Comunicació prèvia a l'inici de l'activitat d'emmagatzematge de residus en una plataforma logística de la distribució de productes a conseqüència de la logística inversa

Conselleria de Medi Ambient, Aigua, Infraestructures i Territori

Codi SIA: 212075
|
Codi GVA: 18072
Descarregar informació
Termini obert
 • Què necessites saber
 • Què és
 • A qui va dirigit
 • Com es tramita
 • Formularis
 • Tramitació
 • Sol·licitud
 • Resolució
 • Ajuda
 • Preguntes freqüents
 • Enllaços d'interés
 • Compartir en xarxes socials

Què és

Què és i per a què servix

Habilitar una instal·lació que opera com a plataforma logística de la distribució de productes per a realitzar l'activitat d'emmagatzematge de residus de productes equivalents als distribuïts a conseqüència de la logística inversa

Terminis
Sol·licitudTermini obert
Observacions

S'entén per «plataforma logística» el magatzem pertanyent a l'àmbit de la distribució des del qual s'expedixen productes per al seu lliurament a consumidors i usuaris finals i es reben d'estos últims productes equivalents convertits en residus a través dels servicis de logística inversa a fi d'assegurar el seu adequat tractament posterior.

En virtut de la disposició addicional octava de la Llei 7/2022, de 8 d'abril, de residus i sòls contaminats per a una economia circular, la tramitació dels procediments administratius, tant per a les persones físiques com per a les persones jurídiques, s'haurà de dur a terme per via electrònica, d'acord amb el que es preveu en l'article 14 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, de Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.

A qui va dirigit

Ciutadania
Empreses
Administració
Persones interessades

Les persones físiques o jurídiques titulars de les instal·lacions d'emmagatzematge pertanyents a l'àmbit de la distribució de productes.

Requisits

La instal·lació on se situe la plataforma logística haurà d'estar situada en la Comunitat Valenciana

Sol·licitud

Termini
Termini obert

Durant tot l'any, prèviament a l'inici de l'activitat de la plataforma.

Documentació
- Comunicació prèvia d'una plataforma logística en l'àmbit de la distribució de AEE, segons model normalitzat. - Memòria descriptiva que incloga, almenys, la informació prevista en l'apartat 5 de l'annex XI de la Llei 7/2022
Forma de presentació
Telemàtica
Les persones obligades a relacionar-se amb la Generalitat a través de mitjans electrònics, en els termes que s'assenyalen en l'article 14 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú, així com les persones sol·licitants que, a pesar de no estar obligades a fer-ho, opten...
Saber més

Resolució

Termini màxim
D'acord amb l'article 21.1 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, l'Administració no està obligada a dictar resolució expressa en els procediments relatius a l'exercici de drets sotmesos únicament al deure de declaració responsable...
Saber més
Obligacions
- Les persones físiques o jurídiques titulars de les instal·lacions d'emmagatzematge estan obligades a assegurar el tractament adequat dels residus rebuts i apilats en les seues instal·lacions d'acord amb el que es disposa en l'article 20.1 de la Llei 7/2022, de 8 d'abril, de residus i sòls...
Saber més
Observacions

D'acord amb el que es disposa en l'article 69 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, la inexactitud, falsedat o omissió, de caràcter essencial, de qualsevol dada o informació que s'incorpore a una comunicació, o la no presentació...

Saber més
Sancions
L'exercici de l'activitat de la plataforma logística sense la preceptiva comunicació, així com l'incompliment de la informació incorporada en la comunicació o el retard en el subministrament de la documentació que haja d'acompanyar a la comunicació, està tipificat com a infracció administrativa...
Saber més