Detall de Procediment

TECE - Sol·licitud d'ajudes a la rehabilitació d'edificis: actuacions de conservació, seguretat i accessibilitat. Pla 2018-2021. Convocatòria 2021.

Codi SIA: 212073
Codi GUC: 18062
Organisme: Vicepresidència Segona i Conselleria de Serveis Socials, Igualtat i Habitatge
Termini de sol·licitud: TANCAT
(04-06-2021
29-07-2021)
  • Informació bàsica

  • Formularis

  • Sol·licitud

  • Tramitació

  • Resolució

Mostrar tot

Ocultar tot

Informació bàsica

Què és i per a què serveix?

Concedir ajudes, en règim de concurrència competitiva, per a la rehabilitació d'edificis que duguen a terme actuacions de conservació, de millora de l'accessibilitat o de millora de la seguretat d'utilització d'edificis d'habitatges de conformitat amb el que es disposa en el Reial decret 106/2018, de 9 de març, pel qual es regula el Pla estatal d'habitatge 2018-2021, així com les ajudes addicionals de la Generalitat.

Observacions

A) ACTUACIONS SUBVENCIONABLES 1. ACTUACIONS DE CONSERVACIÓ Es consideraran actuacions subvencionables per a la conservació, les obres i treballs que s'escometen per a esmenar les següents deficiències: a) Les detectades per l'Informe d'Avaluació de l'Edifici (IEEV.CV) com necessitades d'intervenció relatives a l'estat de conservació de la fonamentació, estructura i instal·lacions. b) Les detectades per l'Informe d'Avaluació de l'Edifici (IEEV.CV) com necessitades d'intervenció relatives a l'estat de conservació de cobertes, terrats, façanes i mitgeries o altres elements comuns, incloent processos de *desamiantado. 2. ACTUACIONS PER A la MILLORA DE LA SEGURETAT D'UTILITZACIÓ I ACCESSIBILITAT Es consideraran subvencionables les actuacions per a la millora de la seguretat d'utilització i de l'accessibilitat dels edificis, i en particular les següents: a) La instal·lació d'ascensors en edificis sense ascensor. b) La renovació d'ascensors existents, instal·lació de *salvaescaleras, rampes o altres dispositius d'accessibilitat, incloent els adaptats a les necessitats de persones amb discapacitat sensorial, fins i tot l'adaptació de les instal·lacions anteriors a la normativa sectorial corresponent. c) La instal·lació d'elements d'informació o d'avís com ara senyals lluminosos o sonors que permeten l'orientació en l'ús d'escales i ascensors. d) La instal·lació d'elements o dispositius electrònics de comunicació entre els habitatges i l'exterior, com ara videoporters i anàlegs. e) Qualsevol intervenció que millore el compliment dels paràmetres establits en el Document Bàsic del Codi Tècnic de l'Edificació DB-*SUA, Seguretat d'utilització i accessibilitat. 3. QÜESTIONS GENERALS PER A TOTES LES ACTUACIONS - Totes les actuacions subvencionables anteriors podran incloure, a l'efecte de la determinació del cost subvencionable, el cost de les obres, els honoraris dels professionals intervinents, el cost de la redacció dels projectes, informes tècnics i certificats necessaris, sempre que tots ells estiguen degudament justificats. No s'inclouran impostos, taxes o tributs. - El cost total subvencionable no podrà superar els costos mitjans de mercat de la Comunitat Valenciana. S'entendran per costos mitjans de mercat de la Comunitat Valenciana els que figuren en l'edició vigent de la Base de dades de Preus de la construcció de l'Institut Valencià de l'Edificació. - Necessàriament la intervenció proposada haurà d'incloure aquelles actuacions qualificades com a urgents en l'Informe d'Avaluació de l'Edifici, excepte motius excepcionals, degudament justificats, que impedisquen executar alguna d'aquestes actuacions. - En les actuacions de millora de l'accessibilitat en edificis haurà de garantir-se un itinerari accessible des de la vorera fins a l'ascensor. En cas contrari, el tècnic haurà d'acreditar i justificar l'actuació proposada com l'ajust raonable possible. B) INCOMPATIBILITAT DE LES AJUDES: No podran obtindre aquestes ajudes les parts beneficiàries, que ja ho siguen per a la mateixa actuació, de les ajudes del programa de foment de la Regeneració i Renovació Urbana i Rural, del programa del foment del parc d'habitatge en lloguer ni del programa d'habitatges per a persones majors que es regulen en el Pla Estatal d'Habitatge 2018-2021. Tampoc podran obtindre ajudes, aquelles comunitats de propietaris, o propietaris únics, que ja hagueren obtingut, per a la mateixa actuació, resolució de concessió d'ajudes en convocatòries anteriors amb càrrec als programes d'ajudes del Pla Estatal d'ajudes 2013-2016. Més informació en: ajudesrehabilitacio@gva.es

