Detall de Procediment

Beques per a l'alumnat que vaja a finalitzar els seus estudis universitaris en les universitats de la Comunitat Valenciana durant el curs 2022-2023

Codi SIA: 212074
Codi GUC: 18064
Organisme: CONSELLERIA D'INNOVACIÓ, UNIVERSITATS, CIÈNCIA I SOCIETAT DIGITAL
Termini de sol·licitud: TANCAT
(15-02-2023
09-03-2023)
  • Informació bàsica

  • Sol·licitud

  • Tramitació

  • Resolució

Mostrar tot

Ocultar tot

Informació bàsica

Què és i per a què li serveix?

Ampliar l'abast de les beques i ajudes perquè arriben la major part possible d'estudiantat universitari de la Comunitat Valenciana i així evitar l'exclusió d'aquells amb menors recursos econòmics, de manera que se'ls facilite la finalització dels seus estudis en les nostres universitats publiques valencianes i en els seus centres públics adscrits.

Requisits

Per a la concessió d'aquesta beca s'haurà de complir els requisits següents: a) Posseir la nacionalitat espanyola o d'un estat membre de la Unió Europea. En el cas de persones ciutadanes de la Unió o dels seus familiars, beneficiàries dels drets de lliure circulació i residència, no es requerirà que tinguen la condició de residents permanents o que acrediten ser treballadors/as per compte propi o alié. Tindran la consideració de «familiars» el cònjuge o la parella legal, així com les persones ascendents directes a càrrec i les persones descendents directes a càrrec menors de 21 anys. En el supòsit de persones estrangeres no comunitàries, s'aplicarà el que es disposa en la normativa sobre drets i llibertats dels estrangers a Espanya i la seua integració social, quedant exclosos els qui es troben en situació d'estada. b) Acreditar la residència administrativa en qualsevol municipi de la Comunitat Valenciana, dins del termini de presentació de sol·licituds. Aquest requisit haurà de mantindre's durant tot el curs acadèmic. c) Cursar estudis conduents a l'obtenció de títols universitaris oficials als quals fa referència l'article 2n, punt 1, d'aquesta resolució, en universitats de la Comunitat Valenciana o en centres adscrits a aquestes, durant el curs acadèmic 2022-23. d) No estar en possessió o no reunir els requisits legals per a l'obtenció d'un títol del mateix o superior nivell al corresponent al dels estudis per als quals se sol·licita la beca. A aquest efecte, no podran ser persones beneficiàries aquelles als qui únicament els reste, per a l'obtenció del títol, l'acreditació d'un determinat nivell de coneixement d'un idioma estranger. e) No haver sigut beneficiari/a d'aquesta beca en anteriors convocatòries. f) Reunir els requisits econòmics i acadèmics que s'estableixen en aquesta convocatòria.

Qui pot sol·licitar-ho?

Podrà sol·licitar les beques per a la finalització d'estudis universitaris l'alumnat al qual li quede un màxim de 24 crèdits per a finalitzar els seus estudis universitaris en el curs acadèmic 2022-2023 en les universitats que integren el Sistema Universitari Valencià, o dels seus centres públics adscrits, i estiga matriculat en crèdits que corresponguen a la tercera i/o successives matrícules. EXCLUSIONS: no s'inclouen en aquesta convocatòria exempcions ni ajudes per a la realització d'estudis de màster, complements de formació per a l'accés o obtenció del títol de màster, grau, estudis corresponents al tercer cicle o doctorat, estudis d'especialització ni estudis conduents a l'obtenció de títols propis de les universitats.

Normativa del procediment

  • Ordre 24/2016, de 10 de juny, de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual s'estableixen les bases reguladores per a la concessió de les beques per a l'alumnat que vaja a finalitzar els seus estudis universitaris en les universitats públiques de la Comunitat Valenciana (DOCV núm. 7805, de 14/06/16).
  • RESOLUCIÓ de 27 de desembre de 2022, de la Conselleria d'Innovació, Universitats, Ciència i Societat Digital, per la qual es convoquen beques per a l'alumnat que finalitze els seus estudis universitaris durant el curs 2022-2023 en les universitats que integren el sistema universitari valencià.

