Detall de Procediments

 • Què es pot sol·licitar?

  Nom del tràmit

  Beques per a l'alumnat que vaja a finalitzar els seus estudis universitaris en les universitats públiques de la Comunitat Valenciana durant el curs 2020-2021

  Objecte del tràmit

  Ampliar l'abast de les beques i ajudes perquè arriben la major part possible d'estudiantat universitari de la Comunitat Valenciana i així evitar l'exclusió d'aquells amb menors recursos econòmics, de manera que se'ls facilite la finalització dels seus estudis en les nostres universitats publiques valencianes i en els seus centres públics adscrits.

  Inici
 • Qui pot sol·licitar-ho?

  Interessats/Sol·licitants

  Podrà sol·licitar les beques per a la finalització d'estudis universitaris l'alumnat al qual li quede un màxim de 24 crèdits per a finalitzar els seus estudis universitaris en el curs acadèmic 2019-2020 en les universitats públiques que integren el Sistema Universitari Valencià, o dels seus centres públics adscrits, i estiga matriculat en crèdits que corresponguen a la tercera i/o successives matrícules.

  EXCLUSIONS:
  no s'inclouen en aquesta convocatòria exempcions ni ajudes per a la realització d'estudis de màster, complements de formació per a l'accés o obtenció del títol de màster, grau, estudis corresponents al tercer cicle o doctorat, estudis d'especialització ni estudis conduents a l'obtenció de títols propis de les universitats.

  Requeriments

  a) Ser espanyol o espanyola, o posseir la nacionalitat d'un estat membre de la Unió Europea. No s'exigirà la condició de residents permanents o l'acreditació de treballar per compte propi o alié, per a l'obtenció de beca de matrícula, segons l'apartat 1 de l'apartat 4 del Reial decret 1721/2007, de 21 de desembre, pel qual s'estableix el sistema de beques
  i altres ajudes a l'estudi personalitzades (BOE 15, 17.01.2008), modificat pel Reial decret 472/2014, de 13 de juny.
  D'altra banda, de conformitat amb el que disposa la Llei 4/2000, d'11 de gener, sobre drets i llibertats dels estrangers a Espanya i la seua integració social, modificada per la Llei orgànica 8/2000, de 22 de desembre, els estudiants estrangers no comunitaris hauran d'acreditar la seua condició de residents permanents o ser treballadors per compte propi o alié. Quedaran exclosos de concórrer a aquestes beques els qui es troben en situació d'estada.
  b) Acreditar la residència administrativa en qualsevol municipi de la Comunitat Valenciana.
  c) Cursar estudis conduents a l'obtenció de títols universitaris oficials de grau o conduents a l'obtenció dels títols de llicenciat, enginyer, arquitecte, diplomat, mestre, enginyer tècnic o arquitecte tècnic, en universitats públiques de la Comunitat Valenciana o en centres públics adscrits a aquestes.
  d) No estar en possessió o no reunir els requisits legals per a l'obtenció d'un títol del mateix nivell o superior al corresponent al dels estudis per als quals se sol·licita la beca. A aquests efectes, no podrà ser beneficiari de la beca l'estudiantat a qui únicament li reste, per a l'obtenció del títol, l'acreditació d'un determinat nivell de coneixement d'un idioma estranger.
  e) No haver sigut beneficiari d'aquesta beca en convocatòries anteriors.
  f) Reunir els requisits econòmics i acadèmics que s'estableixen en aquesta convocatòria.

  Inici
 • Quantia de l'ajuda / Procediment de pagament

  1. La beca consistirà en l'exempció del pagament de l'import dels crèdits matriculats en tercera i/o successives matrícules.
  Aquest import serà l'establit en el Decret del Consell, pel qual es fixen les taxes que cal satisfer per la prestació de serveis acadèmics universitaris, per al curs acadèmic 2020-2021.
  2. S'entendran excloses de l'import de la beca les exempcions i bonificacions del pagament de les esmentades taxes al què tinga dret el beneficiari o beneficiària.
  3. L'exempció de les taxes abastarà únicament les assignatures o els crèdits en què s'haja matriculat el sol·licitant en el curs 2020-2021 en una única titulació i especialitat.
  4. no s'inclouen en aquesta convocatòria exempcions ni ajudes per a la realització d'estudis de màster, complements de formació per a l'accés o obtenció del títol de màster, grau, estudis corresponents al tercer cicle o doctorat, estudis d'especialització ni estudis conduents a l'obtenció de títols propis de les universitats.
  5. En tot cas, la beca només abastarà els crèdits matriculats per l'estudiant en tercera i/o successives matrícules.
  6. No formaran part de la beca de matrícula els crèdits que excedisquen el mínim necessari per a obtindre la titulació de què es tracte.
  Tampoc formaran part de la beca els preus especials que es produïsquen com a conseqüència de convalidacions, reconeixements o adaptacions d'estudis, assignatures o crèdits.

