Beques per a l'alumnat que vaja a finalitzar els seus estudis universitaris en les universitats de la Comunitat Valenciana durant el curs 2023-2024

Conselleria d'Educació, Universitats i Ocupació

Codi SIA: 212074
|
Codi GVA: 18064
Descarregar informació
Temini tancat

Des de 31-10-2023

Fins 30-11-2023

 • Què necessites saber
 • Què és
 • A qui va dirigit
 • Com es tramita
 • Procediments relacionats
 • Tramitació
 • Sol·licitud
 • Resolució
 • Ajuda
 • Preguntes freqüents
 • Enllaços d'interés
 • Compartir en xarxes socials

Què és

Què és i per a què servix

Convocar per al curs 2023-2024 les beques per a la realització d'estudis universitaris per a l'alumnat que li reste un màxim de 24 crèdits per a finalitzar els seus estudis universitaris en les universitats que integren el Sistema Universitari Valencià, a les quals fa referència l'article 2 de la...

Saber més
Terminis
Sol·licitudTemini tancat
31-10-2023 al 30-11-2023
Normativa
 • Ordre 24/2016, de 10 de juny, de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual s'estableixen les bases reguladores per a la concessió de les beques per a l'alumnat que vaja a finalitzar els seus estudis universitaris en les universitats públiques de la Comunitat...

A qui va dirigit

Ciutadania
Persones interessades

Podrà sol·licitar les beques per a la finalització d'estudis universitaris l'alumnat al qual li quede un màxim de 24 crèdits per a finalitzar els seus estudis universitaris en el curs acadèmic 2023-2024 en les universitats que integren el Sistema Universitari Valencià, o dels seus centres públics adscrits, i estiga matriculat en crèdits que corresponguen a la tercera i/o successives matrícules.

 

EXCLUSIONS:

no s'inclouen en aquesta convocatòria exempcions ni ajudes per a la realització d'estudis de màster, complements de formació per a l'accés o obtenció del títol de màster, grau, estudis corresponents al tercer cicle o doctorat, estudis d'especialització ni estudis conduents a l'obtenció de títols propis de les universitats.

Requisits

Per a la concessió d'esta beca s'haurà de complir els requisits següents:

a) Posseir la nacionalitat espanyola o d'un estat membre de la Unió Europea. En el cas de persones ciutadanes de la Unió o dels seus familiars, beneficiàries dels drets de lliure circulació i residència, no es requerirà que tinguen la condició de residents permanents o que acrediten ser treballadors/as per compte propi o alié.

Tindran la consideració de «familiars» el cònjuge o la parella legal, així com les persones ascendents directes a càrrec i les persones descendents directes a càrrec menors de 21 anys.

 

En el supòsit de persones estrangeres no comunitàries, s'aplicarà el que es disposa en la normativa sobre drets i llibertats dels estrangers a Espanya i la seua integració social, quedant exclosos els qui es troben en situació d'estada.

 

b) Acreditar la residència administrativa en qualsevol municipi de la Comunitat Valenciana, dins del termini de presentació de sol·licituds. Aquest requisit haurà de mantindre's durant tot el curs acadèmic.

c) Cursar estudis conduents a l'obtenció de títols universitaris oficials als quals fa referència l'article 2n, punt 1, d'esta resolució, en universitats de la Comunitat Valenciana o en centres adscrits a estes, durant el curs acadèmic 2023-24.

d) No estar en possessió o no reunir els requisits legals per a l'obtenció d'un títol del mateix o superior nivell al corresponent al dels estudis per als quals se sol·licita la beca. A aquest efecte, no podran ser persones beneficiàries aquelles als qui únicament els reste, per a l'obtenció del títol, l'acreditació d'un determinat nivell de coneixement d'un idioma estranger.

e) No haver sigut beneficiari/a d'esta beca en anteriors convocatòries.

f) Reunir els requisits econòmics i acadèmics que s'estableixen en esta convocatòria.

 

 

Com es tramita

Procés de tramitació

L'òrgan competent per a l'ordenació i instrucció de l'expedient serà la Subdirecció General d'Universitats.

Òrgans de tramitació

Sol·licitud

Termini
Temini tancat

El termini de presentació de sol·licituds telemàtiques serà d'un mes comptats des de l'endemà de la seua publicació en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV nº 9714 de 10-30-2023)

Documentació
1. La tramitació i presentació de la sol·licitud es realitzarà únicament per mitjans electrònics en la plataforma de tramitació de la GVA. En cas de dubte pot consultar el manual publicat en la web: http://innova.gva.es/va/web/universidad/becas-finalizacion-estudios 2. El punt d'accés a la...
Saber més

Resolució

Termini màxim
Aquesta resolució, que posarà fi a la via administrativa, ha de dictar-se el termini màxim de sis mesos a partir de la publicació d'aquesta convocatòria.
Quantia i cobrament
1.Per a l'alumnat matriculat en universitats públiques i els seus centres públics adscrits, la beca consistirà en l'exempció del pagament de l'import dels crèdits matriculats en tercera i/o successives matrícules. Aquest import serà l'establit pel Decret 118/2023, de 4 d'agost, del Consell, pel...
Saber més
Observacions

Els previstos en la Llei Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques (BOE núm. 236, de 02.10.2015).

Òrgans resolució