Detall de Procediments

Beques salari lligades a la renda per a la realització d'estudis universitaris durant el curs acadèmic 2020-2021 en les universitats públiques de la Comunitat Valenciana.
 • Què es pot sol·licitar?

  Nom del tràmit

  Beques salari lligades a la renda per a la realització d'estudis universitaris durant el curs acadèmic 2020-2021 en les universitats públiques de la Comunitat Valenciana.

  Objecte del tràmit

  Ampliar l'abast de les beques i les ajudes perquè arriben a una majoria d'estudiants universitaris de la Comunitat Valenciana i, així, evitar l'exclusió dels que tenen menys recursos econòmics, facilitant-los l'accés i la permanència en les universitats publiques valencianes.

  Inici
 • Qui pot sol·licitar-ho?

  Interessats/Sol·licitants

  - L'alumnat que inicie, en règim presencial i de matrícula completa, en el curs acadèmic establit en cada convocatòria, el primer curs d'ensenyaments universitaris adaptats a l'Espai Europeu d'Educació Superior conduents a títols oficials de grau. A més, per a poder optar a aquesta beca, els sol·licitants no poden haver estat matriculats anteriorment en cap altre estudi universitari oficial.
  - Així mateix, podrà ser beneficiari d'aquestes beques l'alumnat de segon i posteriors cursos, que haja resultat beneficiari en convocatòries anteriors d'aquestes beques salari, i que complisca els requisits acadèmics establits en la convocatòria que s'aprove per a cada curs.


  EXCLUSIONS:
  No s'inclouen en aquesta convocatòria beques per a la realització d'estudis de màster universitari, tercer cicle o doctorat, estudis d'especialització ni estudis conduents a l'obtenció de títols propis de les universitats.

  Requeriments

  Requisits generals exigibles
  a) Ser espanyol, o tindre la nacionalitat d'un estat membre de la Unió Europea. En el cas de ciutadans de la Unió o dels seus familiars, beneficiaris dels drets de lliure circulació i residència, es requerirà que tinguen la condició de residents permanents o que acrediten ser treballadors per compte propi o alié.
  Tindran la consideració de «familiars» el cònjuge o la parella legal, així com els ascendents directes al seu càrrec i els descendents directes al seu càrrec menors de 21 anys.
  En el supòsit d'estrangers no comunitaris, s'aplicarà el que disposa la normativa sobre drets i llibertats dels estrangers a Espanya i la seua integració social. En tot cas, hauran d'haver sigut contribuents en l'exercici 2018 de l'IRPF, per activitats econòmiques i/o per rendiments del treball exceptuant els provinents de les beques salari regulades en aquesta convocatòria i les de naturalesa anàloga.
  b) Acreditar la residència administrativa en qualsevol municipi de la Comunitat Valenciana, dins del termini de presentació de sol·licituds. Aquest requisit s'ha de mantindre durant tot el curs acadèmic.
  c) Cursar estudis conduents a l'obtenció de títols universitaris oficials als quals fa referència la base segona d'aquesta ordre, en universitats públiques de la Comunitat Valenciana i en els seus centres públics adscrits.
  d) No estar en possessió o no reunir els requisits legals per a l'obtenció d'un títol d'aquest nivell o superior al corresponent al dels estudis per als quals se sol·licita la beca. A aquest efecte, no podran ser beneficiaris de beca els estudiants als quals només els falte, per a l'obtenció del títol, l'acreditació d'un determinat nivell de coneixement d'un idioma estranger.
  e) Reunir els requisits econòmics i acadèmics que s'estableixen en aquesta ordre.

  Inici
 • Quantia de l'ajuda / Procediment de pagament

  - La beca consisteix en una beca salari, l'import màxim per beneficiari de la qual no serà superior a 6.000 euros.

  - Per a l'alumnat que, a més, siga beneficiari de les beques de quantia fixa lligada a la renda que cada curs acadèmic convoca el ministeri competent en matèria d'educació i que, alhora, resulte beneficiari de la beca salari lligada a la renda regulada en aquesta convocatòria per a un mateix curs acadèmic, l'import de l'ajuda serà una quantia que complete el que s'ha assignat en la quantia fixa lligada a la renda del ministeri, fins a arribar a la quantia màxima de 6.000 euros.

  - El pagament de la subvenció regulada en aquesta convocatòria s'efectuarà a les universitats públiques valencianes, en la condició que tenen d'entitats col·laboradores.

  Inici
 • Quan s'ha de sol·licitar?