  Inici
 • Quan s'ha de sol·licitar?

  Termini de presentació

  El termini de presentació de sol·licituds serà des de l'endemà de la publicació d'aquesta resolució en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana fins al dia 20 de octubre de 2020.

  Inici
 • Què s'ha de presentar?

  1. La tramitació i presentació de la sol·licitud s'ha de realitzar únicament per mitjans electrònics en la plataforma de tramitació de la GVA.
  En cas de dubte, podeu consultar el manual publicat en la web http://innova.gva.es/va/web/universidad/becas-finalizacion-estudios

  2. El punt d'accés a la tramitació electrònica és la seu electrònica de la Generalitat, accessible en l'adreça web https://sede.gva.es. L'accés directe a aquest tràmit estarà disponible en l'enllaç següent: https://www.gva.es/va/inicio/procedimientos?id_proc=18064&version=amp
  Les incidències de tramitació electrònica relacionades amb qüestions tecnicoinformàtiques s'atendran mitjançant el correu: generalitat_en_red@gva.es.
  Els dubtes relacionats amb el contingut d'aquesta convocatòria s'atendran, exclusivament, mitjançant el correu electrònic: becafinalizacion@gva.es
  Una vegada omplida la sol·licitud telemàtica, l'ha de signar la persona interessada, per a la qual cosa es pot emprar qualsevol dels sistemes de signatura electrònica acceptats per la seu electrònica, i enviar-la pel procediment telemàtic establit, de manera que es considerarà presentada amb caràcter general i s'obtindrà el resguard de la sol·licitud que ha de conservar la persona sol·licitant per a acreditar, en cas que resulte necessari, la presentació de la seua sol·licitud dins del termini i en la forma establits.
  No es tindran en compte les sol·licituds omplides per via telemàtica que no completen el procés de presentació establit.
  Així mateix, la persona sol·licitant i els altres membres computables de la unitat familiar podran autoritzar la Conselleria d'Innovació, Universitats, Ciència i Societat Digital, amb la seua signatura en la sol·licitud electrònica, per a obtindre d'altres administracions públiques la informació que resulte necessària per a la determinació, el coneixement i la comprovació de totes les dades acreditatives d'identificació, de residència, acadèmiques, de renda i patrimoni, i altres circumstàncies familiars i personals necessàries per a la resolució de la sol·licitud de beca.
  3. Als efectes establits en els apartats anteriors i en els termes legalment previstos, l'autorització telemàtica dels membres computables de la unitat familiar s'ha d'efectuar d'acord amb el que es preveu en els articles 9 i 10 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.
  4. Els sol·licitants que tinguen dret a alguna de les deduccions en la renda familiar, de conformitat amb el que es disposa en el resolc 9é, han d'omplir les dades corresponents del model de sol·licitud.
  5. Els sol·licitants que al·leguen alguna de les circumstàncies següents han d'adjuntar a la sol·licitud telemàtica la documentació que s'indica a continuació. Així mateix, han d'acreditar que aquestes situacions concorrien a 31 de desembre de 2019.
  5.1- En cas d'orfandat absoluta de l'alumnat menor de 25 anys, s'ha d'aportar un document que acredite la situació d'orfandat.
  5.2- Quan siguen dos o més els fills estudiants menors de 25 anys amb residència fora del domicili familiar per raó d'estudis universitaris, han d'aportar un document que acredite que cursen estudis universitaris i resideixen fora del domicili familiar.
  6. L'estudiant sol·licitant de la beca que s'incloga en algun dels supòsits d'unitat familiar que a continuació s'indiquen ha d'annexar a la sol·licitud telemàtica la documentació que acredite aquesta situació a 31 de desembre de 2018:
  6.1- Quan s'incloga com a únic membre de la unitat familiar:
  Ha d'aportar la documentació que justifique que disposa de mitjans econòmics propis suficients, així com la titularitat o el lloguer del seu domicili habitual. Els dos documents són necessaris per a acreditar fefaentment la seua independència econòmica i familiar.
  6.2- En cas de viduïtat, separació, divorci, cessament de la convivència o no convivència de les mares/pares del sol·licitant, s'ha d'aportar segons siga procedent: Certificat de defunció, sentència judicial de separació o de divorci i/o conveni regulador o document públic de mesures sobre la cura i educació dels fills.
  En qualsevol moment del procediment, es podrà requerir l'aportació dels documents originals justificatius de les circumstàncies al·legades.