Requisits

Els edificis que s'acullen al present programa d'ajudes compliran els següents requisits: a) Estar finalitzats abans de 1996. b) Que almenys el 70 per 100 de la seua superfície construïda sobre rasant , exclosa la planta baixa, tinga ús residencial d'habitatge. c) Que almenys el 50 per 100 dels habitatges constituïsca el domicili habitual dels seus propietaris o arrendataris en el moment de sol·licitar les ajudes. Per a l'obtenció de les ajudes relacionades en aquest programa, es requereix que: a) L'edifici compte amb el corresponent Informe d'Avaluació de l'Edifici (IEEV.CV), en vigor. b) Les actuacions han de comptar amb l'acord de la comunitat per a l'execució de les obres, excepte en els casos d'edificis de propietari únic. Termini d'execució de les obres: El termini per a executar les obres de rehabilitació no podrà excedir de vint-i-quatre mesos, comptats des de la data de publicació de la resolució de concessió de l'ajuda en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana. Si per causes alienes al beneficiari o promotor de l'actuació la concessió de la llicència municipal, o autorització administrativa de què es tracte, es demore i no siga concedida en el termini de sis mesos des de la seua sol·licitud, el termini anterior podrà incrementar-se en sis mesos. En el cas que l'obra no estiga acabada en els terminis límits anteriors, es podrà procedir a la denegació de les ajudes. Les obres podran estar iniciades abans de la sol·licitud de les ajudes, sempre que no estiguen iniciades abans de la presentació telemàtica del preceptiu IEEV.CV, ni podran estar finalitzades en el moment de la sol·licitud. S'entendrà per data de terminació d'obres la que conste en el Certificat Final d'Obra o la d'expedició de l'última factura de les obres en el cas que no siga necessari aportar projecte. Les obres hauran d'haver-se iniciat amb posterioritat a l'1 de gener de 2020.

Qui pot sol·licitar-ho?

Podran ser beneficiaris i, per tant, sol·licitants de les ajudes les comunitats de propietaris, les agrupacions de comunitats de propietaris a través del representant/administrador, o els propietaris únics d'edificis d'habitatges, així com les administracions públiques propietàries d'immobles que cal rehabilitar. EXCLUSIONS: No podran obtindre aquestes ajudes les parts beneficiàries, que ja ho siguen per a la mateixa actuació, de les ajudes del Programa de foment de la regeneració i renovació urbana i rural, del Programa del foment del parc d'habitatge en lloguer ni del Programa d'habitatges per a persones majors que es regulen en el Pla estatal d'habitatge 2018-2021. Tampoc podran obtindre ajudes les comunitats de propietaris, o propietaris únics, que ja hagen obtingut, per a la mateixa actuació, la resolució de concessió d'ajudes en convocatòries anteriors a càrrec dels programes d'ajudes del Pla estatal d'ajudes 2013-2016.

