Detall de Procediment

Comunicació prèvia d'establiment d'una plataforma logística en l'àmbit de la distribució d'aparells elèctrics i electrònics (AEE).

Codi SIA: 212075
Codi GUC: 18072
Organisme: Conselleria de Medi Ambient, Aigua, Infraestructures i Territori
Termini de sol·licitud: OBERT des de 20-09-2018
  • Informació bàsica

  • Formularis

  • Sol·licitud

  • Tramitació

  • Resolució

Mostrar tot

Ocultar tot

Informació bàsica

Què és i per a què serveix?

Notificar a l'òrgan ambiental competent de la Comunitat Valenciana l'establiment d'una plataforma logística en l'àmbit de la distribució d'aparells elèctrics i electrònics (AEE), de conformitat amb el que s'estableix en l'article 37.2 del Reial decret 110/2015, de 20 de febrer, sobre residus d'aparells elèctrics i electrònics.

Observacions

- La plataforma logística es concep com una instal·lació d'emmagatzematge d'AEE pendents de ser lliurats a la persona usuària on es depositen i s'emmagatzemen també els RAEE retirats després de la distribució dels AEE (logística inversa) fins que es lliuren al gestor/a autoritzat/ada per a tractar-los. Per tant, en la instal·lació hauran de cohabitar AEE pendents de ser distribuïts i RAEE recollits. - La informació de la comunicació prèvia s'incorporarà al Registre General de Gestors de Residus de la Comunitat Valenciana, així com al Registre de Producció i Gestió de Residus Estatal, de conformitat amb l'article 37.1 del Reial decret 110/2015. La persona interessada podrà comprovar en la pàgina web de la conselleria tant el número d'inscripció en el Registre de Gestors com el número d'identificació mediambiental (NIMA) assignat per a desenvolupar de l'activitat. - La presentació de la comunicació prèvia no eximeix la persona interessada de l'obligació d'obtindre les altres autoritzacions o llicències que resulten exigibles per a l'exercici de l'activitat per altra normativa que se li puga aplicar, en particular, la llicència ambiental que haurà d'obtindre de l'entitat local corresponent. - La persona titular d'una plataforma logística que opere amb residus perillosos, haurà de constituir una fiança que tindrà per objecte respondre davant de l'Administració del compliment de les obligacions que es deriven de l'exercici de l'activitat i de la comunicació, d'acord amb l'article 20.4.a de la Llei 22/2011. La quantia d'aquesta fiança la determinarà l'òrgan competent en matèria de residus en la visita de comprovació que es faça a la instal·lació una vegada rebuda la comunicació, òrgan que instarà la persona titular de la plataforma perquè acredite documentalment la constitució d'aquesta. - En cas que no s'acredite la constitució de la fiança mencionada en el termini atorgat, l'òrgan competent dictarà una resolució per la qual es declare la impossibilitat de continuar amb l'exercici de l'activitat de la plataforma logística.

Qui pot sol·licitar-ho?

Les persones físiques o jurídiques titulars de les plataformes logístiques en l'àmbit de la distribució d'AEE que s'ubiquen en l'àmbit territorial de la Comunitat Valenciana. Als efectes del Reial decret 110/2015, de 20 de febrer, sobre residus d'aparells elèctrics i electrònics, s'entén per: - «plataforma logística»: instal·lació de recollida i emmagatzematge de RAEE en l'àmbit de la distribució d'AEE. - «distribuïdor»: qualsevol persona física o jurídica de la cadena de subministrament que, amb independència de la tècnica de venda utilitzada, comercialitze un AEE.

Normativa del procediment

  • Llei 7/2022, de 8 d'abril, de residus i sòls contaminats per a una economia circular
  • Reial decret 110/2015, de 20 de febrer, sobre residus d'aparells elèctrics i electrònics (BOE núm. 45, de 21/02/2015).
  • Reial decret 679/2006, de 2 de juny, pel qual es regula la gestió d'olis industrials utilitzats. (BOE núm. 132, de 03/06/2006)
  • Reial decret 106/2008, d´1 de febrer, de piles i acumuladors i la gestió ambiental dels seus residus. (BOE núm. 37, de 12/02/2008)
  • Reial decret 795/2010, de 16 de juny, pel qual es regula la comercialització i manipulació de gassos fluorads i equips basats en els mateixos, així com la certificació dels profesionals que els utilitzen (BOE núm. 154, de 25/06/2010)

Termini

En qualsevol moment previ a l'inici de l'activitat de la plataforma logística.

