• Estàs en:
 • Inici /
 • Detall de Procediments

Detall de Procediments

Convocatòria de beques per a la realització de pràctiques professionals en matèria d'especialització turística en dependències de l'Agència Valenciana del Turisme durant l'exercici 2018.
 • Què es pot sol·licitar?

  Nom del tràmit

  Convocatòria de beques per a la realització de pràctiques professionals en matèria d'especialització turística en dependències de l'Agència Valenciana del Turisme durant l'exercici 2018.

  Objecte del tràmit

  Completar i desenvolupar la formació acadèmica de joves titulats universitaris per a adquirir formació complementària i especialització.

  Es convoquen cinc classes de beques:

  CLASSE A:

  - Beques destinades a graduats en Turisme, i amb adscripció als centres de coordinació territorial de la Xarxa Tourist-Info de l'Agència Valenciana del Turisme, sitis a les ciutats de València (1 beca) i d'Alacant (1 beca).
  - Beca destinada a tècnics superiors en Guia, Informació i Assistència Turística, al centre de coordinació territorial de la Xarxa Tourist-Info de l'Agència Valenciana del Turisme, siti a la ciutat de València (1 beca).

  CLASSE B
  - Beca destinada a graduats en Turisme, Investigació de Mercats, Ciències Econòmiques i Empresarials, Administració i Direcció d'Empreses, Sociologia, Geografia i Història i en International Bussines amb adscripció al Servei de Promoció (1 beca) a la seu central de l'Agència Valenciana del Turisme.

  CLASSE C:
  - Beques destinades a graduats en Turisme, Economia, Administració i Direcció d'Empreses (ADR), Gestió i Administració Pública (GAP), Sociologia i Gastronomia; amb adscripció al CdT València (1 beca) i amb adscripció al CdT Castelló (1 beca) .
  - Beca destinada a tècnics superiors en Administració i Finances, Assistència a la Direcció o Màrqueting i Publicitat o Guia, Informació i Assistència Turística, amb adscripció al CdT València (1 beca), amb adscripció al CdT Castelló (1 beca) i amb adscripció al CdT Dénia (1 beca).

  CLASSE G
  - Beca destinada a graduats o enginyers en Informàtica, Turisme, Turisme i Administració d'Empreses (TADE), Ciències de la Informació i Estadística; amb adscripció al Servei de Producte i Territori a la seu central de l'Agència Valenciana del Turisme. (1 beca).

  CLASSE H
  - Beca destinada a graduats en Turisme, Economia, Administració i Direcció d'Empreses (ADE), Gestió i Administració Pública (GAP), Sociologia i Geografia amb adscripció a la Direcció Estratègica Territorial Turística (1 beca) a la seu central de l'Agència Valenciana del Turisme.

  Inici
 • Qui pot sol·licitar-ho?

  Interessats/Sol·licitants

  Les persones que, quan finalitze el termini de presentació de les sol·licituds de la convocatòria de beques per a la realització de pràctiques professionals en dependències de l'Agència Valenciana del Turisme durant l'exercici 2018, reunisquen els requisits següents:

  Requeriments

  Les persones sol·licitants han de complir els requisits recollits en l'article 3 del Decret 20/2017, de 24 de novembre, del president de la Generalitat, per a les beques classe A, B, C, G, i H, en finalitzar el termini de presentació de sol·licituds de la convocatòria.

  EXCLUSIONS: no poden optar a aquestes beques les persones que en el moment de publicar-se la convocatòria ja estiguen gaudint d'una beca de pràctiques professionals en la Generalitat, llevat que es concórrega a la mateixa beca que gaudeixen o que falten menys de dos mesos perquè finalitze.

  Inici
 • Quantia de l'ajuda / Procediment de pagament

  QUANTIA:
  Als efectes de la quantia de les beques, el pagament i la justificació d'aquestes, cal ajustar-se al que estableix el capítol V del Decret 20/2017, de 24 de novembre, del president de la Generalitat. De conformitat amb la Resolució de 22 de febrer de 2018, de la Conselleria d'Hisenda i Model Econòmic (DOGV 8261, 26.03.2018), la dotació econòmica inicial de cada una de les beques serà de 1.023,16 euros bruts mensuals.

  Inici
 • Quan s'ha de sol·licitar?

  Termini de presentació

  - El termini de presentació de sol·licituds serà de quinze dies hàbils, comptats a partir de l'endemà de la publicació de la convocatòria de beques en el DOGV núm. 8301, de 23.05.2018.

