• Estàs en:
 • Inici /
 • Detall de Procediments

Detall de Procediments

 • Què es pot sol·licitar?

  Nom del tràmit

  Sol·licitud de subvencions destinades a federacions esportives per al desenvolupament del programa Esport a l'Escola.

  Objecte del tràmit

  Convocar les subvencions destinades a federacions esportives per al desenvolupament del programa Esport a l'Escola en centres educatius.

  Aquestes subvencions tenen com a finalitat, a través d'unitats didàctiques amb sis sessions teòric pràctiques, desenvolupades durant l'horari de la classe d'Educació Física: fomentar la pràctica de l'activitat física i el coneixement i divulgació de modalitats esportives en l'àmbit escolar, i formar en hàbits saludables i educació en valors.

  Inici
 • Qui pot sol·licitar-ho?

  Interessats/Sol·licitants

  Podran sol·licitar aquestes subvencions les federacions esportives que desenvolupen l'activitat dins de l'àmbit competencial de la Generalitat, exclusivament per al desenvolupament del programa Esport a l'Escola.

  Requeriments

  El programa es desenvoluparà en els centres educatius promotors de l'activitat física i l'esport (CEPAFE) reconeguts per la Generalitat, i va dirigit a alumnes que cursen 5é o 6é d'Educació Primària i/o 1r o 2n d'Educació Secundària Obligatòria.

  Les modalitats esportives preferents seran les següents: atletisme, escacs, bàdminton, handbol, beisbol, esgrima, hoquei, judo, orientació, pàdel, rugbi, salvament i socorrisme, tenis taula, triatló, voleibol i esports adaptats.

  Es podran ampliar i atendre altres modalitats en funció de la dotació pressupostària si hi ha recursos no disposats i d'acord amb les valoracions realitzades pels professors d'Educació Física en les enquestes realitzades.

  Inici
 • Quantia de l'ajuda / Procediment de pagament

  1. La quantia total màxima estimada a concedir de la present convocatòria per a l'exercici 2019 ascendeix a 500.000 euros.
  2. La present convocatòria de subvencions es realitza pel procediment de tramitació anticipada d'expedient de despesa, prevista en l'Ordre de 26 de setembre de 1994, de la Conselleria d'Economia i Hisenda.
  3. El projecte de pressupostos de la Generalitat per a l'exercici 2019 preveu l'existència de la línia de subvenció S7890000 en l'aplicació pressupostària 09.03.02.457.10.4, dotada amb un import de 500.000 euros.
  4. No obstant això, l'import global màxim de les ajudes convocades per la present resolució estarà condicionat a l'existència de crèdit adequat i suficient per a atendre-les en la Llei de pressupostos de la Generalitat que s'aprove per a l'exercici 2019.

  La Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, ha d'abonar la subvenció després de la presentació, a través dels mitjans electrònics, de la documentació justificativa corresponent: http://www.gva.es/va/inicio/procedimientos?id_proc=18542

  Inici
 • Quan s'ha de sol·licitar?

  Termini de presentació

  El termini per a la presentació de sol·licituds finalitzarà el 15 de gener de 2019. L'incompliment d'aquest termini determinarà l'exclusió. (DOGV núm. 8444 de 14/12/2018).

  Inici
 • Què s'ha de presentar?

  Documentació de sol·licitud:
  Sol·licitud (generada automàticament a la iniciar el procediment)

  Projecte i descripció de les unitats didàctiques en què s'incloga:
  Justificació i objectius de la unitat didàctica i adequació a les característiques de la convocatòria, seguiment i avaluació d'aquesta.
  Sessions a desenvolupar detallades, metodologia, seguiment i avaluació.
  Necessitats material, instal·lacions.
  Personal tècnic. Titulació acadèmica i/o esportiva,

  -Pressupost del programa amb detall d'ingressos i despeses i certificat de l'acord de l'òrgan administratiu corresponent de compromís de l'activitat.
  -Cessió de drets de propietat intel·lectual
  -Model de domiciliació bancària

  Documentació de justificació:
  Memòria d'actuació justificativa del compliment de les activitats detallades en la unitat didàctica, amb indicació de:
  - Justificació i objectius de la unitat didàctica.
  - Sessions a desenvolupar detallades.
  - Metodologia, seguiment i avaluació.
  - Necessitats material, instal·lacions.
  - Personal tècnic. Titulació acadèmica i/o esportiva.

  Memòria econòmica justificativa: liquidació detallada d'ingressos i despeses,i relació de despeses ordenades i numerades.

  A més de la documentació assenyalada en aquest apartat, el Servei de Promoció de l'Esport i Activitat Física, com a òrgan instructor, podrà, en qualsevol moment de la tramitació de l'expedient, demanar qualsevol altra informació que considere necessària per al millor coneixement i comprensió de l'aplicació de la subvenció.