  Termini de presentació

  El termini de presentació de sol·licituds telemàtiques serà des de l'endemà a la publicació d'aquesta resolució en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana fins al dia 15 d'octubre de 2020. (DOGV núm. 8906 de 16/09/2020).
  Data d'inici: 17/09/2020
  Data de fi: 15/10/2020

  Inici
 • Què s'ha de presentar?

  1. La tramitació i presentació de la sol·licitud s'ha de realitzar únicament per mitjans electrònics en la plataforma de tramitació de la GVA.
  En cas de dubte, podeu consultar el manual publicat en la web http://innova.gva.es/va/web/universidad/becas-salario-ligadas-a-renta
  2. El punt d'accés a la tramitació electrònica és la seu electrònica de la Generalitat, accessible en l'adreça web https://sede.gva.es. L'accés directe a aquest tràmit estarà disponible en l'enllaç següent: https://www.gva.es/va/inicio/procedimientos?id_proc=18020&version=amp
  Les incidències de tramitació electrònica relacionades amb qüestions tecnicoinformàtiques s'atendran mitjançant el correu: generalitat_en_red@gva.es.
  Els dubtes relacionats amb el contingut d'aquesta convocatòria seran atesos, exclusivament, mitjançant el correu electrònic becasalario@gva.es.
  Una vegada omplida la sol·licitud telemàtica, l'ha de signar la persona interessada, per a la qual cosa es pot emprar qualsevol dels sistemes de signatura electrònica acceptats per la seu electrònica, i enviar-la pel procediment telemàtic establit, de manera que es considerarà presentada amb caràcter general i s'obtindrà el resguard de la sol·licitud que ha de conservar la persona sol·licitant per a acreditar, en cas que resulte necessari, la presentació de la seua sol·licitud dins del termini i en la forma establits.
  No es tindran en compte les sol·licituds omplides per via telemàtica que no completen el procés de presentació establit.
  Així mateix, la persona sol·licitant i els altres membres computables de la unitat familiar podran autoritzar la Conselleria d'Innovació, Universitats, Ciència i Societat Digital, amb la seua signatura en la sol·licitud electrònica, per a obtindre d'altres administracions públiques la informació que resulte necessària per a la determinació, el coneixement i la comprovació de totes les dades acreditatives d'identificació, de residència, acadèmiques, de renda i patrimoni, i altres circumstàncies familiars i personals necessàries per a la resolució de la sol·licitud de beca.
  3. Als efectes establits en els apartats anteriors i en els termes legalment previstos, l'autorització telemàtica dels membres computables de la unitat familiar s'ha d'efectuar d'acord amb el que es preveu en els articles 9 i 10 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.
  4. Els sol·licitants que tinguen dret a alguna de les deduccions en la renda familiar, de conformitat amb el que es disposa en el resolc 9é, han d'omplir les dades corresponents del model de sol·licitud.
  5. Els sol·licitants que al·leguen alguna de les circumstàncies següents han d'adjuntar a la sol·licitud telemàtica la documentació que s'indica a continuació. Així mateix, han d'acreditar que aquestes situacions concorrien a 31 de desembre de 2018.
  5.1- En cas d'orfandat absoluta de l'alumnat menor de 25 anys, s'ha d'aportar un document que acredite la situació d'orfandat.
  5.2- Quan siguen dos o més els fills estudiants menors de 25 anys amb residència fora del domicili familiar per raó d'estudis universitaris, han d'aportar un document que acredite que cursen estudis universitaris i resideixen fora del domicili familiar.
  6. L'estudiant sol·licitant de la beca que s'incloga en algun dels supòsits d'unitat familiar que a continuació s'indiquen ha d'annexar a la sol·licitud telemàtica la documentació que acredite aquesta situació a 31 de desembre de 2018:
  6.1- Quan s'incloga com a únic membre de la unitat familiar:
  Ha d'aportar la documentació que justifique que disposa de mitjans econòmics propis suficients, així com la titularitat o el lloguer del seu domicili habitual. Els dos documents són necessaris per a acreditar fefaentment la seua independència econòmica i familiar.
  6.2- En cas de viduïtat, separació, divorci, cessament de la convivència o no convivència de les mares/pares del sol·licitant, s'ha d'aportar segons siga procedent: Certificat de defunció, sentència judicial de separació o de divorci i/o conveni regulador o document públic de mesures sobre la cura i educació dels fills.
  En qualsevol moment del procediment, es podrà requerir l'aportació dels documents originals justificatius de les circumstàncies al·legades.