Normativa del procediment

  • Reial decret 106/2018, de 9 de març, pel qual es regula el Pla estatal d'habitatge 2018-2021 (BOE núm. 61, de 10-03-2018).
  • Ordre 7/2018, de 25 de juny, de la Conselleria d'Habitatge, Obres Públiques i Vertebració del Territori, per la qual s'aproven les bases reguladores de les ajudes de rehabilitació d'edificis del Programa de foment de la conservació, de la millora de la seguretat d'utilització i de l'accessibilitat en habitatges del Pla estatal d'habitatge 2018-2021 (DOGV 8328, de 29.06.2018).
  • Resolució de 27 de maig de 2021, de la Direcció General de Qualitat, Rehabilitació i Eficiència Energètica, per la qual es convoquen per a l'exercici 2021 les ajudes de rehabilitació d'edificis del Programa de foment de la conservació, de la millora de la seguretat d'utilització i de l'accessibilitat en habitatges del Pla estatal d'habitatge 2018-2021 (DOGV núm. 9099, de 03.06.2021)
  • CORRECCIÓ d'errades de la Resolució de 27 de maig de 2021, de la Direcció General de Qualitat, Rehabilitació i Eficiència Energètica, per la qual es convoquen per a l'exercici 2021 les ajudes de rehabilitació d'edificis del Programa de foment de la conservació, de la millora de la seguretat d'utilització i de l'accessibilitat en habitatges, del Pla estatal d'habitatge 2018-2021

Termini

El termini per a la presentació de la sol·licitud d'ajuda s'iniciarà a partir del endemà al de la publicació de la convocatòria en el DOGV i finalitzarà el dia 29 de juliol de 2021, inclusivament (DOGV núm. 9099, de 03.06.2021 i DOGV núm 9018, de 16.06.2021) L'incompliment del termini de sol·licitud determinarà automàticament l'exclusió de la convocatòria.