  7. Amb la presentació telemàtica de la sol·licitud, la persona sol·licitant i el pare, mare, tutor o persona encarregada de la guàrdia i protecció del sol·licitant, en el cas que aquest menor d'edat no siga emancipat, declaren sota responsabilitat solidària el següent:
  a) Que accepten les bases de la convocatòria per a la qual sol·licita la beca.
  b) Que totes les dades incorporades a la sol·licitud s'ajusten a la realitat.
  c) Que queden assabentats que la inexactitud en les circumstàncies declarades donarà lloc a la denegació o revocació de la beca.
  d) Que tenen coneixement de la incompatibilitat d'aquestes beques amb qualsevol altra ajuda o beca per a la mateixa activitat o similar.
  e) Que el sol·licitant no es troba incurs en cap de les circumstàncies recollides en l'article 13 i 34.5 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.
  8. Els membres computables de la família inclosos en la sol·licitud telemàtica podran atorgar el seu consentiment a la Conselleria d'Innovació, Universitats, Ciència i Societat Digital per a obtindre les dades següents:
  a) Dades necessàries per a determinar el seu rendiment acadèmic.
  b) Dades necessàries de renda i patrimoni familiars a l'efecte d'aquesta beca, per mitjà de les corresponents administracions públiques.
  c) El consentiment per a la verificació de les seues dades personals en el Sistema de Verificació de Dades de Residència i Identitat i del servei de consulta de dades de residència legal.
  d) La condició de família nombrosa general o especial.
  e) La condició de família monoparental general o especial.
  f) La consulta del grau de discapacitat.
  g) La condició de becat pel ministeri competent en matèria d'educació.
  h) La consulta d'estar en possessió d'un títol universitari oficial.
  Així mateix, els sol·licitants podran atorgar aquest consentiment per a consultar, a les corresponents administracions públiques, les dades relatives al compliment de les obligacions tributàries amb l'Administració general de l'Estat, amb l'Administració de la Generalitat i amb la Seguretat Social.
  En el cas de no atorgar aquest consentiment, els sol·licitants han d'adjuntar a la sol·licitud telemàtica la documentació següent:
  a) Certificat d'empadronament del sol·licitant, dins del termini de presentació de sol·licituds.
  b) Certificat de renda de l'exercici 2019, expedit per l'Agència Estatal d'Administració Tributària, de tots els membres computables.
  c) Certificat, a nom del sol·licitant, de trobar-se al corrent en el compliment d'obligacions tributàries amb l'Administració general de l'Estat.
  d) Certificat, a nom del sol·licitant, de trobar-se al corrent en el compliment d'obligacions tributàries amb l'Administració de la Generalitat.
  e) Certificat, a nom del sol·licitant, de trobar-se al corrent en el compliment d'obligacions amb la Seguretat Social.
  f) Certificat de béns immobles expedit per la Gerència del Cadastre de tots els membres computables.
  g) Document nacional d'identitat (DNI) o, si escau, número d'identitat d'estranger, (NIE), de tots els membres computables majors de 14 anys.
  h) En cas de ser família nombrosa, s'ha d'aportar una còpia del títol en vigor, expedit per l'administració corresponent.
  i) En cas de diversitat funcional, s'ha d'aportar un certificat oficial de discapacitat del membre o els membres de la unitat familiar indicats en el resolc nové 1.c d'aquesta convocatòria.
  j) En cas de ser família monoparental, s'ha d'aportar una còpia del títol en vigor, expedit per l'administració corresponent.
  k) La documentació que acredite la concurrència d'alguna o algunes de les circumstàncies que s'estableixen en els punts quart i cinqué anteriors, si és procedent.
  9. Si la documentació que, si escau, s'haja d'adjuntar a la sol·licitud i/o la informació subministrada per les administracions públiques a la qual fa referència el punt 8 anterior estiguera incompleta o fora insuficient, es requerirà el sol·licitant per qualsevol mitjà que permeta tindre constància de la recepció de l'interessat, perquè, en el termini de 10 dies, esmene la falta o acompanye els documents preceptius, amb l'advertiment que, si no ho fa, es considerarà que ha desistit de la seua sol·licitud, d'acord amb el que s'estableix en l'article 68 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, i amb els efectes previstos en l'article 21.1 de la llei esmentada. El sol·licitant de la beca pot indicar en la sol·licitud que desitja rebre aquestes notificacions, de manera exclusiva, per mitjans electrònics.