Termini

El termini de presentació de sol·licituds serà des del 15 de febrer al 9 de març de 2023

Documentació

1. La tramitació i presentació de la sol·licitud es realitzarà únicament per mitjans electrònics en la plataforma de tramitació de la GVA. En cas de dubte pot consultar el manual publicat en la web: http://innova.gva.es/es/web/universidad/becas-finalizacion-estudios 2. El punt d'accés a la tramitació electrònica és la Seu Electrònica de la Generalitat, accessible en l'adreça web https://sede.gva.es. L'accés directe a aquest tràmit estarà disponible en el següent enllaç: https://www.gva.es/es/inicio/procedimientos?id_proc=18064&version=amp Les incidències de tramitació electrònica relacionades amb qüestions tècnic-informàtiques s'atendran mitjançant el correu: generalitat_en_red@gva.es Els dubtes relacionats amb el contingut d'aquesta convocatòria seran ateses, exclusivament, mitjançant el correu electrònic becafinalizacion@gva.es Una vegada emplenada la sol·licitud telemàtica, serà signada per la persona interessada emprant qualsevol dels sistemes de signatura electrònica acceptats per la seu electrònica i enviada pel procediment telemàtic establit, considerant-se presentada amb caràcter general, obtenint el resguard de la sol·licitud que haurà de ser conservat per la persona sol·licitant per a acreditar, en cas que resulte necessari, la presentació de la seua sol·licitud en el termini i forma establits. No seran tingudes en compte aquelles sol·licituds emplenades per via telemàtica que no completen el procés de presentació establit. Així mateix, la persona sol·licitant i els altres membres computables de la unitat familiar podran autoritzar la Conselleria d'Innovació, Universitats, Ciència i Societat Digital, amb la seua signatura en la pròpia sol·licitud electrònica, per a obtindre d'altres administracions públiques la informació que resulte precisa per a la determinació, coneixement i comprovació de totes les dades acreditatives d'identificació, de residència, acadèmics, de renda i patrimoni i altres circumstàncies familiars i personals necessaris per a la resolució de la sol·licitud de beca

Presentació

Telemàtica

On consultar dubtes sobre el tràmit

Procés de tramitació

1. L'òrgan competent per a l'ordenació i instrucció de l'expedient serà la Subdirecció General d'Universitats.

òrgans de tramitació

  • SUBDIRECCIÓ GENERAL D'UNIVERSITATS
  • AV. CAMPANAR, 32

    46015 - València/Valencia

Termini màxim

Aquesta resolució, que posarà fi a la via administrativa, ha de dictar-se el termini màxim de sis mesos a partir de la publicació d'aquesta convocatòria.

Observacions

Els previstos en la llei del procediment a administratiu comú de les administracions públiques (BOE núm. 236, de 02.10.2015).

Òrgans resolució

Quantia i cobrament

1.Per a l'alumnat matriculat en universitats públiques i els seus centres públics adscrits, la beca consistirà en l'exempció del pagament de l'import dels crèdits matriculats en tercera i/o successives matrícules. Aquest import serà l'establit pel Decret 123/2022, de 23 de setembre, del Consell, pel qual es fixen les taxes per a satisfer per la prestació de serveis acadèmics universitaris per al curs acadèmic 2022-2023 (DOGV 9441, de 04.10.22). 2.Per a l'alumnat matriculat en universitats privades o en centres privats adscrits a universitats públiques, aquesta beca consistirà en una ajuda per al pagament de les despeses de matrícula dels crèdits matriculats. La quantia d'aquesta beca serà igual al preu mínim d'un estudi amb la mateixa experimentalitat establida en el Decret 123/2022, abans citat. 3. S'entendran excloses de l'import de la beca les exempcions i bonificacions del pagament de les esmentades taxes al fet que tinguera dret la persona beneficiària. 4. L'exempció de les taxes aconseguirà únicament a les assignatures o crèdits que s'haja matriculat la persona sol·licitant en el curs 2022-2023 en una única titulació i especialitat. 5. No s'inclouen en aquesta convocatòria exempcions ni ajudes per a la realització d'estudis de màster, complements de formació per a accés o obtenció del títol de màster, grau, estudis corresponents al tercer cicle o doctorat, estudis d'especialització ni estudis conduents a l'obtenció de títols propis de les universitats. 6. En tot cas, la beca només aconseguirà als crèdits matriculats per l'estudiantat en tercera i/o successives matrícules. 7. No formaran part de la beca de matrícula aquells crèdits que excedisquen del mínim necessari per a obtindre la titulació de què es tracte. Tampoc formaran part de la beca els preus especials que es reporten a conseqüència de convalidacions, reconeixement o adaptacions d'estudis, assignatures o crèdits.