Convocatòria de 6 beques per a la realització de pràctiques professionals en matèria de màrqueting, promoció, publicitat i producte turístic (BEQUES CLASSE “G”) durant l'exercici 2023 en dependències de Turisme Comunitat Valenciana.

TURISME COMUNITAT VALENCIANA

Codi SIA: 212054
|
Codi GVA: 17990
Descarregar informació
Temini tancat
 • Què necessites saber
 • Què és
 • A qui va dirigit
 • Com es tramita
 • Tramitació
 • Sol·licitud
 • Al·legació/Aportació
 • Resolució
 • Ajuda
 • Preguntes freqüents
 • Enllaços d'interés
 • Compartir en xarxes socials

Què és

Què és i per a què servix

Facilitar l'accés al món laboral de persones joves titulades, enriquint la seua formació amb nous coneixements no sols teòrics sinó sobretot pràctics. Les sis beques es desglossen en: 2 beques per al Servei de Màrqueting En línia i Publicitat: 1 beca per a Màrqueting En línia i 1 beca per a...

Saber més
Terminis
Sol·licitudTemini tancat
Al·legació/AportacióTemini tancat
Observacions

- - En el cas de la presentació de més d'una sol·licitud per a una mateixa modalitat de beca, únicament es tindrà en compte l'última presentada, arxivant-se les anteriors. EXCLUSIONS: No podran optar a aquestes beques els qui en el moment de publicar-se la convocatòria ja estiguen gaudint d'una...

Saber més

A qui va dirigit

Ciutadania
Persones interessades

Les persones que, al final del termini de presentació de les sol·licituds de la convocatòria de beques per a la realització de pràctiques professionals en dependències de Turisme Comunitat Valenciana durant l'exercici 2023, reunisquen els requisits establits en l'Article 3. Requisits de les...

Saber més
Requisits

Una mateixa persona pot presentar-se simultàniament a les tres modalitats de beques d'aquesta convocatòria sempre que complisca amb els requisits exigits en cadascuna d'elles. Les persones sol·licitants han de complir els requisits recollits en l'article 3 del decret 20/2017, de 24 de novembre,...

Saber més

Com es tramita

Calendari i realització de proves de aptitud
Publicació de la llista ordenada provisional de persones beneficiàries i de la llista de la bossa de reserva. Termini de deu dies hàbils, comptats a partir de l'endemà de la publicació, per a presentar les al·legacions que estimen oportunes.
Criteris de valoració
Les sol·licituds presentades es valoraran conforme als criteris establits en l'article 4, Barem per a avaluar els mèrits personals, del Decret 20/2017, de 24 de novembre, del president de la Generalitat. La valoració màxima que es podrà obtindre en l'entrevista/prova serà de set punts i seran...
Saber més
Òrgans de tramitació
Els òrgans encarregats de l'ordenació i instrucció del procediment seran: - CLASSE G (Màrqueting, promoció, publicitat i producte): Àrea de Màrqueting i Producte Turístic

Sol·licitud

Termini
Temini tancat

- El termini de presentació de sol·licituds serà de quinze dies hàbils, comptats a partir de l'endemà de la publicació de la convocatòria de beques en el DOGV núm. 8301, de 23.05.2018. Als efectes del còmput de terminis, serà vàlida i produirà efectes jurídics la data d'entrada que es consigne...

Saber més
Documentació
FASE D'INICI La forma de presentació de les sol·licituds i documentació que ha d'acompanyar-se, es realitzarà i ajustarà al determinat en l'article 6 del Decret 20/2017, per la qual cosa les sol·licituds es presentaran exclusivament per via telemàtica mitjançant l'apartat de PRESENTACIÓ...
Saber més
Forma de presentació
Telemàtica
La forma de presentació de les sol·licituds i documentació que ha d'acompanyar-se, es realitzarà i ajustarà al determinat en l'article 6 del Decret 20/2017, de 24 de novembre, del *president de la Generalitat, es presentaran exclusivament per via telemàtica mitjançant l'apartat de PRESENTACIÓ...
Saber més

  Al·legació/Aportació

  Termini
  Temini tancat

  Els aspirants disposen d'un termini de deu dies hàbils, comptats a partir de l'endemà de la publicació de l'acord de publicació de les llistes provisionals, per a presentar les al·legacions que estimen oportunes.

  Descripció

  Publicar la llista ordenada de totes les persones aspirants segons la puntuació total obtinguda de la baremació de l'expedient acadèmic i de l'entrevista. Les persones aspirants que després d'haver sigut citades a la prova/entrevista hagen sigut avaluats per aquest concepte i no resulten...

  Saber més

  Resolució

  Termini màxim
  El termini màxim per a dictar i publicar les resolucions serà de tres mesos, a comptar des de la data de publicació de la convocatòria, sense perjudici que puga ampliar-se en els termes previstos en la legislació bàsica de procediment administratiu comú. Conclòs aquest termini sense que s'haja...
  Saber més
  Quantia i cobrament
  A l'efecte de la quantia de les beques, pagament i justificació d'aquestes, s'estarà al que s'estableix en el capítol V del Decret 20/2017, de 24 de novembre, del president de la Generalitat. De conformitat amb la Resolució de 16 de gener de 2023, de la Conselleria d'Hisenda i Model Econòmic, per...
  Saber més
  Efecte silenci / Esgota via administrativa
  Desestimatori
  / Sí
  Obligacions
  - Als efectes de les obligacions i els drets de les persones beneficiàries, caldrà ajustar-se al que estableix l'article 15 del Decret 20/2017, de 24 de novembre, del president de la Generalitat. - Als efectes de les obligacions de l'entitat concedent, caldrà ajustar-se al que estableix...
  Saber més
  Observacions

  La resolució de concessió de la beca que es dicte conforme a aquesta convocatòria posarà fi a la via administrativa i contra aquesta es podrà interposar recurs potestatiu de reposició davant l'òrgan que la dicte, en el termini d'un mes a comptar des de l'endemà de la seua publicació o bé,...

  Saber més
  Òrgans resolució
  Persona titular de la Presidència de *Turisme Comunitat Valenciana