Documentació

Comunicació prèvia d'una plataforma logística en l'àmbit de la distribució d'AEE, segons el model normalitzat. Projecte de la instal·lació de recollida de RAEE, en suport electrònic (CD), subscrit per personal tècnic competent, amb la descripció detallada d'aquesta, de les seues característiques tècniques i de qualsevol altre tipus aplicable que se li puga aplicar, de conformitat amb els annexos VIII.1 i X del Reial decret 110/2015, que incloga almenys la informació següent: - Ubicació de la instal·lació on es durà a terme la recollida dels RAEE, identificada mitjançant coordenades geogràfiques (UTM en sistema de referència ETRS89). - Descripció dels RAEE que cal emmagatzemar segons fraccions de recollida o grups de tractament i codis LER-RAEE, d'acord amb la taula 1 de l'annex VIII. - Dades d'identificació de les empreses distribuïdores d'AEE a les quals presta servei d'emmagatzematge de RAEE: nom o raó social, NIF i domicili del centre distribuïdor. - Capacitat d'emmagatzematge i quantitat estimada de RAEE que es té previst emmagatzemar anualment. - Les condicions d'emmagatzematge dels RAEE (gàbies o contenidors, o altres sistemes equivalents que permeten depositar separadament els RAEE; superfícies impermeables amb instal·lacions per a la recollida de vessaments; prestatgeries, palets i contenidors de grandària adequats que permeten la separació dels RAEE destinats a la preparació per a la reutilització dels restants; característiques tècniques de la bàscula per a pesar els RAEE a l'eixida de la instal·lació; etc).

Presentació

Presencial
a) Als registres dels òrgans administratius a què es dirigisquen. b) Als registres de qualsevol òrgan administratiu, que pertanga a l'Administració General de l'Estat, a la de qualsevol administració de les comunitats autònomes, a la de qualsevol administració de les diputacions provincials, capítols i consells insulars, als ajuntaments dels municipis a què es refereix l'article 121 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les Bases del règim local, o a la de la resta de les entitats que integren l'Administració Local si, en este últim cas, s'haguera subscrit l'oportú conveni. c) A les oficines de Correus, de la manera que s'estableix reglamentàriament. d) A les representacions diplomàtiques o oficines consulars d'Espanya a l'estranger. e) En qualsevol altre que establisquen les disposicions vigents. I, preferentment, a:
Telemàtica
Les persones obligades a relacionar-se amb la Generalitat a través de mitjans electrònics, en els termes que s'assenyalen en l'article 14 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú, així com les persones sol·licitants que, a pesar de no estar obligades a fer-ho, opten per aquesta via, presentaran les sol·licituds telemàticament per mitjà de la seu electrònica de la Generalitat en la URL següent: http://www.gva.es/portal/page/portal/inicio/procedimientos?id_proc=19676. Per a accedir de manera telemàtica, la persona sol·licitant haurà de disposar de sistemes de signatura electrònica reconeguda o qualificada i avançada basats en certificats electrònics reconeguts o qualificats de signatura electrònica, expedits per prestadors inclosos en la Llista de Confiança de Prestadors de Serveis de Certificació. Entre aquests, hi ha els certificats emesos per l'Autoritat de Certificació de la Comunitat Valenciana (https://sede.gva.es/va/sede_certificados), així com el sistema clau signatura per a les persones físiques. Quan les persones sol·licitants estiguen obligades a relacionar-se amb la Generalitat a través de mitjans electrònics, però la sol·licitud es faça de manera presencial, es requerirà la persona interessada perquè l'esmene per mitjà de la presentació electrònica d'aquesta. A aquests efectes, es considerarà com a data de presentació de la sol·licitud la data en què s'haja efectuat l'esmena. Els documents que s'annexen al tràmit telemàtic hauran d'anar signats electrònicament per les persones que, segons el tipus de document, corresponga. Els tràmits que s'efectuen per mitjà de la seu electrònica de la Generalitat però que no s'arriben a registrar, es poden recuperar en un moment posterior per a acabar la presentació telemàtica accedint a l'àrea personal de la Generalitat des de l'apartat "Com va això meu" -> "Sol·licituds en creació" (https://www.tramita.gva.es/cdc/login.html?idioma=va). En cas que es vulga tramitar un procediment electrònic en representació d'altres persones físiques o jurídiques, s'haurà de procedir a la inscripció corresponent en el Registre de Representants (https://www.accv.es/va/ciutadans/registre-de-representants/).

