• Estàs en:
 • Inici /
 • Detall de Procediments

Detall de Procediments

 • Què es pot sol·licitar?

  Nom del tràmit

  Convocatòria de sis beques per a la realització de pràctiques professionals en la Direcció General de l'Agència Valenciana d'Igualtat en la Diversitat.

  Objecte del tràmit

  La concessió de sis beques, sota els principis de publicitat, transparència, concurrència competitiva, objectivitat, igualtat i no-discriminació, per a la realització de pràctiques professionals en la Direcció General de l'Agència Valenciana d'Igualtat en la Diversitat.

  Les beques estan destinades a donar suport a la formació complementària, la millora i l'especialització professional de les persones que resulten seleccionades i es troben en possessió de la titulació de grau o llicenciatura en Ciències Polítiques o Sociologia.

  Inici
 • Qui pot sol·licitar-ho?

  Interessats/Sol·licitants

  Les persones sol·licitants de les beques han de ser residents a la Comunitat Valenciana, estar en possessió del grau o la llicenciatura en Ciències Polítiques o del grau o la llicenciatura en Sociologia, i complir amb els requisits establits en l'article 2 de l'ORDRE 5/2018, d'11 de maig, de la Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives, per la qual s'aproven les bases reguladores de concessió de beques per a la realització de pràctiques professionals en la direcció general amb competències en matèria d'igualtat en la diversitat, (d'ara en avant, l'Ordre), en la data de finalització del termini de presentació de les sol·licituds.

  Requeriments

  a) Tindre la nacionalitat espanyola o la condició de nacional d'un estat membre de la Unió Europea i residir a la Comunitat Valenciana.

  b) No tindre més de trenta-cinc anys.

  c) Estar en possessió de la titulació de grau o llicenciatura en Ciències Polítiques o Sociologia, expedida o homologada per les autoritats espanyoles competents, sempre que no hagen transcorregut més de cinc anys des de la finalització dels estudis.

  d) Tindre acreditats coneixements del nivell B1 de valencià o títol homologat, en els termes previstos per l'Ordre 7/2017, de 2 de març, de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport.

  e) No trobar-se incurs o incursa en les prohibicions per a obtindre la condició de persona beneficiària establides en l'article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, la qual cosa s'acreditarà per mitjà de la declaració responsable inclosa en el model de sol·licitud, accessible en la seu electrònica de la Generalitat (https://sede.gva.es.), llevat que, atenent la naturalesa de la beca i la seua finalitat, s'exceptue en la convocatòria alguna d'aquestes prohibicions.

  f) No patir cap malaltia o diversitat funcional que impedisca el compliment de les obligacions inherents a la concessió i el normal desenvolupament de les pràctiques professionals.

  Les persones amb diversitat funcional en les quals no concórrega aquest impediment podran fer valdre la seua condició a l'efecte del que es disposa l'article 11 d'aquesta ordre.

  g) No haver sigut gaudit de beques de pràctiques professionals a la Generalitat per un període igual o superior a trenta-sis mesos.

  h) Disposar de cobertura sanitària.

  Inici
 • Quantia de l'ajuda / Procediment de pagament

  De conformitat amb la Resolució de 22 de febrer de 2018, de la Conselleria d'Hisenda i Model Econòmic, per la qual s'estableix la quantitat inicial de percepció en l'exercici 2018, de les beques sotmeses a l'àmbit d'aplicació del Decret 132/2009, de 4 de setembre, del Consell, la quantitat inicial de percepció, en l'exercici 2018, de les beques convocades ha sigut establida en 1.023,16 euros. Aquesta quantitat podrà ser incrementada, si escau, amb l'aplicació del percentatge de l'increment de la despesa del sector públic que s'aprove en els pressupostos generals de l'Estat per a l'exercici 2018, de conformitat amb el que preveu la disposició transitòria tercera de la Llei 22/2017, de 29 de desembre, de pressupostos de la Generalitat per a l'exercici 2018. Sobre aquest import es practicarà la retenció corresponent a compte de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques, i també la corresponent cotització a la Seguretat Social en els termes establits en el Reial decret 1493/2011, de 24 d'octubre, i la resta, si escau, que corresponguen.

  Inici
 • Quan s'ha de sol·licitar?

  Termini de presentació

  En el termini de deu dies hàbils, a comptar de l'endemà de la publicació d'aquesta convocatòria en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana. (DOGV núm. 8353 / 02.08.2018).

  Inici
 • Què s'ha de presentar?

  Les persones aspirants a obtindre una beca han d'omplir telemàticament la sol·licitud i el currículum de forma completa en el formulari que ofereix la mateixa aplicació, i reservar la documentació acreditativa per a presentar-la en el moment que se li requerisca.

  Inici
 • Com sol·licitar-ho?