Documentació

En la sol·licitud telemàtica de les ajudes es reflectiran les següents dades: - Dades del sol·licitant: Comunitat de propietaris, agrupació de comunitats de propietaris, entitat local o empresa pública o persones físiques o jurídiques, indicant cognoms i nom o raó social, NIF o CIF. - Dades del representant (en el seu cas): cognoms i nom, NIF, així com l'acreditació de la representació que ostenta, conforme a la normativa específica d'aplicació. - Dades de l'edifici o edificis a rehabilitar: direcció i referència cadastral. - Nombre d'habitatges i locals de l'edifici a rehabilitar i nombre d'altures inclosa la planta baixa. - Dades d'ocupació de l'edifici. - Numere de registre d'entrada del IEE.CV en vigor. - Indicació AMB CARÀCTER ORIENTATIU, de la data aproximada (mes i any) prevista per a la finalització de les actuacions, en funció del seu abast, sempre dins dels límits de termini establits en les bases reguladores (en la base catorze, fins a 6 mesos -des de la publicació de la convocatòria- per a la resolució de concessió de les ajudes i en la base sisena, fins a 24 mesos -des de la publicació d'aquesta resolució- per a l'execució de les obres). Documents a adjuntar (1): - INFORME MUNICIPAL D'OCUPACIÓ DELS HABITATGES DE L'EDIFICI O VOLANT D'EMPADRONAMENT. (S'entendrà que si una persona està empadronada en un habitatge, aqueix és el seu domicili habitual i permanent i per tant l'habitatge està ocupat). - MODEL NORMALITZAT DE DOMICILIACIÓ BANCÀRIA degudament emplenat, designant el compte en la qual es realitzarà l'ingrés de les ajudes (veure enllaç en l'apartat "Impresos associats"). - PROJECTE DE L'ACTUACIÓ A REALITZAR o en defecte d'això memòria i plans justificatius de l'actuació. En tot cas, el pressupost TOTAL en euros (sempre sense incloure impostos, taxes i tributs) que forme part del projecte o memòria, redactats per tècnic competent, haurà de desglossar-se en els següents apartats (en coincidència amb els establits en la FULLA RESUM DE LES ACTUACIONS de la sol·licitud telemàtica): ACTUACIONS DE CONSERVACIÓ: muntant total. Al seu torn, aquesta quantitat ha de desglossar-se, segons el cas, en: - Actuacions destinades a atallar símptomes o lesions en la fonamentació i estructura, indicant el seu muntant i si responen a una intervenció assenyalada com a urgent o no, d'acord amb el IEEV.CV de l'edifici. - Actuacions destinades a atallar símptomes o lesions en les façanes o mitgeres, indicant el seu muntant i si responen a una intervenció assenyalada com a urgent o no, d'acord amb el IEEV.CV de l'edifici. - Actuacions destinades a atallar símptomes o lesions en cobertes, indicant el seu muntant i si responen a una intervenció assenyalada com a urgent o no, d'acord amb el IEEV.CV de l'edifici. - Actuacions destinades a atallar símptomes o lesions en les instal·lacions o adaptar-les a la normativa vigent, indicant el seu muntant i si responen a una intervenció assenyalada com a urgent o no, d'acord amb el IEEV.CV de l'edifici. ACTUACIONS D'ACCESSIBILITAT: muntant total. Al seu torn, aquesta quantitat ha de desglossar-se, segons el cas, en: - Instal·lació d'ascensor, indicant el seu muntant. - Renovació o adaptació d'ascensor existent, indicant el seu muntant. - Instal·lació de rampa, indicant el seu muntant. - Instal·lació de dispositius mecànics d'accessibilitat, indicant el seu muntant. - Instal·lació d'elements d'informació o d'avís, indicant el seu muntant. - Instal·lació de videoporters, indicant el seu muntant. ALTRES DESPESES (honoraris, informes o certificats tècnics; despeses d'administració administrativa i altres): muntant total. - CERTIFICAT DE L'ACORD DE LA COMUNITAT, o de les comunitats de propietaris degudament agrupades, pel qual s'aprova l'execució de les obres de rehabilitació objecte de les ajudes i el seu pressupost, segons el model normalitzat "Certificat sobre l'Acord de la Comunitat de Propietaris". Així mateix haurà de nomenar-se al representant de la comunitat a l'efecte de tramitació de l'expedient i indicar si els locals participaran o no en les despeses de l'actuació (veure enllaç al model *RHB 90020 en l'apartat "Impresos associats"). - RELACIÓ DE TOTS ELS HABITATGES I LOCALS DE L'EDIFICI INDICANT LA QUOTA DE PARTICIPACIÓ EN LES DESPESES DE L'ACTUACIÓ. La suma de totes les quotes ha de donar el 100%. (1) No serà necessari aportar la documentació assenyalada anteriorment quan ja es trobe en poder de l'administració per haver sigut aportada en la convocatòria de l'any 2020, sempre que no s'haguera produït variació quant al seu contingut (ni en el contingut de les ajudes complementàries sol·licitades, en el seu cas), i que la sol·licitud figure en el llistat de sol·licituds denegades per esgotament pressupostari. En la sol·licitud s'indicarà el número d'expedient de la convocatòria 2020 en el qual va ser aportada aquesta documentació. JUSTIFICACIÓ DELS HABITATGES QUE COMPLEIXEN ELS REQUISITS PER A REBRE L'AJUDA COMPLEMENTÀRIA (2): Per cada habitatge que complisca el requisit de tindre uns ingressos inferiors a 3 vegades el *IPREM que condueix al fet que aqueix habitatge reba una subvenció del 75% en lloc del 40% que rebran la resta dels habitatges de la comunitat, l'administrador o representant de la comunitat de propietaris haurà de realitzar el tràmit *TECE - ALTA TELEMÀTICA DE *JUSTIFICACION D'INGRESSOS DE LA UNITAT DE CONVIVÈNCIA O QUE RESIDEIXEN PERSONES AMB DIVERSITAT FUNCIONAL O MAJORS DE 65 ANYS PER A AJUDA COMPLEMENTÀRIA DE REHABILITACIÓ D'EDIFICIS. PLA ESTATAL D'HABITATGE 2018-2021, per a incorporar a l'expedient de sol·licitud d'ajudes de la comunitat tots aquells habitatges que compleixen el citat requisit per a obtindre la citada ajuda complementària (l'accés directe a aquest tràmit es pot trobar en l'apartat "Enllaços" en aquesta mateixa pàgina. La URL és: http://www.gva.es/es/inicio/procedimientos?id_proc=19582). En el cas d'habitatge unifamiliar que complisca els requisits per a rebre aquesta ajuda complementària haurà de realitzar també el citat tràmit telemàtic de justificació. Per a emplenar aquest tràmit s'incorporaran els següents documents (que es poden descarregar des del citat tràmit de justificació): A) En el seu cas, i només en actuacions d'accessibilitat, IMPRÉS NORMALITZAT *RHB 90019 DE JUSTIFICACIÓ QUE EN L'HABITATGE RESIDEIXEN PERSONES AMB DIVERSITAT FUNCIONAL O MAJORS DE 65 ANYS, indicant el tipus i grau de discapacitat, o que resideixen persones majors de 65 anys. Declaració responsable. En actuacions d'accessibilitat, cada habitatge on residisquen persones amb discapacitat o majors de 65 anys, podrà disposar de l'ajuda complementària aportant, a través de l'administrador o representant de la comunitat, la declaració responsable segons model normalitzat, en el qual s'identificarà les persones que compleixen aquest condicionant i formen part de la seua unitat de convivència. B) En el seu cas, IMPRÉS NORMALITZAT *RHB 90018 DE JUSTIFICACIÓ QUE LA UNITAT DE CONVIVÈNCIA QUE RESIDEIX EN L'HABITATGE TÉ UNS INGRESSOS INFERIORS A 3 VEGADES EL *IPREM. Declaració responsable. Per cada habitatge amb dret a obtindre l'ajuda complementària, per tindre la unitat de convivència uns ingressos inferiors a 3 vegades el *IPREM, l'habitatge en qüestió entregarà a l'administrador o representant de la comunitat la corresponent declaració responsable d'ingressos, segons model normalitzat, en el qual identificarà les persones que formen part de la seua unitat de convivència, degudament signat per cadascuna de les persones integrants de la unitat de convivència majors de 16 anys. (2) No serà necessària l'aportació de la documentació per a les ajudes complementàries si va ser ja aportada en la convocatòria de l'any 2020 i, per tant, es troba en poder de l'administració, sempre que no s'haguera produït variació quant al seu contingut i que la sol·licitud d'ajuda general a la rehabilitació de l'edifici figure en el llistat de sol·licituds denegades per esgotament pressupostari.

