Detall de Procediments

TECG - Lliurament de projectes d'obra en format digital (Conselleria d'Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica).
 • Què es pot sol·licitar?

  Nom del tràmit

  TECG - Lliurament de projectes d'obra en format digital (Conselleria d'Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica).

  Objecte del tràmit

  Definir el procediment d'elaboració, l'estructura de la informació, els suports i la forma d'elaborar els fitxers que cal lliurar, la signatura electrònica que s'ha utilitzar i qualsevol altra referència per a la substitució dels documents actualment lliurats en paper pel format digital, perquè formen part d'un PDF firmat consecutivament pels diversos responsables de l'elaboració d'un projecte d'obra de la Conselleria d'Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica.

  S'ha d'aplicar a tots els estudis informatius, avantprojectes, projectes bàsics, projectes d'execució, estudis de planificació tècnica d'infraestructures i qualsevol estudi de caràcter tècnic redactat, contractat o licitat per l'esmentada conselleria i les empreses i entitats de dret públic dependents d'aquesta.

  També s'ha d'aplicar als projectes tècnics referits a actuacions que seran objecte de subvenció gestionada per mitjà de la Conselleria d'Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica.

  Inici
 • Qui pot sol·licitar-ho?

  Interessats/Sol·licitants

  Les entitats adjudicatàries de qualsevol contracte que exigisca l'elaboració i el lliurament d'un projecte. Així com les entitats que hagen de presentar projectes tècnics referits a actuacions objecte de subvenció.

  Requeriments

  El projecte en format digital haurà de complir les especificacions i formats que es definixen en l'Orde 9/2016, de 22 d'abril, de la Conselleria d'Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural, per la qual s'estableix el format digital per a la presentació de projectes tècnics.

  Inici
 • Quan s'ha de sol·licitar?

  Termini de presentació

  Durant tot l'any.

  Inici
 • On s'ha d'anar?

  Presencial

  a) Als registres dels òrgans administratius a què s'adrecen.
  b) Als registres de qualsevol òrgan administratiu, que pertanga a l'Administració general de l'Estat, a la de qualsevol administració de les comunitats autònomes, a la de qualsevol administració de les diputacions provincials, capítols i consells insulars, als ajuntaments dels municipis a què es refereix l'article 121 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local, o a la de la resta de les entitats que integren l'Administració local si, en aquest últim cas, se n'haguera subscrit el conveni oportú.

  c) A les oficines de Correus, de la manera que s'establisca reglamentàriament.

  d) A les representacions diplomàtiques o oficines consulars d'Espanya a l'estranger.

  e) En qualsevol altre lloc que establisquen les disposicions vigents.

  I, preferentment, a:

  REGISTRE DE LA DIRECCIÓ TERRITORIAL D'AGRICULTURA, MEDI AMBIENT, CANVI CLIMÀTIC I DESENVOLUPAMENT RURAL - ALACANT
  C/ PROFESSOR MANUEL SALA, 2Ver plano
  03003 Alacant/Alicante
  Tel: 012
  REGISTRE DE LA DIRECCIÓ TERRITORIAL D'AGRICULTURA, MEDI AMBIENT, CANVI CLIMÀTIC I DESENVOLUPAMENT RURAL - CASTELLÓ
  AV. GERMANS BOU, 47Ver plano
  12003 Castelló de la Plana
  Tel: 012
  REGISTRE GENERAL DE LA CONSELLERIA D'AGRICULTURA, DESENVOLUPAMENT RURAL, EMERGÈNCIA CLIMÀTICA I TRANSICIÓ ECOLÒGICA
  C/ DE LA DEMOCRÀCIA, 77. CIUTAT ADVA. 9 D'OCTUBRE -EDIFICI AVer plano
  46018 València
  Tel: 012

  Per internet

  A través de l'enllaç corresponent:

  Tramitar amb certificat electrònic:

  https://www.tramita.gva.es/ctt-att-atr/asistente/iniciarTramite.html?tramite=DGM_GEN&version=3&login=c&idioma=va&idCatGuc=PR&idProcGuc=18036

  Inici
 • Què s'ha de presentar?

  1. El projecte tècnic es presentarà en un únic fitxer en format PDF, de conformitat amb les especificacions que es recullen en els annexos d'aquesta orde, amb les signatures digitals de les persones autores d'aquest projecte i de les responsables del contracte, si és el cas. En el cas que així es requerisca, se'n presentarà, a més, un exemplar imprés.

  2. Culminada, si és el cas, la supervisió tècnica del projecte, amb les modificacions que s'hagen sol·licitat, i als efectes d'assegurar un arxiu adequat i l'accessibilitat més alta a la informació del projecte tècnic, les persones autores presentaran:

  a) El projecte en format PDF, amb les signatures del punt anterior, a les quals s'afegirà la signatura de la persona responsable de la supervisió d'aquest.
  b) Una còpia impresa del projecte.
  c) En el cas de projectes tècnics contractats per aquesta conselleria i les empreses i entitats de dret públic que depenen d'aquesta, els corresponents fitxers oberts amb la informació del projecte en els formats originals o propis dels programes amb què s'hagen generat els documents esmentats, d'acord amb els formats que es definixen en l'annex III. Entre aquests s'inclouran, si és el cas, dos arxius de full de càlcul amb la relació de preus unitaris (quadre de preus número 1), i els pressupostos, els parcials i general. En el cas de projectes referits a actuacions que seran objecte de subvenció, caldrà ajustar-se a les indicacions dels serveis gestors de la Conselleria quant a l'exigència de presentació de fitxers oberts, i els seus formats.
  d) Un arxiu en què s'haja georeferenciat el contorn de l'actuació, i en el cas que així ho sol·liciten els serveis tècnics de la Conselleria, un arxiu resum amb la informació més rellevant que presenta.

  3. La impressió definitiva en paper haurà de ser reproducció fidel del projecte pdf firmat digitalment. A estos efectes les persones autores del projecte tècnic seguiran les indicacions dels servicis tècnics de la conselleria per a assegurar la igualtat entre el document imprés, que tindrà la consideració de còpia de treball, i el fitxer pdf.

  Inici
 • Com sol·licitar-ho? Inici
 • Com es tramita telemàticament?

  A través de l'enllaç corresponent:

  Tramitar amb certificat electrònic:

  https://www.tramita.gva.es/ctt-att-atr/asistente/iniciarTramite.html?tramite=DGM_GEN&version=3&login=c&idioma=va&idCatGuc=PR&idProcGuc=18036

  Tramitació

  Per a accedir de manera telemàtica la persona sol·licitant haurà de disposar de signatura electrònica avançada, bé amb el certificat electrònic reconegut d'entitat (persones jurídiques) o bé amb el certificat reconegut de ciutadania (persona física), i podrà utilitzar qualseol sistema de signatura electrònica admès per la seu electrònica de la Genralitat. (https://sede.gva.es/va/web/sede_electronica/sede_certificados), així com el sistema Clave signatura per a les persones físiques.


  IMPORTANT: Abans de començar amb la tramitació telemàtica llegiu atentament tota la informació d'aquest tràmit a fi de preparar la documentació que siga necessària per a la seua tramitació, ja que accedireu a una sol·licitud general, en el qual haureu de detallar l'objecte de la vostra sol·licitud, omplir les dades generals i pujar tota la documentació. Per a fer-ho, caldrà tindre en compte que:

  1- Us haureu d'anotar el nom d'aquest tràmit que esteu llegint.

  2- Haureu de descarregar els formularis o plantilles que es requereixen, així com preparar altres document que considere necessari, omplir-los, signar-los, si és el cas, per les persones que, segons el tipus de document, siga procedent, i guardar-los en el seu ordinador per a tindre'ls preparats per a annexar-los en la fase "DOCUMENTAR" de la tramitació telemàtica.

  3- Si escau, haureu de procedir al pagament telemàtic corresponent i guardar-ne el justificant.

  4- Una vegada preparada la documentació que es considere necessària, iniciareu el tràmit telemàtic fengt clic en la icona superior de "Tramitació telemàtica", que us portarà a identificar-vos mitjançant l'Assistent de Tramitació.


  PASSOS DE LA TRAMITACIÓ TELEMÀTICA:

  a) Haurà d'emplenar el formulari de dades generals.

  b) * Detall amb la major concreció possible la matèria objecte del tràmit
  * Emplene el nom del tràmit que s'ha anotat en el camp "SOL·LICITUD"
  * Especifique la matèria objecte de la sol·licitud
  * Indique igualment l'àmbit geogràfic (serveis centrals, Castelló, València o Alacant).

  c) Annexe els formularis i la documentació que prèviament ha sigut descarregada i emplenada, inclòs el justificant del pagament de taxes, si escau.

  d) Fer click sobre el botó Registrar (li facilitarà el número de registre, data, lloc i hora de presentació).

  e) Guardar i imprimir (si ho desitja) el justificant de registre.

  La seua presentació telemàtica haurà finalitzat.

  Inici
 • Informació complementària

  * PREVALENÇA DEL SUPORT DIGITAL
  A l'efecte del que es disposa en la legislació de contractes i en la de subvencions, es considerarà que el projecte de l'actuació serà l'arxiu en format digital amb els requisits establits en aquesta ordre, de manera que aquest arxiu serà el document vàlid amb caràcter general.

  * SIGNATURES RECONEGUDES
  Les signatures contingudes en el document PDF amb el contingut total del projecte, hauran d'estar emparades per un certificat digital dels definits en la Llei 11/2007, de 22 de juny, d'accés electrònic dels ciutadans als públics que, com els emesos per l'Autoritat de Certificació de la Comunitat Valenciana, es puga validar sense cap cost per a la Generalitat.

  * ESPECIFICACIONS TÈCNIQUES
  La informació relativa a especificacions tècniques, codificació del nom del projecte i formats de presentació d'arxius es pot consultar en els annexos de l'Ordre 9/2016, de 22 d'abril, de la Conselleria d'Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural, per la qual s'estableix el format digital per a la presentació de projectes tècnics.

  Enllaços

  Simulació de Tramitació Telemàtica a la Generalitat Valenciana (Cl@u-firma)

  Sistemes de Firma Electrònica admesos i / o utilitzats a la Seu

  Sistemes de verificació de Firmes

  Inici
 • Fonts jurídiques i/o documentals

  Normativa

  - Llei 59/2003, de 19 de desembre, de signatura electrònica (BOE núm. 304, de 20.12.2003). Vigent fins al 02.10.2016
  - Llei 11/2007, de 22 de juny, d'accés electrònic dels ciutadans als serveis públics (BOE núm. 150, de 23.06.2007). Vigent fins al 02.10.2016
  - Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de CONTRACTES DEL SECTOR PÚBLIC (BOE núm. 276, de 16.11.2011).
  - Decret 220/2014, de 12 de desembre, del Consell, pel qual s'aprova el Reglament d'Administració electrònica de la Comunitat Valenciana (DOCV núm. 7425, de 17.12.2014).
  - Ordre 9/2016, de 22 d'abril, de la Conselleria d'Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural, per la qual s'estableix el format digital per a la presentació de projectes tècnics (DOCV núm. , de 01.02.2016).
  - Decret Llei 8/2017, de 29 de desembre, del Consell, de modificació de la Llei 3/2011, de 23 de març, de la Generalitat, de comerç de la Comunitat Valenciana, en matèria de promoció de fires comercials oficials com a servei d'interés general autonòmic (DOGV núm. 8212, de 15/01/2018).

  Llista de normativa

  Vegeu l'Orde 9/2016, de 22 d'abril

  Vegeu el Decret llei 8/2017, de 29 de desembre

  Inici

 • La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.

  La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.