  - La presentació de la sol·licitud en el registre electrònic es podrà acreditar mitjançant el rebut expedit per aquest de manera automàtica. Es podrà recuperar el dit justificant de registre accedint a l'àrea personal.

  Als efectes del còmput de terminis, serà vàlida i produirà efectes jurídics la data d'entrada que es consigne en el rebut expedit pel registre electrònic. La Generalitat garanteix que la data i l'hora assignada en el rebut és l'hora oficial que estableix el Reial Institut i Observatori de l'Armada. La recepció en dia inhàbil en la unitat corresponent s'entén efectuada el primer dia hàbil següent. Es consideren dies inhàbils, segons el que estableix l'article 30.2 de l'esmentada Llei 39/2015, els dissabtes i diumenges, així com els dies que tinguen la condició de festes oficials a la Comunitat Valenciana.

  - De conformitat amb el que preveu l'article 6.3 del Decret 20/2017, de 24 de novembre, del president de la Generalitat, les persones aspirants podran fer ús del servei d'assistència tècnica, a través del correu electrònic generalitat_en_red@gva.es, destinat a resoldre qualsevol problema tècnic relacionat amb la presentació electrònica de la dita sol·licitud.

  Inici
 • Què s'ha de presentar?

  1. Les sol·licituds s'han de presentar exclusivament per via telemàtica.
  - En la dita sol·licitud, s'ha d'especificar l'especialitat o classe de beca a què s'opta i s'ha de presentar el currículum de forma completa segons els models normalitzats. Han de completar la sol·licitud i el currículum de forma íntegra segons els models normalitzats que estaran accessibles en la seu electrònica de la Generalitat o en l'adreça d'Internet: http://www.gva.es/va/inicio/procedimientos?id_proc=17990, a fi de poder obtindre l'autobaremació inicial dels mèrits adduïts en el currículum, que es calcularà de forma automàtica a partir de la informació aportada en aquest.

  - En el cas que es presente més d'una sol·licitud per a una determinada classe de beca, únicament es tindrà en compte l'última presentada i s'arxivaran les anteriors.


  * FORMULARI DE SOL·LICITUD I CURRÍCULUM
  La forma de presentació de les sol·licituds i la documentació que ha d'acompanyar-se s'ha de realitzar i ajustar a allò que s'ha determinat en l'article 6 del Decret 20/2017, de 24 de novembre, del president de la Generalitat.

  *ACREDITACIÓ MÈRITS DETALLATS EN EL CURRÍCULUM
  A fi de reduir càrregues administratives als interessats, juntament amb la sol·licitud i el currículum presentats per via electrònica no s'ha d'adjuntar cap documentació.

  * FASE ENTREVISTA
  Les persones sol·licitants que siguen seleccionades per a la fase de prova/entrevista han de presentar la documentació acreditativa dels mèrits detallats en l'article 7 del Decret 20/2017, de 24 de novembre, del president de la Generalitat.

  Inici
 • Com sol·licitar-ho?

  Passos

  1. L'ordenació i la instrucció del procediment correspondrà a cada àrea o unitat administrativa a què competisca la matèria concreta objecte de cada classe de beca convocada.
  2. Per a l'examen de les sol·licituds de beca i l'elaboració de les propostes oportunes, es constituirà una comissió avaluadora de cada classe de beca convocada.

  FUNCIONAMENT DE LA COMISSIÓ AVALUADORA DE CADA CLASSE DE BECA CONVOCADA

  1. La comissió avaluadora podrà estar assessorada pel personal tècnic o professional que es considere necessari, que podrà assistir a les reunions amb veu, però sense vot.
  2. La comissió se sotmetrà, quant al seu règim de funcionament, a allò que s'ha disposat per als òrgans col·legiats en la legislació bàsica de règim jurídic de les administracions públiques.
  3. La comissió prendrà els seus acords per majoria simple, s'alçarà acta de les sessions que duga terme i dels acords que adopte.
  4. Conclòs el procés de selecció, elevarà la seua proposta, en forma i termini per a la seua resolució, a la persona titular de l'Agència Valenciana del Turisme.

  PROCÉS DE SELECCIÓ

  1. A la vista dels mèrits al·legats en el currículum, cada comissió avaluadora, dins dels quinze dies següents a la finalització del termini de presentació de sol·licituds, valorarà els mateixos d'acord amb la informació obtinguda en l'autobaremació, que s'obtindrà de forma automàtica en omplir el currículum, i publicarà durant 10 dies la llista provisional en la seu electrònica o portal institucional de la Generalitat en internet, www.gva.es i en la pàgina web www.turisme.gva.es, ordenada segons la puntuació obtinguda per totes les persones aspirants, a fi que efectuen les al·legacions oportunes en el dit termini.