Presentació

Telemàtica
1) Accedir des de la icona "Tramitar amb certificat" 2) Omplir la sol·licitud i aportar documentació 3) Registrar i enviar Per a realitzar aquest tràmit, és un requisit indispensable disposar de signatura electrònica avançada o DNI electrònic. També es pot tramitar utilitzant el sistema de CL@VE-PERMANENT de l'Estat. Amb aquest sistema d'autenticació i signatura, no cal disposar de certificat en el vostre equip ni usar Java o AUTOSIGNATURA. (Vegeu l'apartat "Enllaços" d'aquest tràmit)

On consultar dubtes sobre el tràmit

Procés de tramitació

La sol·licitud s'ha de formalitzar telemàticament. Els particulars, propietaris únics d'edificis, sol·licitants de les ajudes (les comunitats de propietaris perquè no són persones físiques, d'acord amb l'article 14 de la Llei 39/2015, del procediment comú de les administracions públiques, estan obligats a relacionar-se a través de mitjans electrònics amb les administracions públiques i, per tant, han de disposar dels mitjans necessaris per a fer-ho), que no disposen de mitjans tècnics per a formalitzar la sol·licitud podran acudir, durant el termini de presentació de sol·licituds, a les dependències dels serveis territorials de la Conselleria situats a l'avinguda Aguilera, número 1 (03007 Alacant); avinguda de la Mar, número 16 (12003 Castelló de la Plana), i al PROP I, al carrer Gregorio Gea, número 27 (46009 València), on seran assistits per personal tècnic per a la seua presentació. En aquestes últimes dependències, mitjançant cita prèvia que es pot sol·licitar a través del telèfon d'informació 012 (o 963866000, des de fora de la Comunitat) o per Internet: https://externo.gva.es/qsige/citaprevia.prop/#!/es/home?uuid=4a86-87ca8-9257-816be La tramitació dels expedients correspondrà als serveis territorials competents en matèria d'habitatge i rehabilitació, en el seu àmbit d'actuació. En el termini de dos mesos des de l'endemà de la finalització del termini de presentació de les sol·licituds d'ajudes, es publicarà en la web d'aquesta conselleria la llista de sol·licituds, en què s'indicaran les que estan completes, incompletes (amb la indicació de la documentació que falta per aportar o esmenar), i les no admeses a tràmit, i aquestes publicacions tindran el caràcter de notificació a l'efecte de computar el termini per a esmenar o completar la sol·licitud presentada. En el cas que, per motius justificats, no es poguera publicar aquesta llista en el termini assenyalat, es comunicarà en la web esmentada la nova data de publicació d'aquesta. Completada la documentació, les sol·licituds presentades que complisquen els requisits exigits s'ordenaran de més a menys puntuació, atenent els criteris de baremació, i s'elaborarà la llista de sol·licituds que resultaran adjudicatàries de les ajudes, del Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana i de la Generalitat, en funció de l'abast de les corresponents aportacions econòmiques, estatal i autonòmica, que establisca la convocatòria d'ajudes. En cas d'igualtat de puntuació, prevaldrà la sol·licitud amb el número més baix de registre telemàtic d'entrada. La resolució de concessió d'ajudes es publicarà en el portal de www.gva.es, així com en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana. Els sol·licitants que hagen facilitat un número de telèfon mòbil podran ser avisats de la publicació de la llista definitiva mitjançant un missatge de text SMS. La publicació en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana substituirà la notificació individual de la resolució, d'acord amb el que preveu la legislació del procediment administratiu comú.