  7. Amb la presentació telemàtica de la sol·licitud, la persona sol·licitant i el pare, mare, tutor o persona encarregada de la guàrdia i protecció del sol·licitant, en el cas que aquest menor d'edat no siga emancipat, declaren sota responsabilitat solidària el següent:
  a) Que accepten les bases de la convocatòria per a la qual sol·licita la beca.
  b) Que totes les dades incorporades a la sol·licitud s'ajusten a la realitat.
  c) Que queden assabentats que la inexactitud en les circumstàncies declarades donarà lloc a la denegació o revocació de la beca.
  d) Que tenen coneixement de la incompatibilitat d'aquestes beques amb qualsevol altra ajuda o beca per a la mateixa activitat similar.
  e) Que el sol·licitant no es troba incurs en cap de les circumstàncies recollides en l'article 13 i 34.5 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.
  8. Els membres computables de la família inclosos en la sol·licitud telemàtica podran atorgar el seu consentiment a la Conselleria d'Innovació, Universitats, Ciència i Societat Digital per a obtindre les dades següents:
  a) Dades necessàries per a determinar el seu rendiment acadèmic.
  b) Dades necessàries de renda i patrimoni familiars a l'efecte d'aquesta beca, per mitjà de les corresponents administracions públiques.
  c) El consentiment per a la verificació de les seues dades personals en el Sistema de Verificació de Dades de Residència i Identitat i del servei de consulta de dades de residència legal.
  d) La condició de família nombrosa general o especial.
  e) La condició de família monoparental general o especial.
  f) La consulta del grau de discapacitat.
  g) La condició de becat pel ministeri competent en matèria d'educació.
  h) La consulta d'estar en possessió d'un títol universitari oficial.
  Així mateix, els sol·licitants podran atorgar aquest consentiment per a consultar, a les corresponents administracions públiques, les dades relatives al compliment de les obligacions tributàries amb l'Administració general de l'Estat, amb l'Administració de la Generalitat i amb la Seguretat Social.
  En el cas de no atorgar aquest consentiment, els sol·licitants han d'adjuntar a la sol·licitud telemàtica la documentació següent:
  a) Certificat d'empadronament del sol·licitant, dins del termini de presentació de sol·licituds.
  b) Certificat de renda de l'exercici 2018, expedit per l'Agència Estatal d'Administració Tributària, de tots els membres computables.
  c) Certificat, a nom del sol·licitant, de trobar-se al corrent en el compliment d'obligacions tributàries amb l'Administració general de l'Estat.
  d) Certificat, a nom del sol·licitant, de trobar-se al corrent en el compliment d'obligacions tributàries amb l'Administració de la Generalitat.
  e) Certificat, a nom del sol·licitant, de trobar-se al corrent en el compliment d'obligacions amb la Seguretat Social.
  f) Certificat de béns immobles expedit per la Gerència del Cadastre de tots els membres computables.
  g) Document nacional d'identitat (DNI) o, si escau, número d'identitat d'estranger, (NIE), de tots els membres computables majors de 14 anys.
  h) En cas de ser família nombrosa, s'ha d'aportar una còpia del títol en vigor, expedit per l'administració corresponent.
  i) En cas de diversitat funcional, s'ha d'aportar un certificat oficial de discapacitat del membre o els membres de la unitat familiar indicats en el resolc nové 1.c d'aquesta convocatòria.
  j) En cas de ser família monoparental, s'ha d'aportar una còpia del títol en vigor, expedit per l'administració corresponent.
  k) La documentació que acredite la concurrència d'alguna o algunes de les circumstàncies que s'estableixen en els punts quart i cinqué anteriors, si és procedent.
  9. Si la documentació que, si escau, s'haja d'adjuntar a la sol·licitud i/o la informació subministrada per les administracions públiques a la qual fa referència el punt 8 anterior estiguera incompleta o fora insuficient, es requerirà el sol·licitant per qualsevol mitjà que permeta tindre constància de la recepció de l'interessat, perquè, en el termini de 10 dies, esmene la falta o acompanye els documents preceptius, amb l'advertiment que, si no ho fa, es considerarà que ha desistit de la seua sol·licitud, d'acord amb el que s'estableix en l'article 68 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, i amb els efectes previstos en l'article 21.1 de la llei esmentada. El sol·licitant de la beca pot indicar en la sol·licitud que desitja rebre aquestes notificacions, de manera exclusiva, per mitjans electrònics.