  2. Cada comissió avaluadora estudiarà les al·legacions i prendrà una decisió sobre aquestes, i elaborarà posteriorment la llista definitiva que contindrà la relació de persones admeses i excloses. En el mateix acte, es procedirà a la convocatòria de les persones candidates que, d'acord amb l'article 4.1.e del Decret 20/2017, de 24 de novembre, del president de la Generalitat, passen a la fase d'entrevista i, si és el cas, a la prova.

  3. Realitzada l'entrevista/prova i conclosa la selecció, es publicarà, en la seu electrònica o el portal institucional de la Generalitat en Internet, www.gva.es i en la pàgina web www.turisme.gva.es, durant un termini de 10 dies hàbils, la llista amb les persones que resulten beneficiàries de les beques, i es podran formular les al·legacions que estimen oportunes.

  4. Transcorregut el termini d'al·legacions indicat en el punt anterior, es donarà per finalitzat el procés selectiu i cada comissió avaluadora, en el termini de 10 dies hàbils, elaborarà una proposta de resolució que serà elevada a la persona titular de la Presidència de l'Agència Valenciana del Turisme, i que contindrà la llista de persones beneficiàries de les beques, una borsa de reserva que estarà constituïda amb les persones aspirants que no resulten adjudicatàries de les beques, prioritzada per ordre de puntuació per a cobrir les vacants que pogueren produir-se durant el període de vigència d'aquestes i, si és el cas, una relació de les exclusions que pogueren produir-se després de l'entrevista.

  5. La resolució de concessió es publicarà en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana, amb l'expressió de les bases, la convocatòria, el programa i el crèdit pressupostari a què s'imputen les beques atorgades, la relació de les persones beneficiàries, les quantitats concedides i la finalitat d'aquestes.

  6. La publicació de l'esmentada resolució produirà els efectes de notificació a les persones interessades, d'acord amb el que disposa la legislació bàsica de procediment administratiu comú, i s'inserirà la informació corresponent en la seu electrònica o el portal institucional de la Generalitat en Internet,
  https://www.gva.es, així com en la pàgina web de l'Agència Valenciana del Turisme, www.turisme.gva.es.

  7. L'Agència Valenciana del Turisme remetrà a la Base de Dades Nacionals de Subvencions les beques concedides, indicant, segons cada cas, la convocatòria, el programa i el crèdit pressupostari a què s'imputen, la persona interessada, la quantitat concedida i l'objecte o la finalitat de la beca. També s'informarà, quan corresponga, sobre la distribució per anualitats, en cas de beques plurianuals.

  Recursos que procedixen contra la resolució

  La resolució de concessió de la beca que es dicte d'acord amb aquesta convocatòria posarà fi a la via administrativa i contra aquesta es podrà interposar un recurs potestatiu de reposició davant de l'òrgan que la dicte, en el termini d'un mes a comptar de l'endemà de la seua publicació o bé, directament, un recurs contenciós administratiu davant dels jutjats contenciosos administratius de València, en el termini de dos mesos a comptar des de l'endemà de la publicació de la resolució, de conformitat amb allò que disposa l'article 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

  Inici
 • Com es tramita telemàticament?

  A través de l'enllaç corresponent:

  Tramitar amb certificat electrònic:

  https://www.tramita.gva.es/ctt-att-atr/asistente/iniciarTramite.html?tramite=BECA_SOL&version=2&login=c&idioma=va&idCatGuc=PR&idProcGuc=17990

  Tramitació

  - Per a presentar la sol·licitud i omplir el currículum, cal fer clic en la icona «Tramitar amb certificat».

  Una vegada presentada la sol·licitud, aquesta no es pot modificar, per tant, si voleu realitzar canvis, haureu de tornar a presentar una nova sol·licitud. En aquest cas, la primera sol·licitud s'arxiva i automàticament es tramita la segona.

  - Per a comprovar la correcta presentació de la sol·licitud, podeu connectar-vos a l'àrea personal (https://www.tramita.gva.es/cdc/aplicacio/inicia.html) i accedir a l'apartat "Sol·licituds entregades".

  - Per a qualsevol problema tècnic en la sol·licitud telemàtica, us recomanem que accediu a la llista de preguntes freqüents publicada en la pantalla d'accés a la beca o a l'àrea personal.

  - En cas que continueu amb problemes, podeu remetre un correu a: generalitat_en_red@gva.es

  - El suport d'incidències d'aquest correu estarà operatiu de 8.00 h a 18.30 h de dilluns a dijous i els divendres de 8.00 h a 15.00 h.

  Inici
 • Informació complementària

  - En el cas que es presente més d'una sol·licitud per a una determinada classe de beca, únicament es tindrà en compte l'última presentada i s'arxivaran les anteriors.

  Règim d'incompatibilitats

  1. L'obtenció d'una beca en el marc del Decret 20/2017, del president de la Generalitat, és incompatible amb l'exercici de qualsevol altra beca o ajuda, així com amb la realització de qualsevol altra activitat laboral remunerada que supose concurrència amb l'objecte i la dedicació de la beca o que impedisca el compliment de les obligacions derivades del normal desenvolupament d'aquesta. La infracció d'aquesta regla deixarà sense efecte la beca adjudicada, amb l'audiència prèvia a la persona interessada.
  2. Quan el beneficiari o la beneficiària de la beca siga personal de la Generalitat, quedarà en la situació administrativa que procedisca, d'acord amb la normativa vigent en matèria de funció pública.

  3. Quan el beneficiari o la beneficiària de la beca no mantinga cap relació amb la Generalitat, la condició i aprofitament de la beca no implicarà cap vinculació laboral o administrativa amb la Generalitat.

  Criteris de valoració

  1. Les sol·licituds presentades es valoraran d'acord amb els criteris establits en l'article 4, Barem per a avaluar els mèrits personals, del Decret 20/2017, de 24 de novembre, del president de la Generalitat.

  2. La valoració màxima que es podrà obtindre en l'entrevista/prova serà de 7 punts i es consideraran els cinc criteris assenyalats en l'apartat 1.e de l'article 4 de l'esmentat Decret 20/2017, i la respectiva puntuació màxima d'aquests per a cada classe de beques serà la següent:

  2.1. En les beques compreses en les classes «a» i «b» de l'article 1 del Decret 20/2017, de 24 de novembre, del president de la Generalitat, el criteri «domini d'idiomes» es puntuarà amb un màxim de tres punts; els quatre criteris restants, amb un màxim d'un punt.
  2.2. En les beques no compreses en les classes «a» i »b» de l'article 1 del Decret 20/2017, de 24 de novembre, del president de la Generalitat, els criteris «profunditat de coneixements» i «facilitat d'adaptar-se a plantejaments diversos» es puntuaran amb un màxim de dos punts; els tres criteris restants, amb un màxim d'un punt.

  Obligacions

  - Als efectes de les obligacions i els drets de les persones beneficiàries, caldrà ajustar-se al que estableix l'article 15 del Decret 20/2017, de 24 de novembre, del president de la Generalitat.

  - Als efectes de les obligacions de l'entitat concedent, caldrà ajustar-se al que estableix l'article 17 del Decret 20/2017, de 24 de novembre, del president de la Generalitat.

  Inici
 • Fonts jurídiques i/o documentals

  Normativa

  - Decret 132/2009, de 4 de setembre, del Consell, pel qual es regula la concessió de beques (DOCV núm. 6097, de 08/09/09).
  - Llei 1/2015, de 6 de febrer, de la Generalitat, d'Hisenda Pública, del sector públic instrumental i de subvencions. (DOCV núm. 7464, de 12/02/2015).
  - Decret 20/2017, de 24 de novembre, del president de la Generalitat, pel qual s'estableixen les bases reguladores per a la concessió de beques per a la realització de pràctiques professionals en matèria de turisme. (DOGV núm. 8188, de 2.12.2017).
  - Resolució de 21 de maig de 2018, del president de l'Agència Valenciana del Turisme, per la qual es convoquen beques per a la realització de pràctiques professionals en matèria de turisme en dependències de l'Agència, per a l'exercici 2018. (DOGV núm. 8301, de 23.05.2018).
  - Extracte de la Resolució de 21 de maig de 2018, del president de l'Agència Valenciana del Turisme, per la qual es convoquen beques per a la realització de pràctiques professionals en matèria de turisme en dependències de l'Agència, per a l'exercici 2018. (DOGV núm. 8301, de 23.05.2018).
  - Resolució d'11 de juliol de 2018, del president de Turisme Comunitat Valenciana, per la qual s'amplia el termini màxim per a dictar i publicar les resolucions de la convocatòria de beques per a la realització de pràctiques professionals en matèria de turisme en dependències de la mateixa Agència, per a l'exercici 2018. (DOGV nº8341 de 18/07/2018)
  - Resolució de 26 de setembre de 2018, del president de Turisme Comunitat Valenciana, de concessió de beques per a la realització de pràctiques professionals en matèria de turisme, en dependències de Turisme Comunitat Valenciana (beques de classes A, B, C, G i H). (DOGV nº 8393 de 28.09.2018).
  - Resolució de 29 d'octubre de 2018, del president de Turisme Comunitat Valenciana, d'acceptació de renúncia i nova designació de destinació en les beques classes A, C i G, per a la realització de pràctiques professionals en matèria de turisme en dependències de Turisme Comunitat Valenciana, durant l'exercici 2018. (DOGV núm.8424 de 15.11.2018).