  Durant el procediment, les entitats beneficiàries podran presentar la documentació i la informació que es considere necessària a través de la Seu Electrònica, des del punt d'accés del procediment de la convocatòria, accedint al tràmit electrònic d'aportació de documentació disponible.
  http://www.gva.es/va/inicio/procedimientos?id_proc=18542

  Impresos associats

  PRESSUPOST PER A SOL·LICITUD DE SUBVENCIONS A FEDERACIONS ESPORTIVES PER AL DESENVOLUPAMENT DEL PROGRAMA ESPORT A L'ESCOLA

  CESSIÓ DE DRETS DE PROPIETAT INTEL·LECTUAL

  JUSTIFICACIÓ DE LA SUBVENCIÓ A FEDERACIONS ESPORTIVES PER AL DESENVOLUPAMENT DEL PROGRAMA ESPORT A L'ESCOLA

  MODEL DE DOMICILIACIÓ BANCÀRIA

  Inici
 • Com sol·licitar-ho?

  Passos

  1. A la sol·licitud, la presentació de la qual es tramitarà per mitjans electrònics, les entitats hauran d'adjuntar la documentació següent:
  a) Projecte i descripció de les unitats didàctiques en què s'incloga:
  a.1) Justificació i objectius de la unitat didàctica i adequació a les característiques de la convocatòria, seguiment i avaluació d'aquesta.
  a.2) Sessions a desenvolupar detallades, metodologia, seguiment i avaluació.
  a.3) Necessitats material, instal·lacions.
  a.4) Personal tècnic. Titulació acadèmica i/o esportiva,
  b) Pressupost del programa, que inclourà:
  - Pressupost detallat d'ingressos i despeses per a l'organització del programa objecte de sol·licitud de subvenció, en el qual figurarà la relació de totes les ajudes o subvencions sol·licitades i/o concedides per qualssevol de les administracions o ens públics i privats amb l'objecte de finançar aquesta activitat.
  - Certificat de l'acord de l'òrgan administratiu corresponent en què s'incloga el compromís de l'entitat organitzadora de finançament de la part del pressupost no subvencionat i necessari per a l'exercici de l'activitat (inclòs en el model de pressupost).
  c) Cessió de drets de propietat intel·lectual. Els autors dels programes seleccionats es comprometen a cedir gratuïtament i per escrit a la Generalitat els drets de reproducció, distribució, comunicació pública (modificació d'obra incloent-hi les traduccions) d'aquests per al seu exercici en l'àmbit territorial de l'Estat espanyol en els termes establits en el Reial decret legislatiu 1/1996, de 12 d'abril, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de propietat intel·lectual, i es regularitzen, s'aclareixen i s'harmonitzen les disposicions legals vigents sobre la matèria (BOE 97, 22.04.1996). S'haurà d'aportar declaració de cessió de propietat intel·lectual.
  d) Model de domiciliació bancària, que està disponible en la pàgina web de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, o en l'Ordre 18/2011, de 17 de juny, de la Conselleria d'Economia, Hisenda i Ocupació, per la qual es regula la comprovació i el procediment de registre de comptes bancaris de les persones físiques i jurídiques que es relacionen econòmicament amb l'Administració de la Generalitat.
  e) Declaració responsable de no estar sotmés en les prohibicions per a obtindre la condició de beneficiari assenyalades en l'article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions. Aquesta declaració estarà incorporada en el formulari de la sol·licitud.
  2. Igualment, el formulari de sol·licitud inclourà una autorització perquè l'Administració, si és el cas, puga obtindre directament les dades d'acreditació del compliment d'obligacions tributàries i davant de la Seguretat Social, d'acord amb l'article 22 del reglament de la Llei 38/2003 de 17 de novembre, general de subvencions, i sense perjuí de l'aplicació de l'article 25 d'aquest reglament.
  3. Els models corresponents a la documentació necessària en aquest tràmit de sol·licitud estaran disponibles en el punt d'accés electrònic de la convocatòria, en la seu electrònica.
  El termini màxim per a resoldre i notificar la present convocatòria serà de sis mesos comptadors des de la publicació en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana, de conformitat amb l'article 6 de les bases que regulen aquesta convocatòria. No obstant això, les sol·licituds sobre les quals no es dicte una resolució expressa en el termini de sis mesos des de la publicació de la convocatòria, podran entendre's desestimades o denegades, sense perjuí de l'obligació legal de resoldre establida en l'article 21 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.
  La Direcció General d'Esport notificarà a les entitats interessades la resolució de concessió o denegació de les sol·licituds presentades dins del mateix termini de sis mesos.