  Inici
 • Com sol·licitar-ho?

  Passos

  1. L'òrgan competent per a l'ordenació i instrucció de l'expedient serà la Subdirecció General d'Universitats.
  2. Per a la valoració de les sol·licituds de l'alumnat comprés en l'apartat segon, es constituirà una comissió composta pels membres següents:
  - President/a: La persona titular de la Subdirecció General d'Universitats, o la persona en qui delegue.
  - Vocals: tres funcionaris/àries del Servei de Gestió Economicopressupostària de les universitats.
  - Secretari/ària: La persona titular de la Prefectura del Servei de Gestió Economicopressupostària de les universitats.
  3. De les reunions que realitze aquesta comissió s'estendrà acta.
  4. El funcionament d'aquests òrgans s'ajustarà al que disposen les normes contingudes a aquest efecte en el capítol II, secció 3a de la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de règim jurídic del sector públic.
  5. Les universitats, d'acord amb les instruccions facilitades per l'òrgan instructor, remetran a la comissió les dades acadèmiques necessàries per a la valoració de les sol·licituds i, si escau, totes les dades que resulten necessàries per a elaborar la proposta de concessió.

  Recursos que procedixen contra la resolució

  Els previstos en la llei del procediment a administratiu comú de les administracions públiques (BOE núm. 236, de 02.10.2015).

  Inici
 • Com es tramita telemàticament?

  A través de l'enllaç corresponent:

  Tramitar amb certificat electrònic:

  https://www.tramita.gva.es/ctt-att-atr/asistente/iniciarTramite.html?tramite=BECUNI-FE&version=1&login=c&idioma=va&idCatGuc=PR&idProcGuc=18064

  Inici
 • Informació complementària

  Enllaços

  Enllaç web Conselleria

  Inici
 • Fonts jurídiques i/o documentals

  Normativa

  - Ordre 24/2016, de 10 de juny, de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual s'estableixen les bases reguladores per a la concessió de les beques per a l'alumnat que vaja a finalitzar els seus estudis universitaris en les universitats públiques de la Comunitat Valenciana (DOCV núm. 7805, de 14/06/16).
  - Extracte de la Resolució de 20 de juliol de 2020, de la Conselleria d'Innovació, Universitats, Ciència i Societat Digital, per la qual es convoquen beques per a l'alumnat que finalitze els estudis universitaris durant el curs 2020-2021 en les universitats públiques de la Comunitat Valenciana
  - CORRECCIÓ d'errades de la Resolució de 20 de juliol de 2020, de la Conselleria d'Innovació, Universitats, Ciència i Societat Digital, per la qual es convoquen beques per a alumnes que finalitzen els estudis universitaris durant el curs 2020/2021 en les universitats públiques de la Comunitat Valenciana.
  - RESOLUCIÓ de 30 desembre de 2020, de la directora general d'Universitats, per la qual es concedeixen les beques per a l'alumnat que vaja a finalitzar els seus estudis universitaris en les universitats públiques de la Comunitat Valenciana durant el curs 2020-2021

  Llista de normativa

  Vegeu l'Ordre 24/2016, de 10 de juny (bases reguladores).

  Vegeu la Correcció d'errors de diverses ordres de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, per les quals s'estableixen les bases reguladores.

  Veure resolució de convocatòria de 20 de juliol de 2020

  Veure CORRECCIÓ d'errades de la Resolució de 20 de juliol de 2020, de la Conselleria d'Innovació, Universitats, Ciència i Societat Digita

  Veure resolució de concessió de 30 de desembre de 2020

  Inici

 • La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.

  La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.