  Passos

  El procediment de tramitació ha de seguir aquests passos:

  - Presentació de sol·licituds en el termini de 10 dies hàbils.
  - Reunió de la comissió avaluadora per a baremar i publicar la llista provisional de persones aspirants i les seues puntuacions, en un termini màxim de 15 dies després de la finalització del termini de presentació de sol·licituds.
  - Període d'al·legacions a la llista provisional: 10 dies.
  - Publicació de la resolució a les al·legacions de la llista definitiva d'aspirants i puntuacions, i de la llista de persones que han d'aportar documentació per a l'entrevista.
  - Fase d'entrevistes.
  - Proposta de resolució.
  - Publicació de la resolució amb la relació de les persones beneficiàries de les beques i la borsa de reserva.

  Recursos que procedixen contra la resolució

  El director general de l'Agència Valenciana d'Igualtat en la Diversitat és l'òrgan competent per a la resolució del procediment, per delegació de la vicepresidenta del Consell i consellera d'Igualtat i Polítiques Inclusives. La seua resolució posa fi a la via administrativa.

  Contra aquesta resolució, de conformitat amb els articles 114, 123 i 124 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, de procediment administratiu comú de les administracions públiques, es podrà interposar, potestativament, un recurs de reposició, en el termini d'un mes, o, directament, un recurs contenciós administratiu, en el termini de dos mesos a comptar de l'endemà de la seua publicació, de conformitat amb el que disposa l'article 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

  a) El recurs de reposició ha d'interposar-se davant de la vicepresidenta i consellera d'Igualtat i Polítiques Inclusives, en el termini d'un mes a comptar de l'endemà de la seua publicació.

  b) El recurs contenciós administratiu ha de plantejar-se davant del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana, en el termini de dos mesos a comptar de l'endemà de la publicació.

  Inici
 • Com es tramita telemàticament?

  A través del enllaç corresponent:

  Tramitar amb certificat electrònic:

  https://www.tramita.gva.es/ctt-att-atr/asistente/iniciarTramite.html?tramite=BECA_SOL&version=2&login=c&idioma=va&idCatGuc=PR&idProcGuc=17998

  Inici
 • Informació complementària

  La beca tindrà una durada màxima de dotze mesos, a comptar de la data que s'indique en la resolució de concessió, que es pot prorrogar, mitjançant una resolució expressa, fins a un període màxim de 12 mesos addicionals, sempre que hi haja el crèdit adequat i suficient en els pressupostos de la Generalitat per als exercicis als quals afecte la pròrroga i que el desenvolupament de l'activitat que s'estiga efectuant així ho requerisca o aconselle.

  OBLIGACIONS

  Les persones beneficiàries de les beques tenen les obligacions següents:

  a) Acceptar la concessió de la beca, les bases de la convocatòria i incorporar-se a la Direcció General de l'Agència Valenciana d'Igualtat en la Diversitat, en el termini que s'indique en la resolució de concessió.

  La no-incorporació injustificada en la data indicada s'interpretarà com una renúncia a la beca concedida. En aquest cas, es podrà concedir una nova beca a la persona que corresponga en la borsa de reserva.

  b) Realitzar l'activitat que ha motivat la concessió de la beca durant tot el període de gaudi d'aquesta, d'acord amb les directrius que ordene qui exercisca la direcció tècnica de cada una de les persones beneficiàries de les beques.

  c) Estar al corrent en el compliment de les seues obligacions tributàries i davant de la Seguretat Social abans de dictar-se la proposta de resolució de concessió de les beques, de conformitat amb el que estableix l'article 141e de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

  A l'efecte de garantir el compliment d'aquesta obligació, la presentació de la sol·licitud per part de les persones interessades comportarà l'autorització als òrgans gestors de la Conselleria per a recaptar, per via telemàtica, els oportuns certificats de l'Agència Tributària, de la Conselleria d'Hisenda i Model Econòmic, i de la Seguretat Social.

  d) Guardar el degut secret i la confidencialitat dels assumptes en què intervinga.

  e) Complir les altres obligacions que s'estableixen en l'article 14 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, així com les que es deriven de l'ordre i de la mateixa convocatòria.

  f) Exercir les pràctiques amb un horari màxim de trenta hores setmanals, que es distribuiran de la forma en què les organitze la seua tutora o tutor durant el període de gaudi de la beca.

  g) Aportar en el termini dels deu dies hàbils següents a la publicació de la resolució de concessió en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana, degudament omplit i subscrit per la persona beneficiària, l'imprés de domiciliació bancària, en el qual han de constar el número de compte en el qual es rebran les transferències mensuals, i que es troba disponible en el portal institucional de la Generalitat en Internet, www.gva.es.http://www.gva.es/

  Criteris de valoració

  Els criteris que serviran de base per a la concessió de les beques que es convoquen seran els establits en l'article 11 de l'Ordre.