  Justificació:

  1. La Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport abonarà la subvenció amb presentació prèvia, a través dels mitjans electrònics:
  http://www.gva.es/va/inicio/procedimientos?id_proc=18542, d'un compte justificatiu amb la documentació següent:
  a) Memòria d'actuació justificativa del compliment de les activitats detallades en la unitat didàctica, amb indicació de:
  - Justificació i objectius de la unitat didàctica.
  - Sessions a desenvolupar detallades.
  - Metodologia, seguiment i avaluació.
  - Necessitats material, instal·lacions.
  - Personal tècnic. Titulació acadèmica i/o esportiva.
  b) Memòria econòmica justificativa: liquidació detallada d'ingressos i despeses amb una relació classificada de tots els ingressos i despeses ocasionades per la realització de totes les activitats incloses en programa, amb indicació del creditor, concepte, import i data d'emissió.
  b.1) Relació de despeses degudament ordenades i numerades, amb especificació de qui les percep, imports corresponents i data de pagament, i es farà constar que les factures justificatives corresponen efectivament a pagaments realitzats i derivats de la finalitat per a la que va ser concedida la subvenció.
  2. Si l'activitat subvencionada es finança, a més de la subvenció, amb fons propis o altres ajudes o recursos, haurà d'acreditar-se en la justificació l'import, procedència i aplicació d'aquests fons a l'activitat subvencionada.
  3. Els justificants integrants de cada compte justificatiu hauran de complir els requisits establits en el Reial decret 1619/2012, de 30 de novembre, pel qual s'aprova el reglament pel qual es regulen les obligacions de facturació.
  4. Estan excloses de la possibilitat de justificació les despeses per adquisició d'immobilitzat.
  5. El venciment del termini de presentació de les justificacions requerides serà el 30 de setembre de 2019. Si fóra necessari retardar aquesta data, s'indicaria en la resolució de concessió; no obstant això, no pot ser posterior a la conclusió de l'exercici pressupostari 2019.

  Inici
 • Com es tramita telemàticament?

  A través de l'enllaç corresponent:

  Tramitar amb certificat electrònic:

  https://www.tramita.gva.es/ctt-att-atr/asistente/iniciarTramite.html?tramite=DGM_SUB_SUGUS&version=1&login=c&idioma=va&idCatGuc=PR&idProcGuc=18046

  Tramitació

  La presentació de sol·licituds és exclusivament telemàtica.

  Les sol·licituds les ha d'omplir el representant de la federació i ha d'utilitzar exclusivament els mitjans electrònics facilitats per la Generalitat, de conformitat amb el que preveu el Decret 220/2014 , de 12 de desembre, del Consell, pel qual s'aprova el Reglament d'administració electrònica de la Comunitat Valenciana.

  Per a això, s'ha d'accedir a l'apartat de serveis en línia de la seu electrònica de la Generalitat accessible a través de https://sede.gva.es i s'ha de buscar en l'àrea de subvencions, beques i subvencions el procediment corresponent a aquesta convocatòria o accedir directament a través de l'adreça d'internet:
  https://www.tramita.gva.es/ctt-att-atr/asistente/
  iniciarTramite.html?tramite=DGM_SUB_SUGUS&version=1&login=c&idioma=va&idCatGuc=PR&idProcGuc=18046


  S'ha de seleccionar l'opció tramitar amb certificat i omplir les dades del formulari genèric de sol·licitud.

  Cal disposar d'algun dels sistemes de firma electrònica admesos en la seu electrònica de la Generalitat.

  Inici
 • Informació complementària

  El mitjà de notificació de cada un dels tràmits d'aquest procediment serà per mitjans electrònics, excepte la notificació de la resolució que es publicarà en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.

  Enllaços

  Preguntes i dubtes freqüents ESPORT A L'ESCOLA

  Inici
 • Fonts jurídiques i/o documentals

  Normativa

  - Ordre 31/2017, de 17 de juliol, de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual s'aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions a federacions esportives per al desenvolupament del programa Esport a l'Escola (DOGV núm. 8098 de 3/8/2017).
  - Resolució de 28 de novembre de 2018, del director general d'Esport, per la qual es convoquen subvencions a federacions esportives per al desenvolupament del programa Esport a l'Escola l'any 2019.

  Llista de normativa

  Vegeu l'Ordre 31/2017, de 17 de juliol (bases reguladores)

  Vegeu Resolució de 28 de novembre de convocatòria

  Llistat de seguiment

  Resolució de 29 de març de 2019, del director general d'Esport, per la qual es concedeixen subvencions a federacions esportives per al desenvolupament del Programa Esport a l'Escola (DOGV núm. 8524 de 08.04.2019).

  Inici

 • La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.

  La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.