Detall de Procediments

 • Què es pot sol·licitar?

  Nom del tràmit

  Beques salari lligades a la renda per a la realització d'estudis universitaris durant el curs acadèmic 2021-2022 en les universitats públiques de la Comunitat Valenciana.

  Objecte del tràmit

  Ampliar l'abast de les beques i les ajudes perquè arriben a una majoria d'estudiants universitaris de la Comunitat Valenciana i, així, evitar l'exclusió dels que tenen menys recursos econòmics, facilitant-los l'accés i la permanència en les universitats valencianes.

  Inici
 • Qui pot sol·licitar-ho?

  Interessats/Sol·licitants

  1. Podrà sol·licitar les beques salari lligades a la renda per a la realització d'estudis universitaris l'estudiantat que inicie el primer curs d'ensenyaments universitaris adaptats a l'Espai Europeu d'Educació Superior conduents a títols oficials de Grau, en alguna de les Universitats del Sistema Universitari Valencià, amb el nivell
  de presencialitat que s'establisca en cada convocatòria.
  2. Així mateix podrà ser beneficiari d'aquestes beques l'estudiantat de segon i posteriors cursos i l'estudiantat que curse Màsters Habilitants i que complisca els requisits establits en la corresponent
  convocatòria.
  S'entén per Màster Habilitant el títol de postgrau que habilita per a l'exercici de les professions regulades. Entenent per aquestes els oficis per a l'exercici dels quals es requereix estar en possessió d'un determinat
  títol acadèmic.
  EXCLUSIONS:
  No s'incluyenb en aquestes beques els estudis de Màster Universitari no habilitant, tercer cicle o doctorat, estudis d'especialització ni estudis conduents a l'obtenció de títols propis de les universitats.

  Requeriments

  Requisits generals exigibles

  Per a la concessió d'aquesta beca s'hauran de complir els requisits següents:
  a) Posseir la nacionalitat espanyola o la d'un Estat membre de la Unió Europea. En el cas de ciutadanes i ciutadans de la Unió o dels seus familiars, beneficiàries dels drets de lliure circulació i residència, es requerirà que tinguen la condició de residents permanents o que acrediten treballar per compte propi o alié.
  Tindran la consideració de «familiars» l'o la cònjuge o la parella legal així com els ascendents directes a càrrec i els descendents directes a càrrec menors de 21 anys.
  En el supòsit de persones estrangeres no comunitàries, s'aplicarà el que es disposa en la normativa sobre drets i llibertats de les persones estrangeres a Espanya i la seua integració social.
  b) Cursar estudis conduents a l'obtenció de títols universitaris oficials als quals fa referència la Base Primera, d'aquestes bases reguladores, en universitats que componen el Sistema Universitari Valencià o centres adscrits a aquestes.
  c) No estar en possessió o no reunir els requisits legals per a l'obtenció d'un títol del mateix o superior nivell al corresponent al dels estudis per als quals se sol·licita la beca, ni haver estat matriculat en una altra titulació diferent el curs immediatament anterior.
  A aquest efecte, no podran ser beneficiaris de beca aquelles persones als qui únicament els reste, per a l'obtenció del títol, l'acreditació d'un determinat nivell de coneixement d'un idioma estranger.
  e) Reunir els requisits econòmics i acadèmics que s'estableixen en aquestes bases reguladores.

  Inici
 • Quantia de l'ajuda / Procediment de pagament

  1. La beca consistirà en una beca salari l'import màxim del qual per beneficiari no serà superior a 6.000 euros.
  2. El procediment de concessió d'aquestes beques es tramitarà en règim de concurrència competitiva i per a obtindre la condició de beneficiari/a la persona sol·licitant haurà de reunir els requisits establits en la Base Cinquena de l'Ordre 10/2021, de 12 d'octubre, de la Conselleria d'Innovació, Universitats, Ciència i Societat Digital.
  La subvenció estarà condicionada a la resolució de concessió de les beques de caràcter general que per a cada curs acadèmic convoca el Ministeri competent en matèria d'educació en la part referent a la beca de quantia fixa lligada a la renda d'acord amb el que es disposa en el punt 3 del present resolc.
  Tot això atenent el que s'estableix en l'article 40 de la Llei 1/2015, de 6 de febrer, de la Generalitat, d'Hisenda Pública, del Sector Públic Instrumental i de Subvencions.
  3. Per a l'alumnat beneficiari de la beca de quantia fixa lligada a la renda que cada curs acadèmic convoca el Ministeri competent en matèria d'educació i que, al seu torn, resulte beneficiari de la beca lligada a la renda regulada en aquesta convocatòria per a un mateix curs acadèmic, l'import de l'ajuda serà una quantia que complete l'assignat en la beca de quantia fixa lligada a la renda del Ministeri, fins a aconseguir l'import màxim de 6.000 euros.
  No obstant això, si l'alumnat beneficiari de la beca de quantia fixa lligada a la renda del Ministeri competent en matèria d'educació veu revocada la seua beca, per incompliment de les obligacions establides pel Ministeri per a mantindre-la, no es modificarà l'import de l'ajuda concedida en la resolució de concessió d'aquesta convocatòria.

  Inici
 • Quan s'ha de sol·licitar?

  Termini de presentació

  El termini de presentació de sol·licituds telemàtiques serà d'un mes a comptar des de l'endemà de publicació d'aquesta resolució en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.(DOGV núm 9238, de 20/12/2021)
  En el supòsit de presentar el sol·licitant més d'una sol·licitud es considerarà únicament vàlida l'última presentada.

  Inici
 • On s'ha d'anar?

  Presencial

  En cas de dubte pot consultar el manual publicat en el següent enllace http://innova.gva.es/va/web/universidad/ayudas-y-becas

  El punt d'accés a la tramitació electrònica és la Seu Electrònica de la Generalitat, accessible en l'adreça web https://sede.gva.es. L'accés directe a aquest tràmit estarà disponible en el següent enllaç: https://www.gva.es/va/inicio/procedimientos?id_proc=18020&version=amp

  Per internet

  A través de l'enllaç corresponent:

  Tramitar amb certificat electrònic:

  https://www.tramita.gva.es/ctt-att-atr/asistente/iniciarTramite.html?tramite=BECUNI-SA&version=1&login=c&idioma=va&idCatGuc=PR&idProcGuc=18020

  Inici
 • Què s'ha de presentar?

  1. La tramitació i presentació de la sol·licitud es realitzarà únicament per mitjans electrònics en la plataforma de tramitació de la GVA.
  En cas de dubte pot consultar el manual publicat en el següent enllace http://innova.gva.es/es/web/universidad/ayudas-y-becas
  2. El punt d'accés a la tramitació electrònica és la Seu Electrònica de la Generalitat, accessible en l'adreça web https://sede.gva.es. L'accés directe a aquest tràmit estarà disponible en el següent enllaç: https://www.gva.es/es/inicio/procedimientos?id_proc=18020&version=amp
  Les incidències de tramitació electrònica relacionades amb qüestions tècnic-informàtiques s'atendran mitjançant el correu: generalitat_en_red@gva.es.
  Els dubtes relacionats amb el contingut d'aquesta convocatòria seran ateses, exclusivament, mitjançant el correu electrònic becasalario@gva.es.
  Una vegada emplenada la sol·licitud telemàtica, serà signada per la persona interessada emprant qualsevol dels sistemes de signatura electrònica acceptats per la seu electrònica i enviada pel procediment telemàtic establit, considerant-se presentada amb caràcter general, obtenint el resguard de la sol·licitud que haurà de ser conservat per la persona sol·licitant per a acreditar, en cas que resulte necessari, la presentació de la seua sol·licitud en el termini i forma establits.
  No seran tingudes en compte aquelles sol·licituds emplenades per via telemàtica que no completen el procés de presentació establit.

  Inici
 • Com sol·licitar-ho?

  Passos

  1. L'òrgan competent per a l'ordenació i instrucció de l'expedient serà la direcció general competent en matèria d'universitats.
  2. L'estudi de les sol·licituds presentades i selecció de possibles beneficiaris d'aquestes beques es realitzarà per una comissió de valoració i selecció composta pels següents membres:
  Presidència: la persona titular de la subdirecció general que tinga les competències per a la gestió d'aquestes ajudes, o persona en qui delegue, o en defecte d'això, un funcionari que designe la persona titular de la direcció general amb competències en matèria d'universitats.
  Vocals: tres funcionaris/as de la direcció general que tinga la competència en matèria d'universitats, designats per la persona titular de la subdirecció general.
  Secretària: La persona que designe la direcció general amb competència en matèria d'universitats.
  En les persones que componen la comissió, es procurarà la presència equilibrada de dones i homes.
  3. De les reunions que realitze aquesta comissió de valoració i selecció s'estendrà acta i serà remesa a la persona titular del centre directiu competent en matèria d'universitats.
  4. El funcionament d'aquest òrgan s'ajustarà al que disposen les normes contingudes a aquest efecte en els articles 15 i següents de la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic.
  5. Les universitats, d'acord amb les instruccions facilitades per l'òrgan instructor, remetran a la comissió de valoració i selecció les dades acadèmiques necessàries per a la valoració de les sol·licituds i, en el seu cas, totes aquelles dades que resulten necessaris per a elaborar la proposta de concessió.

  Recursos que procedixen contra la resolució

  Els previstos en la 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques (BOE núm. 236, de 02.10.2015).
  La persona interessada rebrà un correu electrònic amb l'enllaç a la CARPETA CIUTADANA perquè accedisca a la notificació de la resolució del seu recurs.

  Les consultes relacionades amb la tramitació dels recursos es poden enviar a la següent adreça de correu electrònic: becasalario@gva.es

  Inici
 • Com es tramita telemàticament?

  A través de l'enllaç corresponent:

  Tramitar amb certificat electrònic:

  https://www.tramita.gva.es/ctt-att-atr/asistente/iniciarTramite.html?tramite=BECUNI-SA&version=1&login=c&idioma=va&idCatGuc=PR&idProcGuc=18020

  Inici
 • Informació complementària

  Enllaços

  Enllaç web de la Conselleria

  Consulte la segona resolució de concessió de la beca salari per la qual es complementa els imports del curs 2020-2021

  Preguntes freqüents sobre la convocatòria

  Inici
 • Fonts jurídiques i/o documentals

  Normativa

  - Correcció d'errors de diverses ordres de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, per les quals s'estableixen les bases reguladores per a la concessió de determinades beques o ajudes per a l'alumnat que realitza els seus estudis en universitats de la Comunitat Valenciana (DOCV núm. 7845, de 05/08/16).
  - Resolució de 9 de setembre de 2020, per la qual es complementa l'import de les beques salari de la Resolució de 23 de desembre de 2019
  - RESOLUCIÓ de 9 de setembre de 2020, de la Conselleria d'Innovació, Universitats, Ciència i Societat Digital, per la qual es convoquen beques salari lligades a la renda per a la realització d'estudis universitaris durant el curs acadèmic 2020/2021 en les universitats públiques de la Comunitat Valenciana
  - Correcció d'errors de la Resolució de 9 de setembre de 2020
  - RESOLUCIÓ de 30 de desembre de 2020, de la Direcció General d'Universitats, per la qual s'adjudiquen i es deneguen les beques salari lligades a la renda per a la realització d'estudis universitaris en el curs acadèmic 2020-2021 en les universitats públiques de la Comunitat Valenciana
  - ORDRE 8/2021, de 24 d'agost, de la Conselleria d'Innovació, Universitats, Ciència i Societat Digital, per la qual es deroguen determinades ordres que van establir les bases reguladores de subvencions en l'àmbit competencial de la Conselleria.
  - ORDRE 10/2021, de 12 d'octubre de 2021, de la Conselleria d'Innovació, Universitats, Ciència i Societat Digital, per la qual s'estableixen les bases reguladores per a la concessió de les beques salari lligades a la renda per a la realització d'estudis universitaris en les universitats que integren el Sistema Universitari Valencià (DOGV nº 9198, de 20/10/2021)
  - RESOLUCIÓ de 16 de novembre de 2021, de la Direcció General d'Universitats, per la qual es complementa l'import de les beques salari lligades a la renda per a la realització d'estudis universitaris en el curs acadèmic 2020-2021 en les universitats públiques de la Comunitat Valenciana (DOGV núm 9223, de 25/11/2021)
  - RESOLUCIÓ d'1 de desembre de 2021, de la Conselleria d'Innovació, Universitats, Ciència i Societat Digital, per la qual es convoquen beques salari lligades a la renda per a la realització d'estudis universitaris durant el curs acadèmic 2021-2022 en les universitats que integren el Sistema Universitari Valencià (DOGV núm. 9238, de 20/12/2021)
  - RESOLUCIÓ de 15 de juny de 2022, de la Direcció General d'Universitats, per la qual s'adjudiquen i deneguen les beques salari lligades a la renda per a la realització d'estudis universitaris en el curs acadèmic 2021-2022 en les universitats que integren el Sistema Universitari Valencià

  Llista de normativa

  Vegeu la Correcció d'errors de diverses ordres de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport.

  RESOLUCIÓ de 9 de setembre de 2020, de la Direcció General d'Universitats, per la qual es complementa l'import de les beques salari lligades a la renda per a la realització d'estudis universitaris en el curs acadèmic 2019-2020 en les universitats públiques de la Comunitat Valenciana.

  CORRECCIÓ d'errades de la Resolució de 9 de setembre de 2020, de la Conselleria d'Innovació, Universitats, Ciència i Societat Digital, per la qual es convoquen beques salari lligades a la renda per a la realització d'estudis universitaris durant el curs acadèmic 2020/2021 en les universitats públiques de la Comunitat Valenciana (DOGV 8906, 16.09.2020)

  RESOLUCIÓ de 30 de desembre de 2020, de la Direcció General d'Universitats, per la qual s'adjudiquen i es deneguen les beques salari lligades a la renda per a la realització d'estudis universitaris en el curs acadèmic 2020-2021 en les universitats públiques de la Comunitat Valenciana

  Vegeu Derogació de les bases reguladores

  Veure Ordre de bases reguladores

  Vegeu RESOLUCIÓ de 16 de novembre de 2021, de la Direcció General d'Universitats

  Veure resolució d'1 de desembre de 2021, de la Conselleriad'Innovació, Universitats, Ciència i Societat Digitalde convocatòria per al curs 2021-2022

  Veure resolució de concessió

  Inici

 • La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.
  La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.