  Obligacions

  Les persones beneficiàries de les beques tenen les obligacions següents:

  a) Acceptar la concessió de la beca, les bases de la convocatòria i incorporar-se a la Direcció General de l'Agència Valenciana d'Igualtat en la Diversitat, en el termini que s'indique en la resolució de concessió.

  La no-incorporació injustificada en la data indicada s'interpretarà com una renúncia a la beca concedida. En aquest cas, es podrà concedir una nova beca a la persona que corresponga en la borsa de reserva.

  b) Realitzar l'activitat que ha motivat la concessió de la beca durant tot el període de gaudi d'aquesta, d'acord amb les directrius que ordene qui exercisca la direcció tècnica de cada una de les persones beneficiàries de les beques.

  c) Estar al corrent en el compliment de les seues obligacions tributàries i davant de la Seguretat Social abans de dictar-se la proposta de resolució de concessió de les beques, de conformitat amb el que estableix l'article 141e de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

  A l'efecte de garantir el compliment d'aquesta obligació, la presentació de la sol·licitud per part de les persones interessades comportarà l'autorització als òrgans gestors de la Conselleria per a recaptar, per via telemàtica, els oportuns certificats de l'Agència Tributària, de la Conselleria d'Hisenda i Model Econòmic, i de la Seguretat Social.

  d) Guardar el degut secret i la confidencialitat dels assumptes en què intervinga.

  e) Complir les altres obligacions que s'estableixen en l'article 14 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, així com les que es deriven de l'ordre i de la mateixa convocatòria.

  f) Exercir les pràctiques amb un horari màxim de trenta hores setmanals, que es distribuiran de la forma en què les organitze la seua tutora o tutor durant el període de gaudi de la beca.

  f) Aportar en el termini dels deu dies hàbils següents a la publicació de la resolució de concessió en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana, degudament omplit i subscrit per la persona beneficiària, l'imprés de domiciliació bancària, en el qual han de constar el número de compte en el qual es rebran les transferències mensuals, i que es troba disponible en el portal institucional de la Generalitat en Internet, www.gva.es.http://www.gva.es/.

  Sancions

  No s'han previst sancions, no obstant això, de conformitat amb el que disposa l'article 69.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, la inexactitud, falsedat o omissió, de caràcter essencial, en qualsevol dada o manifestació declarats, així com la falta d'acreditació dels requisits exigits, determinarà la impossibilitat de continuar en la convocatòria, sense perjudici de la responsabilitat en què es poguera incórrer.

  Inici
 • Fonts jurídiques i/o documentals

  Normativa

  - Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions (BOE núm. 276, de 18/11/2003).
  - Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions (BOE núm. 176, de 25/07/2006).
  - Decret 132/2009, de 4 de setembre, del Consell, pel qual es regula la concessió de beques. (DOCV núm. 6097, de 08/09/2009).
  - Ordre 17/2011, de 6 de maig, de la Conselleria de Justícia i Administracions Públiques, per la qual es desplega el capítol II de les beques de pràctiques professionals, del Decret 132/2009 , de 4 de setembre, del Consell, pel qual es regula la concessió de beques (DOCV núm. 6521, de 16/05/2011).
  - Llei 1/2015, de 6 de febrer, de la Generalitat, d'Hisenda Pública, del sector públic instrumental i de subvencions. (DOCV núm. 7464, de 12/02/2015).
  - Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques (BOE núm. 236, de 02.10.2015).
  - ORDRE 5/2018, d'11 de maig, de la Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives, per la qual s'aproven les bases reguladores de concessió de beques per a la realització de pràctiques professionals en la direcció general amb competències en matèria d'igualtat en la diversitat.
  - RESOLUCIÓ de 30 de juliol de 2018, de la Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives, per la qual es convoquen sis beques per a la realització de pràctiques professionals en la Direcció General de l'Agència Valenciana d'Igualtat en la Diversitat.
  - RESOLUCIÓ de 4 d'octubre de 2018, del director general de l'Agència Valenciana d'Igualtat en l Diversitat, per la qual es concedeixen sis beques per a la realització de pràctiques professionals en la Direcció General de l'Agència Valenciana d'Igualtat en la Diversitat. (DOGV nº 8399, de 08/10/2018)

  Llista de normativa

  Vegeu el Decret 132/2009, de 4 de setembre.

  Vegeu l'Ordre 17/2011, de 6 de maig.

  Ordre 5/2018, de 11 de maig.

  Resolució de 30 de juliol de 2018

  Vegeu RESOLUCIÓ de 4 d'octubre de 2018, del director general de l'Agència Valenciana d'Igualtat en l Diversita

  Llistat de seguiment

  LLISTAT AVALUACIÓ PROVISIONAL DE PERSONES ADMESES I EXCLOSES.

  Requeriment de documentació acreditativa dels mèrits al·legats.

  Inici

 • La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.

  La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.