Criteris de valoració

Per a determinar la prioritat de les sol·licituds, aquestes es valoraran d'acord amb els criteris que s'estableixen a continuació: a) Actuacions de conservació. - Actuacions de conservació destinades a atallar símptomes o lesions en l'estructura, façanes, mitgeres o coberta, que requerisquen una intervenció urgent (INTu), conforme a l'informe d'avaluació de l'edifici (IEEV.CV): 3 punts. - Actuacions de conservació destinades a atallar símptomes o lesions en elements diferents d'estructura, façanes, mitgeres o coberta, que requerisquen una intervenció urgent (INTu), conforme a l'informe d'avaluació de l'edifici (IEEV.CV): 1 punt b) Actuacions de millora de la seguretat d'utilització i de l'accessibilitat. - Instal·lació d'ascensors en edificis sense ascensor: 4 punts - Resta d'actuacions de millora de l'accessibilitat de l'edifici: 2 punts c) En funció de la qualitat constructiva, segons la categoria cadastral predominant de l'edifici - En habitatges amb categoria constructiva cadastral 7, 8, o 9: 7 punts - En habitatges amb categoria constructiva cadastral 6: 5 punts - En habitatges amb categoria constructiva cadastral 5: 3 punts - En habitatges amb categoria constructiva cadastral 4: 2 punts - En habitatges amb categoria constructiva cadastral 1, 2, o 3: 1 punt d) En funció del nombre d'habitatges de l'edifici que han justificat que la unitat de convivència que resideix en aquestes té uns ingressos inferiors a 3 vegades l'IPREM (índex de preus de referència d'efectes múltiples), tindran els següents punts: Edifici amb 6 habitatges com a mínim: - Inferior al 20 % dels habitatges de l'edifici: 1 punt - Entre el 20 % i per davall del 40 % dels habitatges de l'edifici: 3 punts. - Entre el 40 % i per davall del 70 % dels habitatges de l'edifici: 5 punts. - Igual o superior al 70 % dels habitatges de l'edifici: 7 punts. Edifici amb menys de 6 habitatges: - Un habitatge amb ingressos inferiors a 3 IPREM: 1 punt - Dos habitatges amb ingressos inferiors a 3 IPREM: 2 punts. - Tres o més habitatges amb ingressos inferiors a 3 IPREM: 4 punts. e) Actuacions en edificis declarats com a bé d'interès cultural o catalogats que compten amb protecció integral en l'instrument d'ordenació urbanística corresponent: 1 punt

òrgans de tramitació

La tramitació dels expedients correspondrà als serveis territorials competents en matèria d'habitatge i rehabilitació, en el seu àmbit d'actuació.

Obligacions

Les parts beneficiàries queden obligades a: a) Facilitar qualsevol document, informació o inspecció que la direcció general competent en matèria d'habitatge i rehabilitació considere necessari per al control del compliment de les finalitats previstes. b) Sotmetre's a les actuacions de control financer que corresponen a la intervenció general, en relació amb les subvencions i ajudes concedides. c) Comunicar l'obtenció d'altres subvencions o ajudes per a la mateixa finalitat, procedents de qualsevol administració o ens públic o privat, nacional o internacional. d) En el cas d'habitatges arrendats, el propietari no podrà incrementar la renda d'arrendament per les millores realitzades amb la subvenció atorgada. Les parts beneficiàries de la subvenció han d'estar al corrent amb les seues obligacions fiscals, tributàries i amb la Seguretat Social, o qualsevol altra de la resta d'obligacions assenyalades en l'article 13.2 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions. Quan algun dels membres de la comunitat de propietaris o de l'agrupació incórrega en una o diverses de les prohibicions establides en l'esmentat article, no se li atribuirà la part proporcional que li correspondria de l'ajuda que s'ha de percebre, que es prorratejarà entre la resta de membres de la comunitat o agrupació. No podran obtindre la condició de beneficiari d'aquestes ajudes els que hagen sigut subjectes d'una revocació d'alguna de les ajudes previstes en aquest o l'anterior pla estatal d'habitatge per incompliment o causa imputable al sol·licitant. En cas que n'hi haja, per al cobrament de les ajudes, s'ha de procedir a la retirada d'escuts, plaques i altres objectes que continguen simbologia de la revolta militar, de la guerra civil i de la dictadura, llevat que concórreguen raons artístiques, arquitectòniques o artisticoreligioses protegides per la llei, de conformitat amb l'articule 15 de la Llei 52/2007, de 26 de desembre, per la qual es reconeixen i amplien drets i s'estableixen mesures en favor dels que van patir persecució o violència durant la guerra civil i la dictadura, i de conformitat amb l'article 39 de la Llei 14/2017, de 10 de novembre, de la Generalitat, de memòria democràtica i per a la convivència de la Comunitat Valenciana.

Observacions

Els previstos en la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques (BOE núm. 236, de 02/10/15).

Quantia i cobrament

AJUDA DEL MINISTERI DE TRANSPORTS, MOBILITAT I AGENDA URBANA 1. Ajuda general a la comunitat La quantia d'aquesta ajuda serà del 40 % del cost subvencionable de l'actuació. El pressupost s'ha de desglossar en actuacions de conservació i accessibilitat, i s'ha de consignar en el formulari normalitzat FULL RESUM DE LES ACTUACIONS DE REHABILITACIÓ (s'ompli en el mateix tràmit telemàtic de sol·licitud). El percentatge del 40 % s'aplicarà a l'import total de l'actuació, sense comptar impostos, taxes o tributs amb els màxims següents: - 3.000 euros per habitatge i 30 euros per metre quadrat de superfície construïda de local comercial o altres usos compatibles, per a les actuacions de conservació. - 8.000 euros per habitatge i 80 euros per metre quadrat de superfície construïda de local comercial o altres usos compatibles, per a les actuacions d'accessibilitat o actuacions conjuntes d'accessibilitat i conservació. - 14.000 euros per cada habitatge en el qual residisca una persona amb discapacitat, per a les actuacions d'accessibilitat o actuacions conjuntes d'accessibilitat i conservació. - 17.000 euros per cada habitatge en el qual residisca una persona amb paràlisi cerebral, malaltia mental, discapacitat intel·lectual igual o superior al 33 per 100 o discapacitat física igual o superior al 65 per 100, per a les actuacions d'accessibilitat o actuacions conjuntes d'accessibilitat i conservació. A l'ajuda unitària bàsica podran sumar-se 1.000 euros d'ajuda unitària complementària per habitatge per a edificis o habitatges unifamiliars declarats bé d'interés cultural o catalogats que disposen de protecció integral en l'instrument d'ordenació urbanística corresponent. En qualsevol dels casos anteriors, per a poder computar la quantia establida per cada metre quadrat de superfície construïda de local serà necessari que els acords que ha de prendre la comunitat de propietaris per a la realització de les obres establisquen que els locals participen en els costos d'execució de les obres corresponents. 2. Ajuda complementària a determinats habitatges En els habitatges en els quals la unitat de convivència beneficiària de les ajudes que hi residisca tinga uns ingressos inferiors a 3 vegades l'IPREM (índex de preus de referència d'efectes múltiples), es podrà justificar el dret a obtindre una subvenció complementària de l'anterior per una quantia del 35 % del pressupost subvencionable de l'actuació repercutit a aquest habitatge en funció del seu coeficient de participació en les despeses de la comunitat que figure en la seua escriptura o en els possibles acords de la comunitat en el repartiment de les despeses. En el cas d'actuacions de millora de l'accessibilitat de l'edifici, també podran obtindre aquesta ajuda complementària aquells habitatges en els quals es justifique que resideixen persones amb discapacitat o majors de 65 anys. AJUDA DE LA GENERALITAT VALENCIANA La Generalitat Valenciana, de manera addicional a les ajudes que es finançaran pel Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana, concedirà una ajuda a la comunitat de propietaris o propietari únic, del 10 % del cost subvencionable de l'actuació, amb un límit màxim de 2.000 euros per habitatge i 20 euros per metre quadrat de superfície construïda de local comercial o altres usos compatibles. FORMA DE PAGAMENT Per a l'abonament de la subvenció, la part beneficiària ha de sol·licitar-ho telemàticament mitjançant el formulari normalitzat "Sol·licitud de qualificació definitiva i abonament de les ajudes", en el termini màxim d'un mes a comptar de la finalització de les obres o des de la publicació de la resolució de concessió de les ajudes en el cas que les obres s'acaben abans de publicar aquesta resolució, per a la qual cosa cal adjuntar la documentació que a continuació s'indica: a) En el cas que amb la sol·licitud d'ajudes no s'haja aportat el projecte corresponent, s'aportarà en aquest moment de la tramitació. Quan les actuacions no exigisquen cap projecte, s'ha d'aportar la memòria descriptiva de l'actuació, i incloure un pressupost detallat de les obres i plans d'estat inicial i reformat. En qualsevol cas, el desglossament del pressupost s'ha de correspondre amb els apartats que per al projecte o la memòria s'indiquen en "Quina documentació s'ha de presentar?". b) Contracte a aquest efecte amb l'empresa que ha executat les obres. c) Llicències o autoritzacions municipals que siguen necessàries per a la realització de les obres de rehabilitació. d) Certificats d'inici i finalització de les obres de rehabilitació. e) Factures acreditatives de la despesa o inversió realitzada amb el document bancari que acredite que l'abonament de la factura s'ha efectuat a través d'una entitat financera i no mitjançant un pagament en metàl·lic. En cas de pagament fraccionat, cal aportar l'acreditació de la domiciliació bancària dels pagaments i l'acord de finançament subscrit per les parts. f) Testimoni fotogràfic de l'actuació realitzada. En el cas que el cost de l'actuació siga inferior al cost inicial previst inclòs en la sol·licitud d'ajudes, es minorarà l'ajuda d'acord amb el cost real de l'obra justificat. L'import de l'ajuda no s'incrementarà encara que el cost de l'actuació supere l'inicialment previst.

