemà de la publicació de la present resolució en el DOGV núm. 9498, de 27.12.2022

Documentació
1. En el cas que es presenten en un registre físic, cada relat que es presente s'ha d'entregar en un sobre gran, en el qual s'ha d'indicar únicament el seu títol i, en el cas que la seua autora pertanga a una associació de dones, hi ha de figurar també la paraula ASSOCIACIÓ. En el sobre se n'han...
Saber més
Forma de presentació
Telemàtica
Per a accedir de forma telemàtica, la persona sol·licitant ha de disposar de signatura electrònica avançada, bé amb el certificat reconegut d'entitat (persones jurídiques) o bé amb el certificat reconegut per a ciutadans (persona física), per a la qual cosa pot utilitzar qualsevol sistema de...
Saber més
  Presencial

  Els relats i la documentació que els acompanya podran presentar-se en qualsevol dels registres de les seus de la Direcció General de l'Institut Valencià de les Dones, d'Alacant (c/ Teatre, 37 - 39, 03001), Castelló de la Plana (av. Germans Bou, 81, 12003) o València (c/ de la Democràcia, núm. 77, Ciutat Administrativa 9 d'Octubre, 46018), o en qualsevol dels llocs que, amb caràcter general, reconeix l'article 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

   

  També podrà presentar-se telemàticament, per a la qual cosa s'ha d'incloure un arxiu adjunt en format PDF amb el relat.

   

  La sol·licitud de presentació telemàtica i la documentació annexa estaran accessibles en la seu electrònica de la Generalitat, https://sede.gva.es (Procediments administratius), i en el següent enllaç de la GUIA PROP https://www.gva.es/va/inicio/procedimientos?id_proc=1798

  Resolució

  Quantia i cobrament
  QUANTIA - Es concedirà un primer premi de 2.000 euros i dos accèssits de 1.000 euros cada un. Un dels accèssits recaurà, necessàriament, en l'obra d'una autora pertanyent a una associació de dones. - L'import dels premis estarà subjecte a la retenció de l'Impost sobre la Renda de les Persones...
  Saber més
  Obligacions
  Les persones premiades, abans de l'abonament del premi i a l'efecte de procedir a aquest, hauran de presentar el model de domiciliació bancària, que s'adjunta com a annex III, degudament omplit.
  Observacions

  La resolució de la convocatòria del premi podrà ser impugnada mitjançant la interposició d'un dels recursos següents: - Recurs potestatiu de reposició davant de qui tinga la titularitat de la conselleria de, en el termini d'un mes a comptar de l'endemà de la seua publicació. - Recurs contenciós...

  Saber més
  Òrgans resolució
  Direcció General de l'Institut Valencià de les Dones i per la Igualtat de Gènere de la Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives.