• Estàs en:
 • Inici /
 • Detall de Procediments

Detall de Procediments

 • Què es pot sol·licitar?

  Nom del tràmit

  Programa 2 - Suport a activitats esportives i culturals d'impacte turístic internacional.

  Objecte del tràmit

  Incentivar el desenvolupament d'activitats esportives i culturals a la Comunitat Valenciana d'impacte internacional i que afavorisquen la generació de fluxos turístics cap a la nostra destinació, de manera que contribuïsca a la creació d'un producte turístic singular i a la desestacionalització de l'activitat turística.

  Inici
 • Qui pot sol·licitar-ho?

  Interessats/Sol·licitants

  Podran acollir-se a aquest programa d'ajudes:

  a) Empreses turístiques, sempre que estiguen degudament inscrites en el Registre de Turisme de la Comunitat Valenciana a la data de presentació de la sol·licitud.
  b) Federacions, fundacions, associacions i empreses organitzadores d'activitats esportives i culturals d'interés turístic que tinguen lloc a la Comunitat Valenciana.
  c) Associacions i empreses que desenvolupen actuacions de promoció i comercialització de productes turístics de la Comunitat Valenciana.
  d) Empreses organitzadores d'activitats de caràcter musical d'impacte turístic que se celebren a la Comunitat Valenciana.

  Requeriments

  Els projectes subvencionables estar subjectes a les condicions següents:

  a) Que les condicions per a ser beneficiari es mantinguen fins al moment del pagament de la subvenció.
  b) No podran accedir a la condició de beneficiari de les ajudes regulades en aquesta resolució els que incórreguen en alguna de les circumstàncies previstes en els apartats 2 i 3 de l'article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre.
  c) Aquestes ajudes no són compatibles amb la col·laboració que articule Turisme Comunitat Valenciana via línies nominatives de subvenció per al mateix objecte i beneficiari.
  d) No es preveuran ajudes per a projectes el cost subvencionable dels quals siga inferior al que determine l'annex I de la Resolució de 21 de desembre per a cada programa.
  e) Les actuacions que se subvencionen en el marc de la present convocatòria no podran haver-se iniciat amb anterioritat al dia 1 de gener de 2019.
  f) En cap cas, l'import de la subvenció unit al d'altres possibles subvencions, ingressos o recursos per a la mateixa finalitat, procedents de qualsevol administració o ens públic o privat, podrà superar el cost de l'activitat subvencionada.
  g) La presentació de les sol·licituds fora del termini establit, la no-utilització del model d'imprés normalitzat d'ús obligatori o la no-presentació per via telemàtica seran causes d'inadmissió de les sol·licituds d'ajuda.
  h) Les ajudes estan destinades als beneficiaris que complisquen el que estableix l'article 2.1.a i b del Decret 4/2017, de 31 de març, que desenvolupen projectes d'interés turístic.

  Inici
 • Quantia de l'ajuda / Procediment de pagament

  INTENSITAT DE LES AJUDES

  L'import màxim d'ajuda global per beneficiari dels programes de la resolució de 21 de desembre de 2018 serà de 100.000 euros.

  Amb caràcter extraordinari i únicament per a aquest programa es podrà preveure la plurianualitat de l'ajuda el cost subvencionable de la qual siga superior a 70.000 euros, i quedarà condicionat l'import corresponent a la segona anualitat a l'existència de crèdit adequat i suficient en els pressupostos que l'ens públic Turisme Comunitat Valenciana tinga consignats en 2020.

  L'import de la subvenció no superarà els 40.000 euros per projecte subvencionat.

  PROCEDIMENT DE PAGAMENT DE LES AJUDES

  1. Turisme Comunitat Valenciana pagarà l'ajuda una vegada el beneficiari haja executat el projecte o l'actuació i sempre que haja complit totes les obligacions exigibles.

  2. En cas que l'import de cost subvencionable justificat de manera conforme siga inferior al cost subvencionable establit en la resolució de concessió, l'import de l'ajuda que es concedirà disminuirà proporcionalment, de manera que donarà lloc a la pèrdua parcial del dret al cobrament de la subvenció.

  3. En cas que el cost subvencionable justificat de manera conforme siga inferior a l'import mínim establit en cada programa dels previstos en l'annex I d'aquesta resolució, perquè l'actuació siga subvencionable es produirà la pèrdua total del dret al cobrament de la subvenció concedida.

  4. L'alteració d'algunes de les característiques del projecte o activitat aprovats, l'incompliment de condicions i terminis establits en la resolució de concessió, la nul·la execució o execució parcial de la inversió, la falta o la incompleta justificació de despeses efectivament realitzades i la concessió amb posterioritat a la presentació de la sol·licitud d'altres ajudes públiques o privades que, en el seu conjunt, excedisquen l'import del cost subvencionable de l'actuació, així com la concurrència de qualsevol altra causa de les previstes en l'article 37 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, en cas de no haver-se efectuat encara el pagament de l'ajuda, donarà lloc a la pèrdua del dret al cobrament, total o parcial, de l'ajuda.

  5. L'incompliment pel beneficiari de qualsevol dels requisits, condicions i altres circumstàncies que van donar lloc a l'atorgament de l'ajuda, la variació de la finalitat de la inversió o actuació, o la falta de justificació de la realització del projecte, així com la concurrència de qualsevol altra causa de les previstes en l'article 37 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, donarà lloc al reintegrament de les quantitats percebudes i a l'exigència de l'interés de demora corresponent des del moment del pagament de l'ajuda fins al dia en què s'acorde la procedència del reintegrament.

  6. El procediment per a declarar la procedència del reintegrament (o, si escau, de la pèrdua del dret al cobrament) es regirà pel que estableix la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, sense perjudici de les especialitats establides en la Llei 1/2015, de 6 de febrer, en la Llei 38/2003, de 17 de novembre, i en el reglament d'aquesta, aprovat per Reial decret 887/2006, de 21 de juliol.

  Inici
 • Quan s'ha de sol·licitar?

  Termini de presentació

  El termini de presentació de sol·licituds s'iniciarà el 15 de gener de 2019 i finalitzarà el dia 15 de febrer de 2019 a les 23.59:59 hores (hora oficial peninsular espanyola).

  Inici
 • Què s'ha de presentar?

  1. Amb caràcter general, s'ha d'aportar per via electrònica, a més del formulari normalitzat de sol·licitud d'ajuda, tota la documentació indicada en l'article 6. Documentació que cal aportar de la Resolució de 21 de desembre de 2018.

  2. Documentació específica que cal aportar per a aquest programa 2:
  Informe sobre l'actuació subvencionable, que ha d'incloure necessàriament els punts següents:

  - Descripció detallada de l'activitat per a la qual se sol·licita l'ajuda, incloent un dossier gràfic de l'actuació que es realitzarà i els objectius que es volen aconseguir.
  - Dades que motiven que l'activitat que es realitzarà té un impacte turístic internacional.
  - Previsió del nombre d'assistents que capta l'activitat per a la qual se sol·licita l'ajuda; percentatge d'aquests que correspon a demanda internacional, tot això amb la documentació acreditativa corresponent.
  - Dates de realització de l'activitat per a la qual se sol·licita l'ajuda.
  - Pressupost total sense IVA de l'activitat per a la qual se sol·licita l'ajuda, amb la indicació de les partides de despesa corresponents a les accions que es detallen en l'apartat "Costos subvencionables i intensitat de les ajudes" del present programa, i per a la qual se sol·licita la subvenció, degudament detallades i sense IVA.

  3. Documentació relativa als criteris de valoració:
  3.1) Justificació gràfica del material de difusió relatiu a l'àmbit d'actuació de l'activitat subvencionable.
  En cas de disposar:
  3.2) Còpia dels certificats de qualitat, gestió mediambiental, accessibilitat universal o intel·ligència turística vigents, en el cas de disposar-ne d'algun.
  3.3) Còpia dels distintius SICTED, en el cas de disposar-ne d'algun.
  3.4) Pla de responsabilitat social corporativa

  4. En cap cas es considerarà despesa subvencionable l'IVA, llevat que el sol·licitant aporte, juntament amb la sol·licitud, el corresponent acord de reconeixement de l'exempció dictat per l'Agència Estatal d'Administració Tributària, juntament amb una declaració responsable de vigència de les circumstàncies que van permetre l'exempció.

  FASE DE JUSTIFICACIÓ
  1. La justificació de l'actuació objecte d'ajuda s'ha de realitzar d'acord amb el projecte subvencionat i en els termes fixats en el respectiu programa i en la corresponent resolució de concessió de l'ajuda, s'ha d'efectuar per via telemàtica mitjançant la presentació de la documentació indicada en l'article 13. Justificació de despeses de la Resolució de 21 de desembre de 2018.

  2. La justificació de l'ajuda s'ha d'efectuar en el termini que s'establisca en la resolució de concessió, que en cap cas pot ser posterior al 29 de novembre de 2019.

  Queden exceptuades les ajudes acollides al Programa 2 l'actuació subvencionada de les quals es realitze amb posterioritat a aquesta data, que tindran un termini de presentació de la documentació justificativa de 15 dies naturals, a comptar de la data de l'inici de l'actuació.

  Impresos associats

  [ANNEX II] SOL·LICITUD D'AJUDES A EMPRESES, ASSOCIACIONS, FEDERACIONS I FUNDACIONS, DESTINADES A LA MILLORA DE LA COMPETITIVITAT DELS SERVEIS I PRODUCTES TURÍSTICS DE LA COMUNITAT VALENCIANA

  [ANNEX III] IMPRÉS DE DECLARACIONS RESPONSABLES DEL SECTOR EMPRESARIAL

  MODEL DE DOMICILIACIÓ BANCÀRIA

  [ANNEX V] QÜESTIONARI

  [ANNEX VI] COMPTE JUSTIFICATIU

  Inici
 • Com sol·licitar-ho?

  Passos

  1. El sol·licitant trobarà les instruccions per a omplir electrònicament la sol·licitud d'ajudes, en el següent enllaç d'internet:

  http://www.turisme.gva.es/opencms/opencms/turisme/es/contents/subvencion/instrucciones_etramitacion.html.

  2. L'accés a la tramitació telemàtica es pot fer bé des de la seu electrònica de la Generalitat https://sede.gva.es, apartat «Serveis en línia», o bé directament a través de l'enllaç "Tramitar amb certificat" que apareix en cada un dels tràmits de la Guia Prop corresponent a cada programa d'ajudes de la resolució de 21 de desembre de 2018.

  La presentació telemàtica requerirà que el sol·licitant dispose de signatura electrònica avançada, i es podrà utilitzar qualsevol dels sistemes de signatura electrònica admesos en la seu electrònica de la Generalitat.

  De la mateixa manera, la tramitació electrònica la podrà realitzar un representant autoritzat donat d'alta en el Registre Electrònic de Representació de la Generalitat, segons l'article 34 i següents del Decret 220/2014, de 12 de desembre, del Consell, i els articles 5 i següents de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre.

  3. La tramitació d'aquestes ajudes és en règim de concurrència competitiva.

  3.1. L'òrgan instructor de les ajudes acollides a la resolució serà el Servei de Planificació i Estratègia Turística de l'Àrea de Competitivitat Turística, a través de la Unitat de Competitivitat.

  3.2. Una vegada avaluades i informades les sol·licituds per l'òrgan instructor d'acord amb els criteris establits, se'n donarà trasllat a la Comissió d'Avaluació d'Ajudes que, després de l'anàlisi del procediment seguit, determinarà l'import de les subvencions d'acord amb la consignació pressupostària que s'establisca per a cada programa.

  3.3. Les sol·licituds s'ordenaran de major a menor puntuació. I, una vegada establit aquest ordre, s'aplicarà el percentatge d'ajuda que corresponga segons cada programa.

  3.4. En el cas que, una vegada efectuades les operacions descrites, el crèdit pressupostari siga insuficient per a atendre totes les sol·licituds que figuren en l'ordre de prelació i es dona la circumstància que l'últim sol·licitant que obtinga subvenció haja obtingut la mateixa puntuació que els immediatament següents en aquest ordre, tindran preferència en l'adjudicació els sol·licitants que acrediten que, amb anterioritat a la data de publicació d'aquesta convocatòria, han ocupat un percentatge superior de persones treballadores amb discapacitat en relació amb les seues respectives plantilles o bé es comprometen a contractar un percentatge superior de persones treballadores amb discapacitat durant l'àmbit temporal de l'ajuda o subvenció.

  3.5. La Comissió d'Avaluació d'Ajudes, a través de la persona titular de la direcció de Turisme Comunitat Valenciana, elevarà la proposta de concessió o denegació d'ajudes al seu president, que les resoldrà.

  4. Requeriment d'esmena de la documentació.

  4.1. De conformitat amb l'establit en l'article 23.5 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, una vegada examinada la documentació aportada, si aquesta no reuneix els requisits exigits, es requerirà l'interessat perquè en un termini improrrogable de 10 dies hàbils esmene la falta o acompanye els documents preceptius, amb la indicació que, si així no ho fa, es considerarà que ha desistit de la seua sol·licitud, amb la prèvia resolució que s'haurà de dictar en els termes previstos en l'article 21 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre.

  4.2. Així mateix, es podran requerir del sol·licitant qualssevol altres dades, documents i informes complementaris que resulten necessaris per a la resolució de l'expedient.

  5. Concessió o denegació d'ajudes.

  5.1. Al president de Turisme Comunitat Valenciana competeix resoldre el procediment de concessió d'ajudes.

  5.2. Les resolucions de concessió fixaran expressament la quantia i incorporaran, si escau, les condicions i obligacions que afecten el desenvolupament del projecte o l'activitat.

  5.3. En cas que la resolució procedent siga denegatòria, s'haurà de detallar el motiu o els motius que la determinen.

  5.4. Tant les propostes de resolució com les resolucions es notificaran als interessats en els termes previstos en els articles 40 i següents de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, i es publicaran en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.

  Recursos que procedixen contra la resolució

  S'hi podrà interposar un recurs contenciós administratiu davant dels jutjats contenciosos administratius de València, dins del termini de dos mesos, comptats des de l'endemà de la seua publicació i, potestativament, s'hi podrà interposar un recurs de reposició davant del president de Turisme Comunitat Valenciana, en el termini d'un mes, a comptar de l'endemà de la seua publicació, tot això de conformitat amb el que estableixen els articles 112, 123 i 124 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, i els articles 8, 14 i 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

  Inici
 • Com es tramita telemàticament?

  A través de l'enllaç corresponent:

  Tramitar amb certificat electrònic:

  https://www.tramita.gva.es/ctt-att-atr/asistente/iniciarTramite.html?tramite=AVTSUB_AYUDAS&version=1&login=c&idioma=va&idCatGuc=PR&idProcGuc=17992

  Tramitació

  Per a accedir a les notificacions telemàtiques:

  1. Accediu a La meua àrea personal en l'enllaç https://www.tramita.gva.es/cdc/login.html?idioma=va

  2. Llegiu la notificació enviada.

  3. En cas d'haver d'esmenar, accediu al tràmit genèric d'aportació de documentació esmena disponible en l'enllaç: https://www.tramita.gva.es/ctt-att-atr/login.html

  Informació adicional

  La presentació de la sol·licitud i de la documentació que s'ha d'aportar per a obtindre les ajudes s'ha de fer, obligatòriament, de forma electrònica, conforme estableix per a les persones jurídiques l'article 14.2 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

  Inici
 • Informació complementària

  Per a tots els programes, les activitats subvencionables seran les que es realitzen entre l'1 de gener de 2019 i el 31 de desembre de 2019.

  - Actuacions subvencionables per a aquest programa:
  Cada sol·licitant podrà presentar una sol·licitud per a una única actuació entre les indicades en l'ANNEX I de la Resolució de 21 de desembre de 2018, PROGRAMA 2.4.

  - Costos subvencionables: VEGEU l'ANNEX I de la Resolució de 21 de desembre de 2018, PROGRAMA 2.5.

  PUBLICITAT DE LES AJUDES

  1. Turisme Comunitat Valenciana remetrà a la Base de Dades Nacional de Subvencions, que opera com a sistema nacional de publicitat de subvencions, la informació sobre les subvencions concedides amb la indicació de la convocatòria, el programa i el crèdit pressupostari al qual s'imputen, el beneficiari, la quantitat concedida i l'objectiu o la finalitat de la subvenció, amb l'expressió dels diferents programes o projectes subvencionats.

  2. En l'enllaç: http://www.turisme.gva.es/opencms/opencms/turisme/es/contents/conselleria/transparencia/subven_ayudas_concedidas de la web de Turisme Comunitat Valenciana i accessible des del Portal de Transparència de la Generalitat, es publicarà la informació de les subvencions concedides amb la indicació del seu import, l'objectiu o la finalitat i les persones o entitats beneficiàries.
  3. El beneficiari ha de donar l'adequada publicitat al caràcter públic del finançament de l'actuació subvencionada, per la qual cosa, en totes les actuacions que resulten beneficiàries de les ajudes convocades, mitjançant la present resolució, ha de figurar el distintiu en què es faça constar que el projecte ha comptat amb la col·laboració de Turisme Comunitat Valenciana, disponible en l'adreça d'Internet: http://www.turisme.gva.es/opencms/opencms/turisme/es/contents/subvencion/distintivos.html.


  CONTROL I INSPECCIÓ

  1. Turisme Comunitat Valenciana podrà, en tot moment, efectuar totes les actuacions de comprovació administrativa, material, de verificació de la inversió o realització de l'actuació objecte d'ajuda que estime necessàries.

  2. El beneficiari i els tercers relacionats amb l'objecte de la subvenció o la seua justificació estaran, així mateix, obligats a sotmetre's a les actuacions de comprovació i de control financer dels òrgans de fiscalització de la Generalitat en relació amb les subvencions o ajudes concedides.

  3. La comprovació material de l'efectiva realització de l'activitat subvencionada o del compliment de la finalitat es realitzarà mitjançant el corresponent pla de control que desplegue l'ens públic Turisme Comunitat Valenciana, en el qual s'indicarà si l'obligació de comprovació abasta la totalitat de les ajudes o bé una mostra de les concedides i, en aquest últim cas, la seua forma de selecció.

  Criteris de valoració

  Les ajudes es concediran en règim de concurrència competitiva, de conformitat amb els criteris de valoració, i sempre que hi haja disponibilitat pressupostària adequada i suficient. La puntuació màxima que es pot aconseguir per projecte és de 20 punts.

  - Criteris generals de valoració de sol·licituds: es podrà obtindre una puntuació màxima de 10 punts. (Vegeu l'article 8.1 Criteris de valoració de sol·licituds de la Resolució de 21 de desembre de 2018).

  - Criteris relacionats amb l'interés turístic i el grau de desenvolupament del projecte presentat: Es podrà obtindre una puntuació màxima de 8 punts. Es valoraran en funció dels criteris específics que es recullen en l'annex I per al programa 1, punt 7, de la Resolució de 21 de desembre de 2018.

  - Criteris socials: la puntuació serà com a màxim de 2 punts i s'assignaran, sempre que s'aporte documentació acreditativa, segons l'article 8.3 Criteris de valoració de sol·licituds de la resolució de 21 de desembre de 2018.

  Obligacions

  1. Els beneficiaris de les ajudes a què es refereix la Resolució de 19 de desembre de 2018 estan obligats a complir amb totes les obligacions que estableix la Llei 38/2003, de 17 de novembre, i, entre aquestes, les assenyalades en els articles 13 i 14, en el Decret 4/2017, de 31 de març, així com en qualsevol altra disposició en vigor aplicable a aquestes ajudes.

  2. Així mateix, han de respectar la normativa mediambiental vigent, de manera que s'assegure el desenvolupament dels objectius del projecte subvencionat dins d'un marc de desenvolupament sostenible i del foment de la protecció i millora del medi ambient, tal com recull l'article 11 del Tractat de funcionament de la Unió Europea. Especialment, el projecte objecte d'ajuda s'ha de sotmetre al procediment d'avaluació d'impacte ambiental (AIA) en els supòsits recollits en la Llei 21/2013, de 9 de desembre, d'avaluació ambiental (BOE núm. 296, d'11.12.2013) i en el Decret 162/1990, de 15 d'octubre, pel qual s'aprova el Reglament per a l'execució de la Llei 2/1989, de 3 de març, d'impacte ambiental de la Comunitat Valenciana (DOCV núm. 1412, de 30 d'octubre de 1990). Així mateix, ha de complir, si és el cas, les obligacions establides en la Llei 6/2014, de 25 de juliol, de la Generalitat, de prevenció, qualitat i control ambiental d'activitats a la Comunitat Valenciana (DOCV núm. 7329, de 31.07.2014).

  3. En el cas que l'actuació subvencionada consistisca en una inversió que implique la realització d'obres, haurà d'aportar còpia de la llicència municipal d'obres corresponent o de la declaració responsable que la substituïsca, si escau.

  4. Han de notificar a Turisme Comunitat Valenciana qualsevol modificació que es produïsca en l'actuació que desenvoluparà durant la tramitació de l'expedient de subvenció.

  5. I cal conservar els documents originals justificatius relacionats amb els projectes subvencionats o les còpies certificades conformes amb els originals mentre puguen ser objecte de les actuacions de comprovació i control, en algun dels suports següents:

  - Fotocòpies de documents originals.
  - Microfitxes de documents originals.
  - Versions electròniques de documents originals.
  - Documents que només existisquen en versió electrònica.

  2. L'incompliment de qualsevol d'aquestes obligacions podrà donar lloc a la pèrdua del dret al cobrament i, si escau, al reintegrament de les ajudes percebudes i a l'exigència de l'interés de demora des del moment del pagament de la subvenció.

