Detall de Procediment

Presentació d'al·legacions a projectes normatius, ordres de bases de subvencions i plans en tràmit d'informació pública de la Conselleria d'Agricultura, i Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica

Codi SIA: 223690
Codi GUC: 18068
Organisme: Conselleria d'Agricultura, Ramaderia i Pesca
Termini de sol·licitud: OBERT
  • Informació bàsica

  • Formularis

  • Sol·licitud

  • Tramitació

  • Resolució

Mostrar tot

Ocultar tot

Informació bàsica

Què és i per a què serveix?

El tràmit d'informació pública té per objecte demanar al·legacions dels ciutadans, organitzacions i associacions, de conformitat amb el que preveu l'article 43.1.c) Llei 5/1983, de 30 de desembre, del Consell per a l'elaboració de reglaments, així com amb els articles 83 i 133.2 de la Llei 39/2015, d´1 d´octubre, del Procedimient Administratiu Comú de les Administracions Públiques.

Qui pot sol·licitar-ho?

Qualsevol persona física o jurídica que considere que el projecte de reglament, ordre de bases de subvencions o plan en tramitació, afecte l'esfera dels seus drets i interessos legítims.

Termini

El termini per a la presentació d'al·legacions serà el que s'establisca en el corresponent anunci publicat en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana, del qual es donarà publicitat a través de la pàgina web de la Conselleria d'Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica. (https://agroambient.gva.es/ca/informacion-publica). Per a presentar al·legacions a ordres de bases de subvencions en tramitació, el termini serà de 7 dies hàbils a comptar de l'endemà de la publicació de l'acord corresponent en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana, de la qual cosa es donarà publicitat a través de la pàgina web de la Conselleria d'Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica. (https://agroambient.gva.es/va/info-publica-procesos-abiertos).

Documentació

Es presentarà el model de sol·licitud normalitzat acompanyat de la documentació que es considere oportuna.

Presentació

Presencial
a) En els registres dels òrgans administratius a què es dirigisquen. b) En els registres de qualsevol òrgan administratiu, que pertanga a l'Administració General de l'Estat, a la de qualsevol administració de les comunitats autònomes, a la de qualsevol administració de les diputacions provincials, capítols i consells insulars, als ajuntaments dels municipis a què es refereix l'article 121 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les Bases del Règim Local, o a la de la resta de les entitats que integren l'Administració Local si, en aquest últim cas, s'haguera subscrit l'oportú conveni. c) En les oficines de Correus, en la forma que reglamentàriament s'establisca. d) En les representacions diplomàtiques o oficines consulars d'Espanya en l'estranger. e) En qualsevol altre que establisquen les disposicions vigents. I, preferentment, a:
Telemàtica
Les persones obligades a relacionar-se amb la Generalitat a través de mitjans electrònics, en els termes de l'article 14 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú, així com les persones sol·licitants que, tot i que no estan obligades a fer-ho, opten per aquesta via, han de presentar les sol·licituds telemàticament per mitjà de la seu electrònica de la Generalitat, en l'URL següent: http://www.gva.es/va/proc18068. Quan les persones sol·licitants estiguen obligades a relacionar-se amb la Generalitat a través de mitjans electrònics, però facen la sol·licitud de manera presencial, es requerirà la persona interessada perquè la presente de manera electrònica. A aquest efecte, es considerarà com a data de presentació de la sol·licitud aquella en la qual s'haja fet la presentació telemàtica. Per a accedir de manera telemàtica, la persona sol·licitant ha de disposar de sistemes de signatura electrònica reconeguda o qualificada i avançada, basats en certificats electrònics reconeguts o qualificats de signatura electrònica expedits per prestadors inclosos en la «Llista de confiança de prestadors de serveis de certificació». Entre aquests, els certificats emesos per l'Autoritat de Certificació de la Comunitat Valenciana (https://sede.gva.es/va/sede_certificados), així com el sistema Clave de signatura per a les persones físiques. Els documents que s'annexen al tràmit telemàtic han d'estar signats electrònicament per les persones que, segons el tipus de document, siga procedent. Els tràmits que es facen través de la seu electrònica de la Generalitat, però que no s'hi arriben a registrar, es poden recuperar en un moment posterior per a acabar la presentació telemàtica, accedint a l'àrea personal de la Generalitat des de l'apartat "Com va això meu"-> "Sol·licituds en creació" (https://www.tramita.gva.es/cdc/login.html?idioma=va).

On consultar dubtes sobre el tràmit

Esgota via administrativa