Detall de Procediments

 • Què es pot sol·licitar?

  Nom del tràmit

  Subvencions per a fomentar la normalització lingüística del valencià en l'àmbit educatiu, destinades a associacions sense finalitats lucratives.

  Objecte del tràmit

  Es convoquen ajudes, en règim de concurrència competitiva, per a organitzar i dur a terme activitats d'intercanvi i convivència entre diversos centres docents, que tinguen lloc durant el curs escolar 2018-2019 amb l'objectiu de fomentar la normalització del valencià en l'àmbit educatiu, organitzades per associacions sense finalitats lucratives.

  Inici
 • Qui pot sol·licitar-ho?

  Interessats/Sol·licitants

  Poden optar a les subvencions les entitats o associacions sense finalitats lucratives que organitzen i realitzen activitats culturals i lúdiques entre centres educatius, relacionades amb la normalització lingüística del valencià.

  Es considera entitat o associació privada sense finalitats lucratives el que determina l'article 2 de la Llei 49/2002, de 23 de desembre, de règim fiscal de les entitats sense finalitats lucratives i dels incentius fiscals al mecenatge.

  Requeriments

  a) Estar inscrites en el Registre nacional d'associacions o en el Registre autonòmic d'associacions de la Comunitat Valenciana, o en els registres especials establits per la normativa.
  b) No estar sotmeses a les prohibicions per a obtindre la condició de beneficiàries de subvencions que estableix l'article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.
  c) Estar al corrent en el compliment de les obligacions tributàries i amb la Seguretat Social, segons el que estableix el punt 1.e, de l'article 14 de la Llei general de subvencions esmentada.

  Inici
 • Quantia de l'ajuda / Procediment de pagament

  L'import global màxim de les ajudes d'aquesta convocatòria és de 15.850 €.

  Inici
 • Quan s'ha de sol·licitar?

  Termini de presentació

  El termini de presentació de la sol·licitud és de 20 dies naturals a partir de l'endemà de la publicació d'aquesta resolució en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana. (DOGV núm. 8578, de 26/06/2019).
  Data d'inici: 27/06/2019
  Data de finalització: 16/07/2019

  Inici
 • Què s'ha de presentar?

  1. La presentació de les sol·licituds s'ha de fer mitjançant el registre electrònic, en la seu electrònica de la Generalitat https://sede.gva.es. L'enllaç en la seu electrònica per a la presentació telemàtica de les sol·licituds es publicarà en la pàgina web de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport: http://www.ceice.gva.es/va/web/ensenanzas-en-lenguas/convocatorias.
  La presentació telemàtica requereix que la persona sol·licitant dispose de sistemes d'identificació i signatura electrònica acceptats en la seu electrònica de la Generalitat.
  2. El document de sol·licitud de la subvenció és el formulari de dades generals de la seu electrònica de la Generalitat.
  3. Juntament amb la sol·licitud, s'ha de presentar la documentació següent digitalitzada en PDF:
  - Projecte detallat de les activitats realitzades, d'acord amb el model que consta com a annex I d'aquesta resolució. S'han d'explicar, almenys, aquests aspectes de les activitats: nombre de participants (centres, alumnat, professorat, famílies, etc.), característiques de les activitats (espais i durada, descripció breu, etc.), assoliment d'objectius pedagògics i de foment del valencià, entitats col·laboradores, cost desglossat de cada activitat i cost total de les activitats realitzades.
  - Model de domiciliació bancària que consta com a annex II en aquesta resolució, en cas de nou perceptor o canvi de compte bancari.
  4. Una mateixa entitat o associació pot presentar més d'una sol·licitud, una per cada activitat diferent que realitze, sempre que responguen a l'objecte indicat en les bases reguladores i en aquesta resolució.
  5. La Direcció General de Política Educativa revisarà les sol·licituds perquè totes les dades exigides en la convocatòria figuren en l'expedient. Quan la sol·licitud no complisca els requisits establits en les bases reguladores i en aquesta resolució, o no s'aporte la informació i la documentació que, d'acord amb aquestes, siga exigible, de conformitat amb el que preveu la Llei 39/2015, es requerirà l'associació interessada perquè n'esmene la falta o aporte la informació i els documents preceptius en un termini de 10 dies, amb la indicació que, en cas contrari, es considerarà que desisteix de la seua petició, amb una resolució prèvia, que es dictarà en els termes que preveu la Llei 39/2015.
  6. La presentació de la sol·licitud per a optar a aquesta ajuda implica que el sol·licitant accepta plenament les bases reguladores expressades en l'Ordre 40/2016 i les condicions indicades en aquesta resolució.

  Impresos associats

  [ANNEX I] SOL·LICITUD DE SUBVENCIONS PER AL FOMENT DE LA NORMALITZACIÓ LINGÜÍSTICA DEL VALENCIÀ EN L'ÀMBIT EDUCATIU. PROJECTE DE L'ACTIVITAT REALITZADA

  [ANNEX II] MODEL DE DOMICILIACIÓ BANCÀRIA

  Inici
 • Com sol·licitar-ho?

  Passos

  - La Direcció General de Política Educativa revisarà les sol·licituds perquè totes les dades exigides en la convocatòria figuren en l'expedient.

  - Quan la sol·licitud no reunisca els requisits establits en les bases reguladores i en aquesta resolució, o no s'aporte la informació i la documentació que, d'acord amb aquestes, siga exigible, de conformitat amb el que preveu la legislació sobre procediment administratiu comú, es requerirà l'associació interessada perquè esmene, en un termini de 10 dies, la falta o aporte la informació i els documents preceptius, amb la indicació que, en cas contrari, es considerarà que desisteix de la seua petició, amb una resolució prèvia, que es dictarà en els termes que preveu la legislació sobre procediment administratiu comú.

  - L'òrgan competent per a instruir i tramitar el procediment de concessió de la subvenció serà el servei que tinga competències en matèria d'educació plurilingüe en l'àmbit educatiu, dins de la direcció general amb competència en política educativa.

  - La valoració de les sol·licituds de subvencions admeses a tràmit correspon a una comissió tècnica.

  - La comissió tècnica, una vegada finalitzat el procés, elevarà l'informe i la proposta d'adjudicació de les subvencions a l'òrgan instructor, que les assignarà proporcionalment en funció de la valoració obtinguda per cada activitat; en cap cas serà per un import superior al de la despesa efectuada.

  - La comissió tècnica, d'acord amb l'informe, formularà una proposta motivada de resolució provisional. Vista la proposta, la persona titular de la direcció general competent en matèria de política educativa dictarà la resolució en què es resol la concessió de les subvencions. Aquesta resolució es publicarà en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana.

  - El termini màxim per a resoldre i notificar les resolucions és de sis mesos a comptar de la publicació de la convocatòria corresponent en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana. Una vegada conclòs aquest termini, sense que s'haja dictat ni notificat cap resolució expressa, podran entendre's desestimades les sol·licituds per silenci administratiu.

  Recursos que procedixen contra la resolució

  Contra aquesta resolució, que posa fi a la via administrativa, es pot interposar un recurs potestatiu de reposició davant d'aquest mateix òrgan en el termini d'un mes a partir de l'endemà de notificar-se aquesta resolució, d'acord amb el que preveuen els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

  O bé, un recurs contenciós administratiu davant del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana en el termini de dos mesos, de conformitat amb el que estableixen els articles 10, 14 i 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa, sense perjudici que s'hi puga interposar qualsevol altre recurs que es considere convenient.

  Inici
 • Com es tramita telemàticament?

  A través de l'enllaç corresponent:

  Tramitar amb certificat electrònic:

  https://www.tramita.gva.es/ctt-att-atr/asistente/iniciarTramite.html?tramite=DGM_SUB&version=1&login=c&idioma=va&idCatGuc=PR&idProcGuc=18042

  Tramitació

  La presentació de les sol·licituds s'ha de fer mitjançant el registre electrònic, en la seu electrònica de la Generalitat https://sede.gva.es.

  La presentació telemàtica requereix que la persona sol·licitant dispose de sistemes d'identificació i signatura electrònica acceptats en la seu electrònica de la Generalitat.

  Inici
 • Informació complementària

  * ACCIONS OBJECTE DE LES SUBVENCIONS I DESPESES SUBVENCIONABLES
  1. Aquestes ajudes van dirigides a la conservació i la promoció del patrimoni cultural valencià, per mitjà de la subvenció de l'organització i la realització d'activitats de convivència i intercanvi en valencià entre els membres de les comunitats educatives de diversos centres docents no universitaris de la Comunitat Valenciana. La finalitat d'aquestes activitats ha de ser la millora de la competència comunicativa en valencià, el foment d'actituds positives cap al valencià i, en general, l'estímul i la promoció del valencià en l'àmbit educatiu.
  2. Se subvencionaran totes les despeses relacionades amb la realització de l'activitat, excepte les de material inventariable.

  Criteris de valoració

  a) Nombre d'alumnes que participen en l'activitat. Màxim: 50 punts.
  - Fins a 100 alumnes: 10 punts
  - De 101 a 200 alumnes: 25 punts
  - De 201 a 300 alumnes: 40 punts
  - Més de 300 alumnes: 50 punts
  b) Nombre de centres docents implicats en l'activitat. Màxim: 50 punts.
  - Fins a 10 centres: 10 punts
  - D'11 a 20 centres: 25 punts
  - De 21 a 40 centres: 40 punts
  - Més de 40 centres: 50 punts
  c) Participació de persones de la comunitat educativa de cada centre.
  Màxim: 30 punts. Se sumaran les puntuacions següents:
  - Si participen les famílies: 15 punts.
  - Si participa el professorat: 10 punts.
  - Si participen altres persones de la comunitat educativa (personal no docent, persones de l'ajuntament o d'altres entitats de la població
  o del barri): 5 punts.
  d) Característiques de l'activitat: durada, dificultat de realització, espais, planificació prèvia, impacte posterior. Màxim: 30 punts.
  e) Explicació de com l'activitat contribueix a aconseguir els objectius pedagògics i de foment del valencià previstos en l'activitat. Màxim: 30 punts. Criteris:
  - Ús del valencià per part de l'alumnat: escoltar, llegir, parlar, escriure, interactuar.
  - Presència d'elements culturals (literatura, cultura popular, etc.).
  - Grau de participació i implicació de l'alumnat.
  - Treball de les actituds lingüístiques.
  - Relació amb els mitjans de comunicació, ús de les TIC, caràcter lúdic, etc.
  - Altres.
  f) Participació d'entitats col·laboradores: ajuntaments, AMPA, associacions docents, col·lectius cívics, etc.
  Màxim: 10 punts.

  Per a poder optar a la subvenció, l'activitat ha d'obtindre una valoració mínima de 70 punts.

  Inici
 • Fonts jurídiques i/o documentals

  Normativa

  - Resolució de 3 de maig de 2016, del director general de Política Educativa, per la qual se sotmet al tràmit d'informació pública el projecte de l'ordre per la qual s'aproven les bases reguladores del procediment per a la concessió de subvencions per al foment de la normalització lingüística del valencià en l'àmbit educatiu, destinades a associacions sense finalitats lucratives (DOCV núm. 7776, de 06/05/2016).
  - Ordre 40/2016, de 27 de juliol, de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual s'aproven les bases reguladores del procediment per a la concessió de subvencions per al foment de la normalització lingüística del valencià en l'àmbit educatiu, destinades a associacions sense finalitats lucratives (DOCV núm. 7841, de 01/08/2016).
  - Resolució de 27 de juny de 2017, de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual es convoquen les subvencions per al foment de la normalització lingüística del valencià en l'àmbit educatiu, destinades a associacions sense finalitats lucratives (DOGV núm. 8082, de 12/07/2017).
  - RESOLUCIÓ de 7 de juny de 2018, de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual es convoquen les subvencions per al foment de la normalització lingüística del valencià en l'àmbit educatiu, destinades a associacions sense finalitats lucratives.(DOGV núm. 8316, de 13/06/2018).
  - RESOLUCIÓ d'11 de juny de 2019, de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual es convoquen les subvencions per al foment de la normalització lingüística del valencià en l'àmbit educatiu, destinades a associacions sense finalitats lucratives. (DOGV núm. 8578, de 26/06/2019).

  Llista de normativa

  Vegeu la Resolució de 3 de maig de 2016.

  Vegeu l'Ordre 40/2016, de 27 de juliol (bases reguladores).

  Vegeu la Resolució de 27 de juny de 2017 (convocatòria).

  Vegeu la Resolució de 7 de juny de 2018.

  Vegeu la Resolució d'11 de juny.

  Inici

 • La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.

  La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.