On consultar dubtes sobre el tràmit

Procés de tramitació

- Presentació de l'imprès de comunicació prèvia emplenat (segons model normalitzat) i signat degudament, acompanyat de la documentació corresponent. - En aquest procediment l'Administració no està obligada a dictar resolució expressa ni a notificar a la persona interessada, de conformitat amb el que es preveu en el tercer paràgraf de l'article 21.1 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques. - La comunicació prèvia permetrà l'inici de l'activitat des del dia en què es presente, sota la responsabilitat exclusiva del o la titular. Tot això sense perjudici de les facultats de comprovació, control i inspecció atribuïdes a l'òrgan ambiental competent de la Comunitat Valenciana receptor de la comunicació, que procedirà inscriure-la en el Registre General de Gestors de Residus de la Comunitat Valenciana i a publicar-la en la pàgina web de la Conselleria a efectes informatius. - D'acord amb l'article 69.4 de la Llei 39/2015, la inexactitud, falsedat o omissió, de caràcter essencial, en qualsevol dada o informació que s'incorpore a la comunicació prèvia, o la no-presentació d'aquesta, determinaran la impossibilitat de continuar amb l'exercici de l'activitat de valorització des del moment en què es tinga constància d'aquests fets, sense perjudici de les responsabilitats penals, civils o administratives que escaiguen, amb una resolució prèvia de l'òrgan ambiental competent de la Comunitat Valenciana que declare aquestes circumstàncies.

Obligacions

D'acord amb l'article 40 de la Llei 22/2011, els titulars de les plataformes logística disposaran d'un arxiu físic o telemàtic en què es recollirà, per orde cronològic, la quantitat, la naturalesa, l'origen, la destinació i el mètode de tractament dels residus; quan procedisca, s'inscriurà, també, el mitjà de transport i la freqüència de recollida. Aquesta informació es guardarà durant, almenys, tres anys. D'acord el que estableix el Real decret 110/2015: - Els titulars de les plataformes logístiques aplicaran les previsions contingudes en els articles 17, 18 i 23. - Les condicions d'emmagatzematge dels RAEE seran les previstes en els annexos VII i VIII. Aquest reial decret s'aplicarà sense perjudici de la normativa específica sobre gestió de residus (en particular, de residus perillosos), gasos fluorats, olis industrials utilitzats, o piles i acumuladors.

Esgota via administrativa

Sancions

- L'exercici de l'activitat de la plataforma logística sense la preceptiva comunicació, així com l'incompliment de la informació incorporada en la comunicació o el retard en el subministrament de la documentació que haja que proporcionar a l'administració d'acord amb el que s'ha establit per la normativa aplicable, en les estipulacions contingudes en les autoritzacions o que dega, si és el cas, acompanyar a la comunicació, està tipificat com a infraccions en la Llei 22/2011. La comissió d'aquestes infraccions podrà donar lloc a la imposició de sancions, segons s'estableix en els articles 47 i següents de la Llei 22/2011 i l'article 73 de la Llei 10/2000, de 12 de desembre, de residus de la Comunitat Valenciana. - Sense perjudici de les infraccions i sancions establides en la Llei 22/2011, l'incompliment del que disposa el Reial decret 110/2015 se sancionarà d'acord amb la Llei 21/1992, de 16 de juliol, d'Indústria; el text refós de la Llei general per a la defensa dels consumidors i usuaris i altres lleis complementàries, aprovat per Reial decret legislatiu 1/2007, de 16 de novembre; la Llei 20/2013, de 9 de desembre, de garantia d'unitat de mercat i la Llei orgànica 1/1992, de 21 de febrer, sobre protecció de la seguretat ciutadana, aplicable a comerços de segona mà o reparació que no acrediten l'origen dels AEE o els components que reutilitzen, així com d'acord amb les instruccions establides pel Ministeri d'Interior en matèria de materials metàl·lics.