  Llista de normativa

  Vegeu el Decret 132/2009, de 4 de setembre

  Vegeu la Llei 1/2015, de 6 de febrer, de la Generalitat

  Vegeu el Decret 20/2017, de 24 de novembre

  Vegeu la Resolució de 21 de maig de 2018

  Vegeu l'extracte de la Resolució de 21 de maig de 2018

  Vegeu Resolució d'11 de juliol de 2018, del president de Turisme Comunitat Valenciana,

  Vegeu Resolució de 26 de setembre de 2018,

  Vegeu Resolució de 29 d'octubre de 2018,

  Llistat de seguiment

  Publicació de les llistes definitives amb puntuacions després de les entrevistes corresponents a les beques classe G

  Publicació de les llistes definitives amb puntuacions després de les entrevistes corresponents a les beques classe H

  Resolució de 28 de desembre de 2018, del president de Turisme Comunitat Valenciana, conjunta d'acceptació de renúncia i designació com a becari del següent integrant de la corresponent borsa de reserva de beca de classe B, per a la realització de pràctiques professionals en matèria de turisme en dependències de Turisme Comunitat Valenciana durant l'exercici 2019. (DOGV núm. 8466 de 17.01.2019)

  Beques Classe A GRADUATS EN TURISME. Publicació Llistat provisional sol.licituts admeses i llistat provisional sol·licituds excloses.

  Beques Classe A TÉCNIC SUPERIOR. Publicació Llistat provisional sol.licituts admeses i llistat provisional sol·licituds excloses.

  Beques Classe B.Llistat provisional sol.licituts admeses i llistat provisional sol·licituds excloses.

  Beques Classe C. Publicació Llistat provisional sol.licituts admeses i llistat provisional sol·licituds excloses.

  Beques Classe G. Publicació Llistat provisional sol·licituts admeses i llistat provisional sol·licituds excloses.

  Beques Classe H. Publicació Llistat provisional sol·licituts admeses i llistat provisional sol·licituds excloses.

  ACORD DE 20 DE JULIOL DE 2018, DE LA COMISSIÓ AVALUADORA BEQUES CLASSE C, PER A LA CONVOCATÒRIA D'ENTREVISTES A LES PERSONES CANDIDATES SELECCIONADES.

  ACORD DE 30 DE JULIOL DE 2018, DE LA COMISSIÓ AVALUADORA BEQUES CLASSE H, PER A LA CONVOCATÒRIA D'ENTREVISTES A LES PERSONES CANDIDATES SELECCIONADES.

  ACORD DE 30 DE JULIOL DE 2018, DE LA COMISSIÓ AVALUADORA BEQUES CLASSE G, PER A LA CONVOCATÒRIA D'ENTREVISTES A LES PERSONES CANDIDATES SELECCIONADES.

  ACORD DE 30 DE JULIOL DE 2018, DE LA COMISSIÓ AVALUADORA BEQUES CLASSE B, PER A LA CONVOCATÒRIA D'ENTREVISTES A LES PERSONES CANDIDATES SELECCIONADES.

  ACORD DE 30 DE JULIOL DE 2018, DE LA COMISSIÓ AVALUADORA BEQUES CLASSE A, (GRAU TURISME TÉCNIC SUPERIOR) PER A LA CONVOCATÒRIA D'ENTREVISTES A LES PERSONES CANDIDATES SELECCIONADES.

  Publicació de les llistes definitives amb puntuacions després de les entrevistes corresponents a les beques classe A graduats i tecnics superiors de FP

  Publicació de les llistes definitives amb puntuacions després de les entrevistes corresponents a les beques classe B

  Publicació de les llistes definitives amb puntuacions després de les entrevistes corresponents a les beques classe C

  Inici

 • La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.

  La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.