  Enllaços

  PMF: Com justificar la despesa en les ajudes

  Inici
 • Fonts jurídiques i/o documentals

  Normativa

  - Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions (BOE núm. 276, de 18.11.2003).
  - Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei general de subvenciones (BOE núm. 176, de 25.07.2006)
  - Decret 165/2010, de 8 d'octubre, del Consell, pel qual s'estableixen mesures de simplificació i de reducció de càrregues administratives en els procediments gestionats per l'Administració de la Generalitat i el seu sector públic (DOCV núm. 6376, de 14.10.2010).
  - Reglament (UE) núm. 1407/2013, de la Comissió, de 18 de desembre de 2013, relatiu a l'aplicació dels articles 107 i 108 del Tractat de funcionament de la Unió Europea a les ajudes de minimis. DOUE-L-2013-82949

  - Llei 1/2015, de 6 de febrer, de la Generalitat, d'Hisenda Pública, del sector públic instrumental i de subvencions. (DOCV núm. 7464, de 12.02.2015).
  - Decret 4/2017, de 31 de març, del president de la Generalitat, pel qual s'aproven les bases reguladores de les ajudes dirigides al sector turístic de la Comunitat Valenciana. (DOGV núm. 8014, de 04.04.2017).
  - Llei 15/2018, 7 de juny, de la Generalitat, de turisme, oci i hospitalitat de la Comunitat Valenciana. (DOGV núm. 8313, de 08.06.2018).
  - Resolució de 21 de desembre de 2018, del president de Turisme Comunitat Valenciana, per la qual es convoquen les ajudes per a l'any 2019 dirigides a empreses, associacions, federacions i fundacions, destinades a la millora de la competitivitat dels serveis i productes turístics de la Comunitat Valenciana. (DOGV núm. 8456, de 03.01.2019)
  - Extracte de la Resolució 21 de desembre de 2018, del president de Turisme Comunitat Valenciana, per la qual es convoquen les ajudes per a l'any 2019, dirigides a empreses, associacions, federacions i fundacions, destinades a la millora i la competitivitat dels serveis i productes turístics de la Comunitat Valenciana. (DOGV núm. 8456, de 03.01.2019)
  - Resolució de 4 de febrer de 2019, del president de Turisme Comunitat Valenciana, per la qual es dona publicitat a l'import global màxim destinat a les ajudes dirigides a empreses, associacions, federacions i fundacions de la Comunitat Valenciana l'any 2019 (DOGV núm.8485 de 13.02.2019)

  Llista de normativa

  Vegeu la Llei 38/2003, general de subvencions.

  Vegeu el Reial decret 887/2006.

  Vegeu el Decret 165/2010, de 8 d'octubre.

  Vegeu el Reglament (UE) núm. 1407/2013, de 18 de desembre de 2013.

  Vegeu la Llei 1/2015, de 6 de febrer.

  Vegeu el Decret 4/2017, de 31 de març.

  Vegeu la Llei 15/2018, de 7 de juny.

  Vegeu la Resolució de 21 de desembre de 2018.

  Vegeu l'extracte de la Resolució 21 de desembre de 2018.

  Vegeu Resolució de 4 de febrer de 2019,

  Llistat de seguiment

  Guia per a tramitar les sol·licituds d'ajudes de Turisme 2019

  Preguntes freqüents (FAQ) referents a la TRAMITACIÓ ELECTRÒNICA de les sol·licituds d'ajudes 2019 de Turisme Comunitat Valenciana

  Proposta de resolució de 17 d'abril de 2019, del director de Turisme Comunitat Valenciana, d'inadmissió de sol·licituds d'ajuda al programa d'ajudes a empreses, associacions, federacions i fundacions per a l'any 2019. (DOGV núm.8540 de 03.05.2019)

  Resolució d'11 de juny de 2019, del president de Turisme Comunitat Valenciana, de concessió d'ajudes 2019, programa 2, Suport a activitats esportives i culturals d'impacte turístic internacional, i programa 4, Impuls a les activitats musicals d'impacte turístic, destinats a la millora de la competitivitat dels serveis i productes turístics de la Comunitat Valenciana.

  Resolució de 8 de juliol de 2019, del president de Turisme Comunitat Valenciana, de denegació d'ajudes 2019, programa 2, Suport a activitats esportives i culturals d'impacte turístic internacional, i programa 4, Impuls a les activitats musicals d'impacte turístic, destinats a la millora de la competitivitat dels serveis i productes turístics de la Comunitat Valenciana.(DOGV núm.8595 de 19.07.2019).

  Inici

 • La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.

  La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.