Termini màxim

El termini màxim per a resoldre i publicar en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana la resolució de concessió d'ajudes, que posarà fi al procediment, serà de sis mesos comptats des de l'endemà de la publicació de la resolució de convocatòria d'ajudes. Transcorregut aquest termini sense que s'haja dictat i publicat cap resolució expressa, els interessats podran entendre desestimada la seua sol·licitud, sense perjudici del que estableix l'article 23 de la Llei 39/20015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

Òrgans resolució

La persona titular de la direcció general competent en matèria d'habitatge i rehabilitació, per delegació de la consellera d'Habitatge, Rehabilitació i Vertebració del Territori, que mitjançant la present ordre li confereix, resoldrà sobre la concessió de l'ajuda sol·licitada, a proposta d'un òrgan col·legiat. L'òrgan col·legiat estarà integrat per les persones titulars de la Subdirecció General d'Habitatge i Regeneració Urbana, Direcció del Servei de Rehabilitació, Direcció del Servei de Coordinació d'Habitatge, Direcció del Servei de Planificació Econòmica i Regeneració Urbana, i direccions dels serveis territorials competents en matèria d'habitatge i rehabilitació.

Esgota via administrativa

Sancions

- Llei 8/2004, de 20 d'octubre, de l'habitatge de la Comunitat Valenciana. - Títol II, Del reintegrament de subvencions; el títol III, Del control financer de subvencions i el títol IV, Infraccions i sancions administratives en matèria de subvencions, de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions. - Títol X. Subvencions, de la Llei 1/2015, de 6 de febrer de la Generalitat, d'Hisenda Pública, del Sector Públic Instrumental i de Subvencions.