  Inici
 • Com sol·licitar-ho?

  Passos

  1. L'òrgan competent per a l'ordenació i la instrucció de l'expedient és la Subdirecció General d'e Universitats.

  2. Per a l'estudi de les sol·licituds presentades i la selecció de possibles beneficiaris es constituirà una comissió avaluadora que actuarà com a òrgan col·legiat de selecció, amb la composició que a continuació s'assenyala:
  President: La subdirectora d'Universitats, o la persona en qui delegue.
  Vocals: Tres funcionaris de la Direcció General d'Universitats.
  Secretària: el/la cap del Servei de Gestió Economicopressupostària de les Universitats

  3. El funcionament d'aquests òrgans s'ha d'ajustar al que disposen les normes contingudes a aquest efecte en el capítol II de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

  4. La comissió avaluadora i l'òrgan instructor poden requerir els documents complementaris que es consideren necessaris per a un coneixement adequat de les circumstàncies peculiars de cada cas, a l'efecte de garantir la inversió correcta dels recursos pressupostaris destinats a les beques per circumstàncies sobrevingudes.

  5. Els òrgans citats sol·licitaran tots els informes que consideren necessaris per a la determinació, el coneixement i la comprovació de les dades en virtut de les quals s'ha de pronunciar la resolució.

  6. La comissió avaluadora estudiarà i comprovarà les sol·licituds i elevarà a la persona titular de la Direcció General d'Universitat, Investigació i Ciència, a través de l'òrgan instructor, la relació de beneficiaris d'aquestes beques que proposa, ordenats de més gravetat de la situació econòmica a menys gravetat, de conformitat amb el nombre de membres de la unitat familiar i la renda d'aquesta.

  7. La persona titular de la Direcció General d'Universitats, en vista de la proposta de les comissions de selecció, dictarà la resolució de concessió.

  Recursos que procedixen contra la resolució

  Els que preveu la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques (BOE núm. 236, de 02.10. 2015).

  Inici
 • Com es tramita telemàticament?

  A través de l'enllaç corresponent:

  Tramitar amb certificat electrònic:

  https://www.tramita.gva.es/ctt-att-atr/asistente/iniciarTramite.html?tramite=BECUNI-SA&version=1&login=c&idioma=va&idCatGuc=PR&idProcGuc=18020

  Inici
 • Informació complementària

  Enllaços

  Enllaç web de la Conselleria

  Inici
 • Fonts jurídiques i/o documentals

  Normativa

  - Ordre 22/2016, de 10 de juny, de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual s'estableixen les bases reguladores per a la concessió de les beques salari lligades a la renda per a la realització d'estudis universitaris en les universitats públiques de la Comunitat Valenciana (DOCV núm. 7805, de 14/06/16).
  - Correcció d'errors de diverses ordres de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, per les quals s'estableixen les bases reguladores per a la concessió de determinades beques o ajudes per a l'alumnat que realitza els seus estudis en universitats de la Comunitat Valenciana (DOCV núm. 7845, de 05/08/16).
  - Resolució de 9 de setembre de 2020, per la qual es complementa l'import de les beques salari de la Resolució de 23 de desembre de 2019
  - RESOLUCIÓ de 9 de setembre de 2020, de la Conselleria d'Innovació, Universitats, Ciència i Societat Digital, per la qual es convoquen beques salari lligades a la renda per a la realització d'estudis universitaris durant el curs acadèmic 2020/2021 en les universitats públiques de la Comunitat Valenciana
  - Correcció d'errors de la Resolució de 9 de setembre de 2020

  Llista de normativa

  Vegeu l'Ordre 22/2016, de 10 de juny (bases reguladores).

  Vegeu la Correcció d'errors de diverses ordres de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport.

  RESOLUCIÓ de 9 de setembre de 2020, de la Direcció General d'Universitats, per la qual es complementa l'import de les beques salari lligades a la renda per a la realització d'estudis universitaris en el curs acadèmic 2019-2020 en les universitats públiques de la Comunitat Valenciana.

  CORRECCIÓ d'errades de la Resolució de 9 de setembre de 2020, de la Conselleria d'Innovació, Universitats, Ciència i Societat Digital, per la qual es convoquen beques salari lligades a la renda per a la realització d'estudis universitaris durant el curs acadèmic 2020/2021 en les universitats públiques de la Comunitat Valenciana (DOGV 8906, 16.09.2020)

  Inici

 • La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.

  La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.